Rikedomen på tankar hindrade Rudin att uttrycka sig noggrant och klart. Den ena bilden trängde undan den andra, liknelser, än oväntadt djerfva, än utomordentligt träffande, följde tätt på hvarandra. Vidt skildt från den studerade vältalarens utsökta frasmakeri, bar hans improvisatoriska flödande tal prägeln af ursprunglig inspiration. Han sökte icke orden, ledigt och frivilligt kommo de på hans läppar och tycktes liksom strömma ur hans själ, fulla af den lefvande öfvertygelsens värme. Rudin egde i hög grad denna gåfva af »musikalisk vältalighet«. Han förstod att så anslå vissa hjertats strängar, att alla de öfriga dallrade med underbar klang. En eller annan åhörare fattade må hända icke rätt klart hvad hans ord betydde, men han kände sitt bröst vidgas …  det var som ett förhänge drogs undan för hans ögon, och i fjärran visade sig strålande bilder … 

Rudins tankar tycktes vända mot framtiden, och detta gaf honom denna prägel af framåtträngande ungdomlighet. Stående vid fönstret, talade han, utan att se på någon särskildt, och inspirerad af den sympatiska uppmärksamheten omkring honom, af unga qvinnors närvaro, af nattens skönhet, samt förd af sina egna känslors ström, höjde han sig verklig vältalighet, till poesi …  Sjelfva ljudet af hans lugna, klangfulla stämma ökade ordens trollkraft, det var som om något högre, något för honom sjelf ovanligt talade från hans läppar  …  Rudin talade om det, som gifver menniskolifvet betydelse för evigheten.

generaldepoten/rudin/rudin.html

Hela romanen »Rudin« av Turgenjev finns här i

Ivan Turgenjev: Rudin

---8<-------------(Här börjar filen rudin.txt)-------------------------
Rudin

novell af Ivan Turgenjef

från ryskan öfversatt af

-K-

------------------------------------------------------------------------

STOCKHOLM, 1883.

------------------------------------------------------------------------


I.
{s.~1}

Det var en stilla sommarmorgon. Solen stod redan ganska högt på den
klara himmeln, men fälten voro ännu hvita af dagg. Från de nyss
vaknade dälderna ångade friska dofter, och i den ännu fuktiga och
tysta skogen sjöngo de tidiga småfoglarne gladt. På toppen af en
brant kulle, från ofvan till nedan betäckt med råg, som nyss börjat
blomma, låg en liten by, och på gångstigen, som ledde dit, gick en ung
qvinna i hvit nättelduksklädning, rund halmhatt och med ett parasoll i
handen. En betjentgosse följde henne på något afstånd.

Hon gick långsamt, som om hon njöt af sin promenad. Rundtomkring, på
den höga vaggande rågen, gingo långsträckta vågor, skimrande i grönt,
blekrödt och silfvergrått. Högt upp deröfver klingade lärkornas
sånger. Den unga qvinnan kom från sin egen landtgård, som låg omkring
en verst {1/10 svensk mil.} från den by, dit hon nu stälde sina steg.
Alexandra Pavlovna Lipin --- så lydde hennes namn --- var enka,
barnlös, ganska förmögen och bodde tillsammans med sin broder,
f.d. stabs-ryttmästaren {s.~2} Sergej Pavlovitsch Volintsef. Denne
hade aldrig varit gift och skötte nu i egenskap af intendent sin
systers egendom. Då Alexandra Pavlovna hade kommit in i byn,
fortsatte hon sin väg ända till den längst bort belägna stugan, en
liten låg, förfallen koja, ropade på sin betjent och tillsade honom
att gå in och fråga hur stugans egarinna befann sig. Han kom strax
tillbaka, följd af en gammal skröplig bonde med hvitt skägg.

--- Nå, hur är det? frågade Alexandra Pavlovna.

--- Hon lefver ännu, svarade gubben.

--- Får jag gå in?

