Afbeelding: opengeslagen Bijbel

Wanneer heb jij voor het laatst de Bijbel (link) opengeslagen en nauwgezet gelezen?

Of geloof jij dat je het beter weet dan de Bijbel, dus beter dan de Almachtige en Alwetende Drie-E-ige Heere?

Of is het nog erger met je gesteld en lees je de Bijbel oftewel de Heilige Schrift, dus het Woord Gods, selectief? Ben je koud noch heet? Ben je een lauwe creationist, die wel in de schepping gelooft maar niet in de platte aarde?

Biblicisten zijn mensen die zeggen dat ze de Bijbel letterlijk nemen omdat de Bijbel Gods woord is. Maar de meeste biblicisten zijn uitsluitend pseudobiblicisten. Zij nemen alleen die bijbelpassages letterlijk die hen uitkomen. God gruwt van die pseudobiblicisten. Hij haat ze als de hel.

Wij van de BBB echter nemen wel de hele Bijbel letterlijk, dus ook de passages die ons niet uitkomen. Al zijn wij vrouwen en willen we graag de eerste viool spelen, wij zetten onze menselijke, vrouwelijke wil buiten de deur en onderwerpen ons aan Gods gebod: de man is het hoofd van de vrouw. Wij zijn de ware biblicisten, niet omdat wij dat zo graag willen maar omdat God dat wil.

De Bijbel is duidelijk patriarchaal. God is de Heere en de Heere is een man. En zijn zoon heet Jezus Christus en geen Jessica Christa en is dus ook een man. De vrouw is onderworpen aan de man. Iedereen die anders leert en pleit voor de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, is onbijbels en behoort derhalve gestenigd te worden. Omdat wij van de BBB nagenoeg zonder zonde zijn, werpen wij gaarne de eerste steen. Niet omdat wij zelf dat zo graag willen. Nee, wij willen tegen onze eigen wil in mensen stenigen omdat de Heere dat wil. Gods wil is wet.

Maar het heeft ook voordelen om vrouw te zijn. Als man mag je niet andermans vrouw begeren. Maar de Tien Geboden gelden alleen voor de man. Wij als vrouw mogen gerust andervrouws man begeren. Maar omdat wij onderworpen zijn aan de man, zal onze begeerte naar andervrouws man dankzij onze mannen een vrome wens blijven. Wij als vrouwen mogen dagdromen over andervrouws man want onze dromen leiden toch tot niets.

Vroeger verbood de katholieke kerk aan leken om zelf de Bijbel te lezen. Eigenlijk een terecht verbod. De Bijbel lezen is een hele kunst en leken verstaan die kunst niet. Met name de hedendaagse would be biblicisten lezen de Bijbel zeer, zeer slordig met alle kwalijke gevolgen van dien. Als je echt de Bijbel wil lezen, dan kan dat slechts onder leiding van echte, integrale biblicisten, die wel de hele Bijbel zeer letterlijk nemen en dus niet laf en lauw om de hete brij een dodedans opvoeren. En de enige echte biblicisten in Nederland vind je bij de BBB.

(Druk op >> bij de scrollbalk als je de reclame rechts weg wil.)


DE BIJBEL HEEFT
ALTIJD GELIJK !!!


(En W.F.Hermans nooit)


Dit is de site van de

BBB ,

de Betuuwse Bond der Biblicisten, opgericht in 2002 AD (Anno Domini, Jaar des Heeren) te Buren, voorheen de Bondt der Opregte Bijbel-Onderzoekers (kortweg BOBO).

