.םלועב תובוטה פאר-קורה תוקהלה תחא םה זיוב יטסיבה
וטילחה 'ץואי םדאו דנומייד קיימשכ ב"הראב 81ב ליחתמ הקהלה לש הרופיס
EP הנש התואב ואיצוהו ץראב םינטק םינודעומב םיעיפומ ויה םה .הקהל םיקהל
םדא טסירטיגה םהילא ףרטצה 83ב . "7 POLY WOG STEW" ארקנש
COOKIE " ארקנ םהלש הרוכבה לגניס תא ואיצוה םה הנש התואב .טיבורוה
הבהא דואמש ימ .פארה ידעצמבו קרוי-וינב רקיעב,דואמ חילצה רישה . "PUSS
םוסרפה עסמל רישב השמתשהש תינקירמא הפועת תרבח התיה רישה תא
ועבט זיוב יטסיבה ךכ תובקעבו ,תושר ושקיב אל םהש התיה היעבה .הלש
םה םש תיב המצעל התנק הקהלה ףסכה םע .רלוד ףלא 40ב וכז םה .םתוא
.תוקהל לש להנמ היהש ,סנומיס לזור םתוא האר דחא םוי .טילקהו ןגנל ולכי
ומתח םה .וילא םתוא ףרצל טילחהו ,ולצא עיפוהל הקהלה תא ןימזה אוה
התואב .84 תנשב , DEF JAMארקנו ,הדסונ קרש ,השדח םיטילקת תרבחב
םינושארה םירישהמ דחא היהש , "ROCK HARD" רישה תא ואיצוה םה הנש
הנתנש ,הנודמ התיה הזה רישהמ דואמ הבלתהש ימ .דחיב קורו פאר ובלישש
ארקנש םהלש הרוכבה קסיד תא ואיצוה םה 87ב .התוא םמחל זיוב יטסיבל
שארב תועובש 7 הליבו קנעב חילצה קסידה . ""LISCENSED TO ILL
םג תועפוה עסמל ואצי םג םה .םלועב םיקתוע ןוילימ 5כ רכמו ,תוריכמה ידעצמ
םשו הינרופילקל ורבע םה .הרבחה תא ובזע םה 88ב .הפוריאב םגו הקירמאב
89ב םהלש ינשה קסידה תא ואיצוה םה . DUST BROTHERS ה לצא ומתח
ותואב .דחוימב חילצה אל הזה קסידה . "PAULS BOUTIQUE" ארקנ אוהו
. GRAND ROYAL הארקנש תיאמצע םיטילקת תרבח ומיקה זיוב יטסיבה ןמז
ארקנש ,םהלש הרבחב ןושארהו ,םהלש ישילשה קסידה תא ואיצוה םה 92ב
10ה םוקמל עיגהו דואמ חילצה הזה קסידה . "CHECK YOUR HEAD"
.תוריכמה דעצמב
הקהלה האיצוה 94ב .אלכל םייתנשל סנכנו ,םלצ תפיקתב ץיבורוה עשרוה 93ב
לש רבע יעטקמ יונב היהש , "SOME OLD BULLSHIT" ארקנש קסיד
III " ארקנש םהלש ישימחה קסידה אצי הנש התואב .הקהלה
96ב .הלופכ הניטאלפל עיגהו קנעב חילצה קסידה . "COMMUNICATION
ארקנש ילטנמורטסניא ףסואו "AGLIO E OLIO" ארקנש EP האיצוה הקהלה
םהלש ישישה קסידה אצי THE IN SOUND FROM WAY OUT" . ב98"
האצי 99ב .דואמ חילצה הזה קסידה םג . "HELLO NASTY" ארקנש
SOUNDS OF SCIENCE" . " ארקנש היגולותנאה
Hosted by www.Geocities.ws

1