Dovolání nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renaty Vesecké
ze dne 18. srpna 2006

Upozornuji, ze zde zverejneny text je produktem automatickeho prevedeni tiskoviny na hladky text a je pravdepodobne, ze jsou v nem drobne odchylky zpusobene technickou nedokonalosti; pri pochybnostech si tedy prosim zkontrolujte kopii orginalu. Kopie jsou ZDE.


STRANA 1:

OKRESNÍ SOUD PREROV
Došlo:	2 1 -08- 2006
Nejvyšší státní zastupitelství
660 55 Brno, Jezuitská 4

tel.: +420542512111, fax: +420 542 512 227
mail : [email protected]

Nejvyššímu soudu České republiky
Burešova 20
657 37BRNO

prostřednictvím

Okresního soudu v Přerově
Smetanova 2
751 52 PŘEROV
I NZO 5069/2006 - 15

ke sp. Zn.: 1 T 312/2001

Věc:	obviněný bývalý kpt. BIS Vladimír HUČÍN, narozený 25. 5. 1952 —
dovolání nejvyšší státní zástupkyně

	Podle § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu a ve lhůtě uvedené v § 265e
odst. 1 trestního řádu podávám v neprospěch obviněného bývalého kpt. BIS
Vladimíra Hučína, narozeného 25. 5. 1952 ve Zlíně, trvale bytem Přerov,
Lančíkových 10, t. Č. v místě trvalého bydliště,

dovolání

proti výroku uvedenému pod bodem I. usnesení Krajského soudu v Ostravě,
pobočka v Olomouci, sp. Zn. 44 To 1/2006 ze dne 21. 4. 2006, pokud jím byl:

A) podle § 257 odst. I písm. c) trestního řádu zrušen z podnětu odvolání
okresní státní zástupkyně v Přerově podaného v neprospěch obviněného
bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína rozsudek Okresního soudu v Přerově

STRANA 2:

sp. zn. I T 312/2001 ze dne 24. 11. 2005 ve zprošťujícím výroku učiněném podle
§ 226 písm. b) trestního řádu a nově bylo podle § 223 odst. I trestního řádu
z důvodu uvedeného v § 11 odst. I písm. j) trestního řádu, rozhodnuto
o zastavení trestního stíhání obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra Hucína
pro skutek uvedený v bodě 2) obžaloby okresní státní zástupkyně v Přerově
sp. zn. I Zt 393/2001 ze dne 6. 12. 2001 podané k Okresnímu soudu v Přerově
dne 7. 12. 2001, v němž byl obžalobou spatřován trestný čin neuposlechnutí
rozkazu podle § 273 odst. I trestního zákona, kterého se měl obviněný bývalý
kpt. BIS Vladimír Hučín dopustit tím, že:

jako příslušník BIS poté, co byl dne 12. 2. 2001 v 09.00 hod. na svém pracovišti
TO Olomouc seznámen ředitelem teritoriálního odboru s rozkazem náměstka
zpravodajských složek BIS Č. 3/2001, vydaným pod čj. 15712001-BIS-2, jež mu
ukládal bezodkladně identifikovat všechny své zdroje, a to bez ohledu, zda mají
přiděleny identifikační kódy či nikoli a uvedené informace předat cestou svého
nadřízeného náměstkovi zpravodajských složek BIS, tento rozkaz přes upozornění
ředitele teritoriálního odboru Olomouc ze dne 15. 2. 2001 nesplnil a téhož dne poté
faxem zaslal náměstkovi zpravodajských složek písemnost pod čj. 12312001-BIS-23,
v níž odpírá vykonat vydaný rozkaz č. 3/2001 a identifikovat tak své zdroje“,

protože usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. Zn.
44 To 1/2006 ze dne 21. 4. 2006, jako soudu druhého stupně, bylo rozhodnuto
o	zastavení trestního stíhání, aniž byly splněny podmínky pro takové
rozhodnutí, čímž byl naplněn dovolací důvod zakotvený v ustanovení § 265b
odst. I písm. fl trestního řádu, a toto rozhodnutí soudu druhého stupně
současně spočívá na nesprávném právním posouzení skutku, čímž došlo
k naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. I písm. g) trestního řádu,

B)	ponechán beze změn výrok z rozsudku Okresního soudu v Přerově sp. Zn.
I T 312/2001 ze dne 24. 11 2005 napadený odvoláním okresní státní
zástupkyně podaným v neprospěch obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra
Hučína, jímž byl obviněný bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín zproštěn podle § 226
písm. b) trestního řádu obžaloby podané dne 7. 12. 2001 k Okresnímu soudu
v Přerově pro skutek uvedený v bodě lc) obžaloby okresní státní zástupkyně
v Přerově sp. Zn. I Zt 393/2001 ze dne 6. 12. 2001, v němž byl obžalobou
spatřován dílčí útok pokračujícího trestného činu nedovoleného ozbrojování
podle § 185 odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona, kterého se měl
obviněný bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín dopustit tím, že:

„od přesně nezjištěné doby do 7. 3. 2001 v Přerově, okres Přerov, měl blíže
nezjištěným způsobem nabýt a mít v držení v místě trvalého bydliště Lančíkových 10,
bez povolení průmyslovou elektrickou časovanou milisekundovou rozbušku stupeň
10, kdy uvedenou rozbušku lze nabývat pouze na základě povolení k odběru
výbušnin vydávaného místně příslušným obvodním báňským úřadem, podle zákona
Č. 6 1/1988 Sb. se jedná o výbušný předmět, 43 kusů signálních nábojů několika
druhů, přičemž podle § 22 zákona Č. 28811995 Sb. o střelných zbraních a střelivu se
jedná o zakázanou vojenskou munici a tyto prostředky je podle § 23 zákona
Č. 288/1995 Sb. zakázáno držet, nosit, vyrábět, vyvážet, dovážet a obchodovat
s nimi, 2 kusy netovárně zhotovených ocelových vložných hlavní pro signální pistoli,

STRANA 3:

kdy se jedná o zakázané zbraně ve smyslu § 21 odst. I písm. g) zákona Č. 288/1995
Sb., 37 kusů vojenských nábojů ráže 7,62 X 25 mm TOKAREV — vojenské náboje
mající charakter zakázaného střeliva ve smyslu § 22 odst. I zákona Č. 288/1995 Sb.,
83 kusů vojenských nábojů ráže 7,62 x 39,41 kusů vojenských nábojů ráže 7,62 x 54
R — mající charakter vojenských nábojů — zakázaného střeliva dle § 22 odst. I
zákona Č. 288/1995 Sb., 23 kusů loveckých nábojů ráže 7 x 57 R, 373 kusů nábojů
ráže 7,65 mm Br — náboje neodpovídající dovolenému výrobnímu provedení střeliva
dle § 3 písm. a) vyhlášky Č. 2 15/1996 Sb., tlumič hluku výstřelu — odpovídá
zakázaným doplňkům zbraní ve smyslu § 21 odst. I písm. n) zákona Č. 288/1995
Sb., samonabíjeCí malorážku CZ 511, v. Č. 59516, ráže 22 LR se zaměřovacím
dalekohledem Meopta 3.32, kdy vzhledem k montáži zaměřovacího dalekohledu je
zbraní zakázanou, samonabíjecí malorážku ZKM-611, v. Č. 651510538, ráže 22
WMR se zaměřovacím dalekohledem Meopta 3-9 x 32, 100 kusů nábojů ráže 22
WMR — vzhledem k montáži zaměřovacího dalekohledu se jedná o zbraň zakázanou
ve smyslu § 21 odst. I písm. k) zákona č. 288/1995 Sb., 4 kusy papírových dutinek
o délce 21 mm a průměru 6 mm obsahující třaskavinu HNMTD, §2 kusy papírových
válečků délky cca 53 mm a průměru cca 6 mm obsahující třaskavinu HMTD, 4 kusy
papírových dutinek délky cca 20 mm a průměru cca 7 mm hmotnost .cca 0,6 g,
obsahující amatérsky zhotovenou třaskavinu HNMTD, bílý prášek o hmotnosti 0,4 g
zabalený v papírové obálce obsahující třaskavinu HMTD, přičemž v této době byl
sám držitelem toliko zbrojního průkazu skupiny A, kdy byl oprávněn nabývat do
vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraně a střelivo §do těchto zbraní, střeliva
nejvíce tři kusy téhož druhu a dále držitelem zbrojního průkazu skupiny G bez
jakékoliv výjimky k držení zakázané zbraně či střeliva“,

protože tímto výrokem usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka
v Olomouci, sp. Zn. 44 To 112006 ze dne 21. 4. 2006, jako soudu druhého
stupně, byl naplněn dovolací důvod zakotvený v ustanovení § 265b odst. I
písm. 1) alinea druhá trestního řádu, neboť bylo rozhodnuto o zamítnutí
řádného opravného prostředku proti rozsudku soudu prvního stupně
uvedenému v § 265a odst. 2 písm. b) trestního řádu a v řízení předcházejícím
vydání dovoláním napadeného usnesení soudu druhého stupně byl dán důvod
dovolání uvedený v ustanovení § 265b odst. I písm. g) trestního řádu, protože
rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení
skutku,

C)	ponechán beze změn výrok z rozsudku Okresního soudu v Přerově sp. zn. I
T 312/2001 ze dne 24. 11. 2005 napadený odvoláním okresní státní zástupkyně
podaným v neprospěch obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína, jímž
byl obviněný bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín zproštěn podle § 226 písm. b)
trestního řádu obžaloby podané dne 7. 12. 2001 k Okresnímu soudu v Přerově
pro skutek uvedený v bodě 6) obžaloby okresní státní zástupkyně v Přerově
Sp. Zil. I Zt 39312001 ze dne 6. 12. 2001, v němž byl obžalobou spatřován jednak
trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 odst. 2,
odst. 3 písm. c) trestního zákona, a jednak trestný čin zneužívání pravomoci
veřejného činitele podle § 158 odst. I písm. a), odst 2 písm. c) trestního
zákona, kterého se měl obviněný bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín dopustit tím,
ze:

STRANA 4:

„od přesně nezjištěné doby do 7. 3. 2001 měl v Přerově shromažďovat písemnosti,
zejména evidenční lístky občanských průkazů, lustrační lístky, originál cestovního
pasu, úřední záznamy a výpisy ze služebních evidencí zpracovávané Policií ČR a
BIS obsahující jména, příjmení, data narození, rodná čísla, fotografie a další důležité
osobní údaje konkrétních osob jako Aleny Váchové, Karla Lineta, Františka Janečky,
Františka Volka, Michala Donatha, Zdeňka Spálovského, Miloslava Mrázka, Zdeňka
Váchy, Petra Holána, Vladimíra Sevčíka, Ing. Stanislava Špilera, Otakara Křivánka,
JUDr. Ludmily Svatošové, Ivana Sokola, JUDr. Petra Palackého, Petra Hrabala,
Č. I. 1744, Petra Hrabala, č. L 1747, Josefa Borůvky, Miloslava Švajdlera,
JUDr. Miroslava Svatoně, a dalších, jež jsou zadokumentované v protokolu
o ohledání zajištěných písemností ze dne 22. 3. 2001, kdy tyto měl bez právního
důvodu a bez zamezení přístupu dalších osob k nim přechovávat a měl dát
k dispozici osobám v místě trvalého bydliště v Přerově, Lančíkových Č. 10, přičemž
tyto písemnosti měl získat jak v souvislosti s výkonem funkce příslušníka FIS, FBIS a
BIS, tak pod záminkou plnění úkolů příslušníka Federální informační služby (FIS),
Federální bezpečnostní informační služby (FBIS) a Bezpečnostní informační služby
(BIS), čímž měl vědomě porušovat povinnosti příslušníka BIS stanovené
v ustanovení § 48 odst. I písm. a), b), d) zákona č. 154/1994 Sb. a takto měl jednat
se záměrem získat pro svoji další potřebu In formace o osobních údajích řady
občanů, když měl velmi závažným způsobem poškodit důvěryhodnost BIS, která je
ze zákona povinna zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích, kdy taktéž
měl hrubým způsobem porušit článek 10 odst. 3. Listiny základních práv a svobod,
neboť každý občan má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním či
jiným zneužíváním údajů o své osobě“,

protože tímto výrokem usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka
v Olomouci, sp. zn. 44 To 1/2006 ze dne 21. 4. 2006, jako soudu druhého
stupně, byl naplněn dovolací důvod zakotvený v ustanovení § 265b odst. I
písm. 1) alinea druhá trestního řádu, neboť bylo rozhodnuto o zamítnutí
řádného opravného prostředku proti rozsudku soudu prvního stupně
uvedenému v § 265a odst 2 písm. b) trestního řádu a v řízení předcházejícím
vydání dovoláním napadeného usnesení soudu druhého stupně byl dán důvod
dovolání uvedený v ustanovení § 265b odst. I písm. g) trestního řádu, protože
rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení
skutku.

Odůvodnění:

	Na obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína (dále též jen obviněný)
byla dne 7. 12. 2001 podána podle § 176 odst. 1 trestního řádu okresní státní
zástupkyní v Přerově k Okresnímu soudu v Přerově obžaloba sp. Zn. 1 Zt 393/2001
datovaná dnem 6. 12. 2001, ato:

- pro pokračující trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 2 písm. a),
písm. b) trestního zákona, kterého se měl obviněný dopustit tím, že:

„od přesně nezjištěné doby, nejméně od konce r. 1998 do prosince 2000 v Přerově,
okres Přerov, nejméně ve dvou případech získal a měl v držení od Vlastimila Š védy
vyrobenou výbušninu na bázi HMTD, (heXamethylentriperoXidiamin), ktetý ji vyrobil
na zakázku obviněného, jež ji prezentoval jako objednávku BIS, přičemž HMTD je ve

STRANA 5:

smyslu zák. Č. 61/1988 Sb. látka mající vlastností třaskavin“ [dílčí útok uvedený pod
bodem la) obžaloby],

„v měsíci dubnu 2000 v Přerově, okres Přerov, blíže nezjištěným způsobem bez
povolení nabyl a dále měl v držení výbušku V30-b, která je ve smyslu § 22 odst. 3
zákona o zbraních a střelivu Č. 288/95 Sb. zakázanou vojenskou municí a je podle
§ 21 odst. 1, 2 zák. Č. 61/1988 Sb. zařazena mezi výbušné předměty“ [dílčí útok
uvedený pod bodem lb) obžaloby],

„od přesně nezjištěné doby do 7. 3. 2001 v Přerově, okres Přerov, měl blíže
nezjištěným způsobem nabýt a mít v držení v místě tiva/ého bydliště Lančíkových 10,
bez povolení průmyslovou elektrickou časovanou milisekundovou rozbušku stupeň
10, kdy uvedenou rozbušku lze nabývat pouze na základě povolení k odběru
výbušnin vydávaného místně příslušným obvodním báňským úřadem, podle zákona
Č. 61/1988 Sb. se jedná o výbušný předmět, 43 kusů signálních nábojů několika
druhů, přičemž podle § 22 zákona Č. 288/1995 Sb. o střelných zbraních a střelivu se
jedná o zakázanou vojenskou munici a tyto prostředky je podle § 23 zákona
Č. 288/1995 Sb. zakázáno držet, nosit, vyrábět, vyvážet, dovážet a obchodovat
s nimi, 2 kusy netovárně zhotovených ocelových vložných hlavní pro signální pistoli,
kdy se jedná o zakázané zbraně ve smyslu § 21 odst. I písm. g) zákona Č. 288/1995
Sb. 37, kusů vojenských nábojů ráže 7,62 x 25 mm TOKAREV — vojenské náboje
mající charakter zakázaného střeliva ve smyslu § 22 odst. I zákona č. 288/1995 Sb.,
83 kusů vojenských nábojů ráže 7,62 x 39,41 kusů vojenských nábojů ráže 7,62 x 54
R — mající charakter vojenských nábojů — zakázaného střeliva dle § 22 odst. I
zákona Č. 288/1995 Sb., 23 kusů loveckých nábojů ráže 7 x 57 R, 373 kusů nábojů
ráže 7,65 mm Br — náboje neodpovídající dovolenému výrobnímu provedení střeliva
dle § 3 písm. a) vyhlášky Č. 215/1996 Sb., tlumič hluku výstřelu — odpovídá
zakázaným doplňkům zbraní ve smyslu § 21 odst. I písm. n) zákona č. 28811995
Sb., samonabíjecí malorážku CZ 511, v. Č. 595 16,k ráže 22 LR se zaměřovacím
dalekohledem Meopta 3.32, kdy vzhledem k montáži zaměřovacího dalekohledu je
zbraní zakázanou, samonabUecí malorážku ZKM-611, v. Č. 651510538, ráže 22
WMR se zaměřovacím dalekohledem Meopta 3-9 x 32, 100 kusů nábojů ráže 22
WMR — vzhledem k montáži zaměřovacího dalekohledu se jedná o zbraň zakázanou
ve smyslu § 21 odst. 1 písm. k) zákona č. 288/1995 Sb., 4 kusy papírových dutinek
o délce 21 mm a průměru 6 mm obsahující třaskavinu HNMTD, 2 kusy papírových
válečků délky cca 53 mm a průměru cca 6 mm obsahující třaskavinu HMTD, 4 kusy
papírových dutinek délky cca 20 mm a průměru cca 7 mm hmotnost cca 0,6 g,
obsahující amatérsky zhotovenou třaskavinu HNMTD, bílý prášek o hmotnosti 0,4 g
zabalený v papírové obálce obsahující třaskavinu HMTD, přičemž v této době byl
sám držitelem toliko zbrojního průkazu skupiny A, kdy byl oprávněn nabývat do
vlastnictví a držet pro sběratelské účely zbraně a střelivo do těchto zbraní, střeliva
nejvíce tři kusy téhož druhu a dále držitelem zbrojního průkazu skupiny G bez
jakékoliv výjimky k držení zakázané zbraně či střeliva“ [dílčí útok uvedený pod bodem
lc)obžaloby],

-	pro trestný čin neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. 1 trestního zákona,
kterého se měl obviněný dopustit tím, že:

jako příslušník BIS poté, co byl dne 12. 2. 2001 v 09.00 hod. na svém pracovišti TO
Olomouc seznámen ředitelem teritoriálního odboru s rozkazem náměstka

STRANA 6:

zpravodajských složek BIS Č. 312001, vydaným pod čj. 15712001-BIS-2, jež mu
ukládal bezodkladně identifikovat všechny své zdroje, a to bez ohledu, zda mají
přiděleny identifikační kódy či nikoli a uvedené informace předat cestou svého
nadřízeného náměstkovi zpravodajských složek BIS, tento rozkaz přes upozornění
ředitele teritoriálního odboru Olomouc ze dne 15. 2. 2001 nesplnil a téhož dne poté
faxem zaslal náměstkovi zpravodajských složek písemnost pod č.j. 123/2001-B/S-23,
v níž odpírá vykonat vydaný rozkaz Č. 3/2001 a identifikovat tak své zdroje“ [skutek
uvedený pod bodem 2) obžaloby],

-	pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1
písm. a), odst. 2 písm. c) trestního zákona, kterého se měl obviněný dopustit tím, že:

„od přesně nezjištěné doby, nejméně od roku 1993 do počátku roku 2001 v Přerově
a Olomouci, jako příslušník BIS teritoriálního pracoviště Olomouc, pracovně
zařazený pro oblast levicového extremismu, poté, co získal jako informační zdroj
Jiřího Metelku, tohoto měl záměrně instruovat k podněcování akcí se záměrem šířit
v BIS, vrcholných a zákonodárných orgánech ČR, sdělovacích prostředcích,
Kon federaci politických vězňů, Klubu angažovaných nestraníků, jakož i v široké
veřejnosti obavy ze sílícího levicového extrémního hnutí na severní Moravě tak, že
měl jmenovanému předstírat, že jde o akce a plnění úkolů BIS, přestože tímto
sledoval pouze svůj osobní zájem a prospěch, a tímto měl v Jiřím Metelkovi
nepravdivě vyvolat představu, že še jedná v souladu se zájmy BIS, načež Jiří
Metelka měl dle jeho podrobných instrukcí předávat sdělovacím prostředkům
nepravdivé zprávy o sílícím extrémním levicovém hnutí, dále jej měl navádět a
instruovat k organizování vystoupení skupiny levicových radikálů v Přerově před
budovou okresního soudu, před konáním jeho rehabilitačních procesů, kdy jeho
zdroje Jiří Metelka a Pavel Richter měli před veřejností protestovat proti jeho
rehabilitaci, čehož měl obžalovaný Vladimír Hučín následně využívat k tornu, aby
tímto dokumentoval útoky levice proti svojí osobě, dále měl například instruovat
Jiřího Metelku k organizování vystoupení skupiny levicových radikálů v Olomouci
před budovou BIS a na náměstí Přerovského povstání v Přerově, jež bylo namířeno
proti činnosti KAN, taktéž měl tyto své zdroje nabádat k získávání dalších osob jako
stoupenců levicového extremismu, jakož i k vyvijení aktivní činnosti ve vztahu
k týdeníku Nové Bruntálsko, přičemž počátkem roku 2000 měl navést Jiřího Metelku,
aby provedl ve městě Přerově výbuch se záměrem oživení zprávo sílícím extrémním
levicovém hnutí, přičemž za tímto účelem měl předat Jiřímu Metelkovi výbušku
V-30b, dále měl jmenovaného instruovat kjejí iniciaci, kdy měl vypracovat přesný
plán provedení akce s určením místa a času výbuchu, k tomuto však nedošlo, jelikož
Jiří Metelka měl z obavy o svůj život a život a zdraví dalších osob upustit od
provedení výbuchu, když výše popsaným způsobem měl jako příslušník BIS zneužít
svého zdroje, prostřednictvím této osoby lživě informovat BIS o činnosti levicových
extrémistů, kdy takto měl jednat se záměrem zviditelnit svou osobu před veřejnosti,
odůvodnit svoje další působení ‚v BIS a získat tak podporu pro obnovu svých
předchozích trestních věcí z doby před rokem 1989, čímž měl velmi závažným
způsobem poškodit věrohodnost BIS a objektivitu jejích informací, zároveň měl
způsobit vážné znepokojení vrcholných představitelů výkonné moci ČR, KPV a KAN
a části občanů CR, když takto měljednat v rozporu se zákonem Č. 154/1994 Sb.
o BIS“ [skutek uvedený pod bodem 3) obžaloby],