Hoofdbestuur:
voorzitster: Geesje van der Ziel
secretaresse generale: Magda van der Vlies
penningmeesteres: Thea vander Weingaerdde

Erelid voor het leven: mevr. Brook Lyn (vzmh)

Klusjes- en koffieman: Egbert Douwes

Lidmaatschap:
vrouwen: dertig euro per jaar
kinderen tot 27 jaar: half geld
mannen: gratis want pro deo

Ingeschreven:
bij de Kamer van Koophandel te Tiel, Nederland

Maandblad: Word wakker!
Uitgeverij: Rutherford & Russell, Breukelen
Verschijning: tien maal per jaar
Abonnement: 30 euro per jaar
Verzamelbanden: 30 euro per stuk

Openbaring 3:16 (Statenvertaling, 1715 AD) :
Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

Afbeelding: Johannes Calvijns meesterwerk Institutio Religionis Christianae (de Institutie)

Na de eerste publicatie in 1536 bleef Calvijn (1509-1564) (link) dit boek aanvullen en uitbreiden, zowel in het Latijn als in het Frans. De laatste uitgave verscheen in 1559, vijf jaar voor zijn overlijden.

In tegenstelling tot de "evangelische" pseudobiblicisten van vandaag de dag was de grote Calvijn van weleer (wel eer) wel een echte biblicist. Hij moest niets hebben van het heidense en ketterse dogma van de vrije wil. Hij leerde wat de Bijbel leerde: alles is gepredestineerd, alles is reeds van te voren door God bepaald. En Calvijn begreep dat je als echte biblicist ketters moest verbranden.
Beginselverklaring

Wij, zijnde bestuursleden, ereleden en leden van de BBB oftewel voluit de Betuuwse Bond der Biblicisten, nemen in tegenstelling tot de halfslachtige, dus lauwe, dus godsgruwelijke semi-biblicisten wel de Bijbel van kaft tot kaft letterlijk.

Daarom verwerpen wij niet alleen
- de evolutie maar ook
- het heliocentrisme
- de bolvormige aarde
- de vrije wil
- pi = 3,14 plus nog iets
- kleren van tweeŽrlei snit
- vleermuizen = zoogdieren
- aanbidding van het orgel
- de monarchie
- het verbod op openbare steniging en
- vrouwen die praten als mannen het woord voeren

Op grond van de enige echte mogelijke uitleg van de Bijbel, namelijk de strikt letterlijke, concluderen wij:
- in 4004 BC schiep God de hele wereld
- de zon draait om de aarde
- de aarde is plat
- alles is voorbeschikt
- pi is exact gelijk aan exact 3
- vleermuizen zijn vogels
- kleren van enerlei snit zijn verplicht
- orgels moeten worden vernietigd
- monarchie dient te worden afgeschaft
- atheÔsten behoren te worden gestenigd en
- vrouwen moeten zwijgen als een man aan het woord is.

1 CorinthiŽrs 1:10:
Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een zelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

Dus sluit je met jullie allen aan bij de BBB !!!

En lees allen Word Wakker! !!!

Dit is de aapman Charles Darwin die zich door de Duivel heeft laten verleiden om het evolutionisme uit zijn dikke duim te zuigen.

Je ziet aan zijn tronie dat Darwin een zeer slecht schepsel was.

Maar door wie is Darwin geschapen? Ja, door de Schepper. Dus de Schepper zelf schiep het evolutionisme. Waarom schiep de Schepper Darwin, het slechte evolutionisme en de Duivel? Nou, omdat de Schepper mensen wil verdoemen want anders raakt de hemel overbevolkt. Ja, de Schepper is wel goed maar echt niet gek, hoor.
Creationisme: knieval voor Satan

In de Bijbel staat dat God de wereld schiep in zes dagen. Wat in de Bijbel staat, is absoluut waar. Dus is de aarde in zes dagen geschapen. En dagen zijn dagen van 24 uur en geen tijdvakken van miljoenen jaren zoals de zogeheten oude-aardecreationisten abusievelijk menen.

De zogeheten jonge-aardecreationisten evenwel nemen de bijbeltekst dat de aarde in zes dagen is geschapen, voor waar. Je zou zo zeggen: prima. Maar zo prima is het niet. Nee, integendeel zelfs.

