โครงการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาญจนบุรี
      โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
      โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้
      โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตชุมชน      
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นเงินสด
โครงการศูนย์บริการๆและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย
โครงการเกษตรทฤษฎีไหม่


โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

                  

วัตถุประสงค์
โครงการ


            (1) เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตร ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในลักษณะบูรณาการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำหน้าที่ในการ ให้การสนับสนุนด้านการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และข่าวสารข้อมูลการเกษตรที่สำคัญ
            (2) เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ของส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้มีการบริการทางด้านการพัฒนาการเกษตรที่มีการผสมผสาน และสามารถให้บริการแก่เกษตรกรที่จุดเดียว (One Stop Service) และมีลักษณะเป็นบูรณาการ โดยให้มีการให้บริการจากส่วนราชการทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง โดยผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
            (3) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการวางแผนและการพัฒนาตนเอง ในด้านการพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร ปรับปรุงคุณภาพสินค้า วางแผนในการบริหารจัดการ เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของชุมชน รวมทั้งการเสนอแนะให้มีการใช้ประโยชน์จากงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการออมและการระดมทุนของชุมชนเพื่อการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

           1. คณะทำงานโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลนำร่องและตำบลหลัก จังหวัดกาญจนบุรี
           2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี


หน่วยงานปฏิบัติ

            1. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
            2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
            3. สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
            4. สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
            5. สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
            6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
            7. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
            8. สำนักงานประมงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
            9. ผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
           10. คณะทำงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


การจัดทำแผนแบบชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 5 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้

         โครงการโรงสีข้าวชุมชน

           - พื้นที่ดำเนินการ 942 ไร่
           - เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 60 ราย
           - งบประมาณ
                   1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จำนวน      9,000 บาท
                   2. หมวดเงินอุดหนุน                           จำนวน 350,000  บาท
                   3. เงินสมทบจากเกษตรกร 5%            จำนวน   17,500  บาท
                       รวม                                   จำนวน 376,500  บาท

         โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

          - จำนวนโคนม เป้าหมาย 14 ตัว
          - เกษตรกร จำนวน 14 ราย (รุ่นที่ 1)
          - งบประมาณ
                   1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     จำนวน     3,720 บาท
                   2. หมวดเงินอุดหนุน                             จำนวน 490,000 บาท
                   3. เงินสมทบ                                         จำนวน   24,500 บาท
                       รวม                                    จำนวน 518,220 บาท

           โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน

           - จำนวนโคขุน เป้าหมาย 30 ตัว (รุ่นที่ 1)
           - เกษตรกร จำนวน 15 ราย (รุ่นที่ 1)
           - งบประมาณ
                     1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    จำนวน     8,520 บาท
                     2. หมวดเงินอุดหนุน                            จำนวน 450,000 บาท
                     3. เงินสมทบ                                        จำนวน   22,500 บาท
                        รวม                                    จำนวน 481,020 บาท

          โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ

             กิจกรรมปลูกหน่อไม่ฝรั่ง

            - จำนวน พื้นที่เป้าหมาย 22 ไร่
            - จำนวน เกษตรกรเป้าหมาย 10 ราย
            - งบประมาณ
                    1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        จำนวน     3,720 บาท
                    2. หมวดเงินอุดหนุน                                จำนวน 150,000 บาท
                    3. เงินสมทบ                                            จำนวน     7,500 บาท
                        รวม                                       จำนวน 161,220 บาท

          กิจกรรมปลูกกระเจี๊ยบเขียว

            - พื้นที่ดำเนินการ 50 ไร่
            - เกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย
            - งบประมาณ
                     1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        จำนวน     6,600 บาท
                     2. หมวดเงินอุดหนุน                               จำนวน 200,000 บาท
                     3. เงินสมทบ                                            จำนวน  10,000 บาท
                         รวม                                      จำนวน 216,600 บาท

          กิจกรรมปลูกข้าโพดฝักอ่อน

             - พื้นที่ดำเนินการ 80 ไร่
             - เกษตรกรเป้าหมาย 30 ราย
             - งบประมาณ
                      1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ         จำนวน   5,400 บาท
                      2. หมวดเงินอุดหนุน                                 จำนวน 90,000 บาท
                      3. เงินสมทบ                                             จำนวน   4,500 บาท
                         รวม                                        จำนวน 99,900 บาท

          กิจกรรมเพาะเห็ดในโรงเรือน

              - พื้นที่ดำเนินการ 15 โรงเรือน
              - เกษตรกรเป้าหมาย 15 ราย
              - งบประมาณ
                        1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ        จำนวน 4,560 บาท
                        2. หมวดเงินอุดหนุน                                จำนวน 121,000 บาท
                        3. เงินสมทบ                                            จำนวน 6,050 บาท
                           รวม                                       จำนวน 131,610 บาท

inebottom2.gif (576 bytes)

[email protected] All Rights Reserved
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น4 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท.์ 0-3451-6894-5 โทรสาร. 0-3451-6894

Email : [email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1