הקהלב רבודמ לבא םלועב תומסרופמ תוחפה פופה תוקהלמ תחא םה סרוקה
.דואמ הבוט
ןילורקו רוק האירדנא ,רוק ןורש ,רוק םי'ג :םהש רוק תחפשממ תבכרומ הקהלה
.רוק
ועיפוהו ריעצ ליגמ דחיב ונגינ םה .דנלריאבש קלדנודב הדלונ החפשמה
.דנלריאב םינוש םינודעומב
ארקנש טרסב ופתתשה םה 91שכ עונלוקב אקווד הליחתה םהלש הצירפה
.םהלש להנמה תויהל ךפהש סגה ןוג תא וריכה םה ןשידואב .סטנימטימוקה
החיתפה סקטב עיפוהל םתוא ןימזהו םיעיפומ ב"הרא רירגש םתוא האר 94ב
.קיטנלטא תרבחב ומתח םה העפוהה תובקעב .לגרודכב ב"הרא לאידנומ לש
FORGIVEN NOT " ארקנש םהלש הרוכבה קסיד תא ואיצוה םה 95ב
םיקתוע ןוילימ יצחו םינשמ רתוי רכמ ,לודגב חילצה קסידה . "FORGOTTEN
םעפהו ,ב"הראב םיעיפומ בוש סרוקה 96ב .דנלריאב תעבורמ הניטאלפב הכזו
TALK ON " ארקנש סרוקה לש ינשה קסידה אצי 97ב .הדאיפמילואב
םיקתוע ןוילימ העבראמ רתוי רכמו קנעב חילצה הזה קסידה םג . "CORNERS
אצי 00ב .רויפיפאה ינפל ןקיתווב ועיפוה םג סרוקה הנש התואב .םלועה לכב
היה ונממ לודגה טיהלה . "IN BLUE" ארקנש הקהלה לש ישילשה קסידה
.הינטירבב ןושארה םוקמל עיגהש , "BREATHLESS"
תא םיבהוא םיבר םויכו דואמ הבוט הקהל המיקה תאזה תיריאה החפשמהש ךכ
.תימלועה הקיזומב תרמצ תקהלל תבשחנ הקהלהו םהלש הקיסומה
Hosted by www.Geocities.ws

1