เลขอะตอม เลขมวล

เลขอะตอม

       เลขอะตอม(Atomic  number)  ใช้สัญลักษณ์  Z    หมายถึง  ตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนที่มีอยู่ในนิวเคลียสของธาตุ  อะตอมของธาตุชนิดหนึ่ง ๆ  จะมีจำนวนโปรตอนเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับธาตุอื่น ๆ  ธาตุชนิดเดียวกันจะต้องมีจำนวนโปรตอนหรือเลขอะตอมเท่ากัน

          - อะตอมที่เป็นกลาง  จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตอน

          - อะตอมไม่เป็นกลาง  จำนวนอิเล็กตรอนจะไม่เท่ากับโปรตอน

             เช่น     ไอออนบวก จะมีโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอน

                      ไอออนลบ  จะมีโปรตอนน้อยกว่าอิเล็กตรอน

 

เลขมวล

     เลขมวล ( Mass  number)   ใช้สัญลักษณ์เป็น  A    หมายถึง  ผลรวมของจำนวนโปรตอน  และจำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส 
เลขมวลไม่ใช่  มวลอะตอม  เลขมวลจะต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอ  แต่มวลอะตอมอาจจะเป็นเลขจำนวนเต็มหรือไม่ก็ได้

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1