TISKOVÁ ZPRÁVA KONZERVATIVNÍ STRANY
k vyznamenání bratří Mašínů

V Praze dne 28. února 2008

Konzervativní strana si váží a vysoce oceňuje dnešní udělení Premiérské medaile bratřím Ctiradu a Josefovi Mašínům z rukou předsedy vlády pana Mirka Topolánka. Je důležité, že, byť tak pozdě, ale přece, je alespoň takto vyzdvižen čin aktivního boje proti zrůdnému komunistickému režimu, a to právě dnes, několik dní po drzé komunistické provokaci před pražským Rudolfinem u příležitosti neblahého výročí "Vítězného února".

Konzervativní strana zároveň doufá, že pan předseda vlády stejným způsobem ocení i pana Milana Paumera, člena skupiny bratří Mašínů, který se po pádu totality vrátil do České republiky a je často za svoje hrdinství namísto úcty vystaven anonymnímu vyhrožování. Stejně tak by si toto ocenění zasloužili in memoriam spolubojovníci bratří Mašínů a Milana Paumera, Zbyněk Janata a Václav Švéda.

Konzervativní strana konečně doufá, že členové protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů budou vyznamenání i prezidentem republiky státním vyznamenáním.

Za Konzervativní stranu

Martin Rejman, kancléř
Jan Kubalčík, místopředseda


TISKOVÁ ZPRÁVA KONZERVATIVNÍ STRANY
k majetkovému vyrovnání státu s církvemi

V Praze dne 31. ledna 2008

Jedním z polistopadových úspěchů bylo jistě rozhodnutí politické reprezentace vyřešit spor o způsob odškodnění křivd minulého totalitního režimu a vítězství té části politiků, která trvala na důsledném vyrovnání se s minulostí. Jsme rádi, že se potvrdilo tehdejší naše přesvědčení, že v ekonomické i morální oblasti budou restituce nejlepším způsobem privatizace, neboť zdůrazňují konzervativní postoje k majetku. Neměli bychom však zapomenout, kdo z politiků byl tehdy pro restituce a kdo proti…

Česká republika se v preambuli své ústavy přihlásila k evropským demokraciím. Vzala tím na sebe odpovědnost za péči o hodnoty svobodné společnosti, především za ochranu a nedotknutelnost vlastnictví jako základního morálního právního principu existence lidské společnosti. Zároveň tím potvrdila existenci všech institucí, které v těchto demokraciích působí, respektive které jejich trvání přímo podmiňují a které byly minulým režimem, v rozporu se všemi uznávanými mezinárodními normami, ale často v rozporu i s jeho vlastní ústavou, poškozeny. Má-li Evropa něco, co ji skutečně spojuje v jejích dějinách, tak je to křesťanství.

Za součást transformace společnosti po listopadu 1989 jsme považovali a stále považujeme alespoň částečnou náhradu majetkové újmy, ke které za minulého režimu došlo. Spravedlivé uspořádání majetkových vztahů mezi církvemi, řády a kongregacemi a státem považujeme od listopadu 1989 za nutný předpoklad pro vlastní právní vyřešení majetkových vztahů, ale také za nutný předpoklad pro faktické uskutečňování ekonomické nezávislosti církví sui genesis na státu.

Předpokládáme, že církve neaspirují na žádný politický vliv. Respektujeme proto oprávněné požadavky církví na nápravu alespoň některých majetkových křivd, jako satisfakci za bezohledné chování státu za minulého režimu a jako určitou ekonomickou základnu pro jejich práci. Praktická nemožnost rozplétání složitých vlastnických vztahů vzniklých v letech komunistického režimu nás vede k přesvědčení, že jediným možným řešením je dohoda mezi státem a církvemi vtělená do speciálního zákona. Proto existenci návrhu dohody, uzavřené sice pozdě, ale přece, rámcově vítáme.

Konzervativci vždy prosazovali a nadále prosazují:

Z uvedených bodů vyplývá, že navrhovaná dohoda je pro nás problematická, neboť navracení ukradeného majetku po dobu 60 let nedává církvím záruku úplné odluky od státu.