Deze creationisten nemen wel de bijbelpassages over de zesdaagse Schepping serieus maar niet de bijbelpassages over de platte aarde. Ze nemen dus een lelijk loopje met de Bijbel. Jezus noemt ze daarom addergebroed, Satans kinderen.

Ook dichten zij de mens de vrije wil toe. De vrije wil? Ja, de vrije wil! Alsof de mens in staat is iets anders te willen wat God wil. Nee, niet onze wil geschiedt maar Gods wil geschiedt. Niets kan Gods wil dwarsbomen. Als God A wil, dan gebeurt A en geen B. Wij zijn slechts marionetten in de handen van de Almachtige. Wij hebben geen enkele macht. Want als wij wel enige macht hadden, dan was de Almachtige niet almachtig.

Lukas 11: 2b:
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.

Lees ook: Word wakker! j.g. 3, nr. 4, p. 5 e.v.

Dit boek lijkt o zo vroom. Maar ondertussen ...

Boeken als bovenstaande proberen met veel bizarre bipsendraaierij te bewijzen dat de bijbelse wijsheid in feite wereldse wijsheid is. Nonsense. Gods wijsheid is een dwaasheid voor de wereld.

En ware biblicisten zijn geen doctorandus. Want zij mijden elke wereldse universiteit. De ware universiteit is immers de Bijbel.

En die o zo wijze Hobrink beeldt de aarde af als een ...bol. Nee, de aarde is plat. Dat staat in de Bijbel. Niet alleen in de onze. Maar ook in de jouwe. Hobrink heeft dus de Bijbel nooit echt gelezen. En dus is zijn boek lariekoek, een larieboek. Op de brandstapel ermee !!! Zie ook de link .

Kletsmaarschalken als Hobrink kakelen: God heeft de besnijdenis ingevoerd ten gunste van de gezondheid van de man. O, hoe weten ze dat? Hebben ze met de Drie-E-ige Heere getelefoneerd? De Bijbel zegt niets over het doel van de besnijdenis.

De wereldse geleerden zijn veel dichter bij de waarheid. Zij zeggen dat tijdens de besnijdenis de man een deel van zijn manlijkheid offert aan God.

Waarom zou elk gebod van de Heere ten voordele van ons moeten zijn? God verordonneert wat hij wil. Misschien is de besnijdenis wel door de Heere bedoeld als een nadeel voor ons. En misschien is het niet-eten van varkensvlees zeer ongezond en wil de Heere ongezonde gelovigen. Zou best kunnen. De Heere is goed. Maar zijn goedheid is een totaal andere goedheid dan wat mensen eronder verstaan. In wereldse termen uitgedrukt: de goedheid van de Heere is vaak wreed.
Creationisme: aanbidding van de Mammon

Wereldse wijsheid oftewel wetenschap en het ware geloof verdragen elkaar niet. Lees je Bijbel er maar op na. Er is geen verzoening mogelijk tussen wereldse en christelijke wijsheid.

Maar de meeste creationisten denken daar heel anders over. Oude-aardecreationisten en aanhangers van het ID-idee (het idee van het Intelligent Design) eten lafhartig en lauw van twee walletjes. Zij hangen een misselijk makend mengelmoesje aan van een beetje creationisme en een beetje evolutionisme. Zij dienen dus twee heren. En dat mag niet van de Bijbel.

Maar de jonge-aardecreationisten maken het zo mogelijk nog bonter. Zij veinzen een biblicistisch creationisme maar ondertussen bedienen zij zich van de wereldse wetenschap om te bewijzen dat de Bijbel toch gelijk heeft. Zij zijn vriendjes met de Duivel om de Duivel te bestrijden. De Duivel lacht zich zowat dood. Het evolutionisme is wereldse wijsheid en valt niet te weerleggen met wereldse wijsheid. Punt. Wanneer dringt dat eens door tot die jonge-aardecreationisten?

