»32 km — ett kanonskotts avstånd — skilde Leningrad ifrån gränsen.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Mannerheimlinjen

Nedan följer några bilder ur filmen Mannerheimlinjen (Leningrads journalfilmstudio 1940), som är sammanställd av på Karelska näset under vinterkriget 1939-40 upptagna journalfilmer. Förutom Mannerheimlinjens uppbyggnad kan man i filmen se bl.a. T-28 m.fl. stridsvagnar samt Tupolev SB och Polikarpov I-16 m.fl. flygmaskiner.

Se även spelfilmen För det sovjetiska fosterlandet (Kiimasjärvis erövring) om Toivo Antikainens räd till Repola och Kiimasjärvi år 1922.

Se även Sjubs film Spanien (1939) om Spanienkriget 1936–39.

Se även Ozerovs film Slaget om Moskva (1985).

Se även Petrovs spelfilm Stalingradslaget (1949) om slaget vid Stalingrad 1942–1943.

Se även Ozerovs fem filmer Befrielse (1968-1971) om kriget från pansarslaget vid Kursk och fram t.o.m. slutstriden i Berlin.

Vidare --->        <--- Tillbaka

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Vidare --->        <--- Tillbaka

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
svensk text 28 juli 2011
tidigare versioner bör förintas
www.geocities.ws/generaldepoten

2
00:00:02,000 --> 00:00:08,000
Mannerheimlinjen

3
00:00:15,000 --> 00:00:21,000
Vid enheter ur Röda Armén och Röda Fanans
Östersjöflotta upptagna filmdokument
av striderna mot vitfinnarna.

4
00:00:42,000 --> 00:00:48,000
Filmfotografer:
( ... )
Upptagningsgruppernas chefer:
A. Kuznetsov, M. Naginskij

5
00:00:59,000 --> 00:01:05,000
Filmplan och montage av filmregissörerna:
A. Bjeljajev, A. Varlamov,
N. Komarevtsev, V. Solovtsov

6
00:01:08,000 --> 00:01:14,000
Konsult:
Sovjetunionens Hjälte
brigadchefen A.F. Chrenov

7
00:01:17,000 --> 00:01:23,000
Text: B. Agapov
Sångtext: A. Gitovitj

8
00:01:23,000 --> 00:01:29,000
Musik, sånger och musikalisk gestaltning:
A. Astradantsev
Ljudtekniker: I. Volk, D. Ovsianikov

9
00:01:29,000 --> 00:01:35,000
Framställd av
Leningrads journalfilmstudio
år 1940

10
00:01:47,000 --> 00:01:53,000
Lenins stad. Den stora proletära
revolutionens vagga.

11
00:01:53,000 --> 00:01:58,000
Sovjetlandets
andra industri- och
kulturcentrum...

12
00:01:58,000 --> 00:02:03,000
...med 3.500.000 invånare.

13
00:02:03,000 --> 00:02:09,000
32 km - ett kanonskotts avstånd...

14
00:02:09,000 --> 00:02:15,000
...skilde Leningrad ifrån gränsen.

15
00:02:32,000 --> 00:02:36,000
November år 1939.

16
00:03:09,000 --> 00:03:14,000
Finland - sjöarnas
och skogarnas land.

17
00:03:20,000 --> 00:03:26,000
Finlands styrande kretsar
förvandlade detta land - och
framförallt Karelska näset...

18
00:03:26,000 --> 00:03:32,000
...till ett färdigt militärt
uppmarschområde för
tredje makt till...

19
00:03:32,000 --> 00:03:38,000
...överfall på Sovjetunionen,
till överfall på Leningrad.

20
00:03:44,000 --> 00:03:50,000
Åtta befästningslinjer
anlades alldeles
intill vår gräns.

21
00:03:50,000 --> 00:03:56,000
De utgjorde ett förfält till
huvudlinjen - Mannerheimlinjen.

22
00:03:56,000 --> 00:04:02,000
Mannerheimlinjen
var uppbyggd av...

23
00:04:02,000 --> 00:04:05,000
...befästningar
i granit samt
järnbetong...

24
00:04:05,000 --> 00:04:11,000
...och skar över hela
Karelska näset ifrån
Ladoga till Viborgviken.

25
00:04:12,000 --> 00:04:18,000
Bakom den, åt viborghållet, fanns
ett andra system av befästningar...

