Home
 
New Japan TV: 10 & 11/98: Big Wednesday
VQ: Very Good
Time: 3 3/4 Hours

  1. Kaz Hayashi vs. Jyushin Lyger
  2. Gennichiro Tenryu and Shiro Koshinaka vs. nWo Sting and Brian Adams
  3. Keiji Muto vs. Shinya Hashimoto
  4. Don Frye vs. Akio Saito
  5. Great Sasuke vs. Koji Kanemoto
  6. Kenda Ka Shin and Jyushin Lyger vs. Tatsuhito Takaiwa and Shinjiro Otani
  7. Hiroyoshi Tenzan and Manabu Nakanishi vs. Yuji Nagata and Satoshi Kojima
  8. Hiroyoshi Tenzan and Keiji Muto vs. Gennichiro Tenryu and Shiro Koshinaka
  9. Kenda Ka Shin vs. Dr. Wagner Jr.
  10. Koji Kanemoto vs. Tatsuhito Takaiwa
  11. Jyushin Lyger vs. Shinjiro Otani
  12. Gennichiro Tenryu, Shiro Koshinaka, and Michiyoshi Ohara vs. Keiji Muto, Satoshi Kojima, and Brian Adams
  13. Scott Norton vs. Shinya Hashimoto
  14. Jysuhin Lyger, Dr. Wagner Jr., and Kendo Ka Shin vs. Tatsuhito Takaiwa, Koji Kanemoto, and Shinjiro Otani
  15. nWo Sting, Hiroyoshi Tenzan, and Brian Lee vs. Kensuke Sasaki, Kazuo Yamazaki, and Some Dude
  16. Shinya Hashimoto and Tatsumi Fujinami vs. Manabu Nakanishi and Yuji Nagata
  17. Keiji Muto and Satoshi Kojima vs. Gennichiro Tenryu and Shiro Koshinaka
Search this site powered by FreeFind
Webmaster: Cruncher
Hosted by www.Geocities.ws

1