.םלועב תובוטה קורה תוקהלמ תחא איה ןרוק
,{םיפות}הירווליס דיוויד ,{ןלוס}סיוויד ןטנוג ,{הרטיג}דה :מ תבכרומ הקהלה
4 קר זא הב ויהו הינרופילקב 91ב המקוה הקהלה .{סב}ידליפ-ו {הרטיג}יקנאמ
93ב .הרטשמה םש לע , LAPD זא הארקנ הקהלה .{סיוויד ילב ויה םה}םירבח
.הקהלה םש לע ארקנש קסיד תא ואיצוה םה
ומתח םה .ןרוקל םמש תא וניש םהו ,הקהלל סיוויד םג ףרטצה הנש התואב
94ב .ןרוקה תא וליגש ימ ,טיקזיב פמיל לש הבידנה םתרזעב EPIC תרבחב
ללכש תועפוה עפומ תובקעב .הקהלה םש לע ארקנש הרוכב קסיד ואיצוה
עיגהל קסידל ומרגו ,ןרוק ומסרפתה ,ןוסנמ ןילרמ ומכ תוקהל לש םומיח
LIFE IS " ארקנש ןרוק לש ינשה קסידה אצי 96ב .ב"הראב הלופכ הניטאלפל
םג .הקהלה תא ןייפאמש ןונגס ,דבכ-קור קסידב היה רבודמ . "PEACHY
דעצמב ישילשה םוקמלו הלופכ הניטאלפל עיגה ,קנעב חילצה הזה קסידה
םה ןמז ותואב .קסידב םיריש רפסמ לע ימארגל םידמעומ ויה םג םה .תוריכמה
םהלשמ תיאמצע םיטילקת תרבח ןרוקה ומיקה 98ב .תועפוה עסמל ואצי םג
קסידה תא ואיצוה םה הרבחב . ELEMENTREE RECORDS ארקנש
םוקמל עיגה קסידה "FOLLOW THE LEADER" ארקנש םהלש ישילשה
99ב .ולש ןושארה עובשב םיקתוע ןוילימ 4כ רכמו ,תוריכמה ידעצמב ןושארה
לע עיפותש הפיטעה תא ורחב םיצירעמה ובש , "ISSUES" יעיברה קסידה אצי
תחא רותב ןרוקה לש םדמעמ תא ססיבו ,קנעב חילצה הז קסיד םג .קסידה יבג
.םלועב תוחילצמהו תובוטה תוקהלהמ
Hosted by www.Geocities.ws

1