םיבשוח םיברש תורמל .םלועב תובוטה קורה תוקהלמ תחא איה ןוסנמ ןילרמ
ןוג ,{םידילק}יסיג ןיוו הנודמ :םה הריבחבו הקהלב רבודמ ,דדוב רמזב רבודמש
.ןלוסה ןוסנמ ןילרמו {סב}זרימר יגיווט ,{הרטיג}שיפ ר'גני'ג ,{הרטיג}בייפ
ב"הרא ,ויהואב דלונ אוה .דלונ ןוסנמ ןילרמשכ 69ב ליחתמ הקהלה לש הרופיס
רקבמכ רבע םש ,הדירולפל רבע אוה 18 ליגב .רנרוו ןאירב היה יתימאה ומשו
וארקו הקהל םיקהל וטילחה םיינשה .לשימ טוקס תא ריכה ןוסנמ .ןותיעב הקיסומ
.ןוסנמ ילרא'צ ,חצורה םש לע ןוסנמו ורנומ ןילרמ םש לע ןילרמ .ןוסנמ ןילרמ הל
93ב .סאקול יל הרש תאו יסיג ןיוו הנודמ ,ידנאב ןוטוינ תא םהילא ופריצ םה
. NINE INCH NEILS תקהל ןלוס םתוא האר ,הקהלה לש העפוה ךלהמב
NOTHING " תרבחב םותחלו ,ולש הקהלה תא םמחל ןוסנמל עיצה אוה
ףרטצה ומוקמבו הקהלה תא ידנאב בזע 94ב .תאז ושע םה . "RECOREDS
ארקנש םהלש הרוכבה קסיד תא הקהלה האיצוה הנש התואב .זרימר יגיווט
SMELL LIKE " אצי 95ב . ""PORTRAIT OF AMERICAN FAMILY
לש הלודגה הצירפה האב 96ב .וחילצה שממ אל םיקסידה ינש . "CHILDREN
ארקנש םהלש ישילשה קסידה םע הקהלה
םוקמל עיגהו קנעב חילצה קסידה , ""ANTICHRIST SUPERSTAR
תא ףילחהש םז םיז םע טלקוה הזה קסידה .ב"הראב תוריכמה דעצמב ישילשה
הקהלה לש יעיברה קסידה אצי 98ב .לשימ
, "ROCK IS DEAD" רישה אצי קסידהמ . ""MECHANICAL ANIMALS
האצי קסידה תאצ רחאל . "סקירטמ" טרסה לש לוקה ספב העיפוהו חילצהש
THE LAST TOUR " ארקנש ישימח קסידל טלקוהש תועפוה בובי. לסהקהלה
,DEATH HOLYWOOD" " קסידה תא ואיצוה הקהלה ON EARTH" ב00
.דואמ חילצה םגש
תיביטוקוברפו הטוב ,הגירח יכה הרוצב הרשו העיפוה הקהלה הזה ןמזה לכב
.םהל חילצה טלחהב הז לבא ,תויהל הלוכיש
Hosted by www.Geocities.ws

1