Máme před sebou dějinnou možnost vyrovnat se noblesně s neblahým dědictvím komunismu, pokud se nám podaří dohodnout se s církvemi na navrácení ukradeného majetku, který by jim umožnil uskutečnit odluku od státu. Znamená to mimo jiné uzavřít dohodu, že o to, co církve dovedou – tedy starat se o církevní památky, starat se o nemocné a jinak handicapované spoluobčany, vzdělávat ty, kteří o náročné konzervativní vzdělání stojí, apod., se s nimi jako stát podělíme, resp. jim budeme přispívat stejně jako jiným provozovatelům a poskytovatelům těchto služeb.

Na závěr bychom se měli zeptat: proč řešení tak dlouho trvalo?

Žádná parlamentní politická strana (snad s výjimkou Občanské demokratické aliance) nebyla pro jasnou a rychlou odluku církví od státu. Asi proto, že strany chtěly mít nad církvemi dohled. V moderním demokratickém státě není možné, aby duchovní byli státními zaměstnanci. Možná, že společně připravovaná kázání, za účasti církevních, kulturních či jiných tajemníků, se někomu líbí. Nás to však uráží.

Konzervativní strana se tímto obrací na vládu a Parlament České republiky, aby se zasadili o úpravu smlouvy tak, aby se věcné náhrady uskutečnily do několika málo příštích let, finanční náhrady byly poskytovány rovnoměrně v průběhu příštích 30 let (i tak se však obáváme populismu příštích politiků, kteří mohou snadno dojít k přesvědčení, že tyto prostředky bude lépe využít jinde...) a státní dotace na náboženskou činnost byla církvím poskytována dále pouze po dobu čtyř let a každý rok byla snižována o čtvrtinu. Jsme přesvědčeni, že tak se náš stát a naše společnost čestně vyrovná s dluhem, který vůči církvím má. Takovou smlouvou mezi státem a církvemi se opět přiblížíme demokratickému světu, kam jsme se před téměř 20-ti lety svobodně a většinově rozhodli směřovat.

Za Konzervativní stranu

Martin Rejman, kancléř
Jan Kubalčík, místopředseda


TISKOVÁ ZPRÁVA KONZERVATIVNÍ STRANY
při příležitosti 39. výročí okupace naší vlasti

V Praze dne 20. srpna 2007

Konzervativní strana se při příležitosti 39. výročí okupace naší vlasti Sovětským svazem a jeho satelity obrací k veřejnosti, aby si připomněla, že tato podlost, jakkoliv vzdálená, je stále přítomná vinou nepotrestání komunistických zločinců a nevyrovnání se s komunistickou minulostí, m.j. zákazem KSČM. "Normalizace", která po 21. srpnu 1968 nastala, přivedla k moci nejbezcharakternější z komunistů, pátou kolonu Sovětského svazu u nás, které se postupně přizpůsobila takřka celá základna KSČ. Neblahé důsledky normalizace, která vedla k hospodářskému, společenskému, kulturnímu a zejména mravnímu marasmu, cítíme ještě dnes.

Dnešní KSČM a její členové se od zločinné KSČ nedistancovali, naopak vzpomínají na "staré dobré časy", kdy bezohledně ovládali naši společnost.

KSČM svým odporem k radarové základně USA na našem území dokládá, že je opět pátou kolonou postsovětského, stále více agresivního Ruska a také lpěním na komunistické doktríně je trvalým nebezpečím pro naši nedokonalou demokracii.

Konzervativní strana je přesvědčena, že nejlepším způsobem, jak zabránit jakýmkoli 21. srpnům a následujícím totalitám, je vybudování radarové základny USA u nás, která nás technicky i politicky spolehlivě ochrání.

Martin Rejman, kancléř
Jan Kubalčík, místopředseda


TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze, dne 7. května 2007

Konzervativní strana s uspokojením přijala zbavení všech obvinění bývalého kpt. BIS pana Vladimíra Hučína. Je to jasný důkaz toho, že všechna obvinění byla falešná, sloužící pouze k tomu, aby kpt. Hučín nemohl pokračovat v odhalování prorůstání bývalých příslušníků StB a dalších nomenklaturních kádrů komunistického režimu do státní správy, justice a policie našeho státu.

Žádáme proto vládu České republiky, ředitele BIS a parlamentní Komisi pro kontrolu BIS, aby:

  1. byla p. Hučínovi navrácena jeho hodnost a aby mu byl umožněn návrat do BIS;
  2. byl kpt. Hučín finančně odškodněn za léta strávená ve vězení a léta vlekoucích se soudů;
  3. byli potrestáni ti, kteří se na diskreditaci a kriminalizaci kpt. Hučína podíleli;
  4. bylo kpt. Hučínovi umožněno vypovídat na půdě Parlamentu České republiky o trestné činnosti některých příslušníků BIS a Policie ČR, kteří mu znemožnili jeho vážná obvinění dokázat.