De Bijbel is duidelijk: je kunt geen twee heren dienen. Dus je dient of de bijbelse wijsheid of de wereldse wijsheid. Maar niet beide. Of je dient de Drie-E-ige Heere of de Mammon. Beiden tegelijk dienen is een dodelijke zonde. Maar de jonge-aardecreationisten is niets te dol. Zij dienen voluit de Mammon. Zij hebben een hele geldklopperij in het leven geroepen met hun krakkemikkig creationisme. Pretparken, films en boeken. Kassa !!! Op "domme massa" rijmt "volle kassa". Mammon lacht zich rot.


1 CorinthiŽrs 2: 6 & 7
(6) En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden;
(7) Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;


Lees ook: Word wakker! j.g. 6, nr. 5, p. 3 e.v.

Afbeelding: de bijbelse, dus ware voorstelling van de aarde

Vele creationisten, zelfs de meeste jonge-aardecreationisten, willen er niet aan dat de aarde zo plat als een geplette euro is. Maar de Bijbel is duidelijk: de aarde is plat, de hemel is een koepelvormig gewelf boven de platte aarde en de zon is veel en veel kleiner dan de aarde en gelijkwaardig aan de maan.

Velen, met name jonge-aardecreationisten, noemen zich bijbelvast christen maar ze spreken een valse getuigenis en daarom zullen ze verdoemd worden en in de hel hun tanden tot in alle eeuwigheid knarsen. Want ze zijn niet bijbelvast want ze geloven dat de aarde een bol is en dat de aarde om de zon draait in plaats van andersom.

De met gespleten tong sprekende jonge-aardecreationisten prediken rustig zonder enige scrupule dat de aarde om de zon draait. Zij zijn dus heidense heliocentristen (helios = zon, centrum = middelpunt). Zij loochenen dus op afschuwelijke wijze de bijbelse, geocentristische (geo = aarde, centrum = middelpunt) waarheid dat de aarde in het middelpunt staat van de schepping. Het heliocentrisme is het hellend vlak naar de hete hel.

Pseudobiblicisten lezen niet zelf nauwgezet de Bijbel maar zij papegaaien elkaar na. Als je hun na-aapgedrag gadeslaat, zou je haast denken dat ze regelrecht van de apen afstammen. Darwin lacht in zijn duivels vuistje. Met name de zogeheten alfacursussen zijn een doorn in Gods heilige ogen. Want die cursussen staan bol van onbijbelse uitleggingen van de Bijbel.

Sommige bijbelvertalingen, waaronder zelfs de SV (Staten Vertaling), geven soms de teksten betreffende de platte aarde foutief weer. Waar in Jesaja 40: 22 in de grondtekst "ronde (platte) schijf" staat, geeft de SV "kloot" (bal/bol). Een duidelijke fout.

Overigens, ook de Koran verkondigt op ettelijke plaatsen dat de aarde plat is en overwelfd wordt door een koepel. De Koran is immers niets meer dan een boerse, verwrongen versie van de Bijbel. Maar vele islamieten kennen hun eigen Koran niet en zeggen dat de aarde in de Koran een bol is.
Waar biblicisme: de aarde is plat !!!

Zelfs wereldse geleerden erkennen volmondig dat de Bijbel zegt dat de aarde plat is en dat zich boven de platte aarde het hemelgewelf bevindt (link) . Zie ook: link.

Maar jonge-aardecreationisten zijn arrogante en niet al te snuggere betweters en werpen hooghartig en holhoofdig het bijbelse wereldbeeld in de vuilnisbak en aldus werpen zij de hele Bijbel op de vaalt. Wat een godslastering !!! En toch noemen zij zich biblicisten. Wat een valse getuigenis !!!

Och, zeggen de jonge-aardecreationisten, wij nemen die platte aarde in de Bijbel symbolisch. Dank je de koekoek, zo lusten wij er nog wel ťťn. Waarom wel de platte aarde symbolisch nemen en niet het scheppingsverhaal? Om in het gevlei te komen bij de wereldse wetenschap? Wat een stelletje laaghartige lafaards. Het is van tweeŽn ťťn:
- of je neemt zowel de platte aarde als de schepping letterlijk
- of je neemt geen van beide letterlijk.

