.הקיסומה םלועב תוחיטבמהו תושדחה תוקהלהמ תחא איה ןטיק קימוטא
.טסורפ ינג-ו ןונרלקקמ טבזילא ,ןוטלימה השטאנ :תונב שולשמ תבכרומ הקהלה
,הבזע ךשמהש ,הנוטק יראקשכ 98ב ליחתמ ןטיק קימוטא לש הרופיס
תא ןמצעל ופריצ םה רצק ןמז רחאל .דמצ רותב עיפוהל וליחתה {זיל}טבזילאו
םיטילקתה תרבחב ומתח תונבה 99ב .הקהל רותב דובעל וליחתהו השטאנ
SOMETHING " ןהלש רישה רחבנ םה תועובש השיש ירחא . INNOCENT
לש הרוכבה לגניס .יס.יב.יבה לש הרדסב אשונה ריש תויהל , "SPOOKY
רכמנו יטירבה דעצמב ירישעה םוקמל עיגה אוהו , "RIGHT NOW" היה תונבה
עיגה אוהו "SEE YA" היה תונבה לש ינשה לגניסה .םיקתוע ףלא 30מ רתויב
ארקנש תונבה לש הרוכבה קסיד אצי 00ב .דעצמב ישישה םוקמל
.ספטס תא וממיחו ןפיב תצק ועיפוה םג תונבה ןמז ותואב . ""RIGHT NOW
איה} ןדאפקמ ןאירב פיילטסוומ הרבחמ ,ןוירהל יראק הסנכנ הנשה ףוסב ךא
לע תועומש תורמל .הקהלה תא בוזעל הצלאנ ןבומכ איה .{01 רבמטפסב הדלי
לגניסה אצי 01ב .טסורפ ינג לש התומדב הפילחמ ואצמ ןטיק תוקרפתה
4 ההשו לודגב חילצה לגניסה . "WHOLE AGAIN" ארקנש ןטיק לש ישילשה
וכפהו ומסרפתה תונבה לגניסה תובקעב .הינטירבב ןושארה םוקמב תועובש
.םלועה לכב תועודיל
.פיילטסוו בייפ תא וממיח ןהשכ ,לארשיל ועיגה תונבה 01 יאמב
.וכישמי םג ןה ךכש הווקנו תנייוצמ איה תונבה לש הלחתההש ךכ

1
Hosted by www.Geocities.ws

1