Martin Rejman, kancléř
Jan Kubalčík, místopředseda

Konzervativní strana
U Průhonu 6
170 00 PRAHA
+420 603 288 715
WWW.KONZERVATIVNISTRANA.CZ
[email protected]


Píspěvky přednesené 26. dubna 2007 v Brně na veřejném shromáždění "Radar? Jen malá splátka za svobodu!" na podporu zřízení radarové stanice armády USA na území ČR pořádaného Konzervativní stranou jsou ZDE:Radar?
Jen malá splátka za svobodu!

Vážení spoluobčané, přátelé

jsme přesvědčeni, že v rámci diskuse o zřízení radarové stanice armády USA na území ČR jsou podstatné následující body:

USA jsou mocností, která není nepřátelská hodnotám našeho ústavního řádu; ba právě naopak, je jim velice přátelsky nakloněna, a to až tak přátelsky, že je ochotna je smluvním spojenectvím na našem území v případě nutnosti i bránit. USA jsou sice evropskou mocností, ale nikoli evropskou zemí. Amerika se nerozkládá na území Evropy a ani nemá žádné historické nároky na evropskou půdu, proto se žádná evropská země nemusí bát expanze ze strany USA. Přítomnost USA v Evropě brání vzestupu jiné evropské mocnosti, která by se stala hrozbou svým sousedům. Konečně, přítomnost USA v Evropě, neboli USA jako evropská mocnost, chrání ostatní evropské země před potenciální hrozbou ze strany jiných neevropských mocností. Základna armády USA na našem území zvýší americkou vojenskou přítomnost v Evropě. Zejména však budou mít USA v důsledku její existence v České republice svůj zájem – to zaručuje, že pokud budeme mít my sami vůli bránit svoji svobodu, již nikdy nebudeme v situaci podobné těm, kterými naše země prošla v letech 1938, 1948 a 1968, osamoceni a vydáni napospas.

Írán má vládu, která je radikálně nepřátelská vůči naší západní společnosti a jejím principům. Zároveň disponuje raketami Šahab 3 s doletem 1300 kilometrů, Šahab 4 s doletem 1900 kilometrů a vyvíjí raketu Šahab 5 (neboli Kosar), jejíž dolet bude 4000 kilometrů. Vzdálenost Teherán-Praha je 3400 kilometrů. Írán rovněž rozvíjí jaderný program a vysmívá se celému mezinárodnímu společenství.

Česká republika ani Polsko nebyly jako vhodné země pro umístění evropské části systému vybrány náhodně. Jejich poloha ve středu Evropy umožňuje lepší pokrytí kontinentu. V případě, že by projekt ve střední Evropě zkrachoval, hovoří se o možném rozmístění ve Velké Británii, což by ale mohlo znamenat nižší schopnost systému ochránit území střední Evropy, tedy i České republiky.

Vzhledem k tomu, že protiraket má být deset, může být sestřeleno maximálně 10 útočných raket. Rusko má přibližně 780 nosičů atomových zbraní (raket, bombardérů, ponorek) a asi 5700 jaderných hlavic, z toho 3300 strategických. To znamená, že americká protiraketová obrana ve střední Evropě není namířená proti Rusku, ale má chránit Evropu a Ameriku proti malému počtu raket odpálených z Blízkého východu. Útočná a odstrašující obranná kapacita Ruska touto protiraketovou obranou oslabena nebude a strategická rovnováha nemůže být v jejím důsledku jakkoli narušena. Všichni to dobře vědí. Podrážděné reakce jsou motivovány oprávněnými obavami ze ztráty vlivu, který na našem a polském území Rusko stále uplatňuje prostřednictvím spolupracovníků, kteří se rekrutují z řad komunistů a bývalých příslušníků a konfidentů totalitních tajných policií (viz např. Zpráva o prověrce vojenských zpravodajských služeb, která před několika týdny vyšla ve Varšavě, resp. zrušení polské vojenské kontrarozvědné služby Wojskowe Służby Informacyjne k 30. září 2006). Zvýšený zájem našich spojenců a na něj navazující vytvoření tlaku na podstatné zkvalitnění bezpečnostních standardů na našem území by vedl k výrazným komplikacím v činnosti takových osob. Přesně to je však v zájmu občanů České republiky.