--- Hvarför inte? Kom!

Alexandra Pavlovna inträdde i stugan. Derinne var både mörkt,
qvalmigt och rökigt. I en fållbänk låg en varelse, som vred sig under
klagan och jämmer. Alexandra Pavlovna såg ditåt och varseblef i
halfmörkret en gammal qvinnas gula och skrynkliga hufvud omlindadt med
en rutig duk. Höljd ända öfver bröstet med en tjock, grof öfverrock,
andades hon med möda och rörde svagt sina magra händer.

Alexandra Pavlovna närmade sig den gamla och vidrörde med fingrarna
hennes panna. Den var brännande het.

--- Hur känner du dig, Matrena? frågade hon, lutande sig ned öfver
  bädden.

--- Oh! oh! jämrade sig den gamla, under det hon såg på Alexandra
  Pavlovna. --- Illa, illa, syster! Dödsstunden har kommit, dufvan
  min!

--- {s.~3} Gud är barmhertig, Matrena, kanhända skall han
  låta dig tillfriskna. Har du tagit in läkemedlet, jag skickade
  dig?

Den gamla suckade ängsligt och svarade icke. Hon hade ej hört frågan.

--- Hon har tagit in, svarade gubben, som stannat vid dörren.
  Alexandra Pavlovna vände sig till honom.

--- Fins det ingen hos henne utom dig? frågade hon.

--- Jo, en liten flicka... hennes sondotter, men hon springer
  alltid sin väg... kan inte sitta stilla, hon är så
  oregerlig; att ge farmor litet vatten att dricka, äfven det är hon
  för lat till. Och jag sjelf är gammal, hvad kan jag göra?

--- Hvarför inte föra henne till mig på sjukhuset?

--- Nej! Hvarför på sjukhuset? Det är alldeles detsamma hvar man
  dör. Hon har lefvat nog, det är tydligt, att Gud vill det så.
  Hon skall aldrig mer komma upp från bädden. Hvad skulle hon att
  göra på sjukhuset? Tar man och lyfter henne ur sängen, så dör hon
  genast.

--- Oh! oh! stönade den gamla. --- Vackra, nådiga fru, öfvergif inte
  min lilla fader- och moderlösa, vårt herrskap är långt här ifrån,
  men du...

Den gamla tystnade, hon hade redan talat öfver sina krafter.

--- Oroa dig icke, sade Alexandra Pavlovna, --- alt skall blifva
  uträttadt. Men här har jag tagit med mig te och socker åt dig.
  När du får lust, så drick... {s.~4} Ni har ju en samovar, {Det
  nationella ryska teköket.} tillade hon, vändande sig till gubben.

--- En samovar? Nej, vi ha ingen samovar, men man kan skaffa en.

--- Skaffa dig en då, eller också skall jag skicka min. Men säg åt
  flickan, att hon inte får springa sin väg, säg henne, att det är
  skamligt af henne att göra så.

Gubben svarade icke, utan mottog blott struten med te och socker med
bägge händerna.

--- Far väl nu, Matrena, sade Alexandra Pavlovna, --- jag skall komma
  tillbaka ännu en gång, och förlora icke modet, utan tag in
  läkemedlen ordentligt.

Den gamla lyfte hufvudet något litet och sträckte sig mot Alexandra
Pavlovna.

--- Gif mig er hand, nådig fru, stammade hon.

Alexandra Pavlovna gaf henne icke sin hand, men lutade sig ned öfver
henne och kysste henne på pannan.

--- Kom ihåg, sade hon till gubben, i det hon gick, --- kom ihåg,
  läkemedlet skall hon ta in just så, som det är föreskrifvet, och ge
  henne också te att dricka.

Gubben svarade ej häller nu, utan blott bugade sig djupt.

