התלגתהש הקהלה .הקיסומה םלועב תושדחה קורה תוקהלמ תחא איה דניטס
.01 ףוסב םסרפתהל החילצה טיקזיב פמילה ידי לע
{. םיפות}יקוסיו ןוגו {הרטיג}קושומ קיימ ,{ןלוס}סיאול ןורהא :מ תבכרומ הקהלה
.הקהל םיקהל וטילחהו ושגפנ הקהלה ירבחשכ 95ב ליחתמ דניטס לש הרופיס
ארקנ קסידה .יאמצע קסיד היהש ,םהלש הרוכבה קסיד תא ואיצוה םה 96 ףוסב
הקהלה העיפוה 97ב .דבלב םיקתוע 2000כ רכמ אוהו , "TORMENTED"
פמיל ןלוס ,טסרוד דירפ עפומה ינפל .טיקזיב פמיל םג ופתתשה ובש עפומב
רחאל דימ התנתשה ותעד .הערל םהמ םשרתה לבא ,דניטס םע רביד טיקזיב
הבוטה הקהלה םהש םהל רפיסו םהילא ץר ,בהלתה ,םתוא האר אוה ,עפומה
םיטילקת תרבח חתופ אוהש םהש םהל רפיס אוה .םינש הזמ הארש רתויב
רחאל .וכרדל ךלהו ןופלט רפסמ םהל ךתנ אוה .הב ודבעי םהש הצרו ,השדח
דירפ תא גישהל וסינ םה .ומד תטלקב םישדח םיריש 4 דניטס וטילקה רצק ןמז
אל קימ .וילא עיגהל וחילצה אל םהו ,תועפוה עסמב ויה הקהלהו אוה ךא
תטלקה תא ןתנ אוה .טיקזיבה לש תועפוהה תחאל עוסנל טילחהו שאייתה
דירפמ ןופלט לביק אוה הלילב 2ב .התיבה עסנו ,הקהלה ירבחמ דחא ,לטילל
טילקהלו אובל דניטס תא ןימזה אוה .םירישה תא בהא שממ אוהש ול רפיסש
.ולש השדחה הרבחב
תוקהל הממיח םגו ,םיעודי םיקיפמ רפסמ םעו ,טיקזיב פמיל םע הדבע הקהלה
. "DYSFUNCTION" ארקנש הקהלה לש ינשה קסידה אצי 98ב .תונוש
התוא ךפהו םלועב לכב הקהלה תא םסרפש קסידה לבא ,הפי חילצה קסידה
BREAK THE " ארקו 01ב אציש ,םהלש ישילשה םובלאה היה טיהלל
דואמ חילצהש , "OUTSIDE" היה קסידהמ רתויב חילצמה לגניסה . "CYCLE
.םלועה לכב

Hosted by www.Geocities.ws

1