klikněte na obrázek pro více informacíAno, radar je okem systému a argument, že by se mohl stát prvním cílem úderu, je věcně správný. Vztahuje se však na situaci, kdy existují dvě velmoci disponující každá značně rozsáhlou a sofistikovanou jadernou výzbrojí. Zkrátka řečeno, jedná se o situaci studené války. Tehdy skutečně platilo, že by se jakékoliv protiraketové systémy oponenta staly přednostním cílem úderu. Nicméně současná situace a hrozby, před kterými má protiraketový systém chránit, jsou naprosto odlišného charakteru, než byla ta, jíž USA čelily během studené války. Americká protiraketová ochrana má bránit USA a jejich spojence před relativně nízkým počtem méně technicky vyspělých střel, které mohou odpálit státy jako Severní Korea nebo Írán. Mohou tak učinit z mnoha důvodů: jako zoufalý poslední akt pomsty v případě, že by proti nim byla podniknuta vojenská operace ze strany demokratických zemí; jako způsob "potrestání" spojenců USA za jejich podporu politiky USA; jako nástroj vydírání západního světa nedemokratickými a antizápadními režimy. Ať už by zaútočily z jakéhokoliv důvodu, jejich útok by byl nesrovnatelně méně masivní než ten, který byl v dobách studené války schopen podniknout Sovětský svaz. Americká protiraketová obrana je tedy dimensována právě proti takovému druhu napadení. Není namířena proti Rusku. V případě dokončení však účinně sníží možnost menších, nedemokratických a často velice nebezpečných zemí vydírat Západ pomocí malého počtu balistických střel. Do tohoto scénáře naprosto nepatří přednostní úder na radar – agresor k tomu nemá dost prostředků (dost střel, potřebně přesné technologie,…). Z druhé strany, pokud by někdy došlo k jaderné válce s Ruskem, může být obyvatelům ČR srdečně jedno, zda-li na jejím území přibude jeden cíl navíc.

Chceme-li bránit nějaké územi před balistickými raketami takovýmto systémem, lze v zásadě postupovat dvěma způsoby. Umístit základnu uvnitř bráněného území a nebo ji předsunout mimo své území směrem k nepříteli. Výhody jasně převažují u první varianty. Především je možné zasahovat střely letící ze všech směrů, k pokrytí bráněného uzemí tedy stačí postavit méně základen (což je také levnější). Není třeba drobit síly a obrana takové základny je jednodušší. Navíc je takové řešení nezávislé na veřejném mínění obyvatelstva cizího státu. Američané zvolili logicky variantu první, základny na uzemí USA jsou tak umístěny na Aljašce a v Kalifornii. Další základna kdekoliv na světě není pro obranu vlastního uzemí USA nutná. Z výše uvedeného a po zhlédnutí mapy je nepochybné, že základna umístěná v Polsku nebo v ČR má ochránit stávající americké vojenské základny v západní Evropě a nejbližší americké spojence, tedy především Velkou Británii a Polsko (a také ČR) před úderem z Blízkého východu. Americká radarová stanice v ČR naši bezpečnost neohrožuje, nýbrž zvyšuje. Nikdo nezaútočí na americkou základnu, neboť pak by čelil americké odplatě, jež by vedla k jeho totálnímu zničení; od roku 1945 nebyla napadena ani jedna jediná americká letecká, námořní, raketová či radarová základna.

Radarové vysílání funguje na frekvenci 10 GHz, tudíž nemůže rušit ani mobilní telefony nebo wi-fi sítě, které fungují na frekvenci nižší. Frekvence radaru je blízká frekvenci televizního vysílání, tudíž toto by mohlo být rušeno. Vysílání televize v pásmu 10 GHz bude ovšem tak jako tak brzy ukončeno vzhledem k postupující digitalizaci do roku 2010, tedy před uvedením radaru do provozu. Radar bude navíc na plný výkon zapínán pouze při testování nebo při případné akci. Za normálních okolností bude převážně vypnutý. Úroveň elektromagnetického vyzařování ve vzdálenosti 150 m od ústí antény je údajně srovnatelná s úrovní vyzařování ve vzdálenosti 5 cm od kuchyňské mikrovlnné trouby či ve vzdálenosti 10 cm od amatérské radiostanice. I kdyby bylo toto přirovnání přitažené za vlasy a realita by byla několikanásobně horší, je neškodnost pro zdraví člověka zjevná.