26
00:04:18,000 --> 00:04:24,000
...i armerad betong, som skyddade
Viborg med en kraftig halvcirkel.

27
00:04:29,000 --> 00:04:33,000
Allt detta  - en knytnäve av granit...

28
00:04:33,000 --> 00:04:38,000
...armerad betong och stål,
vilken hötte åt Leningrad...

29
00:04:38,000 --> 00:04:42,000
...var beredd att slå ner på Leningrad i
vilket som helst ögonblick, på order...

30
00:04:42,000 --> 00:04:48,000
...av de makter, Finlands
regering spelade lakej åt.

31
00:04:49,000 --> 00:04:52,000
I november 1939...

32
00:04:52,000 --> 00:04:57,000
...skred den finska
militärklicken till
aktiv handling...

33
00:04:57,000 --> 00:05:03,000
...när den igångsatte fräcka,
upprörande provokationer
vid våra gränser.

34
00:05:10,000 --> 00:05:16,000
30:e november kl. 8:00
övergick trupper ur Leningrads
militärområde Finlands gräns...

35
00:05:16,000 --> 00:05:22,000
...för att på order
av Röda Arméns
högsta ledning...

36
00:05:22,000 --> 00:05:28,000
...tilldela krigshetsarna
ett förkrossande slag.

37
00:08:47,000 --> 00:08:52,000
Tillsammans med
Röda Arméns enheter...

38
00:08:52,000 --> 00:08:56,000
...uppträdde till
fosterlandets försvar...

39
00:08:56,000 --> 00:09:02,000
...örlogsfartyg
ur Röda Fanans
Östersjöflotta.

40
00:10:24,000 --> 00:10:30,000
Som de framgångsrika stridernas
resultat intog vår Östersjökrigsflotta i
Finska viken öarna...

41
00:10:30,000 --> 00:10:36,000
Hogland (Suursaari), Seitskär (Seiskaari),
Lavansaari, Tytterskär och Lilla Tytterskär.

42
00:11:11,000 --> 00:11:17,000
Den 1:e december passerade
våra enheter staden Terijoki.

43
00:11:33,000 --> 00:11:37,000
MINERAT

44
00:12:13,000 --> 00:12:16,000
MINERAT

45
00:12:31,000 --> 00:12:37,000
I hälarna på den retirerande
fienden rycker våra enheter fram.

46
00:14:00,000 --> 00:14:04,000
Fienden sprängde broar...

47
00:14:04,000 --> 00:14:08,000
...rev opp och
minerade vägar...

48
00:14:08,000 --> 00:14:12,000
...samt förintade
kommunikationsmedel.

49
00:14:12,000 --> 00:14:16,000
Fienden lade till alla
ansträngningar...

50
00:14:16,000 --> 00:14:21,000
...för att hejda våra
enheters rörelse.

51
00:14:21,000 --> 00:14:25,000
Men allt, fienden raserat...

52
00:14:25,000 --> 00:14:29,000
...återställde våra sappörer...

53
00:14:29,000 --> 00:14:33,000
...hjältemodigt och outtröttligt.

54
00:14:33,000 --> 00:14:39,000
Och de säkerställde våra
enheters obehindrade
rörelse framåt.

55
00:14:59,000 --> 00:15:05,000
Osäker is kan inte hindra
framåtrörelsen för vår tross.

56
00:15:23,000 --> 00:15:29,000
För våra enheters passage
genom kärren behövdes
tre speciella trävägar.

57
00:15:55,000 --> 00:16:01,000
Sappörerna lärde
sig snabbt upptäcka
och oskadliggöra minfält.

58
00:16:13,000 --> 00:16:19,000
Här är de, de fientliga minorna,
på vilka den finska ledningen
hoppades så mycket.

59
00:16:27,000 --> 00:16:33,000
Artilleri och flygmaskiner täcker
sappörernas verksamhet.

60
00:16:47,000 --> 00:16:53,000
Sappörenhetens underbefäl är
belönad för tapperhet och mod
med Röda Fanans orden.

61
00:16:56,000 --> 00:17:02,000
Han har studerat uppgiften
att förinta stridsvagnshinder.

62
00:17:02,000 --> 00:17:08,000
Till sprängningen av detta
hinder användes finska minor.

63
00:17:45,000 --> 00:17:51,000
På återtåget
fördrev vitfinnarna
befolkningen med våld...

64
00:17:51,000 --> 00:17:57,000
...brände husen och
dödade boskapen.

