Malexandermålet - Hela tingsrättens dom

DISCLAIMER: This site contains public information that can be obtained as a copy of public record at the Göta hovrätt (Court of Appeal) in Jönköping, Sweden.

SENASTE NYTT (uppdaterad den 28 jaunari 2006): Göta hovrätts dom på livstids fängelse för Tony Olsson, Jackie Arklöv samt Andreas Axelsson överklagades. Högsta domstolen beslutade i juli år 2000 att inte pröva domen på nytt. Någon motivering till beslutet lämnades inte. De dömda gärningsmännen fördes samma dag till riksmottagningen på kriminalvårdsanstalten Kumla. Beslut om placering på någon av rikets tre anstalter med säkerhetsklass 1 (Kumla, Tidaholm samt Hall) fattades av kriminalvårdsstyrelsen senare under hösten. I sitt utlåtande ansåg kriminalvårdsstyrelsen att Tony Olsson var den farligaste och mest rymningsbenägne polismördaren. Olsson skulle därför avtjäna sitt straff på en särskild hårdbevakad avdelning på anstalten Hall utanför Södertälje. Andreas Axelsson och Jackie Arklöv placeras även de under högsta säkerhetsklassen, men på så kallad normalavdelning på anstalten i Kumla. I beslutet konstaterar kriminalvårdsstyrelsen att de är dömda för mycket allvarlig och omfattande brottslighet och att det föreligger stor risk för att alla tre återfaller i grov brottslighet under strafftiden. Bland annat pekar kriminalvårdsstyrelsen på att deras brott har haft sin grund i den nazistiska ideologin. Eftersom en större summa av rånbytet ännu inte har påträffats anser myndigheten också att det finns risk för rymning eller fritagning. Tony Olsson ingick i anslutning till Högsta domstolens beslut äktenskap med Majron Andersson (dömd till fängelse för delaktighet i brottet i 1 år). Vigselakten skedde på häktet i Flemmingsberg. Trots livstidsdomen lever Tony Olsson idag under skyddad identitet; han har bytt namn och personnummer. Idag heter Tony Olsson - Tony Byström. År 2004 skilde sig Tony Olsson från Majron Andersson, som också erhållit skyddad identitet och nytt namn. I samband med fängelsedomen avskedades Majron Andersson från Försvarsmakten. Majron Andersson bor idag i Vetlanda.

I juni år 2001 erkände Jackie Arklöv att det var han som avlossat de sista skotten, ett nackskott på en polisman, samt ett skott i pannan på den andre. Enligt de nya uppgifterna använde Arklöv polisens tjänstevapen och sköt dem då de låg synbarligen livlösa vid sin tjänstebil. Med ledning av Arklövs nya uppgifter har polisen även funnit tjänstevapnet, en pistol av märket Sig Sauer, en k-pist av märket Uzi, samt handgranater och ett salongsgevär, i Svartån söder om Boxholm. Riksåklagaren beslöt dock att Arklövs erkännande inte föranledde någon ny polisutredning av morden. Därefter ansökte Tony Olsson om resning i HD. Andreas Axelsson begärde också resning i Högsta domstolen (den 21 januari 2002). Högsta domstolen avslog dock resningsansökningarna senare samma år.

Tony Olsson har vid ett tillfälle rymt från isoleringsavdelningen på anstalten Hall. Vid detta tillfälle, den 27 juli 2004, hade två handeldvapen smugglats in till Olsson, som vid rymningen tog två fångvaktare som gisslan samt avlossade skott inne på anstalten. Han infångades av polis på förmiddagen den 30 juli. Tony Olsson betecknas som mycket farlig för allmänheten, han anses rymningsbenägen och har vid flera tillfällen hotat anstaltpersonal samt vandaliserat inredning.

Idag (den 28 januari 2006) är Tony Olsson (eg Byström) inskriven på isoleringsavdelningen på anstalten Kumla. Olsson var åtalad för vapeninnehav, olaga hot etc i samband med rymningen sommaren år 2004. Han dömdes år 2005 för dessa brott med oförändrad påföljd, livstids fängelse. Olsson har vid flera tillfällen överklagat beslutet om isolering och hävdar att den långvariga isoleringen inverkar på hans psykiska tillstånd. Länrätten i Örebro gav honom delvis rätt, men kriminalvårdsstyrelsen har överklagat beslutet och fortsätter den idag rekordlånga isoleringen av Olsson. Jackie Arklöv och Andreas Axelsson är båda inskrivna vid s.k. normalavdelningar på Kumla. Axelsson har idag ett barn med en kvinna som han träffat under sin fängelsetid och haft ett förhållande med. Samma kvinna har senare även haft ett kortare förhållande med Tony Olsson.


Tingsrättens dom indelad i kapitel:

1. Inledning

2. Ansvarsyrkanden

3. Skadeståndsyrkanden

4. Övriga yrkanden

5. Domskäl


Hosted by www.Geocities.ws

1