Děkujeme za pozornost a přejeme vše dobré.

členové Konzervativní strany

Poznámka: text je složen z informací z různých otevřených zdrojů, jejich přehled je k disposici na www.konzervativnistrana.cz, kde jsou odkazy i na další zdroje technických údajů, informací, argumentů, analýz, odpovědí na často kladené otázky…

Konzervativní strana
U Průhonu 6
170 00 PRAHA
+420 603 288 715
WWW.KONZERVATIVNISTRANA.CZ
[email protected]


VÝZVA DEMOKRATICKÉ VEŘEJNOSTI, POLITIKŮM A NOVINÁŘŮM

Je absolutně nepřijatelné, aby 18 let po pádu totalitního režimu "diktatury proletariátu" vyzýval předseda KSČM soudruh Filip k revoluci a k příklonu k ideálům V. I. Lenina.

Je zarážející, že státní úřady na jedné straně stíhají neonacisty a na druhé straně nechají bez jakéhokoliv postihu komunisty. Obě ideologie – nacistická i komunistická jsou stejně zhoubné a způsobily smrt milionům a útrapy stamilionům.

Konzervativní strana proto vyzývá demokratickou veřejnost, vládu, poslance a senátory demokratických politických stran: Postavme se a bojujme proti ideám komunismu a vytlačme KSČM s její komunistickou ideologií až na samý okraj společnosti! Vyzýváme také všechna česká demokratická média: Neposkytujte prostor komunistické propagandě!

Přijato Sněmem Konzervativní strany
31. března 2007 v Praze


V Praze dne 12. března 2007

Podpora umístění americké radarové stanice na našem území

Při příležitosti osmého výročí přijetí České republiky do svazku zemí NATO vyjadřuje Konzervativní strana opětovně podporu umístění americké radarové stanice jako součásti protiraketového systému na našem území.

Činíme tak s vědomím, že tím Česká republika přispěje ke společné obraně západních demokracií před možným útokem, ať už by přišel odkudkoli.

Konzervativní strana zároveň vyjadřuje znepokojení a rozhořčení nad populistickým odmítáním americké radarové stanice ze strany čelných představitelů ČSSD, kteří se tak dostávají na roveň představitelům KSČM, od nichž se takový postoj dá očekávat. Je nasnadě, kdo to vítá: vlády protidemokratických režimů a evropská levice, která si trestuhodně zahrává s bezpečností evropských zemí.

Jan Kubalčík
místopředseda

Martin Rejman
kancléř


Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České Republice
Pelléova 22
Praha 6 - Bubeneč
160 00

Konzervativní strana
U Průhonu 6
170 00 PRAHA
+420 603 288 715
www.konzervativnistrana.cz
[email protected] konzervativnistrana.cz

10. března 2007

Protest

Vážení

stát Tibet je násilně okupován ČLR již 57 let. Čínský režim utlačuje tibetské obyvatelstvo národnostně, nábožensky, hospodářsky, stejně jako politicky. Vyzýváme vládu ČLR k zastavení genocidy obyvatel Tibetu a opuštění této země.

S pozdravem

Za Předsednictvo Konzervativní strany

MUDr. Jan Fořt
předseda

Na vědomí:
Ministerstvo zahraničí České Republiky
Velvyslanectví České Republiky v ČLR
tisk


Embassy of People’s Republic of China in the Czech Republic
Pelléova 22
Praha 6 - Bubeneč
160 00

Konzervativní strana (Conservative Party)
U Průhonu 6
170 00 PRAHA
+420 603 288 715
www.konzervativnistrana.cz
[email protected]

10 March 2007

Protest

Dear Sir/Madam

the state Tibet has been violently occupied by China 57 years. The Tibet population has been oppressed by China ethnically, religiously, economically as well as politically. We are exhorting the Government of China to end the genocide of the Tibet people and to leave the Tibet country.

