!קעקוע: ליהודים זה גרוע

םלועבו לארשי תנידמב עקעקה תובותכ תעפות הקזחתה תונורחאה םינשב
חירו םעט לע .ןהמ םילעגנש שיו ,עקעק תובותכ םיבהואש םישנא שי .ולוכ
.חכוותהל ןיא

!רוצע ,עקעק תבותכ תושעל ךתעדב לקושש ידוהי ךנה םא


תמרור עצור גדול ואדום

:שוריפב תאז תרסוא השודקה וניתרות

,םכרשבב ונתת אל שפנל טרשו
(ח"כ:ט"י ארקיו)'ה ינא ,םכב ונתת אל עקעק תבותכו

.הוושב תובקנו םירכז לע לח רוסיאה

?עקעק תובותכ הרותה הרסא המל

הניא התביסש תיקולא תריזג תאזש רמולכ ,בותכה תריזג תאזש םירמוא שי
.('א דומע א"כ ףד תוכמ תכסמ י"שר) ונל העודי

תדובעל ןמצע ןימשורש םייוגה גהנמ היה הזו..." בתוכ ם"במרה
תדובע תוכלה)"...התדובעל םשרומו הל רוכמ דבע אוהש רמולכ םיבכוכ
(אי הכלה בי קרפ םיבכוכ


הבעות :עקעק תובותכ

ךל ךל אמוחנת)שרדמהמ ףקתשמה יפכ ,הבעות עקעק תובותכב ואר ל"זח
ויתובעות לכו םיקיוהי ירבד רתיו רמאנש הלרע ול ךשמ םיקיוהי ... :('כ
ךשמש וילע אצמנ המ ('ח:ו"ל 'ב םימיה ירבד) וילע אצמנהו השע רשא
.ורשבב עקעק תבותכ בתכש רמוא שיו ,הלרע ול

הנתשמ הנפואה

היהי אל רבדהו םויה אובי םרב .יתנפוא רבד ןה עקעק תובותכ םויה ילוא
.יתנפוא
עקעק תבותכמ רטפהל .שדח גוז תונקל רשפא הנפואב ןניא םיילענה רשאכ
.תופי תואצותה דימת אלו רקי רקי הלוע הז .טושפ רבד וניא

םינתשמ םישנא

.םירגבתמו םינתשמ םישנא לבא .עקעק תבותכ ךל אב וישכע ילוא
לש רוקמ תויהל לולעו חצנל ראשייש םשור ריאשת םויה לש תוזיזפה
.דיתעב השוב

תויתואירב תויעב

.עקעק תובותכמ האצותכ הנכתיתש תויתואירב תויעב המכ שי
.הזב םיקסועה םירושיקל הז רתאב תילגנאב ףדב ןייע


ידוהי רבד אל הז

,רתויב םיקודא ויה אלש הלא וליפא ,טושפה ידוהיה
.םוחתל ץוחש רבדכ עקעק תובותכ ובישחה דימת
,שפנ תוריסמבו החמשב הלימ תירב תווצמ ומייקש ומכ
".םכב ונתת אל עקעק תבותכו" תווצמ ומייק ךכ!האלה רסמה תא ריבעהל


קו כחול


הבושתהו םיעוקעק

ידוהי עוקעקקו כחול

!בוט השעו ערמ רוס

הברה שי !תודהיה ?םידוהיל בוט המ
.תודהיה לע תשרב םירתא
:תירבעב םירתא המכ הנה

ריאמ ןוכמ

ד"בח

קחצי ןונמא ברה


קו כחול

[email protected]-ל חולשל רשפא םירופיסו תולאש ןכו הז רתאל תובוגת

תובוגתה רודמ

Blue Line

צדק ליונתן פולרד

דרלופ ןתנויל קדצקו כחול

HOME

קו כחולEasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד

Sign images are from the Manual of Traffic Signs, by Richard C. Moeur.

1