ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

              ECOLOGICAL ENGINEERING and ENVIRONMENT PROTECTION

  За списанието

Редакционна колегия Указания към авторите Абонамент

   Година / Книжка

   2009   
           кн.2/2009
           кн.1/2009
   2008   
            кн.4/2008
         кн.2-3/2008
            кн.1/2008
   2007   
         кн.3-4/2007
            кн.2/2007
            кн.1/2007
   2006   
         кн.3-4/2006
            кн.2/2006
            кн.1/2006
   2005   
         кн.3-4/2005
            кн.2/2005
            кн.1/2005
   2004   
           кн.4/2004
           кн.3/2004
           кн.2/2004
           кн.1/2004
   2003
          кн. 4/2003
          кн. 3/2003
          кн. 2/2003
          кн. 1/2003
    2002
          кн.1/2002
    2001
          кн.1/2001

Списанието публикува обзорни материали по актуални научни проблеми и научни дискусии, научни и научноприложни статии, нови разработки, представя международни и национални институции, отпечатва рецензии на книги, информации и др. Издание на "Националното дружество по екологично инженерство и опазване на околната среда", основано през 1997 г. Годишно се издават 4 книжки по 5 печатни коли, формат 60 х 84 х 8.

Основните рубрики на списанието са: "Човек и биосфера", "Микроорганизми и околна среда", "Технологии за пречистване", "Биоинформатика и биоавтоматика", "Екологично и устойчиво земеделие", "Лесобиология и лесотехника", "Юридически проблеми на опазването на околната среда", "Нови разработки", "Национални и международни научни форуми", "Екологични институции и организации", "От нашия опит", "Информационни материали от чужбина". Освен постоянните, при специални случай се откриват и нови рубрики, като например  дискусии по определен важен за страната екологичен проблем или на значимо научно постижение. Рубриките се водят от членове на редколегията, която включва хабилитирани специалисти, между които двама академици и четирима професори, а също и четирима чуждестранни учени.

Списанието се разпространява у нас и в чужбина. То е предназначено за специалисти в областта на екологията и екологичното инженерство, изследователи от научни звена, преподаватели във висши учебни заведения, млади учени, докторанти и студенти.

Абонамент за 2009 г. може да бъде направен в редакцията на списанието (цена 30 лв.).
Адрес на редакцията: София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл.26. 
тел.: 979-36-14,  факс: 870-01-09

E-mail: [email protected]

Http://www.geocities.com/ecoleng

Hosted by www.Geocities.ws

1