Yours faithfully,

On behalf of the Presidium of the Conservative Party

Dr. Jan Fořt
chairman

Copy to:
Ministry of foreign affairs of the Czech Republic
Embassy of the Czech Republic in China
Press


Prostě to udělejte…

Sociální pojištění a zdravotní pojištění… v první řadě není žádné pojištění. Tedy to, co si většina z nás platí ze svých příjmů. Výše "pojistného" totiž není spojena s žádným rizikem, které na nás někde záludně číhá, ale s výší těchto příjmů. Jde o sociální a zdravotní daň. Část této daně "za zaměstnavatele" platí zaměstnavatel. Uvozovky proto, že každý si u svého zaměstnavatele i na tuto část musí vydělat a když zaměstnavatel svého zaměstnance přijímá do pracovního poměru a uvažuje, zda se mu zaměstnanec vyplatí, kalkuluje samozřejmě i s touto položkou. Ano, dnes už to není nic nového.

Strana konzervativní smlouvy k tomu ve svém programu v roce 1998 uvedla toto: "Strana konzervativní smlouvy navrhuje změnu placení a vykazování zdravotního a sociálního pojištění tak, aby část tohoto pojištění, kterou dnes hradí zaměstnavatel, byla součástí hrubé mzdy zaměstnance a byla z této hrubé mzdy odváděna. Přitom je třeba zajistit, aby provedením této změny nedošlo na jedné straně ke zvýšení povinných odvodů obyvatel a na straně druhé ke snížení čistého příjmu jednotlivých osob. Změna má odstranit skryté odvodové zatížení tak, aby každý občan věděl, kolik peněz státu ze svého příjmu skutečně platí a mohl tak odpovědně posuzovat programy a návrhy levicových sociálních demagogů.".

Konzervativní strana se vyjadřuje takto: "Veškeré daňové povinnosti, které plní zaměstnavatel za zaměstnance, převést na zaměstnance, s cílem neumožnit nesolventním zaměstnavatelům pokračovat v podnikání a hromadit daňové dluhy. Předkládání podkladů pro finanční úřady za zaměstnance zůstane povinností zaměstnavatele.".

Od dob existence zmíněných programů se na toto téma namluvilo mnoho jak v různých diskusích, tak i v horních patrech naší politiky. Ale výsledek žádný. Jde o daň, má být transparentní a přesto, že si to dnes již řada lidí teoreticky uvědomuje, je něco zcela jiného tu skutečnost na vlastní výplatní pásce prakticky uvidět. Že tomu tak opravdu je, dokladuje následující příklad.

Pan Dušan Ferbas je jedním z těch, kdo zaměstnávají. Pan Ferbas je též toho názoru, že výše daní má být pro každého co nejprůhlednější. Zamyslel se a přišel na to, že by bylo dobré si v první řadě zamést před vlastním prahem. Rozhodl se nejprve prozkoumat, zda něco brání tomu, aby zkrátka ve své firmě Embedded Technologies s.r.o. na výplatní pásky svých zaměstnanců uváděl nikoli tzv. "hrubou mzdu", ale jejich skutečný celý výdělek a z něj realizované odvody. A zjistil, že v cestě tomu nestojí nic. A udělal to. Výsledek skutečně odpovídá předpokladu. Přesto, že všichni zaměstnanci firmy jsou vysokoškolsky vzdělaní, pohled na výplatní pásku a celková výše odvodů, kterou na ní našli, je velmi překvapil. Samozřejmě nepříjemně. A co teprve, když si to připomenou každý měsíc?

Vážení čtenáři, Vy, kteří máte tu možnost, rád bych Vás zdvořile požádal: zachovejte se stejně, jako pan Ferbas. Nebo nejste-li zaměstnavatelé, zkuste, prosím, pokud je to možné, k tomuto kroku Vašeho zaměstnavatele vyzvat (já to udělám). Případně si s námi a mezi sebou vyměňte zkušenosti, jak celá věc proběhla, zda Vaši zaměstnanci, resp. kolegové zareagovali a jak. Mnoha lidem otevřete oči a pro Českou republiku, tedy pro nás všechny, uděláte velmi dobrou věc. Soudím, že rizika z toho pro Vás neplynou žádná. Prostě to udělejte. Díky.

V Brně, 18. prosince 2006

Jan Kubalčík,
místopředseda Konzervativní strany
[email protected]
www.konzervativnistrana.cz

P.S.: Pokojný zbytek Adventu a požehnané Vánoce!TISKOVÁ ZPRÁVA KONZERVATIVNÍ STRANY
k dovolání nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké proti Vladimíru Hučínovi

V Praze dne 25. srpna 2006

Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká podala k Nejvyššímu soudu České republiky dovolání v neprospěch bývalého důstojníka BIS Vladimíra Hučína 6 dnů před vypršením lhůty, kdy tak mohla učinit, a jen několik dnů poté, co byl Vladimír Hučín zaregistrován jako kandidát Konzervativní strany do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 62, Prostějov.

