Açıklama Hüsnü Köktürk  Yozgatli-Fenni-Baba  ve seçme şiirlerinden biri

mutasavvuf Yozgatlı Fenni Baba, Malik olaydım ben sana

Yozgat’lı şair Fennî Efendi merhum da memleketimizin medarı iftihari değerlerinden biridir. Yalnız Hüznî efendi gibi halk şairi değil, tasavvuf şairidir. Şiirleri kıymetli hocamız Şakir Ergin tarafından toplanıp bastırılmıştır. Şiirleri hayli Arapça ve Farsça kelimeler ihtiva ettiğinden ve de hayli uzun olduklarından dolayı hafızalarda az yer işgal etmiştir. Aşağıdaki şiir, herşeyin, Allahu taala tarafından verildiğini ve insanın bundan dolayı kendisini değil de rabbini medmethetmesi lazım geldiğine ait bir şiir demetidir.

Yozgat'lı   FENNî’den seçme bir şiir

   [email protected]

https://turuz.com/book/title/Yozqatli+Fenni+Divani-Yozqat+Mehmed+Seid-Ali+Shakir+Ergin-1996-288s

https://www.geocities.ws/husnu66tr/Yozgatli-Fenni-siir.htm

Hiç ortada nem var benim

Hakdır bana canı veren                                                 Ben acizim bende ne var

        Can oldu cisme pirehen (gömlek)                                    Ben namı nam-u müstear

        Benden midir bu can- ı ten                                             Hükmümde de yoktur zerrecevar  

        Hiç ortada nem var benim                                             Hiç ortada nem var benim  

Ben varlık diye bişeye sahip değilim, öyle Bir şey de tanımıyorum. Benim ismim bile Bana verilen bir emanet.

Mal-u menal ehl-u ayal                                                        Bir kemter-i bi payeyim

Haysiyyet-u cah-u celal                                                       Bir müflis-i bi mayeyim

Yekpare hep zıll-u hayal                                                     Bir şahsı bi sermayeyim

Hiç ortada nem var benim                                                  Hiç ortada nem var benim

  Malım , ailem, şan şeref ve rütbem Hepsi bir gölge ve hayal. Ben aşağılık rütbesiz, hâkir biriyim. İflas etmiş sermayesiz bir kimseyim.

Malik olaydım ben sana                Etmez idim celb-u gına

Çekmez idim cevr-u cefa             Hiç ortada nem var benim.

Eğer rabbime yakın olabilseydim ne zenginlik talep eder ne de Eziyet çekerdim.

İsyan benim gufran anın               Lutfu kerem ihsan anın

Rahmet odur rahmet anın            Hiç ortada nem var benim.

Cömertlik ve verme ona mahsustur Servet ve sermaye de Allahın, isyan ve günah ise bana ait

Kuvvet anın kudret anın              Rahman odur rahmet anın

Cud-i ata servet anın                   Hiç ortada nem var benim

Cömertlik, güç kuvvet servet, rahmet  onun, veren, verip kısmayan da o, benim ortada bir şeyim yok

Duzak anın cennet anın               Bazumdaki kuvvet anın

Gözlerdeki ru’yet anın                 Hiç ortada nem var benim.

Cennet ve cehennem, ve hattâ  gözlerimizin görme kabiliyetini veren de Allahtır, bu kabiliyet  dahi bizim çabamızla olmamıştır.

Mevcudu bi illet odur                 Ma’budu zi kudret odur

Sultan zi satvet odur                  Hiç ortada nem var benim

Kainatı yoktan vareden, kuvvet   Kurdet sahibi, ve kahhar olan Allahtır.

İsterse şirin kam eder               İsterse bi aram eder

Noksanım itmam eder                Hiç ortada nem var benim.

İstediğini arzusuna kavuşturup Neşeli ve mesrur kılar. Dilediğini de Rahatsız ve muztarip kılar, EksiklerimiziTamamlar. Bütün bunların

Kontrolü Allahın elindedir

Eyler kumanda karıma             Efkarıma ezkarıma

Hatta figan- u zarıma                Hiç ortada nem var benim.

Dert, gam, keder, Zikir ve fikrime Ağlayıp sızlamama dahi kumanda Eden, yöneten odur.

Gelmez elimden Fennî’ya         Selb-u maraz, celb-u deva

Vardır demek ayn-u hata          Ben acizim nem var benim.

hastalığı diderme Şifayı getirme kabiliyeti de benim elimde değildir

ANA SAYFA--MAIN PAGE

Copyright © Hüsnü Köktürk  Yozgatlı Fenni Baba Türkiye/Ben acizim bende ne var