Home
 
New Japan 1/4/95
VQ:
Time:

 1. IWGP JUNIOR HEAVYWEIGHT TITLE: The Great Sasuke vs. Norio Honaga
 2. SUPERHARD SYNDROME: Masa Chono & Sabu vs. Tatsumi Fujinami & Junji Hirata
 3. IWGP Heavyweight Title: Shinya Hashimoto vs. Kensuke Sasaki
 4. THE GOLD RUSH: Koji Kanemoto vs. Yuji Nagata
 5. THE SAMURAI SPIRIT: Shiro Koshinaka & Michiyoshi Ohara vs. Tiger Jeet Singh & Tiger Jeet Singh Jr.
 6. THE STRONGEST: Hawk Warrior vs. Scott Norton
 7. Riki Choshu & Yoshiaki Yatsu vs. Kengo Kimura & Tatsutoshi Goto
 8. IWGP Tag Titles: Keiji Muto & Hiroshi Hase vs. Rick Steiner & Scott Steiner
 9. MAIN EVENT: Antonio Inoki vs. The Great Muta
 10. FINAL COUNTDOWN BVD Tournament 1st Round: Antonio Inoki vs. Gerald Gordeau
 11. FINAL COUNTDOWN BVD Tournament Final: Sting vs. Antonio Inoki
Search this site powered by FreeFind
Webmaster: Cruncher
Hosted by www.Geocities.ws

1