HONG   YING   WUGUAN
                          INTERNATIONAL MARTIAL ARTS ASSOCIATION
                            Hung Sing Choy Li Fut Kung Fu & Yang Family Tai Chi Chuan

                                             
                             
Australia * Belgium *  China * England * Holland * Hungary * India * Spain * USA
All copyrights reserved Hong Ying Chinese Martial Arts International Association 1980-2007
Great Grandmaster
WONG GONG
  Grandmaster
DOC FAI WONG
JASON WONG
YANG LU CHAN
Founder of Yang
Tai Chi Chuan system
HONG YING ASSOCIATION LINEAGE CHART -
Choy Li Fut Kung Fu & Yang Tai Chi Chuan
(Click pictures for more information.....)
CHAN HEUNG
Founder of the
Choy Li Fut system

CHAN KOON PAK
Choy Li Fut Kung Fu
Yang family Tai Chi Chuan
CHAN CHEONG MO
CHAN YIU CHI

YANG JIAN HOU
YANG CHENG FU
Past Grandmaster
HU YUEN CHOU
HONG YING ASSOCIATION
formed in the UK in 1982

(Chief Instructor - Tai Sifu - Mark Horton)
MARK HORTON

(CLF direct lineage)
1st Generation direct Hong Ying Instructor/students :
2nd Generation direct Hong Ying Instructor/students :
3rd Generation direct Hong Ying Instructor/students :
LEO ALDERMAN
TIM UNDERHILL
JAY CLAYSON
JEROEN VAN DAM
TONY WITTEBOL
MAARTEN VAN ZEIJL
NATHAN ELLIS
BOUKJE BRUINSMA
Past Grandmaster
LAU BUN
VUONG   NGUYEN
HO  KYUNG
FU  YU  DAI
DAISY  WAI-CHUNG  LAU
TANG   CHI   KIN
HARM   POELMAN
DINA   LOPEZ-GUIJT
HO YEUN-TING
TONY WITTEBOL
Hosted by www.Geocities.ws

1