Alexandra Pavlovna andades lättare, då hon åter befann sig i fria
luften. Hon spände upp sitt parasoll och tänkte just bege sig hem, då
en låg kappkörningsdroska körde fram bakom stuguknuten. I droskan
satt en trettioårig man i en gammal grå linnerock och likadan {s.~5}
mössa. Vid åsynen af Alexandra Pavlovna höll han genast in sin häst
och vände sig till henne. Det breda, all slags naturlig rodnad
saknande ansigtet med sina små blekgrå ögon och hvitaktiga mustascher
passade förträffligt till färgen på hans drägt.

--- God dag, sade han med ett trögt leende. --- Hvad gör ni här, om
  jag får fråga?

--- Jag har besökt en sjuk... Men hvarifrån kommer ni, Michajlo
  Michajlitsch?

Mannen, som blifvit tilltalad med namnet Michajlo Michajlitsch såg
henne i ögonen och smålog ännu en gång.

--- Det är vackert gjordt af er, fortsatte han, --- att besöka den som
  är sjuk, men vore det inte bättre, om ni lät föra henne på
  sjukhuset.

--- Hon är alt för klen till det, man får inte röra vid henne.

--- Och ert sjukhus, tänker ni låta det alldeles upphöra.

--- Upphöra? Hvarför det?

--- Nå ja...

--- Hvilken besynnerlig tanke! Hvar har ni fått den ifrån?

--- Jo, ser ni... ni är så mycket tillsammans med fru Lasunski och
  står som det synes helt och hållet under hennes inflytande. Men
  att döma efter hennes ord äro sjukhus, skolor och alt sådant der
  bara barnsligheter, onödiga påhitt. Välgörenheten måste vara
  personlig, individuel och lika så upplysningen, alt detta är ett
  själens, ett hjertats verk... det är ju så, tror jag, {s.~6} hon
  uttrycker sig. Eljes skulle jag just vilja veta, hvem hon lärt
  sig den der visan af.

Alexandra Pavlovna började skratta.

--- Darja Michajlovna är en förståndig qvinna; jag håller mycket af
  henne och sätter stort värde på hennes omdöme, men äfven hon kan
  misstaga sig, och inte tror jag blindt på alt hvad hon
  säger.

--- Det gör ni rätt i, återtog Michajlo Michajlitsch, som ännu satt
  qvar i sin droska, --- derför att hon tror just inte mycket sjelf
  på sina ord. Emellertid är jag mycket glad, att jag träffade er.

--- Och hvarför det?

--- En skön fråga! Liksom det inte alltid vore angenämt att träffa
  er! I dag ser ni också lika frisk och huld ut som morgonen sjelf.

Alexandra Pavlovna skrattade åter.

--- Hvad skrattar ni åt?

--- Åt hvad? Om ni ändå kunde se, med hvilken kall och dåsig min ni
  säger era komplimanger! Jag bara undrar på att ni kunnat få fram
  dem utan att gäspa.

--- Med kall min... ni vill alltid ha eld, men eld duger till
  ingenting, den flammar upp, röker och slocknar.

--- Och värmer, tillade Alexandra Pavlovna.

--- Ja... och bränner.

--- Nå, hvad gör det, att den bränner! Äfven det är det ingenting
  ondt i, alt är bättre än...

--- Men jag vill väl se, om ni säger detsamma, när ni en gång bränt er
  riktigt, afbröt Michajlo Michajlitsch {s.~7} henne
  harmset, och slog med tömmarna på hästen. --- Farväl!

--- Vänta då, Michajlo Michajlitsch, vänta litet! ropade Alexandra
  Pavlovna, --- när kommer ni till oss!

--- I morgon, helsa er bror!

Droskan rullade bort.

Alexandra Pavlovna såg efter Michajlo Michajlitsch.

--- En riktig säck, tänkte hon. Och i sanning, hopkrupen, neddammad,
  med mössan i nacken, der några gula hårtestar stucko fram, liknade
  han verkligen en stor mjölsäck.