Krok nejvyšší státní zástupkyně se dal očekávat – v době, kdy se ČSSD panicky bojí změn, ke kterým by došlo skončením její vlády v policii, justici i státní správě z důvodů, na které Vladimír Hučín dlouhodobě upozorňuje.

Aby k těmto nutným změnám nemohlo dojít, je ČSSD ochotna spolupracovat s KSČM a má jí k tomu dopomoci i bezpáteřnost předsedy KDU-ČSL Miroslava Kalouska a většiny představitelů vedení této strany.

Bývalý disident a bývalý kapitán BIS Vladimír Hučín byl účelově obžalován ze 7 trestných činů a jak Okresním, tak Krajským soudem byl shledán nevinným ve všech bodech obžaloby. Vladimír Hučín nekandiduje do Senátu, aby získal imunitu, ale aby na jeho půdě mohl účinněji prosazovat očistu politcie, justice a státní správy od bývalých příslušníků StB a kádrů KSČ.

Před několika dny byl Policií ČR, tzv. týmem Extrém, předvolán volební zmocněnec a manažer Vladimíra Hučína pan Zbyněk Horváth, a to údajně proto, že nevhodným způsobem oznámil na Městském uřadě v Prostějově konání shromáždění na odstartování volební kampaně Vladimíra Hučína 1. září 2006 od 14:00 na prostějovském náměstí TGM.

Konzervativní strana je přesvědčena, že jak dovolání nejvyšší státní zástupkyně, tak i výslech Zbyňka Horvátha slouží k zastrašení kandidáta Konzervativní strany do Senátu, jeho volebního zmocněnce, jeho voličů i Konzervativní strany.

Konzervativní strana vyzývá veřejnost, novináře, poslance, senátory, aby se i ve vlastním zájmu o případ Vladimíra Hučína zajímali a nedopustili, aby byl tento čestný člověk skandalizován. Zřejmě je to právě angažování široké veřejnosti a také veřejně přístupná výpověď Vladimíra Hučína, čeho se současní mocní v tomto státě bojí.

Za zvláště znepokojivý pokládá Konzervativní strana požadavek nejvyšší státní zástupkyně, aby se případný obnovený proces s Vladimírem Hučínem konal s vyloučením veřejnosti. Výkon soudní moci musí být pod veřejnou kontrolou a jakékoli vybočení z této ústavní zásady je nutno odmítnout jako nepřípustné potlačování základních občanských práv.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík, místopředseda  -  Martin Rejman, kancléř

KONZERVATIVNÍ STRANA, U Průhonu 6, 170 00 Praha 7
TEL./FAX: +420 220 808 572
e-mail: [email protected] , WWW.KONZERVATIVNISTRANA.CZ
Č. ÚČTU: 1970096319/0800


Přátelé,

každá politická strana, která se účastní voleb do Senátu, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb člena do každé okrskové volební komise v příslušném senátním obvodu.

Účast ve volební komisi je honorována. Při volbách do Senátu Parlamentu České republiky přísluší členovi okrskové volební komise za výkon funkce odměna ve výši 800 Kč a předsedovi okrskové volební komise odměna ve výši 1100 Kč v případě, že volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku proběhly pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky se odměna zvyšuje o 200 Kč.

Odměnu předsedovi a členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise příslušný obecní úřad. V případě, že se předseda nebo člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních okrskové volební komise.

Konzervativní strana kandiduje do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 2 Sokolov pana Petra Zahradníčka, v obvodu č. 14 České Budějovice paní Elvíru Tomáškovou, v obvodu č. 44 Chrudim pana Karla Ledvinku a v obvodu č. 62 Prostějov (který zahrnuje i Kojetínsko) pana Vladimíra Hučína.

První kolo voleb se uskuteční 20. a 21. října, případně druhé kolo o týden později.

Nejde pouze o dny voleb, okrskové komise se scházejí i před vlastními volbami.

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

  1. který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  2. u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a
  3. který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky (v tomto případě do Senátu).

