Home
 
Best of New Japan 1997
VQ:
Time:

 1. Jushin Liger vs Shinjiro Otani (J*Crown, 2/9/97 Sapporo)
 2. Shinjiro Otani vs Koji Kanemoto (J*Crown, 8/31/97 Yokohama)
 3. Riki Choshu/Tatsumi Fujinami vs Akira Nogami/Tatsutoshi Gotoh (7/1/97 Hachinoke)
 4. Riki Choshu/Shinya Hashimoto vs Great Muta/Masa Chono (7/6/97 Sapporo)
 5. Riki Choshu/Kengo Kimura vs Tatsumi Fujinami/Osamu Kido (8/1/97 Tokyo)
 6. Riki Choshu/Kensuke Sasaki vs Akira Nogami/Michiyoshi Ohara (9/18/97 Tokuyama)
 7. Kensuke Sasaki/Kazuo Yamazaki vs Great Muta/Hiroyoshi Tenzan (9/20/97 Nagoya)
 8. Kensuke Sasaki/Kazuo Yamazaki vs Great Muta/Masa Chono (IWGP Tag Title) (10/19/97 Kobe)
 9. Naoya Ogawa vs Kazuo Yamazaki (7/9/97 Sapporo)
 10. Shinya Hashimoto vs Keiji Muto (IWGP Title, 6/5/97 Tokyo)
 11. Shinya Hashimoto vs Kensuke Sasaki (IWGP Title, 8/31/97 Yokohama)
Search this site powered by FreeFind
Webmaster: Cruncher
Hosted by www.Geocities.ws

1