Alexandra Pavlovna begaf sig långsamt på väg hem. Hon gick med
nedslagna ögon, då bullret af hästtramp i närheten kom henne att
stanna och lyfta upp hufvudet. Hennes bror kom ridande emot henne,
bredvid honom gick en ung man, liten till växten, i en lätt, oknäppt
syrtut, med en lätt halsduk och en lätt grå hatt, och en liten käpp i
handen. Han hade redan på afstånd smålett mot Alexandra Pavlovna,
ehuru han sett, att hon gick försänkt i tankar utan att gifva akt på
något, och så snart hon stannade, skyndade han emot henne och utropade
gladt, nästan ömt:

--- God morgon, Alexandra Pavlovna, god morgon!

--- Ah! Konstantin Diomiditsch, god morgon, svarade hon. --- Ni
  kommer från Darja Michajlovna?

--- Ja visst, ja visst, återtog den unge mannen, med strålande
  ansigte, --- från Darja Michajlovna. Darja Michajlovna har
  skickat mig till er. Jag föredrog att gå till fots, det är bara
  fyra verst, och morgonen är så underbart vacker. Jag kommer
  fram... ni är inte hemma. {s.~8} Er bror säger mig, att ni har
  gått till Semenovka, sjelf stod han i begrepp att rida ut på
  fälten. Jag gick med honom för att möta er... ja, så är
  det... hur angenämt, hur ljufligt!

Den unge mannen talade ryska, rent och riktigt, men med ett främmande
uttal, hvars härkomst det dock skulle hafva varit svårt att bestämma.
I hans anletsdrag låg något asiatiskt. Den långa krokiga näsan, de
stora, orörliga, utstående ögonen, de tjocka röda läpparna, den
sluttande pannan, det becksvarta håret, alt antydde hos honom
österländsk härkomst. Men den unge mannens familjenamn var
Pandalevski, och som sin födelseort uppgaf han Odessa, ehuru han genom
en rik och välgörande enkas försorg hade blifvit uppfostrad
någonstädes i Hvita Ryssland.

En annan enka hade skaffat honom en plats. I allmänhet togo
medelålders damer gerna vård om Konstantin Diomiditsch. Han förstod
att hos dem både söka och finna hvad han önskade. Han bodde äfven nu
hos en rik godsegarinna, Darja Michajlovna Lasunski, i egenskap af
upptaget barn. Han var alltid artig, tjenstvillig, känslofull med en
viss blandning af knappt medveten sinlighet, egde en behaglig röst,
spelade rätt bra piano och hade den vanan att starkt fixera den han
talade med. Hans kläder, som räckte mycket länge, voro alltid snygga,
hans breda haka omsorgsfullt rakad och håret slätt kammadt.

Alexandra Pavlovna åhörde hans tal ända till slut, vände sig derpå
till sin broder och yttrade:

--- {s.~9} I dag möter jag då hela verlden, alldeles nyss
  skildes jag från Leschnjef.

--- Ah, från honom! Han var väl ute och åkte?

--- Ja, kan du tänka dig i en kappkörningsdroska, och klädd i en
  linnesäck alldeles höljd af dam... Hvad han är för en
  besynnerlig menniska!

--- Ja, det må vara, men det är en bra karl.

--- Hvem då? herr Leschnjef? frågade Pandalevski förundrad.

--- Ja, Michajlo Michajlitsch Leschnjef, återtog Volintsef. --- Men
  farväl nu, syster, jag måste ut på fälten, man sår bohvete hos dig
  i dag. Herr Pandalevski skall följa dig hem.

Volintsef satte sin häst i traf.

--- Med största förnöjelse, utbrast Konstantin Diomiditsch och bjöd
  armen åt Alexandra Pavlovna.

Hon tog hans arm, och bägge anträdde färden hem till hennes egendom.