STRANA 7:

- pro trestný čin šíření poplašné zprávy podle § 199 odst. 1, odst. 2 trestního zákona,
kterého se měl obviněný dopustit tím, že:

„od přesně nezjištěné doby, nejméně od r. 1999 do konce února 2001, v Přerově a
v Olomouci, šířil v organizacích Kon federace politických vězňů (KPV) a Klubu
angažovaných nestraníků (KAN), jakož i prostřednictvím hromadných sdělovacích
prostředků, zejména MF Dnes a Hanáckého a středomoravského dne, články jako
např. „Hučín prý nikdy nehodlá polevit v boji proti komunismu“ — Hanácký a
středomoravský den ze dne 21. 1. 2001, „Nikdy jsem nebyl teroristou, tvrdí Vladimír
Hučín“ — Hanácký a středomoravský den z 18. 8. 1999, „V boji s totalitou jsem
neprolil kapku krve“ MF Dnes z 28. 2. 2001, nepravdivé informace o sílícím
extrémně levicovém hnutí v regionu severní Moravy, které dokládal články
uveřejněnými v týdeníku Nové Bruntálsko (NB), a to zejména těmi, které útočí na BIS
a jeho osobu v souvislosti s výbuchy v Přerově a Olomouci, jako např „Podepřel
musel zemřít“ ze dne 10. 8. 1999, „Soutěž KANu v Přerově“ ze dne 28. 9. 1999,
„Policie tuší, že za výbuchy stojí BIS“ ze dne 15. 2. 2000, „Co ví Hučín o smrti
Podepřela“ ze dne 14. 3. 2000, což prezentuje jako snahu zakrýt skutečného
pachatele, který je údajně z řad extrémní levice, ač si je vědom toho, že výše
uvedené články v NB vznikají na základě informací, které v prostředí redakce NB šíří
Josef Dvořák (§ 55 odst. 2 trestního řádu), který tak činí na přímý popud samotného
Hučína, přičemž tímto způsobuje vážné znepokojeni části obyvatelstva projevující se
mimo jiné tím, že občané, zvláště pak členové KPV a KAN vyjadřují své znepokojení
nad sílícím extrémně levicovým hnutím, které následně prezentují ve sdělovacích
prostředcích, kdy zároveň jsou o tomto znepokojení písemně informováni I vrcholní
představitelé KPV a rovněž I ministr vnitra ČR“ [skutek uvedený pod bodem 4)
obžaloby],

-	pro trestný čin ohrožení utajované skutečnosti podle § 106 odst. 1, odst. 2 písm. b)
trestního zákona, kterého se měl obviněný dopustit tím, že:

„od přesně nezjištěné doby do 7. 3. 2001 v Olomouci bez služebního důvodu
shromažďoval písemnosti FBIS a BIS obsahující utajované skutečnosti stupně
utajení „Vyhrazené“ a „Důvěrné“ podle zákona Č. 148/1998 Sb., a to písemnost FBIS
Č. J. FBIS-/O-92 ze dne 23. 9. 1992, FBIS č. J. FBIS-OO/O-92 ze dne 20. 10. 1992,
BIS Č. J. V12000-BIS-23 ze dne 30. 10. 2000, BIS Č. j. V68/2000-BIS-23 ze dne 31. 1.
2000, BIS Č. j. BIS ze dne 18. 11. 1994, písemnost BIS — ze dne 18. 11. 1994,
písemnost BIS Č. J. BIS-0176/18-96 ze dne 26. 2. 1996, písemnost BIS Č. j. BIS-
0061/5-Vyš-93 ze dne 26. 2. 1993, písemnost FBIS Č. J. FBIS 091/E V-9 21247 ze dne
25. 8. 1992, kdy všechny tyto výše uvedené písemnosti obsahují utajované
skutečnosti stupně utajeni „Vyhrazené“ dle zákona Č. 148/1998 Sb. a dá!e v rozporu
se zákonem shromažďoval písemnosti BIS Č. J. D 18-1 112000-BIS-23 ze dne 9. 2.
2000, písemnost BIS Č. J. D/2000-BIS-23 ze dne 10. 11. 2000, písemnost BIS Č. j.
D/2000-BIS-23 ze dne 22. 11. 2000, písemnost BIS Č. J. D/2000-BIS-23 ze dne 10.
11. 2000, přičemž tyto písemnosti obsahují utajované skutečnosti stupně utajení
„Důvěrné“ dle zákona Č. 14811998 Sb., kdy tyto písemnosti byly zajištěny vjeho
trvalém bydlišti dne 7. 3. 2001 v Přerově, ulicí Lančíkových Čp. 10, kde je měl bez
zamezení přístupu dalších osob zcela volně v místnostech rodinného domku
přechovávat a nepovolaným osobám měl dát k dispozici, přičemž těmito písemnostmi
disponoval I po 5. lednu 2001, kdy mu bylo odebráno dříve vydané osvědčení
o způsobilosti seznamování se s utajovanými skutečnostmi podle zákona

STRANA 8:

Č.	148/1998 Sb§, a zejména po 16. únoru 2001, kdy byl propuštěn ze služebního
poměru příslušníka BIS“ [skutek uvedený pod bodem 5) obžaloby],

-	pro jednočinný souběh trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji
podle § 178 odst. 2, odst. 3 písm. c) trestního zákona s trestným činem zneužívání
pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) trestního
zákona, kterého se měl obviněný dopustit tím, že:

„od přesně nezjištěné doby do 7. 3. 2001 měl v Přerově shromažďovat písemnosti,
zejména evidenční lístky občanských průkazů, lustrační lístky, originál cestovního
pasu, úřední záznamy a výpisy ze služebních evidencí zpracovávané Policií CR a
BIS obsahující jména, příjmení, data narození, rodná čísla, fotografie a další důležité
osobní údaje konkrétních osob jako Aleny Váchové, Karla Lineta, Františka Janečky,
Františka Volka, Michala Donatha, Zdeňka Spálovského, Miloslava Mrázka, Zdeňka
Váchy, Petra Holána, Vladimíra Ševčíka, Ing. Stanislava Spilera§ Otakara Křivánka,
JUDr. Ludmily Svatošové, I vana Sokola, JUDr. Petra Palackého, Petra Hrabala,
Č.	L 1744, Petra Hrabala, č. I. 1747, Josefa Borůvky, Miloslava Švajdlera, JUDr.
Miroslava Svatoně, a dalších, jež jsou zadokumentované v protokolu o ohledání
zajištěných písemností ze dne 22. 3. 2001, kdy tyto měl bez právního důvodu a bez
zamezení přístupu dalších osob k nim přechovávat a měl dát k dispozici osobám
v místě trvalého bydliště v Přerově, Lančíko vých Č. 10, přičemž tyto písemnosti měl
získat jak v souvislosti s výkonem funkce příslušníka FIS, FBIS a BIS, tak pod
záminkou plnění úkolů příslušníka Federální informační služby (FIS), Federální
bezpečnostní informační služby (FBIS) a Bezpečnostní informační služby (BIS), čímž
měl vědomě porušovat povinnosti příslušníka BIS stanovené v ustanoven! § 48
odst. I písm. a), b), d) zákona Č. 154/1994 Sb. a takto měl jednat se záměrem získat
pro svoji další potřebu informace o osobních údajích řady občanů, když měl velmi
závažným způsobem poškodit důvětyhodnost BIS, která je ze zákona povinna
zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích, kdy taktéž měl hrubým
způsobem porušit článek 10 odst. 3. Listiny základních práv a svobod, neboť každý
občan má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním či jiným
zneužfváním údajů o své osobě“ [skutek uvedený pod bodem 6) obžaloby],

-	pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1. odst. 2 trestního zákona, dílem
dokonaného, dílem nedokonaného ve stádiu pokusu podle § 8 odst. I trestního
zákona k § 250 odst. 1, odst. 2 trestního zákona, který měl obviněný bývalý kpt. BIS
Vladimír Hučín spáchat ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 trestního
zákona společně s obviněným MUDr. Janem Chmelařem tím, že:

„od 12. 3. 2001 do 31. 3. 2001 v Praze, ve Vazební věznici Pankrác, poté, co byl
obv. Vladimír Hučín vzat do vazby na základě rozhodnutí Okresního soudu Přerov a
dne 12. 3. 2001 mu byla ukončena pracovní neschopnost lékařem Vězeňské služby
ČR ve Vazební věznici Praha — Pankrác, požádal prostřednictvím další osoby MUDr.
Chmelaře o vystavení průkazu o trvání pracovní neschopnosti s datem 31. 3. 2001,
který sám vlastnoručně podepsal, stejně jako lékař MUDr. Jan Chmelař; jež mu
vystavil průkaz o trvání pracovní neschopnosti, a MUDr. Chmelař takto jako lékař
postupoval v rozporu s vyhláškou č. 3 1/1993 Sb. a zejména § 7 odst. 2 vyhlášky, jež
ukládá lékaři ukončit pracovní neschopnost, když se občan nedostaví bez vážných
důvodů k lékaři k dalšímu ošetření, přičemž MUDr. Chmelař mu vystavil průkaz
o trvání pracovní neschopnosti, ač sám objektivně ho dále neléčil a neměl jakékoli