Er is geen tussenweg. Nou ja, de tussenweg leidt linea recta naar de hel. Want de tussenweg looochent Gods schepping van de platte aarde en dus is de tussenweg zuivere godslastering, je reinste blasfemie. Eerder zal een driebultige kameel door het oog van de naald gaan dan een bolle-aardegelovige het Koninkrijk der Hemelen zal beŽrven.

God is niet gek. Opdat wij zouden geloven in de platte aarde met doorboven een koepel, heeft God het verhaal van de platte aarde weergaloos verweven in het scheppingsverhaal. Dus "onze" pseudobiblicisten die zeggen dat ze wel in het scheppingsverhaal geloven maar niet in de platte aarde, liegen want ze geloven helemaal niet in het scheppingsverhaal want het scheppingsverhaal rept expliciet van de platte aarde. Het ontkennen van de platte aarde is zeven maal zeven keer zo erg als het verbinden van homosexuelen in de echt.

Psalmen 24: 1-2
(1)Een psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen.
(2) Want Hij heeft ze gegrond op de zeeen, en heeft ze gevestigd op de rivieren.


Job 26:11
De pilaren des hemels sidderen, en ontzetten zich voor Zijn schelden.


Genesis 1:6
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!


Jesaja 40:22 (GNB96)
Hij die hoog boven de aardschijf troont, voor wie de bewoners sprinkhanen zijn. Die de hemel uitvouwt als een doek, hem spant als een tent om in te wonen.

Lees ook: Word wakker! j.g. 1, nr. 1, p. 1 e.v.

Afbeelding: Ark van Noach

Schilderij, kunstenaar Edward Hicks

Zie: link

De wereld werd in 4004 BC geschapen en de Zondvloed vond plaats in 2002 BC.

Omdat de geboorte van Jezus (0 BC/AD) een scharnierpunt in de wereldgeschiedenis is, is zij dus het midden van de wereldgeschiedenis en dus zal de wereld in 4004 AD, dus over een kleine tweeduizend jaar, vergaan.

De wereldgeschiedenis valt dus in vier grote tijdvakken te verdelen:
- 4004 BC - 2002 BC, de voorzondvloedse tijd
- 2002 BC - 0 BC/AD, de Joodse tijd
- 0 BC/AD - 2002 AD, de christelijke tijd
- 2002 AD - 4004 AD, de eindtijd

In 2002 AD werd de BBB opgericht. Dat geeft duidelijk aan dat het jaar 2002 AD even belangrijk is als het jaar 2002 BC. De BBB is de nieuwe Ark van Noach.
De Australische landslak

De Bijbel vertelt dat er een wereldomvattende vloed heeft plaatsgevonden en dat iedereen verdronk, behalve Noach en zijn familie en (zeven) paartjes van elke diersoort.

De wereldse wijsheid ontkent deze zeer ingrijpende, bijbelse gebeurtenis. Het jonge-aardecreationisme gelooft ook in het bijbelse zondvloedverhaal maar probeert dat verhaal te bewijzen via wereldse wijsheden, die slechts wereldse waanwijsheden (dus pseudowetenschap) zijn en dus volkomen belachelijk zijn in de ogen van wereldse wetenschappers, van echte biblicisten en van God zelf.

Wereldse geleerden schrijven: de Australische landslak moet al voordat de schepping begon, van AustraliŽ zijn vertrokken om op tijd bij de Ark van Noach te zijn en is nu nog altijd niet in AustraliŽ maar pas halverwege tussen de berg Ararat, waar de Ark landde, en AustraliŽ. Bezien van uit hun wereldse, dus onware wijsheid hebben zij gelijk. Het heeft geen zin om met zogenaamde wereldse wijsheden tegen die geleerden in te gaan.