---

Att gå arm i arm med Alexandra Pavlovna skänkte Konstantin Diomiditsch
synbarligen stort nöje. Han gick med små steg, smålog, och hans
österländska ögon höljdes af en fuktig dimma, hvilket för öfrigt hos
honom ej var något sällsynt. Det behöfdes icke mycket för att röra
Konstantin Diomiditsch till tårar. Och hvem {s.~10} skulle icke hafva
funnit det angenämt att föra under armen en ung, vacker och välväxt
qvinna. Om Alexandra Pavlovna sade hela ...ska guvernementet, att hon
var förtjusande, och...ska guvernementet misstog sig icke. Redan
hennes lilla fina, lätt uppåt böjda näsa kunde tvinga hvilken man som
helst från förståndet, huru mycket mera då hennes svartgrå sammetslika
ögon, hennes guldgula lockar, de runda kindernas gropar och tusende
andra behag. Men det bästa hos henne var det ljufva ansigtets
uttryck: trofast, hjertegodt och saktmodigt, måste det på en gång röra
och fängsla. Alexandra Pavlovnas blick och leende var ett barns blick
och leende, de förnäma damerna i hennes sällskapskrets funno henne
litet enfaldig... Kan man önska något mer?

--- Darja Michajlovna har skickat er till mig, säger ni? frågade hon
  Pandalevski.

--- Ja visst har hon sändt mig, svarade han, dervid uttalande
  bokstafven s som ett engelskt th, --- »de«
  önskade lifligt och ville enträget be er, att ni skulle vara så
  god och komma till dem i dag. »De« --- (då Pandalevski talade om
  en tredje person, i synnerhet om ett fruntimmer, nyttjade han
  företrädesvis pluralen) --- de vänta en ny gäst till sig, med
  hvilken de lifligt önska att göra er bekant.

--- Hvem då?

--- En viss herr Muffel, baron och kammarjunkare från Petersburg.
  Darja Michajlovna hafva för länge sedan gjort deras bekantskap hos
  furst Garin och berömma dem mycket som en älskvärd och bildad ung
  man. {s.~11} Herr baron sysselsätta sig också litet med
  literaturen, eller, rättare sagdt... ack, hvilken förtjusande
  liten fjäril, var så god och betrakta den... rättare sagdt, med
  nationalekonomi. Han har skrifvit en afhandling om någon
  intressant fråga, och han vill underställa den Darja Michajlovnas
  omdöme.

--- Den nationalekonomiska afhandlingen?

--- Ja, med afseende på språket, Alexandra Pavlovna, med afseende på
  stilen. Ni vet, förmodar jag, att Darja Michajlovna förstår sig
  äfven på detta. Tschukovski har frågat dem till råds, och äfven
  min välgörare, som bor i Odessa, den gamle ärevördige Roksolan
  Mediarovitsch Ksandrika... Säkert är detta namn er väl bekant?

--- Nej, inte alls, jag har aldrig hört det förr.

--- Inte hört talas om en sådan man! Förunderligt! Jag ville säga,
  att äfven Roksolan Mediarovitsch hade alltid en hög tanke om Darja
  Michajlovnas insigter i ryska språket.

--- Men är han inte en pedant, den der baron? frågade Alexandra
  Pavlovna.

--- På intet vis. Darja Michajlovna säger tvärtom, att man genast i
  honom igenkänner en man af verld. Om Beethoven talade han i ett
  så skönt språk, att till och med den gamle furst Garin blef
  hänförd deraf. Det, tillstår jag, skulle jag gerna hafva velat
  höra, det hör ju till mitt fack. Tillåt mig att erbjuda er denna
  utsökt sköna ängsblomma.

Alexandra Pavlovna mottog blomman, och, några steg längre bort,
släppte hon den på vägen. Hennes bostad {s.~12} låg icke mer än
tvåhundra steg aflägsen. Nyligen uppbyggd och hvitrappad, blickade
den så vänligt fram med sina breda, ljusa fönster ur de åldriga
lindarnas och lönnarnas djupa grönska.

