תבכרומ הקהלה .םלועב תוריעצהו תובוטה פופה תוקהלמ תחא איה ןוסנה
4 דוע שי השולשל .ןוסנה רולייטו ק'ז ,קזייא :ןוסנה תחפשממ םיחא השולשמ
רפסמ הרבע החפשמהו טפנה יקסעב דבע באה .ב"הראב ודלונ םה .םיחא
םיקהל וטילחה השולשה ב"הראל התיבה ורזח םהשכ .ותדובע תובקעב תונידמ
וטילחה ןוסנה .םינוסקגה תאו 60הו 50ה תונש לש קורה תא ובהא םה .הקהל
אוה .םהלש להנמל ךפהו םהמ בהלתהש ,קאבס רפוטסירכ לצא ןחבהלו תכלל
ןוסנה 95ב .הקהלה תא וחד םלוכ ךא ,תורבח רפסמב םתוא םיתחהל הסינ
ואיצוה םה ותוא , "BOOMERANG" ארקנש םהלש הרוכבה קסיד תא ואיצוה
ירוקרמ תרבח לש גיצנ ענכשל קאבס חילצה 96ב .םהלש סיכה ימד תרזעב
תא ואיצוה םה 97ב .הרבחב םתוא םיתחהו האר אוה .םיעיפומ ןוסנה תא תוארל
חילצה קסידה . "MIDDLE OF NOTHERE" ארקנש םהלש הרוכבה קסיד
טיהלה תוכזב הברה ,םיקתוע ןוילימ השולשמ רתוי רכמו לודגב
ואיצוה םג םה הנש התואב .ב"הראב ןושארה םוקמל עיג"MMMBOP" , שה
THREE " קסידה אצי 98ב . "SNOWED IN" ארקנש דחוימ סמסירכ קסיד
םה .הקהלה לש םינשי םירישו תוטלקה לש םיעטק ליכהש , "CAR GARAGE
ועיפוה םגו , "LIVE FROM ALBERTANE" ארקנש העפוה קסיד ואיצוה םג
הקהלה לש ינשה קסידה אצי 00ב .חרוא ידיקפתב "סיילפ זולרמ" הרדסב
.הפי חילצה םגש , "THIS TIME AROUND" ארקנש
רשפאש ךכ 20 ינב םה הקהלה ינבמ קלחש ינפל דוע התרק תאזה החלצהה לכ
.לודגב וחילצי םה דיתעה םגש ראשל קר
Hosted by www.Geocities.ws

1