Trải qua trường kỳ lịch sử,bằng lao động bền bỉ và liên tục, người Việt cổ đã sáng tạo nên các nền văn hóa Sơn Vi, Quỳnh Văn, làm chủ đồng bằng và bước vào thời đại Kim Khí Đông Sơn rực rỡ, xây dựng nền văn minh sông Hồng có một nhà nước sơ khai.

connguoi3.gif (19485 bytes)

Quá trình vận động của lịch sử hàng chục vạn năm đã tạo lập cơ sở bền vững cho văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam. Nông nghiệp lúa nước gia đình, làng xóm định cư và công cuộc giữ nước, dựng nước đầy gian khổ là những nhân tố cơ bản quy định đặc trưng của người Việt.

   Nguyễn Hữu Cường   

 Trở lại trang chính

 
  

buttom_bar.gif (1261 bytes)


 

Hosted by www.Geocities.ws