STRANA 9:

informace o dalším zdravotním stavu obviněného Hučína a tudíž ani nemohl sledovat
jeho další zdravotní stav, kdy na základě takto potvrzeného průkazu o t,vání
pracovní neschopnosti byly ve prospěch obv. Vladimíra Hučína neoprávněně
v dubnu 2001 vyplaceny nemocenské dávky ve výši 7.600,- Kč“,

„v době od 1. 4. 2001 do 31. 5. 2001 v Praze, ve Vazební věznici Pankrác, poté, co
byl vzat Vladimír Hučín do vazby na základě rozhodnutí Okresního soudu v Přerově,
a dne 12. 3. 2001 mu byla ukončena pracovní neschopnost lékařem Vězeňské
služby ČR ve Vazební věznici Praha — Pankrác, požádal prostřednictvím další osoby
MUDr. Chmelaře o vystavení průkazu O tn‘ání pracovní neschopnosti s datem
30. 4. 2001 a 31. 5. 2001, které sám vlastnoručně podepsal, stejně jako MUDr. Jan
Chmelař; který takto jako lékař postupoval v rozporu s vyhtáškou Č. 31/1993 Sb. a
zejména § 7 odst. 2 citované vyhlášky, který ukládá lékaři ukončit pracovní
neschopnost, když se občan nedostaví bez vážných důvodů k lékaři a dalšímu
ošetření, přičemž MUDr. Chmelař průkazy o tivání pracovní neschopnosti vystavil, ač
sám V. Hučína dále již objektivně neléčil, a tudíž ani nemohl sledovat jeho zdravotní
stav, přičemž na základě předložených průkazů o tnřání pracovní neschopnosti se
neoprávněně pokusil vylákat nemocenské dávky v celkové výši 23.180,- Kč, které
však s ohledem na upozornění bývalého zaměstnavatele BiS TO Olomouc, nebyly
vyplaceny“ [skutek uvedený pod bodem 7) obžaloby].

	Bod 7) obžaloby okresní státní zástupkyně v Přerově sp. zn. I Zt 393/200 1
ze dne 6. 12. 2001 byl usnesením Okresního soudu v Přerově sp. Zn. 1 T 312/2001
vydaným dne 29. 3. 2004 podle § 23 odst. I trestního řádu vyloučen
k samostatnému projednání a rozhodnutí do věci vedené nadále u Okresního soudu
v Přerově pod sp. zn. 1 T 48/2004.

	Ohledně ostatních bodů obžaloby nadále vedl Okresní soud v Přerově trestní
řízení pod sp. zn. 1 T 312/2001, které bylo nepravomocně ukončeno dne
24.	11. 2005 vyhlášením rozsudku sp. zn. I T 312/2001, jímž byl obviněný bývalý
kpt. BIS Vladimír Hučín jednak v bodech la), lb), 3 a 4 žalobního návrhu zproštěn
obžaloby podle § 226 písm. a) trestního řádu, neboť podle něj nebylo prokázáno, že
by se staly skutky, pro něž byl obviněný stíhán, a jednak v bodech lc), 2, 5 a 6
zproštěn obžaloby podle § 226 písm. b) trestního řádu, protože podle soudu prvního
stupně v žalobním návrhu označené skutky nejsou trestnými činy.

	Z obsahu rozsudku Okresního soudu v Přerově sp. zn. 1 T 312/200 1 ze dne
24.	11. 2005 je rovněž zřejmé, že nalézací soud k výroku, jímž byl obviněný zproštěn
podle § 226 písm. b) trestního řádu v bodě lc) žaloby, připojil výrok, kterým podle
§ 73 odst. 1 písm. c) trestního zákona vyslovil zabrání věcí, a to průmyslové
elektrické časované milisekundové rozbušky stupeň 10, 43 kusů signálních nábojů
několika druhů, 2 kusy netovárně zhotovených ocelových vložných hlavní pro
signální pistoli, 37 kusů vojenských nábojů ráže 7,62 x 25 mm TOKAREV, 83 kusů
vojenských nábojů ráže 7,62 x 3§9, 41 kusů vojenských nábojů ráže 7,62 x 54 R,
23 kusů loveckých nábojů ráže 7 x 57 R, 373 kusů nábojů ráže 7,65 mm Br, tlumič
hluku výstřelu, samonabíjecí malorážky CZ 511, v. Č. 59516, ráže 22 LR
se zaměřovacím dalekohledem Meopta 3.32, samonabíjecí malorážky ZKM-61 1,
v.	Č. 651510538, ráže 22 WMR se zaměřovacím dalekohledem Meopta 3-9 x 32,
100 kusů nábojů ráže 22 WMR, 4 kusů papírových dutinek o délce 21 mm a průměru
6 mm obsahující třaskavinu HMTD, 2 kusů papírových válečků délky cca 53 mm a

STRANA 10:

průměru cca 6 mm obsahující třaskavinu HMTD, 4 kusy papírových dutinek délky
cca 20 mm a průměru cca 7 mm hmotnosti cca 0,6 g, obsahující amatérsky
zhotovenou třaskavinu HMTD a bílý prášek o hmotnosti 0,4 g zabalený v papírové
obálce obsahující třaskavinu HMTD.

	Kromě výše uvedených výroků obsahoval rozsudek Okresního soudu
v Přerově sp. zn. 1 T 312/2001 ze dne 25. 11. 2005 I výrok podle § 229 odst. 3
trestního řádu, jímž se Ceská republika — Ministerstvo vnitra — Policie ČR, Správa
Sm kraje Ostrava, odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech
občanskoprávních.

	Okresní státní zástupkyně V Přerově využila svého Oprávnění a proti rozsudku
Okresního soudu V Přerově sp. Zn. 1 T 312/2001 ze dne 24. 11. 2005 podala
odvolání v neprospěch obviněného, ve kterém namítala nesprávnost napadeného
rozsudku v celém rozsahu jeho Zprošťujících výroků.

	Odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně podal i obviněný bývalý kpt.
BIS Vladimír Hučín, které směřovalo toliko proti výroku učiněnému podle § 73 odst. I
písm. c) trestního zákona, a to pouze pokud jím bylo rozhodnuto o zabrání obou
samonabíjecích malorážek a 100 kusů nábojů ráže 22 WMR.

	Oba řádné opravné prostředky projednal ve veřejném zasedání konaném dne
21.	4. 2005 senát olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě, který vyhlásil
usnesení sp. zn. 44 To 1/2006, kterým rozhodl, že:

I.	Z podnětu odvolání okresní státní Zástupkyně v Přerově podaného v nepľospěch
obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína zrušuje rozsudek Okresního soudu
v Přerově sp. zn. I T 312/2001 ze dne 24. 11. 2005 ve zprošťujícím výroku
učiněném podle § 226 písm. b) trestního řádu a nově rozhoduje podle § 223 odst. 1
trestního řádu, z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. j) trestního řádu,
o zastavení trestního stíhání Obvlflěflého bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína pro
skutek uvedený v bodě 2) obžaloby okresní státní Zástupkyně v Přerově sp. zn.
1 Zt 393/2001 ze dne 6. 12. 2001 podané k Okresnímu soudu v Přerově dne
	7.	12. 2001, v němž byl obžalobou spatřován trestný Čin neuposlechnutí rozkazu
podle § 273 odst. 1 trestního zákona, kterého se měl obviněný bývalý kpt. BIS
Vladimír Hučín dopustit tím, že:

„jako příslušník BIS poté, co byl dne 12. 2. 2001 v 09.00 hod. na svém pracovišti TO
Olomouc seznámen ředitelem teritoriálního odboru s rozkazem náměstka
zpravodajských složek B/S Č. 3/200 1, vydaným pod Č.j. 157/200-l-B/S...2, jež mu
ukládal bezodkladně identifikovat všechny své zdroje, a to bez ohledu, zda mají
přiděleny identifikační kódy či nikoli a uvedené In formace předat cestou svého
nadřízeného náměstkovi zpravodajských složek BIS, tento rozkaz přes upozornění
ředitele teritoriálního odboru Olomouc ze dne 15. 2. 2001 nesplnil a téhož dne poté
faxem zaslal náměstkovi zpravodajských složek písemnost pod č.j. 123/2001-BlS.23,
v níž odpírá vykonat vydaný rozkaz Č. 3/200 1 a identifikovat tak své zdroje‘§,

a že jinak zůstává napadený rozsudek nezměněn.

STRANA 11:

II. Podle § 256 trestního řádu zamítá odvolání obviněného bývalého kpt. BIS
Vladimíra Hučína.

	Ve vztahu k výroku usneseni Krajského soudu v Ostravě, pobočka
vOlomouci, sp. Zn. 44 Tc 1/2006 ze dne 21. 4. 2006 uvedenému pod bodem I.
(výrok pod bodem II. tohoto rozhodnutí není tímto dovoláním napadán) je možno
souhlasit se závěry soudu pouze pokud se týkají zprošťujících výroků rozsudku
Okresního soudu vPřerově sp. zn. 1 T 312/2001 ze dne 24. 11. 2005 ohledně
skutků popsaných v bodech la), lb), 3, 4 a 5 žalobního návrhu okresní státní
zástupkyně v Přerově obsaženého v obžalobě sp. zfl. 1 Zt 393/2001.

	Zcela opačné stanovisko je však nutno zaujmout ohledně zbývajících právních
důsledků vyplývajících z výroku uvedeného pod bodem I. usnesení Krajského soudu
v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. Zn. 44 To 1/2006 ze dne 21. 4. 2006, které jsou
vytýčeny pod body A) až C) enunciátu tohoto dovolání, neboť tyto důsledky neobstojí
z hlediska požadavků kladených zákonem.

	K jednotlivým bodům enunciátu dovolání je třeba uvést následující
skutečnosti:

ad A) Jedním z důsledků vydání usnesení olomoucké pobočky Krajského soudu
v Ostravě sp. zn. 44 To 1/2006 ze dne 21. 4. 2006 je, že po předchozím zrušení
rozsudku Okresního soudu v Přerově sp. Zn. 1 T 312/2001 ze dne 24. 11. 2005
ve zprošťujícím výroku učiněném podle § 226 písm. b) trestního řádu, ke kterému
došlo podle § 257 odst. 1 písm. c) trestního řádu z podnětu odvolání okresní státní
zástupkyně v Přerově podaného v neprospěch obviněného bývalého kpt. BIS
Vladimíra Hučína, bylo nově podle § 223 odst. 1 trestního řádu, z důvodu uvedeného
v § 11 odst. I písm. j) trestního řádu, rozhodnuto o zastavení trestního stíhání
obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína pro skutek uvedený v bodě 2)
obžaloby okresní státní zástupkyně v Přerově sp. Zn. I Zt 393/2001 ze dne
6. 12. 2001, v němž byl obžalobou spatřován trestný čin neuposlechnutí rozkazu
podle § 273 odst. 1 trestního zákona.

