םה הקהלה .תומייקש "תומיענ"ו תובוט רתויה תוקהלהמ תחא איה ןדרג גאבס
.סנוג לאינדו זייה ןראד :םירמז דצמ
רבכ עיפוהו ןגינש ,סנוג לאינדשכ הילרטסואב ליחתמ ןדרג גאבס לש הרופיס
דמעומ קרו ,םינותיעב העדומ םסרפ אוה .הקהל תמקהל ףתוש שפיח ,10 ליגמ
ןא לש רפס םש לע ,ןדרג גאבס תא ומיקה םיינשה .זייה ןראד והז ,עיגה דחא
םיטילקת תורבחל ומד תוטלק 150כ וחלשו םיבר םיריש וטילקה םיינשה .סייר
.ולש הרבחב םתוא םיתחהו םהמ בהלתה ינדיסמ דחא קיפמ קרשכ ,םלועה לכב
רישה , "I WANT YOU" ארקנש םהלש ןושארה לגניס תא ואיצוה םה 96ב
הנש התואב דוע .הנש התואב רתויב רכמנה היהו הילרטסואב קנעב חילצה הזה
.הקהלה םש לע ארקנש םהלש הרוכבה קסיד תא ואיצוה םיינשה
.םינמזה לכב הילרטסואב רתויב רכמנה הרוכבה קסיד היהו קנעב חילצה קסידה
תא םיתחהל סדרוקיר היבמולוקב וטילחה קסידה לש הרידאה החלצהה רחאל
TRULY " ארקנש הלש ינשה קסידה תא האיצוה הקהלה 97ב .הקהלה
עיגהו תפסונ םעפ "I WANT YOU" אצי הנש התואב . "MADLY DEEPLY
אצי 99ב .תועפוה עסמל האצי םג הקהלה הנש התואב .ב"הראב יעיברה םוקמל
הירמ ומכ םינמוא םג ודבעש םיקיפמ ודבע וילעש ,הקהלה לש ישילשה קסידה
ארקנ קסידה ,ןויד ןילסו יראק
םילגניס רפסמ בינהו ב"הראב הפי הרוצב חילצה קסידה . ""AFFIRMATION
.םיחילצמ


Hosted by www.Geocities.ws

1