ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับ

หนังสือธัมมโชติ

สำหรับท่านที่สนใจธรรมะในเว็บไซต์ธัมมโชติ ในรูปแบบของหนังสือ ทางผู้ดำเนินการได้พิมพ์ธรรมะทั้งหมดในเว็บไซต์ฯ
(จากไฟล์ xxx.doc ทั้งหมดใน ธัมมโชติ Microsoft Word Version ฉบับสมบูรณ์)
จัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 ความหนาประมาณ 190 แผ่น (พิมพ์หน้า/หลัง) จำนวน 368 หน้า
มอบให้หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ จำนวน 3 เล่ม ไว้ให้ผู้สนใจได้อ่าน และเป็นต้นฉบับสำหรับถ่ายเอกสาร
(ทางหอสมุดแห่งชาติมีบริการถ่ายเอกสารให้ในราคาถูก สะดวก รวดเร็ว ปี 2547 ราคาหน้าละ 50 สตางค์)
ท่านผู้สนใจสามารถค้นหาที่เก็บหนังสือ และรหัสหนังสือ ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับค้นข้อมูลหนังสือ
ที่หอสมุดแห่งชาติฯ โดยป้อนคีย์เวิร์ดว่า ธัมมโชติ

รายละเอียดของหนังสือ
สารบัญ/บทนำ
11 หน้า
หมวดทาน
8 หน้า
หมวดศีล
42 หน้า
สมถกรรมฐาน (สมาธิ)
28 หน้า
วิปัสสนา (ปัญญา)
72 หน้า
ธรรมทั่วไป
94 หน้า
บทวิเคราะห์
78 หน้า
ตัวอย่างการบรรลุธรรม
35 หน้า
รวม
368 หน้า


สำหรับท่านที่ไปหอสมุดแห่งชาติฯ ไม่สะดวก สามารถ DownLoad ไฟล์ xxx.doc
เพื่อพิมพ์ธรรมะบางส่วน หรือทั้งหมดออกทางเครื่องพิมพ์ด้วยตัวท่านเองได้ที่
ธัมมโชติ Microsoft Word Version ฉบับสมบูรณ์