Questions, comments?

3demail.gif (25619 bytes)

 

 

張國榮再度獻唱Monica

張 國 榮 前 晚 出 席 港 台 舉 辦 的 「 世 紀 金 曲 賀 千 禧 音 樂 會 」 , 真 是 大 出 風 頭 , 因 為 他 唱 一 曲 「 MONICA」 , 令 台 下 觀 眾 十 分 哄 動 地 拍 掌 。 港 台 《 世 紀 金 曲 賀 千 禧 》 音 樂 會 前 晚 在 灣 仔 會 展 新 翼 舉 行 , 頒 發 十 首 世 紀 中 文 歌 曲, 除 張 國 榮 、 張 學 友 和 劉 德 華 均 到 場 領 獎 外 , 陳 潔 儀 和 李 克 勤 則 唱 出 鄧 麗 君 及 譚 詠 麟 的 得 獎 歌 曲 , 許 冠 傑 的 兒 子 許 懷 谷 則 代 爸 爸 領 獎 。 張 國 榮 憑 《 Monica》 獲 選 「 世 紀 金 曲 」 ﹐ 他 即 場 演 繹 當 年 成 名 作 時 ﹐ 引 起 全 場 哄 動 ﹐ 觀 眾 跟 籲 節 拍 又 唱 又 跳 ﹐ 氣 氛 達 至 沸 點﹐掀 起 全 晚 高 潮 ﹐ 氣 氛 最 好 。

Monica入 選 世 紀 金 曲 事 後 哥 哥 (張 國 榮 )對 於 觀 眾 的 熱 情 反 應 ﹐ 笑 笑 口 說 ﹕ 「 他 們 久 沒 見 我 而 已 ﹐ 我 已 是 史 前 動 物 了 ﹗ 」 哥 哥 唱 歌 時 未 有 擺 出 當 年 的 經 典 甫 士 ﹐ 他 笑 道 ﹕ 「 都 這 麼 多 年 了 ﹐ 好 多 事 情 都 不 同 ﹐ 我 心 境 也 不 同 啦 ﹐ 無 可 能 再 做 返 以 前 的 甫 士 ﹐ 觀 眾 都 看 厭 啦 ﹗ 」 對 於 這 首 歌 ﹐ 哥 哥 認 為 是 本 身 事 業 的 轉 捩 點 ﹐ 且 當 年 唱 到 家 傳 戶 曉 ﹐ 都 可 算 得 上 是 世 紀 金 曲 。

祝老朋友蔡楓華個唱成功

哥哥:有時間會去睇 當 年 蔡 楓 華 當 眾 罵 張 國 榮 「 剎 那 光 輝 不 是 永 」 , 自 此 一 沉 百 踩 , 到 近 日 被 指 行 為 怪 異 , 唔 多 唔 少 因 張 國 榮 而 起 , 張 國 榮 昨 日 前 晚 卻 公 開 表 示 , 蔡 楓 華 是 他 的 朋 友 。

一句「一剎那光輝唔代表永恆」,多年來掀起不少風雨,亦改變了蔡楓華的星運。 事隔多年後的阿Ken(蔡之洋名),終於重新振作投入樂壇。張國榮冰釋前嫌說: 「我們相識一場,都算係朋友。」並祝福他演唱會成功。  

十年前被蔡楓華以語相贈的張國榮,多年來事業可謂如日方中,相反當年視他為假 想敵的阿Ken,負面新聞至今仍不絕於耳。

《 任 劍 輝 逝 世 十 周 年 紀 念 專 輯 》  

今 晚 他 將 會 在 無 線 《 任 劍 輝 逝 世 十 周 年 紀 念 專 輯 》 中 ﹐ 和 汪 明 荃 合 唱 《 帝 女 花 之 香 夭 》﹐更 是 「 哥 哥 」 首 次 正 式 公 開 演 唱 粵 曲 。 哥 哥 說 是 因 為 答 應 了 仙 姐 ﹐ 不 唱 不 行 ﹐ 由 於 這 次 是 他 首 次 公 開 唱 粵 曲 ﹐ 為 怕 唱 得 不 好 ﹐ 他 已 致 電 向 仙 姐 求 教 。 千 禧 年 的 工 作 至 於 「 哥 哥 」 在 千 禧 年 的 工 作 已 經密 麻 麻 ﹐ 明 年 將 計 畫 在 聖 誕 檔 期 舉行 演 唱 會 ﹐ 又 會 開 拍 二 部 電 影 ﹐ 日 本 方 面 有 意 為 他 推 出 一 本 黑 白 寫 真 集 ﹐ 故 此 「 哥 哥 」 想 親 自 執 導 演 筒 開 戲 ﹐ 這 最 快 要 在 2001年 才 可 達 成 願 望 。

1999/11/22

 

主頁 小檔案 音樂篇 電影篇 獎項/事記篇 照相簿 新聞篇 特別篇 留言簿 Links

Copyright 1999-2002 100% Leslie Cheung. All Rights Reserved.

Hosted by www.Geocities.ws

1