	Podle § 11 odst. 1 písm. j) trestního řádu trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li
již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, stanoví-li tak vyhlášená
mezinárodní smlouva, kterou je Ceská republika vázána.

	Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, při aplikaci ustanovení § 11
odst. 1 písm. j) trestního řádu vychází z předpokladu, že Česká republika je této
souvislosti článkem 4 odst. I Protokolu Č. 7 k IJmluvě o ochraně lidských práv a
základních svobod (dále také „Umluva“), podle kterého nikdo nemůže být stíhán
nebo potrestán v trestním řízení podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný čin,
za který již byl osvobozen nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a
trestního řádu tohoto státu. Předmětné ustanovení upravuje zásadu „ne bis in jdem“,
kterou nutno považovat za závaznou, ale musí být správně aplikována.

	Jinak řečeno ustanovení článku 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě je sice pro
orgány činné v trestním řízení V působnosti Ceské republiky závazné, ovšem
odvolací soud je použil, aniž by byly v daném případě naplněny podmínky pro jeho
uplatnění.

STRANA 12:

	V trestní věci obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína je zřejmé, že
v minulosti nebyl za jednání, které bylo popsáno v bodu 2) obžaloby okresní státní
zástupkyně v Přerově Sp. Zn. 1 Zt 393/2001 ze dne 6. 12. 2001 jako skutek právně
kvalifikovaný coby trestný čin neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. 1 trestního
zákona, žádným orgánem činným v trestním řízení na území České republiky
pravomocně osvobozen či odsouzen. Nic tedy nebránilo, aby bylo proti němu
zahájeno a vedeno trestní stíhání pro zmíněný trestný čin, podána obžaloba a aby
byl obviněný v bodu 2) obžaloby postaven před soud. Jestliže Krajský soud
V Ostravě, pobočka v Olomouci, považuje propuštění obviněného bývalého kpt. BIS
Vladimíra Hučína ze služebního poměru za okolnost, která brání jeho pozdějšímu
trestnímu stíhání, nelze s tímto názorem souhlasit, a to i v případě, jestliže bychom
vycházeli z předpokladu, že současná soudní praxe se ustálila na závěru, že nelze
stíhat stejnou osobu pro trestný čin za jednání, které již bylo vyřízeno jako přestupek
(viz závěry vyplývající z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. Zn.
11 Ido 738/2003 ze dne 22. 7. 2004).

	K tornu je třeba uvést, že v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská
práva (a v návaznosti na jeho výklad pojmů „trestní obvinění“ a „obviněný z trestného
činu“) se stávající praxe soudů za určitých podmínek přiklání ktomu, že zásadu
„ne bis in jdem“ ve smyslu Umluvy je nezbytné vztahovat jak na činy patřící v českém
právním řádu mezi trestné činy, tak i na činy spadající mezi přestupky, a to ve všech
kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu. Článek 4 odst. 1 Protokolu
k Úmluvě je nutno ve vztahu k vnitrostátnímu právu vykládat tak, že brání především
opětovnému trestnímu stíhání a potrestání v kombinaci trestný čin — trestný čin. Na
tento vztah pamatují vnitrostátní ustanovení, tj. Čl. 40 odst. 5 Listina základních práv
a svobod a § 11 odst. 1 písm. f) a písm. g) trestního řádu. Clánek 4 odst. 1 Protokolu
k Úmluvě v tomto ohledu nestanoví něco jiného než zákon, a proto je třeba vycházet
z vnitrostátní úpravy (viz Čl. 10 Ustavy). Obdobně je třeba vyjít z vnitrostátní úpravy i
při posouzení vztahů přestupek — přestupek a trestný čin — přestupek, které řeší
ustanovení § 76 odst. 1 písm. g) zákona Č. 200/1990 Sb., v platném znění, a § 11
odst. 1 písm. h) trestního řádu. Pokud jde o vztah přestupek — trestný čin, u něho
vnitrostátní právo překážku „ne bis in jdem“ nestanoyí. Zde se otvírá prostor
vnitrostátnímu přímému použití Čl. 4 odst. 1 Protokolu k Umluvě zásadně jen v těch
případech, kdy po pravomocném rozhodnutí o přestupku následuje trestní stíhání
ohledně téhož skutku pro trestný čin mající stejné znaky skutkové podstaty jako
dřívější přestupek (viz Růžička, M., Polák, P.: Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího
soudu týkajícím se problematiky „ne bis in idem« z hlediska jeho aspektů
mezinárodních a vnitrostátních, Státní zastupitelství Č. 6/2005 a rozsudek Nejvyššího
soudu České republiky sp. Zn. 4 Tz 183/2005 ze dne 22. 3. 2006).

	Nezbytnou podmínkou postupu, který v daném případě zvolil Krajský soud
v Ostravě, pobočka v Olomouci, tedy bylo, aby šlo o přestupek trestněprávní povahy.
Ve vztahu k obviněnému bývalému kpt. BIS Vladimíru Hučínovi však nedošlo k jeho
dřívějšímu potrestání pro kázeňský přestupek v rámci jeho působení v BIS. Odvolací
soud však nesprávně posoudil rozhodnutí o propuštění obviněného ze služebního
poměru jako výsledek řízení, které se týkalo podle popisu spáchaného jednání
stejného skutku, jako tornu je v případě skutku uvedeného a kvalifikovaného v bodu
2) obžaloby okresní státní zástupkyně v Přerově sp. Zn. I Zt 393/2001 ze dne 6. 12.
2001.

STRANA 13:

	Podle rozkazu ve věcech personálních ředitele BIS Č. 24/01-BIS-l ze dne
16. 2. 2001 obviněný jako příslušník BIS porušil zvlášť hrubým způsobem služební
povinnosti, za což byl podle § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/1994 Sb.,
o Bezpečnostní informační službě, v tehdy účinném znění, propuštěn ze služebního
poměru. Tento rozkaz se dotýkal výlučně dalšího trvání služebního poměru
obviněného (svou povahou se tedy blíží pracovněprávnímu opatření ve formě
okamžitého zrušení pracovního poměru) a nelze jej považovat za dřívější odsouzení
či potrestání pro totéž, které by bylo v rozporu se zásadou „ne bis in jdem“. O tom
svědčí i formulace ustanovení § 40 odst. I písm. d) zákona č. 154/1994 Sb., ve
znění účinném v rozhodné době, podle které příslušník BIS bude propuštěn
ze služebního poměru, jestliže porušil služební přísahu nebo služební povinnosti
zvlášť hrubým způsobem, přičemž propuštěni ze služebního poměru příslušníka BIS
není uvedeno mezi kázeňskými tresty zakotvenými vustanovení § 54 odst. 1
písm. a) až e) zákona Č. 154í1 994 Sb., ve znění účinném v rozhodné době, které je
možno ukládat za kázeňský přestupek, který je ustanovením § 53 odst. 1 uvedeného
zákona definován jako zaviněné porušení základních povinností příslušníka BIS,
pokud nejde, a to je třeba v dané souvislosti zvlášť zdůraznit, o trestný čin.

	Žádný ze soudů činných v předmětné trestní věci nezpochybnil, že obviněný
svým jednání popsaným v bodě 2) obžaloby okresní státní zástupkyně v Přerově
sp. zn. I Zt 393/2001 ze dne 6. 12. 2001 naplnil formální znaky skutkové podstaty
trestného činu neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. 1 trestního zákona. Pokud
se týká materiálního znaku tohoto trestného činu, potom je třeba zvlášť vyzdvihnout
tu skutečnost, že trestný čin neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. I trestního
zákona stojí na zásadě, že rozkaz vydaný v souladu s platnými právními předpisy
příslušníkovi ozbrojeného sboru musí být splněn [srovnejte ustanovení § 48 odst. 1
písm. a) zákona č. 154/1994 Sb., ve znění účinném v rozhodné době, podle kterého
je příslušník BIS povinen důsledně a přesně plnit úkoly uložené mu zákony a dalšími
právními předpisy, jakož i úkoly uložené mu rozkazy a pokyny nadřízených].
V případě, který se posléze stal předmětem řízení v bodu 2) obžaloby, šlo o závažné
okolnosti, které měly být řešeny vydaným rozkazem, který obviněný porušil.
Obviněný jako důstojník BIS měl splněním rozkazu nejen umožnit svým nadřízeným
konat jim stanovené právo kontroly činnosti podřízených, ale současně přispět
k ochraně informačních zdrojů BIS (srovnejte ustanovení § 15 odst. 3 zákona
č. 154/1994 Sb., podle kterého je BIS povinna ochraňovat osobu jednající vjejí
prospěch před vyzrazením a způsobením újmy na cti, životě, zdraví nebo majetku,
která by jí mohla vzniknout pro poskytování těchto služeb nebo vsouvislosti s ním).
Taková ochrana nebyla jen záležitostí samotného obviněného jako příslušníka BIS,
ale celé BIS, jak tomuto zpravodajskému subjektu stanoví zákon. Prokázané jednání
obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína naplňuje materiální znak
předmětného trestného činu i z hlediska § 294 trestního zákona, neboť způsob jeho
spáchání (obviněný jednal zcela vědomě, přičemž k odepření splnění rozkazu
přistoupil bez relevantních příčin — srovnejte též závěry obsažené v rozsudku
Městského soudu vPraze sp. Zn. 38 Ca 489/2001 ze dne 11. 6. 2002 a usnesení
Ustavního soudu Ceské republiky sp. Zn. IV. US 553/02 ze dne 12. 6. 2003, kterými
bylo rozhodnuto v pracovněprávním sporu vedeném obviněným) a velmi výrazné
ohrožení zájmu společnosti [viz působnost BIS jako zpravodajské služby zakotvená
v ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) až e) zákona Č. 153/1994 Sb., o zpravodajských

STRANA 14:

službách České republiky] svědčí pro závěr, že stupeň nebezpečnosti činu
obviněného pro společnost je vyšší než malý.