65
00:18:23,000 --> 00:18:29,000
Fångna finnar.

66
00:20:12,000 --> 00:20:18,000
Oavbrutet rör sig Röda Armén framåt,
 återställer på sin väg telegraf-
samt telefonförbindelserna...

67
00:20:18,000 --> 00:20:24,000
...och lägger ny järnvägsräls i stället
för den sprängda och sönderslagna.

68
00:20:26,000 --> 00:20:32,000
Fronten måste fullkomligt
försörjas med allt oundgängligt.

69
00:20:48,000 --> 00:20:54,000
På framskjutna ställningar i
en paus emellan striderna.

70
00:21:01,000 --> 00:21:07,000
Var dag kom färska tidningar till
de framskjutna ställningarna.

71
00:21:07,000 --> 00:21:13,000
Soldater och befäl följde uppmärksamt
tilldragelserna i fosterlandet.

72
00:22:05,000 --> 00:22:08,000
Fronten godtar inga brister.

73
00:22:08,000 --> 00:22:12,000
Mekaniserade fältbagerier ryckte
fram tillsammans med armén.

74
00:22:12,000 --> 00:22:18,000
Soldater på framskjutna ställningar
försågs hela tiden med färskt bröd.

75
00:22:54,000 --> 00:22:59,000
Under frontens stränga förhållanden
var befäl och soldater omgivna...

76
00:22:59,000 --> 00:23:03,000
...av omsorger och kärlek
ifrån vårt lands arbetande.

77
00:23:03,000 --> 00:23:09,000
Dagligen ankom till de främre
linjerna gåvor och brev.

78
00:23:33,000 --> 00:23:39,000
Regementskommissarien,
ordensbäraren kamrat Kozakov,
deltagare i inbördeskriget...

79
00:23:39,000 --> 00:23:45,000
...delar med sig av sina
stridserfarenheter till
unga rödarmister.

80
00:23:45,000 --> 00:23:51,000
Kommissarierna var de
främsta, kamrater soldater,
både i strid och bland vänner.

81
00:23:58,000 --> 00:24:02,000
Ungkommunistorganisationen i N:ska
enheten rekommenderar till partiet...

82
00:24:02,000 --> 00:24:08,000
...den modige rödarmisten
kamrat Bondarenko.

83
00:24:19,000 --> 00:24:25,000
Artilleriformannen skriver en
ansökan om upptagning i partiet.

84
00:24:34,000 --> 00:24:40,000
Arméns bästa människor, sanna
söner av vårt fosterland gick
till strid som kommunister.

85
00:24:47,000 --> 00:24:53,000
Vid staben i N:ska enheten.

86
00:26:17,000 --> 00:26:23,000
Brigadchefen ledde själv
omedelbart stridsoperationerna.

87
00:26:23,000 --> 00:26:29,000
För tapperhet och
djärvhet i kampen
emot vitfinnarna...

88
00:26:29,000 --> 00:26:35,000
...har han erhållit titeln
Sovjetunionens Hjälte.

89
00:27:27,000 --> 00:27:33,000
Aeronauterna går opp för att
iaktta artillerieldens verkan.

90
00:27:33,000 --> 00:27:39,000
Signalisterna överför deras
meddelanden till våra batterier.

91
00:28:03,000 --> 00:28:09,000
Här gick den så kallade
Mannerheimlinjen.

92
00:28:09,000 --> 00:28:15,000
Dess militära styrka stod
inte Maginotlinjens eller
Siegfriedlinjens efter.

93
00:28:18,000 --> 00:28:24,000
Här är ett schema över en av
de mångtaliga motståndsknutar,
varav Mannerheimlinjen bestod.

94
00:28:27,000 --> 00:28:33,000
De små svarta rundningarna är
befästningar av armerad betong,
motståndsknutens grundval.

95
00:28:36,000 --> 00:28:42,000
Detta är skytte- och
löpgravar, vilka förbinder
befästningarna sinsemellan.

96
00:28:46,000 --> 00:28:52,000
Detta är stridsvagnshinder av granit.

97
00:28:52,000 --> 00:28:58,000
Detta är ledningsstängsel av olika
system, en del strömförande
med högspänning.

98
00:29:06,000 --> 00:29:12,000
De vita prickarna är minfält.

99
00:29:12,000 --> 00:29:18,000
Detta är hindergravar
emot stridsvagnar.

