89 תנשב הדסונש הקהלה .םלועב תובוטה קורה תוקהלמ תחא איה דהוידר
CREEP" . " טיהלה תובקעב המסרפתהו םויה דע תלעופ
,{םידילק}דוונירג ינוג ,{םיפות}יוולס ליפ ,{הרטיג}ןאירבוא דא :מ תבכרומ הקהלה
.{ןלוסה}קרוי םותו {סב}דוונירג ןילוק
רפס תיבב דחיב םלוכ ודמל הקהלה ירבח .89ב דרופסקואב המקוה הקהלה
תא ורמג םהש רחאל . ON A FRIDAY היה הקהלה לש ירוקמה םשה .יטרפ
ומתח םה .םיריש טילקהלו תוניצרב דובעל הליחתה הקהלה הטיסרבינואה
92ב אצי הקהלה לש ןושארה קסידה .דהוידרל םמש תא וניש םשו EMI תרבחב
אל אוה אצי רישהשכ . "CREEP" רישה אצי קסידהמ . "DRILL" ארקנו
PABLO " ארקנש הקהלה לש ינשה קסידה אצי 93ב .דחוימב חילצה
דרובליב לש דעצמב יעיברה םוקמל עיגהו לודגב חילצה קסידה . "HONEY
ץוחמ םהלש הנושארה העפוהה תאשכ ,תועפוה עסמל ואצי םה .בהזל עיגהו
.קנע טיהלל CREEP ךפה תועפוהה עסמ תובקעב .לארשיב ושע םה הינטירבל
קסידה . "THE BENDS" ארקנ אוהו דהוידר לש ישילשה קסידה אצי 95ב
.םימדוקה םיקסידה ומכ אלש ,תוניוצמ תרוקיב לביק
ימארג לביק קסידה . "OK COMPUTER" ארקנש יעיברה קסידה אצי 97ב
אצי 01בו , "KID A" ןייוצמה קסידה ילוא אצי 00ב .קנע טיהלל היהו
AMNESIAC" . "
דוע הארנכ וכישמיו םיקסיד איצוהל םיכישממו דובעל םיקיספמ אל דהוידר זא
.ןמז הברה
Hosted by www.Geocities.ws

1