Maar de betweterige, oliedomme jonge-aardecreationisten doen dat wel. Zij pogen via wereldse waanwijsheden, die haaks staan op echte wereldse wijsheden en op hemelse wijsheden, ons op de mouw te spellen dat de Australische landslak vleugels heeft zodat hij binnen drie jaar de halve wereld kon overtrekken. Zij weigeren te geloven dat God almachtig is en in zijn almacht het onmogelijke kan verrichten en dus een trage landslak binnen een fractie van een seconde 20.000 kilometer kan laten reizen.

MattheŁs 14: 7-8
(7)Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende:
(8) Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij;


Lees ook: Word wakker! j.g. 7, nr. 8, p. 9 e.v.

Afbeelding: marionetten

Wij zijn slechts marionetten want de drie-E-ige Heere trekt aan alle touwtjes. Alles gebeurt precies zoals de Heere wil. Ook atheÔsten, spotters en pseudobiblicisten doen precies wat de Heere wil. De Heere wil blijkbaar dat er pseudobiblicisten, spotters en atheÔsten zijn. Blijkbaar wil hij ze verdoemen. De goedheid van de Heere is zo groot dat wij haar niet kunnen vatten.

Dat vrijzinnige christenen in de vrije wil geloven, is vrij zinnig want zij noemen zich geen biblicist. Maar dat lieden die zich biblicist noemen, toch in de vrije wil geloven, is zeer onzinnig. Hun biblicisme is voze veinzerij want zij zijn ziende blind als zij de Bijbel lezen, en horende doof als er uit de Bijbel wordt voorgedragen.

De Alwetende Almachtige is de Alveroorzaker. Hij heeft de totale schepping geheel en al veroorzaakt. En alles wat er nu gebeurt, wordt door hem veroorzaakt. Ook deze site is door de drie-E-ige Heere veroorzaakt. En ook de zondeval is door de Heere veroorzaakt.

En wat zei de leugenachtige slang in het Paradijs tot de vrouw Eva? Hij zei: je bent vrij om te kiezen, je hebt een vrije wil. De slang loog erop los. Want we hebben geen vrije wil. Maar de slang had ook geen vrije wil want hij loog omdat de Heere dat wou.

De Drie-E-ige Heere is de Almachtige en dus is hij de Alveroorzaker. Niets buiten hem heeft enige macht. Niets maar dan ook niets. God was bij machte om Auschwitz te voorkomen. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft niet alleen de Schepping veroorzaakt maar ook Auschwitz, Bergen-Belzen, Buchenwald ...

Zes miljoen vermoorde Joden. God heeft zes miljoen Joden omgebracht. Waarom? Omdat ze straf verdienden? Nee. Want had Job straf verdiend? Nee, God doet wat hij wil. Hij is aan niemand verantwoording schuldig. Ook niet aan zichzelf.

God veroordeelt homosexualiteit. Waarom? Moet hij dat aan ons verantwoorden? Natuurlijk niet. God veroordeelt homosexualiteit omdat hij ervan gruwt. Dat is alles. Niet omdat homosexualiteit op zich slecht zou zijn. Wellicht is homosexualiteit beter dan heterosexualiteit. Maar wat dan nog? De Heere is hoog verheven boven onze menselijke, al te menselijke normpjes.
Het duivels dogma van de vrije wil

Op ettelijke vroegchristelijke concilies is het duivelse dogma van de vrije wil krachtig veroordeeld. Maar steeds weer herhaalde zich de zondeval. Steeds weer fluisterde de Slang, dewelke Satan is, de mensen in: je hebt een vrije wil.

Omstreeks 1618 tijdens de heroÔsche Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) met het Paapse Spanje was er eventjes vrede met het goddeloze Spanje, de Hoer van Babylon. Hoera, dachten de antibiblicisten hier te lande, een mooie tijd om de Bijbel terzijde te schuiven, onze ketterij van de vrije wil te propageren en het land in een burgeroorlog te storten.

