עיפומ תידבשה הקהלה .הקיסומה םוחתב תוביבחה תוקהלהמ תחא םה טסקור
תרמזהמ תבכרומ הקהלה .הפי החלצהל התכז דימתו 90ה תונש תליחתמ רבכ
.לסג רפ טסירטיג-בתוכ-רמזהמו ןוסקירדרפ יראמ
הקהלב רבח היה רפ השיגפה ינפל .דטסמלה הרייעב ,הידבשב ושגפנ םיינשה
להנמה היה םהיניב שיגפהש ימ .םיקסיד 3 איצוהש ולוס תרמז התיה יראמו
ארקנש םהלש הרוכבה קסיד תא טסקור ואיצוה 86ב .אבא לש רבעשל
קסידה לבא ,דחוימב חילצה אל הזה קסידה . "PEARLS OF PASSION"
היה אוה .קנעב חילצה , "LOOK SHARP" ארקנו 88ב אציש םהלש אבה
אצי 91ב .הפוריאב םג חילצהו ,הידבש לש הירוטסיהב רכמנה ינשה קסידה
ולש אשונה רישו ,קנעב חילצה אוה םגש , "JOYRIDE" םהלש ישילשה קסידה
יד , "TOURISM" יעיברה קסידה אצי 92ב .ב"הראב ןושארה םוקמל עיגה
, "CRASH BOOM BANG" אבה קסידה םג .וימדוק ומכ חילצה אלו לשכנ
םהלש ישישה קסידה תא 97ב טסקור ואיצוה הרצק הקספה רחאל .לשכנ
קסידה םג .תידרפסב םיריש ףסוא היהש , "BALADES EN ESPANOL"
קסיד איצוהל טסקור ףוס ףוס וחילצה תובזכאמה םינשה רחאל 00ב .לשכנ הזה
אצי 01ב . "DON'T BORE US GET TO THE CHORUS" ארקנש חילצמ
ROOM SERVISE" . " ארקנש הקהלה לש ינימשה קסידה

Hosted by www.Geocities.ws

1