100
00:29:18,000 --> 00:29:24,000
Var tillfart till motståndsknuten
kan bestrykas med kulspruteeld
från flera befästningar på en gång.

101
00:29:27,000 --> 00:29:33,000
Ytorna framför befästningarna
genomborras av kulor i fem till
sex överlappande lager.

102
00:29:36,000 --> 00:29:42,000
Fiendens artilleri var så anordnat,  att var
meters utsträckning framför befästningarna
kunde beskjutas ifrån fyra olika punkter.

103
00:29:49,000 --> 00:29:55,000
Så länge befästningarna på så vis
täcktes av sammanflätad eldgivning,
var de omöjliga att angripa.

104
00:30:09,000 --> 00:30:15,000
Mannerheimlinjen hölls för ointaglig
av alla världens militära auktoriteter.

105
00:31:59,000 --> 00:32:02,000
FÖR FOSTERLANDET - FRAMÅT

106
00:32:32,000 --> 00:32:38,000
Sappörerna förintade granithindren
och röjde väg för stridsvagnarnas
samt fotfolkets framryckning.

107
00:35:46,000 --> 00:35:52,000
Genombryta befästningsbältet och
tillintetgöra fiendens försvarsstyrkor
på avsnittet ifrån Vuoksen till Karhula.

108
00:35:55,000 --> 00:36:01,000
Vidare förinta alla fiendegrupperingar
på Karelska näset, sedan man
förhindrat dem återtåg västerut.

109
00:36:04,000 --> 00:36:07,000
(ur order)

110
00:36:07,000 --> 00:36:13,000
N:ska enhetens chef,
Sovjetunionens Hjälte major
Smirnov, ger kapten G. i uppdrag...

111
00:36:16,000 --> 00:36:22,000
...att sönderbomba fiendens
förbindelseleder och hindra
tillförsel av reserver.

112
00:39:58,000 --> 00:40:04,000
...under dessa dagar var
det fyrtio grader kallt.

113
00:41:07,000 --> 00:41:13,000
Under täckning av vårt
artilleri tog sig små grupper
oförvägna rödarmister fram...

114
00:41:17,000 --> 00:41:23,000
...igenom fiendens korseld till de
armerade betongvärnen och hade..

115
00:41:25,000 --> 00:41:31,000
...med sig sprängämne
av enormt kraftig typ.

116
00:44:12,000 --> 00:44:16,000
Den elfte februari.

117
00:44:16,000 --> 00:44:21,000
Enheter ur den heroiska
123:e skyttedivisionen...

118
00:44:21,000 --> 00:44:27,000
...bröt som de första igenom
Mannerheimlinjen vid Summa.

119
00:45:02,000 --> 00:45:08,000
Det finns inga sådana
fästningar, som bolsjevikerna
inte skulle kunna intaga.

120
00:45:16,000 --> 00:45:22,000
Se här allt, som
återstod av den
tomma skogen...

121
00:45:22,000 --> 00:45:28,000
...efter vårt
artilleris beskjutning
av fiendens befästning.

122
00:45:28,000 --> 00:45:34,000
Se här allt, som återstod av den
berömda Mannerheimlinjen.

123
00:45:34,000 --> 00:45:40,000
Under dessa ruiner
ligger starka militära
anläggningar begravda...

124
00:45:40,000 --> 00:45:44,000
...i en zon av 50 till
60 kilometers djup.

125
00:45:44,000 --> 00:45:50,000
Under dessa ruiner
ligger begravda de
sovjetfientliga planerna...

126
00:45:50,000 --> 00:45:56,000
...att förvandla Finland
till ett brohuvud för krig
emot Sovjetunionen.

127
00:45:58,000 --> 00:46:02,000
Detta är lämningar
av befästningarna i
närheten av Summa.

128
00:46:03,000 --> 00:46:09,000
De oförvägna sappörernas handledare...

129
00:46:11,000 --> 00:46:17,000
...granskar de sprängda befästningarna.

130
00:46:18,000 --> 00:46:22,000
Djupt nergrävda i jorden
höjde dessa befästningar
i armerad betong...

131
00:46:22,000 --> 00:46:27,000
...på ytan sina
utsiktssluckor...

132
00:46:27,000 --> 00:46:33,000
...gjutna i betong eller
smidda i stål samt av
30 centimeters tjocklek.

133
00:46:35,000 --> 00:46:41,000
Härifrån syntes
runtomkring de
minsta detaljer.