Člověk z Plzně může tedy klidně dělat člena okrskové komise v Prostějově… ale musí zvážit, jak bude on sám volit (připomínám, ze ve stejném termínu jako 1. kolo voleb do Senátu probíhají i volby do zastupitelstev obcí)… :-)

Potřebuji od zájemců tyto údaje: jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu. A pro zjednodušení mého následného rozdělení – senátní obvod, kde hodlá zájemce ve volební komisi působit… :-) Dále může obsahovat i údaj, přesně do které okrskové volební komise má být člen delegován; pokud tento údaj chybí, bude člen zařazen úředně.

Pokud tedy mají volební zmocněnci našich kandidátů předat seznamy členů volebních komisí na příslušné úřady, musí to učinit do středy 20. září a aby to zvládli, musí mít vše k disposici nejpozději v neděli 17. září… no a abych jim já mohl vše, co budu mít, včas předat, potřebuji mít vše nejpozději ve čtvrtek 14. září

Přátelé, chápejte, prosím, toto sdělení jako nabídku – je to jedna z mála příležitostí, kdy může Konzervativní strana zprostředkovat takovou příjemnou "brigádu"… :-) Oslovte prosím Vaše přátele, známé, příbuzné… očekávám seznamy zájemců... :-)

S přátelským pozdravem

Jan Kubalčík
místopředseda Konzervativní strany


TISKOVÁ ZPRÁVA KONZERVATIVNÍ STRANY

V Praze dne 27. července 2006

Konzervativní strana plně podporuje zřízení protiraketové základny armády Spojených států na území naší republiky.

Vyzýváme všechny odpovědné činitele, aby nepodlehli populismu a přes současný nesouhlas většiny české veřejnosti prosadili zřízení této základny, pokud nás o to vláda USA požádá. Vyzýváme ministry obrany a zahraničních věcí, aby zbytku svého funkčního období využili k vysvětlení odborných i zahraničně politických aspektů základny svým méně informovaným kolegům ve vládě.

Vyzýváme vládu České republiky, aby jasně vysvětlila veřejnosti důležitost této základny pro obranu západní civilizace a pro posílení euroatlantické sounáležitosti, která je pro západní civilizaci životně důležitá. Základna nejenže zvýší naši bezpečnost, ale zvýší i naši důvěryhodnost a mezinárodní prestiž.

Snaha některých politiků zbavit se odpovědnosti a zalíbit se většinovému mínění přesunutím rozhodování na občany formou referenda je nezodpovědná. Je právě rolí politické reprezentace nebýt ve vleku veřejného mínění, ale sledovat skutečný státní zájem a vhodnou komunikací s veřejností vysvětlit zásadní důvody pro zřízení protiraketové základny na území České republiky.

Jan Kubalčík, místopředseda  -  Martin Rejman, kancléř

KONZERVATIVNÍ STRANA, U Průhonu 6, 170 00 Praha 7
TEL./FAX: +420 220 808 572
e-mail: [email protected] , WWW.KONZERVATIVNISTRANA.CZ


TISKOVÁ ZPRÁVA KONZERVATIVNÍ STRANY

V Praze, dne 21. července 2006

Konzervativní strana respektuje právo státu Izrael na účinnou obranu proti teroristickým organizacím Hammás a Hizballáh, chápe rozhodnou akci Izraele proti těmto organizacím a podporuje ji jako naprosto legitimní. Ti, kteří tyto teroristické organizace podporují či dokonce povzbuzují k sebevražedným atentátům, únosům izraelských vojáků i civilistů a raketovým útokům proti území Izraele, nesou plnou odpovědnost za utrpení obyvatel v pásmu Gazy a v Libanonu, kteří jsou ne vlastní vinou vystaveni tíži úderu armády státu Izrael. Hluboce litujeme každého zbytečně zmařeného lidského života na obou stranách konfliktu, který je možné zastavit jen tehdy, když budou vráceni unesení vojáci a když teroristické organizace Hammás a Hizballáh budou odzbrojeny.

Vítáme, že se naše vláda nepřipojila k jednostranným odsudkům stáru Izrael, které bohužel prosazují některé státy Evropské unie.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík, místopředseda  -  Martin Rejman, kancléř

KONZERVATIVNÍ STRANA, U Průhonu 6, 170 00 Praha 7
TEL./FAX: +420 220 808 572
e-mail: [email protected] , WWW.KONZERVATIVNISTRANA.CZZpět na AKTUALITY

Hosted by www.Geocities.ws

1