--- Hvad svar önskar ni, att jag bringar Darja Michajlovna, började
  Pandalevski, litet stött öfver den af honom erbjudna blommans öde,
  --- vill ni vara så god och komma till middagen? De be äfven er
  broder vara välkommen.

--- Ja, vi skola komma, helt visst. Hur är det med Natascha?

--- Gud ske lof! Natalia Alexejevna är frisk och mår väl. Men här
  äro vi nu vid afvägen till Darja Michajlovnas egendom. Tillåt mig
  att taga afsked af er här.

Alexandra Pavlovna stannade.

--- Skulle ni icke vilja stiga in till oss? frågade hon med en viss
  obeslutsamhet i rösten.

--- Jag skulle vilja det af hela mitt hjerta, men jag fruktar att
  komma för sent. Darja Michajlovna önskar att höra den nya etyden
  af Thalberg, jag måste således bereda mig derpå och studera in
  den. Dessutom tillstår jag, att jag hyser tvifvel om, huruvida
  mitt sällskap kan bereda er något nöje.

--- Jo visst... men hvarför...

Pandalevski suckade och nedslog ögonen uttrycksfullt.

--- Farväl, Alexandra Pavlovna! utropade han efter några ögonblicks
  tystnad, bugade sig och trädde ett steg tillbaka, liksom väntande
  ...

Alexandra {s.~13} Pavlovna vände sig om och gick hem.

Konstantin Diomiditsch begaf sig också på väg hemåt. All ljufhet hade
genast försvunnit från hans ansigte, i dess ställe hade trädt ett
uttryck fullt af sjelfförtroende, nästan af hårdhet. Till och med
hans gång var förändrad. Han steg voro längre och fastare. Han gick
två verst, vårdslöst slängande med käppen, då plötsligt ett
sjelfbehagligt leende for öfver hans drag. Tätt invid vägen hade han
märkt en ung och ganska vacker bondflicka, som dref kalfvar ur
hafreåkern. Konstantin Diomiditsch närmade sig den unga flickan
försigtigt som en katt och språkade henne an. I början teg hon,
rodnade och småskrattade för sig sjelf, derpå betäckte hon sina läppar
med händerna, vände sig bort och sade:

--- Gå sin väg, herre... det är verkligen...

Konstantin Diomiditsch hotade henne med fingret och befalde henne att
plocka blåklint åt honom.

--- Hvad skall du med blåklint? Binda kransar kanske? återtog
  flickan. --- Nej, gå nu.

--- Hör på, min lilla förtjusande sötunge, började Konstantin
  Diomiditsch åter.

--- Nej, gå då, säger jag, afbröt honom flickan. --- se der komma de
  unga herrarna.

Konstantin Diomiditsch såg upp. Ja verkligen, på vägen sprungo Vanja
och Petja, Darja Michajlovnas unga söner, och efter dem kom deras
lärare, Basistof, en ung, ännu ej tjugufemårig man, som nyligen hade
afslutat sin studiekurs. Basistof var stor och lång, med ett mycket
vanligt ansigte, stor näsa, tjocka läppar {s.~14} och små grisögon,
ful och otymplig, men god, hederlig och rättfram. Han klädde sig
vårdslöst, klippte aldrig håret, icke af koketteri utan af lättja,
tyckte om att äta och sofva, men tyckte också om en god bok och ett
lifligt samtal, --- och afskydde hjertligt herr Pandalevski.

Darja Michajlovnas barn afgudade Basistof och hade icke den ringaste
fruktan för honom. Med alla andra, som mer eller mindre utgjorde
medlemmar af familjen, stod han på förtrolig fot, hvilket just icke
behagade värdinnan, ehuru hon ofta i anledning deraf förklarade, att
för henne funnos icke några fördomar.