134
00:46:52,000 --> 00:46:58,000
Väggarna
var upp till 2
meter tjocka...

135
00:46:58,000 --> 00:47:04,000
...och av betong med
tjocka järnstänger i.

136
00:47:16,000 --> 00:47:22,000
Åt den anfallande
truppens håll stod
lutade stålplåtar.

137
00:47:22,000 --> 00:47:28,000
De var den ena efter
den andra i flera lager...

138
00:47:28,000 --> 00:47:32,000
...fästa med starka bultar...

139
00:47:32,000 --> 00:47:38,000
...så att tjockleken
uppgick till nästan 40 cm.

140
00:47:38,000 --> 00:47:44,000
Endast tungt
fästningsartilleri
skulle kunna...

141
00:47:44,000 --> 00:47:48,000
...slå sönder detta
metallmassiv...

142
00:47:48,000 --> 00:47:54,000
...och då med välriktade,
direkta träffar på målet.

143
00:47:54,000 --> 00:48:00,000
Smala springor var
utskurna i stålet.

144
00:48:00,000 --> 00:48:06,000
Ur dessa springor skulle man
kunna så död i alla riktningar
på den vita snöytan...

145
00:48:06,000 --> 00:48:12,000
...på vilken var
människa syntes.

146
00:48:12,000 --> 00:48:18,000
Mannerheimlinjens
yttre var skickligt
maskerat...

147
00:48:18,000 --> 00:48:24,000
...täckt med jord,
sten och stål; ovanpå
detta planterade träd.

148
00:48:28,000 --> 00:48:32,000
Armstjocka metalldörrar...

149
00:48:32,000 --> 00:48:38,000
...ledde till den armerade
betongbefästningens inre.

150
00:48:38,000 --> 00:48:44,000
Den hade två våningar...

151
00:48:44,000 --> 00:48:50,000
...varav den nedre
var belägen djupt
under jorden.

152
00:49:00,000 --> 00:49:06,000
Här var garnisonens
förläggning. Ibland uppgick
dess antal till 100 man.

153
00:49:11,000 --> 00:49:15,000
Här fanns allt nödvändigt.

154
00:49:15,000 --> 00:49:21,000
För tillförsel av frisk luft
hade man ordnat med
luftpumpar och filter.

155
00:49:21,000 --> 00:49:27,000
Genom rören leddes
luft till alla utrymmen.

156
00:49:31,000 --> 00:49:37,000
Där var vattenledning,
toaletter och kök...

157
00:49:37,000 --> 00:49:42,000
...i somliga till och
med centralvärme.
Överallt elektricitet.

158
00:49:42,000 --> 00:49:48,000
Invånarna inrättade
sig helt bekvämt.

159
00:49:51,000 --> 00:49:57,000
Ovanpå var här då
stridsutrymmena.

160
00:50:00,000 --> 00:50:03,000
Här är ett kulsprutestativ.

161
00:50:03,000 --> 00:50:09,000
Vid sådana stativ tillfördes
frisk luft genom gummislang till
kulspruteskyttarnas gasmasker.

162
00:50:34,000 --> 00:50:40,000
Detta är en befäst artilleripunkt.

163
00:50:40,000 --> 00:50:46,000
Elektriska hissar lyfte opp pjäserna.

164
00:51:01,000 --> 00:51:07,000
I befästningar av armerad betong
stod elektriska transformatorer.

165
00:51:09,000 --> 00:51:15,000
Ifrån dem gick där en ström
med hög spänning - 1200 volt...

166
00:51:15,000 --> 00:51:21,000
...till elstängslen
framför befästningarna.

167
00:51:55,000 --> 00:52:01,000
Av sådana järnbetongbefästningar
var där 343; och samtliga föll de
för Röda Arméns anstormning.

168
00:52:12,000 --> 00:52:18,000
Djupa skytte- och löpgravar förenade
de olika befästningarna sinsemellan.

169
00:52:18,000 --> 00:52:24,000
I dessa skyttegravar satt också
med särskilda stålsköldar skyddade
ksp- och kpistskyttar.

170
00:52:28,000 --> 00:52:32,000
Förutom de armerade
betongbefästningarna...

171
00:52:32,000 --> 00:52:37,000
...byggdes många värn
av granit, trä och jord.

172
00:52:37,000 --> 00:52:41,000
De kunde motstå
eld ifrån kanoner av
medelgrov kaliber...