	Lze tedy učinit závěr, usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka
v Olomouci, sp. Zn. 44 To 1/2006 ze dne 21. 4. 2006, jako soudu druhého stupně,
bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíháni, aniž byly splněny podmínky pro takové
rozhodnutí, čímž byl naplněn dovolací důvod zakotvený v ustanovení § 265b odst. 1
písm. f) trestního řádu, a toto rozhodnutí soudu druhého stupně současně spočívá
na nesprávném právním posouzení skutku, čímž došlo k naplnění dovolacího
důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu.

ad 6) Dalším důsledkem výroku uvedeného pod bodem I. usnesení Krajského soudu
v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. Zn. 44 To 1/2006 ze dne 21. 4. 2006 je, že byl
ponechán beze změn výrok z rozsudku Okresního soudu v Přerově sp. zn.
1 T 312/2001 ze dne 24. 11. 2005, jímž byl obviněný bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín
zproštěn podle § 226 písm. b) trestního řádu obžaloby podané dne 7. 12. 2001
k Okresnímu soudu v Přerově pro skutek uvedený v bodě lc) obžaloby okresní státní
zástupkyně v Přerově sp. Zn. 1 Zt 393/2001 ze dne 6. 12. 2001, v němž byl
obžalobou spatřován dílčí útok pokračujícího trestného činu nedovoleného
ozbrojování podle § 185 odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona.

	V	řízení ve věci Okresního soudu v Přerově sp. Zn. 1 T 312/2001 mělo být
objasněno, zda a v jakém rozsahu je možno na zbraně a další věci podléhající
zákonu Č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších
předpisů, nalezené při domovní prohlídce nařízené v trestní věci Okresního soudu
v Přerově S§. Zn. 1 T 312/2001 u obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína,
respektive v obytných prostorách, které obviněný užíval spolu s jinými osobami,
nahlížet způsobem, který by odpovídal náhledu vysloveném v nálezu Ústavního
soudu Ceské reptibliky sp. zn. II. US 243/05 ze dne 8. 3. 2006, jenž se týkal způsobu
rozhodování v trestní věci obviněného vedené u Okresního soudu v Přerově pod
sp. zn. I T 110/84 a sp. zn. 4 Rt 21/90 mimo jiné též ohledně trestného činu
nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 písm. b) trestního zákona, a podle
kterého lze obviněného považovat za účastníka aktivního odporu proti
komunistickému systému a osoba obviněného byla obecně dlouhodobě
perzekuována v době trvání totalitního režimu a proto činy, pro které byl pak
odsouzen a nebyl zásadně rehabilitován, lze považovat za související s jeho
odporem a s činností zaměřenou proti komunistickému režimu a podléhají
rehabilitačnímu řízení podle zákona č. 119/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

	Přitom je zřejmé, že naprostá většina zbraní a věcí uvedených v bodu lc)
obžaloby okresní státní zástupkyně v Přerově sp. zn. 1 Zt 393/2001 ze dne
6. 12. 2001, ke kterým se vztahoval zcela správný pravomocný výrok o jejich zabrání
podle § 73 odst. 1 písm. c) trestního zákona z rozsudku Okresního soudu v Přerově
sp. zn. 1 T 312/2001 ze dne 24. 11. 2005, mohla být získána až v době od počátku
roku 1990, tedy již v době, kdy jakýkoli boj obviněného proti nesvobodě těžko
přichází v úvahu.

	Celá řada svědků (Stanislav Miloš ml., Vlastimil Miloš, Věroslava Milošová,
Milada Skulilová, Jiří Jemelka a Ludmila Drábková), jejichž svědectví nelze
bezdůvodně zpochybňovat v podstatě vyloučila, že by zemřelý Stanislav Miloš

STRANA 15:

nakládal s předmětnými samonabíjecími malorážkami tak, jak o tom vypovídal
obviněný kpt. BIS Vladimír Hučín, jeho matka Anna Huč(nová a svědek František
Křístek. Hodnocení výpovědi obviněného a jeho matky musí vycházet ze skutečnosti,
že obviněný není povinen mluvit pravdu (§ 33 odst. 1 trestního řádu) a jeho matka
jako osoba blízká má právo výpověď odmítnout (§ 100 odst. 1 trestního řádu).
Ve vztahu k výpovědi svědka Františka Křístka oba soudy jeho tvrzení nedostatečně
objasnily, přičemž tento svědek uváděl okolnosti, které byly v podstatném rozporu
s výsledkem jiného dokazování (svědci kolem osoby Stanislava Miloše, důkazy
k původu zajištěných zbraní a optických doplňků k nim, a jiné). Např. malorážka
ZKM-611, v. Č. 651510538, byla podle prvotního šetření policie vyrobena jako první
v prosinci r. 1999, avšak dalším šetřením bylo zjištěno, že vzhledem k uvedenému
výrobnímu číslu byla tato puška vyrobena jako poslední v březnu 1996, kdy byla
výroba tohoto druhu pušek přerušena. Jejich výroba byla obnovena v prosinci
r. 1999. Jelikož Stanislav Miloš St. zemřel dne 21. 10. 1999, je třeba pro náležité
objasnění důležitých skutečností pro rozhodnutí o předmětné malorážce vyhodnotit
obžalobou předložený důkaz na č.l. 624 - 626 spisu. Nalézací soud se v odůvodnění
svého rozsudku k bodu lc) obžaloby vůbec o právním hodnocení tohoto důkazu
nezmiňuje, odvolací soud tak sice činí, ovšem zaujal zcela nesprávné závěry, co se
týká data výroby předmětné malorážky.

	Oba soudy posoudily výpověď svědka Františka Křístka pouze osamoceně a
nikoli v souhrnu s ostatními výsledky dokazování k předmětné otázce. Charakter
osoby svědka Františka Křístka nebyl žádným z obou soudů náležitě vyhodnocen,
zejména soudy nevyhodnotily jeho vztah k obviněnému. Přestože jde o důležitého
svědka na straně obhajoby obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína, nedošlo
v průběhu přípravného řízení k tornu, aby byl obviněným, či jeho obhájci navržen
výslech tohoto svědka. Takový výslech byl proveden až na návrh obhajoby
u hlavního líčení dne 19. 9. 2004, kde svědek František Křístek mimo jiné uvedl, že
o	Stanislavu Milošovi st. pro jejich dlouhodobou známost ví, že se nezajímal
o	zbraně. Dále uvedl bez jakýchkoli pochybností, že předmětné malorážky viděl
u Stanislava Miloše st. v létě r. 1996 s namontovanými optickými doplňky. Žádný
z obou soudů neposoudil ve zdůvodnění svých rozhodnutí k bodu lc) tyto
skutečnosti náležitě a v souhrnu s jinými důkazy. Tvrzení svědka Františka Křístka
o	přístupu Stanislava Miloše st. ke zbraním je v souladu s tvrzením řady dalších
svědků a tvrzení o době, kdy viděl předmětné zbraně s optikou u tohoto muže, je
jednoznačně vyvráceno výpovědí samotného obviněného, který uvedl, že puškový
dalekohled zakoupil až v červnu r. 1997.

	Žádný ze soudů neposuzoval, zda zajištěné zbraně a střelivo získal obviněný
jako účastník boje proti komunistickému režimu před r. 1989, nebo některé nabyl až
Od zemřelého Stanislava Miloše. Rovněž nebyl žádným ze soudů vyhodnocen zcela
nepochybný důkaz (znalecký posudek z daktyloskopie), že daktyloskopickou stopu
Č. 2 na umělohmotném stojánku pro zakázané náboje ráže 7X57 R zanechal právě
obviněný bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín.

	Také závěry soudů obou stupňů o hodnocení společenské nebezpečnosti
jednání obviněného bývalého kpt. BIS Vladimíra HuČína v souvislosti s posouzením
materiální stránky žalovaného skutku jako trestný čin nedovoleného ozbrojování
podle§ 185 odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona nelze považovat za
podlozene objektivními skutečnostmi. Soudy měly vycházet z charakteru osoby

STRANA 16:

obviněného, který má sklony k získávání zbraní a střeliva v rozporu s platnými
právními předpisy upravujícími nakládání s těmito věcmi, a to již v době, kdy na toto
jednání není možné nazírat jako součást boje proti komunistickému režimu. Mezi
zajištěnými věcmi byly zakázané zbraně, přičemž skutečnost, že obviněný měl určité
oprávnění nosit a užívat přesně stanovené zbraně, byla při hodnocení materiální
stránky žalovaného trestného činu rovněž soudy nesprávně hodnocena. Pro náležité
objasnění materiální stránky žalovaného trestného činu v bodu lc) obžaloby měly
oba soudy provést dokazování obsahem dřívějších trestních spisů, kde bylo proti
obviněnému vedeno trestní řízení pro trestný čin nedovoleného ozbrojování, a
z nich dokladovat a učinit právní závěry, které zbraně a další věci byly již dříve
u obviněného nalezeny, jak s nimi bylo naloženo a jak tam zjištěné skutečnosti
souvisejí s předmětem trestního řízení v bodu lc) obžaloby.

	Výše zmíněné stanovisko bylo zaujato i přesto, že podle restriktivního výkladu
dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu není explicitně
připuštěn meritorní přezkum z hlediska námitek týkajících se tvrzeného porušení
procesního postupu předepsaného pro zjišťování skutkového stavu a hodnocení
důkazů (§ 2 odst. 5, odst. 6 trestního řádu), a to bez ohledu na závažnost důsledků
tohoto nesprávného procesního postupu při shromažďování a hodnocení důkazů na
závažnost důsledků pro spravedlivé rozhodování věci.

	Přitom takový restriktivní výklad ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) trestního
řádu byl opakovaně kritizován Ústavním soudem České republiky, a to i ve věcech,
které předtím na podkladě dovolání podaného z dovolacího důvodu zakotveného
v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu přezkoumával i Nejvyšší soud
České republiky, přičemž až Ustavní soud České republiky shledal vážné porušení
práva na spravedlivý proces, které předtím Nejvyšší soud České republiky
nekonstatoval.

	V tomto směru zejména poukazuji na nález Ústavního soudu České republiky
sp. zn. lIl. US 177/04 ze dne 18. 11. 2004, podle něhož lze zpohledu
ústavněprávního vymezit zobecňující podmínky, ze jejichž splnění má nesprávná
realizace důkazního řízení za následek porušení základních postulátů spravedlivého
procesu.

