ตารางเรียน

วัน\เวลา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

จันท์

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ อ.ปราริชาติ
การจัดการธุรกิจดิจดตอล อ.สิทธิศักดิ์

อังคาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อ.สุจรรยา
หลักเศษฐศาสตร์ อ.นรภัทร

พุธ

พฤหัส

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 2 อ.ธรรมรัตน์

องค์การและการจัดการ อ.สินินาถ

ศุกร์

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี อ.สิทธิศักดิ์

เสาร์

หยุดสุดสัปดาห์

อาทิตย์

หยุดสุดสัปดาห์