--- God dag, mina små kära vänner, god dag, god dag, började
  Konstantin Diomiditsch, --- hvad ni har kommit tidigt ut på
  promenad i dag! Hvad mig beträffar, tillade han, i det han vände
  sig till Basistof, --- har jag redan länge varit ute och
  gått... Det är min passion att njuta af naturen.

--- Vi ha sett, hur ni njuter af naturen, mumlade Basistof.

--- Ni är materialist! Genast tänker ni något, Gud vet hvad...
  Ah! jag känner er!

Då Pandalevski talade med Basistof eller med personer af hans art och
karakter, råkade han lätt i vrede, och uttalade då bokstafven s rent
och nästan pipande.

--- Hvad ville ni den der flickan? Ni frågade kanske efter vägen?
  sade Basistof, blickande än åt höger än åt venster.

Han kände, att Pandalevski såg honom rakt i ansigtet, och det var
honom ytterst obehagligt.

--- {s.~15} Jag upprepar, att ni är en materialist och
  ingenting annat. I alt vill ni nödvändigt se den prosaiska sidan.

--- Barn, kommenderade plötsligt Basistof, --- ni ser den der
  videbusken borta på ängen, låt oss se hvem som kommer fortast
  dit... ett... tu... tre!

Barnen sprungo af alla krafter mot videbusken. Basistof skyndade bort
efter dem.

--- En så'n drummel! tänkte Pandalevski. --- Han bara förderfvar de
  små gossarne... En riktig bondtölp!

Och med välbehag mönstrande sin egen lilla fina vackra figur, slog
Konstantin Diomiditsch två lätta slag med utbredda fingrar på
rockärmarna, skakade litet på kragen och gick vidare. Hemkommen på
sitt rum, tog han på sig en gammal nattrock och satte sig med bekymrad
uppsyn till pianot.

II.
{s.~16}

Darja Michajlovna Lasunskis hus ansågs nästan som det förnämsta i hela
...ska guvernementet. Stort och präktigt, bygdt helt och hållet af
sten i förra seklets smak, tog det sig ståtligt ut på toppen af en
kulle, vid hvars fot flöt en af mellersta Rysslands hufvudfloder.
Darja Michajlovna sjelf var en förnäm och rik dam, enka efter ett
geheimeråd. Ehuru Pandalevski plägade säga om henne, att hon kände
hela Europa och hela Europa henne, så kände Europa henne dock föga,
och till och med i Petersburg spelade hon ingen betydande roll. I
Moskva deremot kände och besökte henne alla. Hon tillhörde den stora
verlden och ansågs för en något besynnerlig qvinna, just icke så god,
men ovanligt förståndig. I sin ungdom hade hon varit utmärkt vacker.
Poeterna skrefvo verser till hennes ära, unga män förälskade sig i
henne, och höga herrar uppvaktade och hyllade henne. Men sedan den
tiden hade 25 à 30 år förflutit, och af de forna behagen hade hvarje
spår försvunnit. »Är det möjligt«, frågade sig ofrivilligt hvar och
en, som nu såg henne för första gången, »är det möjligt, att denna
magra, gulbleka, skarpnästa qvinna, som dock ännu icke är gammal, kan
någonsin hafva varit en skönhet? Är väl detta hon, densamma till
hvars ära lyror klingat?« Och hvar och en förundrades i sitt sinne
öfver alltings förgänglighet här nere. Det är sant, att Pandalevski
fann, att Darja Michajlovnas {s.~17} härliga ögon bibehållit sig på
ett förunderligt sätt, men denne samme Pandalevski påstod ju ock, att
hela Europa kände henne.

