Home
 
New Japan 7/30/00
VQ: Very Good
Time: 3 1/2 Hours

  1. Shinya Makabe vs. Hiroshi Tanahashi
  2. Minoru Tanaka vs. AKIRA
  3. Junji Hirata vs. Kenzo Suzuki
  4. Shiro Koshinaka vs. Koji Kanemoto
  5. Takashi Iizuka vs. Shinjiro Otani
  6. Kensuke Sasaki and Yuji Nagata vs. Manabu Nakanishi and Yutaka Yoshie
  7. Riki Choshu vs. Atsushi Onita (Explosive Barbedwire Cage Match)
Search this site powered by FreeFind
Webmaster: Cruncher
Hosted by www.Geocities.ws

1