173
00:52:41,000 --> 00:52:46,000
...och var ogenomträngliga
för lätt artilleri och kulsprutor.

174
00:52:46,000 --> 00:52:51,000
Här är en befästning
av jord och granit...

175
00:52:51,000 --> 00:52:56,000
...vilken maskerats
emot vårt flyg.

176
00:52:56,000 --> 00:53:02,000
Av sådana granit- och jordbefästningar
var där 2.267; och samtliga föll de
för Röda Arméns anstormning.

177
00:53:16,000 --> 00:53:22,000
Mångtaliga troféer beslagtogs av våra
enheter i fiendens befästningspunkter.

178
00:53:22,000 --> 00:53:28,000
Mannerheimlinjen hade
ansetts ointaglig...

179
00:53:28,000 --> 00:53:34,000
...men sönderslogs
på två veckor.

180
00:54:18,000 --> 00:54:24,000
Tiotals artilleripjäser, tusentals granater
och millioner patroner beslagtogs av
våra trupper på ön Koivisto (Björkö).

181
00:56:03,000 --> 00:56:09,000
Fästningen Trångsund, som täckte
infarten till Viborg ifrån Viborgviken.

182
00:57:01,000 --> 00:57:07,000
Våra enheter ryckte oavbrutet fram och
slog en järnring omkring staden Viborg.

183
00:59:07,000 --> 00:59:13,000
I första tredjedelen av mars avslutade
Röda Armén fullkomligt Viborgs inringning.
Fienden sticker staden i brand.

184
01:04:52,000 --> 01:04:58,000
Efter två timmars stormangrepp
intog våra trupper staden Viborg.

185
01:05:55,000 --> 01:06:01,000
Detta krig, vari det inte
helt enkelt rörde sig...

186
01:06:01,000 --> 01:06:07,000
...om vår strid med
de finska trupperna...

187
01:06:07,000 --> 01:06:11,000
...utan en konflikt med
de förenade makter,

188
01:06:11,000 --> 01:06:16,000
...som är mest fientliga
mot Sovjetunionen -

189
01:06:16,000 --> 01:06:22,000
- de imperialistiska länderna -

190
01:06:22,000 --> 01:06:26,000
- detta krig slutade
med ärorik seger för
de sovjetiska vapnen.

191
01:06:26,000 --> 01:06:32,000
Kriget är avslutat.

192
01:08:53,000 --> 01:08:59,000
Den 13:e mars efter klockan 12
ägde ett möte rum mellan...

193
01:08:59,000 --> 01:09:05,000
...sovjetiska och finska ledningen
angående frågan om...

194
01:09:05,000 --> 01:09:11,000
...de finska truppernas tillbakadragande
till den nya statsgränsen.

195
01:09:34,000 --> 01:09:37,000
Leve det sovjetiska Viborg!

196
01:10:23,000 --> 01:10:26,000
Viborg   Leningrad

197
01:10:26,000 --> 01:10:32,000
Röda Arméns soldater
återvänder till Leningrad.

198
01:12:11,000 --> 01:12:17,000
Partiets och regeringens
uppdrag är fullgjort!

199
01:13:25,000 --> 01:13:30,000
Glatt möter
Sovjetlandet
sin armé...

200
01:13:30,000 --> 01:13:36,000
...segrarnas armé!

201
01:13:36,000 --> 01:13:40,000
På stränderna av sjön Chasan...

202
01:13:40,000 --> 01:13:44,000
...vid Chalkin Gols höjder...

203
01:13:44,000 --> 01:13:48,000
... i västra Vitrysslands skogar...

204
01:13:48,000 --> 01:13:52,000
...vid Karpaternas berg...

205
01:13:52,000 --> 01:13:58,000
 ...och nu ibland Karelska
näsets klippor och skogar...

206
01:13:58,000 --> 01:14:03,000
...har den visat hela världen...

207
01:14:03,000 --> 01:14:08,000
...att det sovjetiska folket...

208
01:14:08,000 --> 01:14:12,000
...i sin stålhårda enighet...

209
01:14:12,000 --> 01:14:16,000
...det besegrar man inte!

210
01:14:15,000 --> 01:14:17,000
SLUT

211
01:14:17,000 --> 01:14:23,000
Copyright © 2009-2011 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
www.geocities.ws/generaldepoten
FÖRVARAS ÅTKOMLIGT
SPRIDNING UPPMUNTRAS

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.