קיימ :מ תבכרומ הקהלה .םלועב תובוטה קורה תוקהלמ תחא איה ייד ןירג
.{םיפות}רייאמפיק ןוגו ,{םיפות}לוק הרט ,{ןלוס}גנורטסמרא יליב ,{סב}טנריד
לש ויבא .ואדורב דחיב ולדג קיימו יליבו ,הינרופילק םורדב ולדג הקהלה ירבח
.זא'ג ןגנ היה יליב
לדג קיימ .םויה דע הב ןגנמ אוהו ,ולש הנושארה הרטיגה תא יליב לביק 11 ליגב
רג רבכ אוה 15 ליגב .ןיאקוקל הרוכמ התיה ומיאש ןוויכמ תצמואמ החפשמב
הקהלה .12 ןב היהשכ הקהלב ףפותמ היהו ריעצ ליגמ רבכ ןגינ לוק .דבל
.הינרופילק רוזיאב חילצהש קסיד האיצוה
ופיסוה םה 89ב . SWEET CHILDREN ארקנש הקהל יליבו קיימ ומיקה 87ב
-קורי םוי אוה םשה שוריפ .GREEN DAY ל םמש תא וניש םהו .ןוג תא םהילא
תא ובזע םהש ןוויכמ הז םשב םמצעל הארק הקהלה .הנחואירמ םע םוי
ינפל םוניהיגב קורי םוי היהיש רמא להנמהו ,הקהלה תמקה ירחא םידומילה
יפ.יא אצי LOOKOUT" . ב90" תרבחב המתח הקהלה .והשמ םהמ אציש
הרוכבה קסיד םג אצי הנש התואב . ""HOURS 1000 ארקנש םהלש ןושאר
םיבר םיצירעמו וחילצה קסידהו יפ.יאה ."SMOOTH\60" ארקנש םהלש
םה .לוקב ףלחוהו הקהלה תא ןוג בזע תאז תורמל .הקהלה תא ץירעהל וליחתה
ינשה קסידה אצי 92ב .ב"הראב םיבר קנאפ ינודעומב תועפוה עסמל ואצי םג
היה םיקסידה ינש לש הקפהה תולע . " "KERPLUNKהקהלה לש
רפסמ דוע ירחא .םיקתוע ףלא 30כ ורכמ םיקסידה ינש .דבלב רלוד 1600כ
אצי 94ב . "זירפיר" הלודגה םיטילקתה תרבחב 93ב ייד ןירג ומתח תועפוה
חילצה קסידה .DOOKIE" " ול וארק .םלועה לכב ייד ןירג תא םסרפש םובלאה
דואמ וחילצהש םיטיהל רפסמ בינה םג קסידה .םיקתוע ןוילימ 10כ רכמו קנעב
תא הכיזש , "BASKET CASE" היה קסידהמ רתויב חילצמה רישה .םידעצמב
הזולפלולב רתיה ןיב ועיפוהו תועפוה עסמל ואצי םה .ימארגב הקהלה
הקהלה לש יעיברה קסידה אצי 95ב .קור ילביטספ ינש ,קוטסדדוובו
יליב הנש התואב .םיקתוע ינולימ רכמו דואמ חילצה םגש , ""INSOMNIAC
ארקנש ייד ןירג לש ישימחה קסידה אצי 97ב .ןתחתה קיימו תובאל וכפה לוקו
הקהלה לש ישישה קסידה אצי 00ב .וימדוק ומכ חילצה אל אוהו , ""NIMROD
.וימדוק ומכ חילצה אל הז קסיד םג ךא , "WARNING"
,םלועב תובוטה קנאפ-קורה תוקהלמ תחא איה ייד ןירגש רורב תאז תורמל
.םהלש םיטיהל דועל הכחנו


Hosted by www.Geocities.ws

1