Maar de Heere besloot de waarheid te laten zegevieren. En aldus liet Prins Maurits, die de Bijbel letterlijk nam, letterlijk de onwillige raadspensionaris Johan Van Oldenbarneveldt, een nepedelman, een kopje kleiner maken. En hij liet de even onwillige Hugo De Groot opsluiten in een boekenkist. Dat zou hem leren. Boeken zat om te bestuderen in die kist.

Voorts liet Prins Maurits de kerkvorsten bijeen komen in Dordt oftewel Dordrecht. Daar werd op de Synode van Dordt het antigoddelijk dogma van de vrije wil veroordeeld en werden de Dordtsche Leerregels opgesteld, die leerden dat de Almachtige en Alwetende Drie-E-ige Heere de absolute Alveroorzaker was en dat niets en niemand een vrije wil had behalve de Heere.

Helaas was deze overwinning van de waarheid van korte duur. Alras stak het duivels dogma weer zijn satanische kop op. Ook onder zogenaamde biblicisten. We zijn vrije mensen, riepen zij. Alsof de Heere niet de Potentaet der Potentaeten was. Wat een godslastering. De Dordtsche Leerregels raakten in vergetelheid. Zonde. Wat een grote zonde.

Dat God de Alveroorzaker is en dus ook de veroorzaker is van al het kwaad, wil er niet in bij de mierzoetige pseudobiblicisten. Maar de Bijbel is glashelder: God de Heere is de Almachtige en dus de Alveroorzaker. Hieronder volgt een kleine willekeurige selectie van bijbelteksten die duidelijk bewijzen dat God de Alveroorzaker is en dus ook de veroorzaker is van al het kwaad.

Exodus 10:27
Doch de HEERE verhardde Farao's hart; en hij wilde hen niet laten trekken.

MattheŁs 9: 29
Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.

Jesaja 45: 6-7
(6)Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.
(7) Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.


Lees ook: Word wakker! j.g. 6, nr. 6, p. 6 e.v.

Afbeelding: een door steniging gedode overtreder van het sabbathsgebod

Zie link
Gij zult stenigen

Wanneer heb jij voor het laatst iemand gestenigd? Gossie, je noemt je wel een biblicist maar je gruwt van stenigingen en sterker nog, je bent coute que coute tegen stenigingen? Nou, dan ben je geen biblicist en derhalve word je uitgespuugd door de Drie-E-ige Heere. De Almachtige Alwetende Alveroorzaker (kortweg AAA) gebiedt stenigingen.

Ja maar, murmureer je wellicht weekhartig als een slijmerig weekdier, zei Jezus niet: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen"? Ja, dat klopt. Het staat in de Bijbel. En dus ontkennen wij dat geenszins. Integendeel zelfs. Maar wat zei Jezus nog meer? Hij sprak ook over de splinter in andermans oog en de balk in je eigen oog. Jezus bedoelde: stenigen is prima maar bedenk wel dat je wellicht zelf ook gestenigd moet worden.

Zoals Jezus, die in feite de Drie-E-ige Heere was, is en zal zijn, tegen selectief bijbellezen is, zo is Jezus ook tegen selectief stenigen. Jezus bedoelt dus niet dat er niet gestenigd moest worden. Nee, hij bedoelt dat er veel meer gestenigd moet worden. Jezus spreekt zich natuurlijk niet tegen. Als hij in het OT (Oude Testament) het stenigen gebood, dan schaft hij natuurlijk niet in het NT (Nieuwe Testament) het stenigen af. Hij is wel goed maar niet gek.

En als er zoals in ons oude Holland geen stenen te vinden zijn, mogen we dan iemand opknopen in plaats van te stenigen? Nee, stenigen is stenigen. Vrije interpretaties van de Bijbel zijn uit den Boze. Als er geen stenen bij de hand zijn, dan haal je maar stenen van elders.

Numeri 15: 32 - 36:
(32) Als nu de kinderen Israels in de woestijn waren, zo vonden zij een man, hout lezende op den sabbatdag.
(33) En die hem vonden, hout lezende, brachten hem tot Mozes, en tot Aaron, en tot de ganse vergadering.
(34) En zij stelden hem in bewaring; want het was niet verklaard, wat hem gedaan zou worden.
(35) Zo zeide de HEERE tot Mozes: Die man zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger.
(36) Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met stenen, dat hij stierf, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.


