ןב}ןולנוק ןוש :םה הקהלה ירבח .םלועב תובוטה פופה תוקהלמ תחא איה בייפ
{21}ןוסניבור טוקס, {20
. {25} ןוארב ייג-ו {21}ןירב ססבא ,{21}ליוונ יציר
,סלריג סייפסה תא וליגש ימ ,טברה סירכו בוב םיקיפמה רשאכ בייפ לש רופיסה
לכ םויס רחאלו ,םידמעומ 3000כ ויה הלחתהב .םינב תקהל םיקהל וטילחה
ואציו בייפ םמצעל וארק ,ושבגתה ,דחא תיבב וסנוכ םה .5 וראשנ ,םינחבמה
SLAM DUNK " היה םהלש הרוכבה ריש . RCA תרבחב ומתח םה .ךרדל
הינטירבב םינושארה תרשעל סנכנ ,לודגב חילצה רישה . "DA FUNK
לע ארקנש בייפ לש הרוכבה קסיד אצי 98ב.הקהלה תא םסרפו ,ב"הראבו
.לודגב וחילצה וכותמ םילגניסהו קסידה .םמש
,טברה בוב רטפנ 99 תנשב .יספפ תרבח םע הזוח ומתח בייפ הנש התואב
םהלש ינשה קסידה תא הנש התואב האיצוה בייפ תאז תור. למהקהלה קיפמ
KEEP " היה ונממ טיהלהו ,ומדוק ומכ דואמ חילצה קסידה . ""INVINCIBLE
.הינטירבב דעצמב ןושארה םוקמל עיגהש , "ON MOVING
.לארשיב ועיפוהו ועיגה פיילטס ום עבייפ 01ב
אצי ונממש , "KING SIZE" ארקנש הקהלה לש ישילשה קסידה אצי םג 01ב
LETS DANCE" . " שדחה רישה
Hosted by www.Geocities.ws

1