	Podle výše uvedeného nálezu Ústavního soudu České republiky lze jako první
vyčlenit případy tzv. opomenutých důkazů. Jde jednak dílem o procesní situace,
v nichž bylo účastníky řízení navrženo provedení konkrétního důkazu, přičemž návrh
na toto provedení byl soudem bez věcně adekvátního odůvodnění zamítnut,
eventuálně zcela opomenut, což znamená, že ve vlastních rozhodovacích důvodech
o něm ve vztahu k jeho zamítnutí nebyla zmínka buď žádná či toliko okrajová a
obecná neodpovídající povaze a závažnosti věci. Dílem se dále potom jedná
o situace, kdy v řízení provedené důkazy nebyly v odůvodnění meritorního
rozhodnutí, ať již negativně či pozitivně, zohledněny při ustálení jejího skutkového
základu, tj. soud je neučinil předmětem svých úvah a hodnocení, ačkoliv byly řádně
provedeny (nálezy Ustavn,ího soudu Ceské republiky sp. zn. III. ÚS 150/93, S§. Zn.
lil.	ÚS 61/94, sp. Zn. lit. US 51/96, sp.zn. IV. US 185/96, sp. Zn. II. ÚS 213/2000,
sp. zn. I. US 549/2000, sp. zn. IV. US 582/01, sp. zn. II. US 182/02, S§. Zn.
I. ÚS 413/02, sp. zn. IV. US 219/03 a další).

STRANA 17:

	Další skupinu případů tvoří situace, kdy důkaz, resp. informace V něm
obsažená, není získán co do jednotlivych dilcich komponentu (fazi) procesu
dokazovaní procesně přípustným zpusobem, a tudiz musi byt soudem a limine
vyloučen (V kontrapozici k předchozímu “opomenuť‘) z predmětu uvah smerujicich
ke zjištění skutkového základu věc‘ (nalezy Ustavniho soudu Česke republiky sp. zn.
IV.	ÚS 135/99, sp. zn. I. ÚS 129/2000, sp. zn. III. US 190/01, Sp. zn. II. US 291/2000
a další).

	Konečně třetí základní skupinou případů vad důkazního řízení, které ve svém
důsledku mohou vést ke konstatování práva na spravedlivý proces, tvoří podle
mínění Ústavního soudu Ceské republiky případy, kdy z odůvodnění rozhodnutí
nevyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na
straně jedné a právními závěry na straně druhé, resp. případy, kdy v soudním
rozhodování jsou učiněná skutková zjištění v extrémním nesouladu s provedenými
důkazy (nálezy Ústavního soudu České republiky sp. zn. lIl. ÚS 84/94, S§. Zn.
III. ÚS 166/95, sp. zn. II. US 182/02, 5§. zn. IV. US 570/03 a další).

	Podle Ústavního soudu České republiky lze tedy do ústavněprávní relevance
pochybení v koghitivním procesu dokazování, jakožto procesu zjišťování skutkového
stavu, začlenit případy důkazů opomenutých, dále případy důkazů získaných, a tudíž
posléze i použitých v rozporu s procesními předpisy a konečně i případy svévolného
hodnocení důkazů provedeného bez jakéhokoliv akceptovatelného racionálního
logického základu. Ustavní soud České republiky a stejně tak i Nejvyšší soud České
republiky jsou tak v daném ohledu povolány korigovat pouze nejextrémnější excesy.

	O takový extrémní exces se jedná i v případě trestní věci obviněného
bývalého kpt. BIS Vladimíra Hučína vedené u Okresního soudu v Přerově pod
sp. zn. I T 312/2001, neboť soudy jak ve zprošťujícím rozsudku soudu prvního
stupně, tak i v zamítavém rozhodnutí soudu druhého stupně o odvolání okresní
státní zástupkyně v Přerově proti zprošťujícímu výroku z rozsudku soudu nalézacího
ohledně bodu 1 c) obžaloby, byly opomenuty důležité konkrétní důkazy, což ve svém
důsledku vedlo k tomu, že učiněná skutková zjištění jsou v extrémním nesouladu
s provedenými důkazy.

	Proto lze konstatovat, že výrokem uvedeným pod bodem I. usnesení
Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. Zn. 44 To 1/2006 ze dne
21. 4. 2006, jako soudu druhého stupně, byl naplněn dovolací důvod zakotvený
v ustanovení § 265b odst. 1 písm. 1) alinea druhá trestního řádu, neboť bylo
rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku soudu prvního
stupně uvedenému v § 265a odst. 2 písm. b) trestního řádu a v řízení předcházejícím
vydání dovoláním napadeného usnesení soudu druhého stupně byl dán důvod
dovolání uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu, protože
rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení
skutku.

ad C) Konečně důsledkem výroku uvedeného pod bodem I. usnesení Krajského
soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. 44 To 1/2006 ze dne 21. 4. 2006 je i
to, že byl ponechán beze změn výrok z rozsudku Okresního soudu v Přerově S§. Zn.
1 T 312/2001 ze dne 24. 11, 2005, jímž byl obviněný bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín
zproštěn podle 5 226 písm. b) trestního řádu obžaloby podané dne 7. 12. 2001

STRANA 18:

k Okresnímu soudu v Přerově pro skutek uvedený v bodě 6) obžaloby okresní státní
zástupkyně v Přerově sp. Zn. I Zt 393/2001 ze dne 6. 12. 2001, v němž byl
obžalobou spatřován jednak trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji
podle § 178 odst. 2, odst. 3 písm. c) trestního zákona, a jednak trestný čin
zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2
písm. c) trestního zákona.

	Při koncipování svých meritorních rozhodnutí vztahujících se k bodu 6) výše
zmíněné obžaloby soudy obou stupňů vycházejí pouze z té části skutkových
okolností, kde mají za prokázané, že obviněný bývalý kpt. BIS Vladimír Hučín
nakládal s osobními údaji jiných osob, které měl získat v souvislosti s činností
občanských komisí. Odvolací soud sice připouští, že mezi zajištěnými materiály,
které obsahují osobní údaje, jsou i jiné doklady, které nemají tuto souvislost,
např. dotýkají se rehabilitačního řízení obviněného. To že by občanské komise
prověřovaly jiné osoby, než svědky JUDr. Františka Janečka, Josefa Borůvku, Karla
Lineta a Františka Volka, jako bývalé příslušníky StB, či René Štympla, nevyplývá
ze žádného důkazu a je to vyloučeno, neboť zbývající osoby jmenované
v příslušném žalobním návrhu neměly žádnou vazbu na služební poměr v Policii CR.

	Z listinného důkazu založeného na č.l. 1116 a následujících spisů přitom
vyplývá, které údaje konkrétních osob získal obviněný právě v souvislosti s plněním
úkolů příslušníka bezpečnostní služby a vztahují se k datům: 1996, únor 2000, 1997,
zápůjčka FLOP z 30. 6. 1994 a 14. 7. 1999, a dále jsou zde uvedeny písemnosti,
které byly pořízeny pro organizačního předchůdce BIS. Okresní soud uvádí, že je
poměrně zásadní sdělení bývalého Okresního úřadu v Přerově, že v době
od 1. 7. 2000 obviněný nepožádal ani nenavštívil Okresní úřad v Přerově za účelem
vyžádání si informací či zapůjčení materiálů v evidenci občanských průkazů či
cestovních dokladů, avšak neuvádí, co z tohoto pro posouzení věci vyplývá. V tomto
směru je třeba poukázat na svědeckou výpověď ing. Petra Částečky, jenž byl
služebně nadřízen obviněnému, a který uvedl, že nejprve byl systém takový, že na
základě služebního průkazu byla ELOP vydána k výpisu či k pořízení kopie na
pracovišti BIS, kopie se založila do svazku a FLOP se vrátila Policii České republiky,
avšak vzhledem k tornu, že obviněný začal mít problémy a jeho žádosti o FLOP
musel schvalovat ředitel Policie České republiky, tak si obviněný pořizoval FLOP
operativním způsobem, což vysvětluje, že některé zápůjčky FLOP nejsou v sešitě
Policie České republiky uvedeny. Dále je třeba poukázat na důkaz pod č.l. 631
(pořízení fotokopií FLOP nebylo evidováno).

	Ze zprávy BIS vyplývá, které osoby, jejichž osobní údaje obviněný
přechovával, nebyly zájmovými osobami BIS a tedy, že obviněný nebyl oprávněn
osobní údaje těchto osob zjišťovat. Poukazuji na písemnost týkající se JUDr. Ludmily
Svatošové, kde jsou uvedeny údaje z let 1995, 1996, přičemž tato osoba obviněného
zajímala ryze z osobních důvodů, neboť je to soudkyně, která jej soudila v dřívější
době. Pokud jde o evidenční líštek občanského průkazu Ivana Sokola, tento byl
zapůjčen v r. 1991, což je uvedeno v sešitě vedeném Policií České republiky,
Okresní ředitelství Přerov a tento lístek byl při domovní prohlídce u obviněného
nalezen, a to i přesto, že obviněný vůbec neměl v rámci pracovní náplně k této
osobě zjišťovat její osobní údaje a činil tak pouze v osobním zájmu, kdy je možno
poukázat svědectví Ivana Sokola. Osobní údaje k osobě Miloslava Švajdlera
obsahuje fax ze dne 19. 4. 1996 adresovaný přímo obviněnému. U obviněného byly

STRANA 19:

nalezeny osobní údaje dvou osob se jménem Petr Hrabal, přičemž tento výpis je
z roku 1997 či později.

	Z odůvodnění rozsudku nevyplývá, jak soud vyhodnotil, že tři seznamy
uchazečů o kulovou zbraň zpracované Policií České republiky jsou z r. 1994 a došly
na BIS ve dnech 23. 3., 22. 11. a 21. 12. 1994 a přitom obsahují osobní údaje
žadatelů a byly nalezeny u obviněného. Taktéž není jasné, jakým způsobem se soud
vypořádal S personální mapou Policie Ceské republiky, Okresní ředitelství Přerov,
kdy jako nevěrohodné je nutno vyhodnotit tvrzení obviněného z hlavního líčení dne
11. 7. 2002, kde uvedl, že mapu získal jakožto předseda občanské komise (přičemž
v občanské komisi již obviněný ode dne nástupu k BIS nemohl pracovat) a měla
údajně sloužit právě k provádění prověrky policistů, a proto u něj mapa zůstala.
Obviněný si následně uvědomil, že v personální mapě jsou údaje i zJet 1993 a 1994,
a proto účelově pozměnil svoji výpověd‘ u dalšího hlavního líčení, že mapu získal
v roce 1994 od zemřelého Stanislava Miloše st. V té době však již občanské komise
neexistovaly a Stanislav Miloš st. neměl žádnou legální možnost a také žádný důvod
tuto persoňální mapu získat a obviněnému ji předávat. Navíc ze záznamu Policie
České republiky vyplývá, že mapa byla původně vedena v režimu přísně tajné. Byl to
naopak právě obviněný, který měl kontakt na Policii České republiky — poukazuji na
listinné důkazy č.l. 1223, 1250, 1251, 1315, 1328 a 1329 verte a konečně i na
vyjádření obviněného, že získal kvalitní zdroj z okolí policisty. Soud se žádným
způsobem nevypořádal s listinným důkazem, a to situační zprávou Policie České
republiky Ostrava ze dne 3. 12. 1994, jež obsahuje osobní údaje několika osob a
byla zaslána dne 7. 12. 1994 faxem přímo obviněnému. Další osobní údaje řady
osob obsahuje faXze dne 7. 12.1994.