Lees ook: Word wakker! j.g. 7, nr. 7, p. 7 e.v.

Afbeelding: bijbels zwaard van de overheid

Een zichzelf respecterende aardse overheid gebruikt haar zwaard zoals God, de hemelse overheid, zijn zwaard gebruikt.

De bijbelpassage rechts is duidelijk: alles is door God gewild, ook de overheid en dus ook een overheid die onchristelijk is. Er gebeurt niets buiten Gods wil.

De Bijbel gebiedt stenigingen, bijvoorbeeld van spotters, ongelovigen, overspeligen en sabbathontheiligers. Wie op de Sabbath zijn urine doorspoelt, werkt en behoort daarom te worden gestenigd.

Maar de Bijbel gebiedt ons ook gehoorzaamheid aan de overheid want God heeft de overheid, ook de meest onchristelijke, boven ons gesteld. Als de overheid stenigingen verbiedt, dan hebben wij ons aan dat gebod te houden. En als de overheid ons kannibalisme opdraagt, dan moeten wij elkaar slachten, braden en opeten.

Op grond van bovenstaande bijbelse overwegingen en vele bijbelpassages is het duidelijk dat God niets moet hebben van democratie. God wil een authoritaire autocratie, het liefst een tyrannieke theocratie. Partijen als het CDA en de CU zijn gruwelen in zijn ogen.

Zo ook de SGP, die thans onder leiding van Van der Vlies met het feminisme flirt en die sinds decennia collaboreert met de mallemolen van de onbijbelse democratie. Maar tijdens de bezetting van Nederland door de Duitsers onderwierp de SGP zich netjes aan het Duitse gezag.

Als bijbelvaste christen dien je je verre te houden van de democratische politiek. En ook binnen de BBB bestaat geen enkele democratie. Ons bestuur kiest zichzelf en legt alleen aan zichzelf verantwoording af. Maar als ware dus integere integrale biblicist mag je wel de overheid wijzen op haar verantwoordelijkheden. Zo ook mogen de gewone leden van de BBB bij het het bestuur aandacht vragen voor kwesties die hen bezig houden.
Gerechtvaardigde eisen van de BBB

Ofschoon de BBB uitdrukkelijk apolitiek en zelfs antipolitiek is, eisen wij van de door God boven ons gestelde overheid de volgende maatregelen aangezien de overheid haar zwaard niet tevergeefs draagt:

- erkenning van het BBB-biblicisme als de enige legale vorm van christendom teneinde godsdiensttwisten in de kiem te smoren

- opschorting van het actief en passief kiesrecht van vrouwen teneinde de bijbelse positie van de man in ere te herstellen

- herovering van Istanbul teneinde de verovering van Istanbul door de islam in 1453 ongedaan te maken

- verbod op demonologie zoals de elvenbescherming teneinde de geestelijke volksgezondheid te bevorderen

- verbod op het algeloof teneinde ons historisch calvinistisch erfgoed als een goed rentmeester te beheren

- verbod op feministische theologie teneinde de vrouw tegen zichzelf te beschermen

- verbod op de ANWP, de Algemene Nederlandse Wormen Partij, teneinde elke bestofilie drastisch in te dammen

- verbod op erotisch getinte kunst teneinde de opgroeiende jeugd ingetogenheid bij te brengen

- bevordering van het koninginvrij schaken teneinde een eind te maken aan het verschijnsel koningin

- bevordering van de SSS/ZZZ teneinde leesbare sites te verkrijgen

Romeinen 13: 1 - 4
(1) Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.
(2) Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.
(3) Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;
(4) Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.


Lees ook: Word wakker! j.g. 11, nr. 12, p. 13 e.v.
Hosted by www.Geocities.ws

1