	U obviněného byl v obývacím pokoji v přízemí nalezen neúplný originální
svazek StB a z č.l. 156 spisu vyplývá, že zajištěných osm listů svazku je majetkem
Archivu ministerstva vnitra, který je povinen dle zákona č. 140/96 Sb., o zpřístupnění
svazků bývalé StB, tyto svazky zpřístupňovat oprávněným osobám, přičemž
z č. I. 157 vyplývá, že tento svazek archiv obdržel v roce 1991 od FBIS, následně
zapůjčován nebyl a až v roce 1996 jej v prostorách archivu studoval pracovník BIS.
Originál materiálů StB je nepochybně materiálem způsobilým dotčené osobě
způsobit vážnou újmu, pokud je s ním nakládáno v rozporu se zákonem, byť svědek
JUDr. Petr Palacký uvedl, že není dotčen tím, že spis měl u sebe obviněný, na
druhou stranu současně uvedl, že by rád tento spis o sobě sám měl. Toto navíc
vyvrací obhajobu obviněného, který ve svých výpovědích opakovaně uvádí, jak se
svazky StB „musely zachraňovat“ před zničením a přitom je to právě on, kdo u sebe
ukrýval originální svazek StB, což je v naprostém rozporu s povinnostmi příslušníka
BIS. Obviněný totiž tento svazek JUDr. Petra Palackého nemohl „zachraňovat“ jak
tvrdí, když svazek byl od roku 1991 uložen v archivu Ministerstva vnitra.

	Lze tedy opět učinit závěr, že jak ve zprošťujícím rozsudku soudu prvního
stupně, tak i v zamítavém rozhodnutí soudu druhého stupně o odvolání okresní
státní zástupkyně v Přerově proti zprošťujícímu výroku z rozsudku soudu nalézacího
ohledně bodu 6) obžaloby, byly opomenuty důležité konkrétní důkazy, což ve svém
důsledku vedlo k tornu, že učiněná skutková zjištění jsou v extrémním nesouladu
s důkazy, které měly soudy v době svého rozhodování k dispozici.1

---

Současně je nutno poznamenat, že i Nejvyšší soud České republiky se problematikou existence tzv.
eXtremniho nesouladu právních závěrů obecného soudu s učiněnými skutkovými zjištěními v minulosti

STRANA 20:

	Nelze rovněž souhlasit s názorem nalézacího soudu, že se v případě
trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 trestního
zákona nejedná o pokračující (potažmo trvající) trestný čin. Tento nesprávný právní
názor odvolací soud bez bližšího vysvětlení a hodnocení přijal.

	V nauce se za trestný čin trvající označuje nepřetržité uskutečňování zločinné
skutkové podstaty; od nich třeba lišit delikty, u nichž jednáním již uzavřeným byl
způsoben trvalý protiprávní stav; u nichž zákon rovněž perhoreskuje stav, který
pachatel vyvolal, ale skutkovou podstatu tvoří jen jeho způsobení, nikoliv jeho
udržování. Trestné činy trvající se tedy vyznačují tím, že tu pachatel podle smyslu
zákonného ustanovení buď určitý protiprávní stav vyvolá a udržuje, nebo jej udržuje, i
když zákon přímo nevyžaduje, aby jej vyvolal. Takové trestné činy se posuzují jako
jediné jednání, které trvá tak dlouho, dokud je protiprávní stav udržován (srovnejte
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Základy trestní odpovědnosti podstatně
přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Orac 2003, s. 41 5, 416).

	Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 trestního
zákona je tedy trestným činem trvajícím, kdy pachatel naplňuje jeho skutkovou
podstatu od počátku do konce trvání protiprávního stavu. Bylo prokázáno, že
obviněný bývalý kpt. Vladimír Hučín v době od nástupu do služebního poměru u BIS
do dne konání domovní prohlídky shromažďoval různé materiály a písemnosti, které
obsahovaly osobní údaje různých osob, aniž by tyto materiály využíval ke své
činnosti příslušníka BIS. Naopak je použil, či chtěl použít pro vlastní potřebu. Za této
situace pak není podstatné, zda a kolikrát došlo u předmětného trestného činu
k novelizacím.

	Jako nesprávný je třeba hodnotit též závěr olomoucké pobočky Krajského
soudu v Ostravě, který nepovažuje v souvislosti se skutkem uvedeným v bodě 6)
žalobního návrhu obviněného za veřejného činitele ve smyslu § 89 odst. 9 trestního
zákona, ve znění zákona účinného v rozhodné době, podle kterého je veřejným
činitelem mimo jiné též příslušník pokud se podílí na plnění úkolů společnosti a státu
a používá přitom pravomoci, která mu byla v rámci odpovědnosti za plnění těchto
úkolů svěřena, přičemž k trestní odpovědnosti a ochraně veřejného činitele se podle
jednotlivých ustanovení tohoto zákona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán
v souvislosti s jeho pravomocí a odpovědností.

	Pro správné posouzení této otázky je třeba vycházet nejen z doktrinálního
výkladu trestního zákona (srovnejte Sámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon.
Komentář. 4. vydání. Praha: C.H.Beck, 2001, s. 603 - 609), ale též např. z nálezu
Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. US 371/99 ze dne 30. 3. 2000, podle
něhož je veřejným činitelem daňový kontrolor finančního úřadu, přestože sám přímou
pravomoc rozhodovat o právech daňových subjektů nemá.

---

opakovaně zabýval (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věcech sp. zn. 3 Tdo
1086/2005, sp. zn. 3 Tdo 1528/2005, Sp. zn. 7 Tdo 1481/2005, sp. zn. 3 Tdo 1424/2005, sp. zn. 6 Tdo
1312/2005, sp. zn. 7 Tdo 1276/2005, Sp. Zn. 8 Tdo 319/2005, S§. Zn. 5 Tdo 791/2005, sp. zn. 3 Tdo
611/2005, sp. Zn. § Tdo 51 5/2005 a sp. zn. 3 Tdo 231/2005, přičemž např. ve věcech 5§. zn. 8 Tdo
398/2005 a sp. zn. 8 Tdo 893/2004 vydal dovolací soud rozsudek, kdy takový extrémní rozpor mezi
soudem zjištěným skutkovým stavem věci a jeho právním posouzením shledal, s dovoláním vyhověl).

STRANA 21:

	Stejné postavení je třeba analogicky S uvedeným nálezem Ústavního soudu
České republiky přiznat příslušníkovi BIS. Je příslušníkem ozbrojeného sboru a
v jeho rámci se podílí na plnění úkolů společnosti a státu, přičemž používá zákonem
mu danou pravomoc získávat určitými postupy a prostředky zpravodajské informace,
které se stávají podklady pro rozhodnutí příslušných orgánů BIS.

	Pokud tedy obviněný v souvislosti s výkonem funkce příslušníka BIS, případně
pod záminkou plnění úkolů příslušníka BIS získával zpravodajské informace se
záměrem získat pro svoji další potřebu informace o osobních údajích řady občanů
(nikoli tedy proto, aby se tyto informace staly podkladem pro rozhodnutí příslušných
orgánů zpravodajských služeb, u kterých byl služebně zařazen) a dal je k dispozici
osobám v místě trvalého bydliště, vědomě tak porušoval povinnosti příslušníka BIS
stanovené v ustanovení § 48 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. d) zákona č. 154/1 994
Sb., ve znění účinném v rozhodné době, lze dospět k závěru, že jako veřejný činitel
v úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch vykonával svou pravomoc způsobem
odporujícím zákonu a tak naplnil zákonem požadované znaky skutkové podstaty
trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle
§ 158 odst. 1 písm. a)trestního zákona. Lze pouze připustit, že nebylo prokázáno, že
by obviněný zneužitím pravomoci veřejného činitele v postavení příslušníka BIS
způsobil svým činem jiný zvlášť závažný následek.

	Vzhledem k výše uvedenému a s odkazem na ustanovení § 265b odst. I
písm. f) a písm. g) trestního řádu uplatněný i prostřednictvím dovolacího
důvodu podle § 265b odst. I písm. 1) trestního řádu


navrhuji,

aby Nejvyšší soud České republiky v neveřejném zasedání, k jehož konání
může přistoupit s ohledem na ustanovení § 265r odst. I písm. b) trestního
řádu:

1) podle § 265k odst. 1, odst. 2 věty druhé trestního řádu za podmínky uvedené
v § 265p odst. I trestního řádu zrušil v bodě I. usnesení Krajského soudu
v Ostravě, pobočka v Olomouci, Sp. Zn. 44 To 112006 ze dne 21. 4. 2006, jakož i
jemu předcházející rozsudek Okresního soudu Praha — západ sp. Zn.
I T 187/2005 ze dne 16. 3. 2006, pokud jím byl obviněný bývalý kpt. BIS
Vladimír Hučín zproštěn podle § 226 písm. b) trestního řádu obžaloby okresní
státní zástupkyně v Přerově S§. zn. I Zt 393/2001 ze dne 6. 12. 2001 podané pro
skutky uvedené v bodech lc) a 6) žalobního návrhu, a zrušil i všechna další
rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem
ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu,

2) dále postupoval podle § 2651 odst I trestního řádu a přikázal Okresnímu
soudu v Přerově, aby předmětnou věc v potřebném rozsahu znovu projednal a
rozhodl.

	Pokud by Nejvyšší soud České republiky shledal, že v nyní posuzované

STRANA 22:

Veci je nutno rozhodnout způsobem predpokládaným v ustanovení § 265r
odst. I písm. c) trestního rádu, vyjadruji souhlas s projednáním kauzy
v neverejném zasedání.

V Brne dne 18. srpna 2006

Nejvyšší státní zástupkyně:
JUDr. Renata Vesecká


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1