Darja Michajlovna for hvarje sommar till sin egendom med sina trenne
barn, en dotter, Natalia, sjutton år, och två söner, tio och nio år,
och förde der ett öppet och gästfritt hus, det vill säga, hon mottog
besök af herrar, i synnerhet ogifta; damerna af provinsens adel kunde
hon ej med, och dessa gåfvo henne detta rikligt igen. Darja
Michajlovna var efter deras utsago både högfärdig och omoralisk, en
liten förskräcklig tyrann, och hvad som var värst af alt, hon tillät
sig sådana friheter i sitt tal, att det var en riktig fasa att höra
henne. Darja Michajlovna tyckte verkligen icke om att lägga för
mycket band på sig, när hon var på landet, och i hennes umgängestons
otvungna enkelhet märktes en lätt nyans af en verklig verldsdams
förakt för de henne omgifvande obetydliga och alldagliga
personligheterna. Äfven med sina bekanta från staden var hennes sätt
mycket ogeneradt, till och med sarkastiskt, men nyansen af förakt fans
der icke.

Har du någon gång märkt, värde läsare, att en menniska, som är
ovanligt tankspridd i kretsen af sina underordnade, aldrig är
tankspridd bland högre stälda personer? Hvaraf kommer detta? Dock,
dylika frågor tjena till ingenting.

Då Konstantin Diomiditsch hade lärt sig den Thalbergska etyden och
begaf sig från sitt lilla trefliga rum ned i förmaket, fann han redan
hela husets sällskapskrets församlad. »Salongen« var öppnad. På en
bred {s.~18} divan halflåg husets värdinna med fötterna under sig och
bläddrade i en ny fransk broschyr. Vid en sybåge bredvid fönstret
satt på ena sidan Darja Michajlovnas dotter, på den andra guvernanten
mademoiselle Boncourt, en gammal torr, sextioårig mö med svart chignon
under den brokiga mössan och bomullstappar i öronen; i ett hörn vid
dörren satt Basistof och läste en tidning, bredvid honom spelade Vanja
och Petja dam, och lutad mot kaminen, med händerna på ryggen, stod en
herre af medelmåttig längd, med grått, oordnadt hår, solbränd ansigte
och svarta, oroligt spejande ögon, en viss herr Afrikan Semenitsch
Pigasof.

En besynnerlig menniska var denne Pigasof. Missnöjd med alt och med
alla, i synnerhet med qvinnorna, grälade han på allting från morgon
till qväll, stundom ganska träffande, stundom rätt enfaldigt, men
alltid till stor förnöjelse för sig sjelf. Hans retlighet gick ända
till barnslighet, hans skratt, ljudet i hans röst, hela hans väsende
tycktes närdt af galla. Darja Michajlovna såg honom gerna hos sig,
hon fann mycket nöje i hans utfall, och i sjelfva verket voro de också
ganska roliga. Att öfverdrifva var hans största fröjd. Berättade man
till exempel i hans närvaro om en olycka, sade man honom, att åskan
slagit ner och antändt en hel by, eller att vattnet bortfört en qvarn,
eller att en bonde huggit af sig handen med en yxa, frågade han för
hvarje gång med stegrad förbittring: »Hvad heter hon?« det ville säga,
hvad heter den qvinna, från hvilken denna olycka utgått, ty enligt
hans öfvertygelse behöfde man blott riktigt gå till botten med saken
för {s.~19} att se, att till hvarje olycka var en qvinna allena
orsaken. En gång kastade han sig på knä för ett honom nästan obekant
fruntimmer, som ville truga honom att smaka på något, och med tårar i
ögonen men med liflig harm målad i sina drag, besvor han henne att
skona honom: han hade ju aldrig förgått sig mot henne och skulle
hädanefter aldrig besöka henne. En gång hade en häst skenat utför en
backe med en af Darja Michajlovnas tvätterskor, hon kastades i ett
dike och blef nästan ihjälslagen. Denna häst fick sedan af Pigasof
aldrig heta annat än »den lilla snälla hästen« och sjelfva busken och
diket fann han i hög grad pittoreska.

Pigasof hade icke haft någon framgång i lifvet, och deri låg till en
stor del orsaken till hans besynnerliga och nyckfulla sätt. Han
härstammade från fattiga föräldrar. Hans far skötte åtskilliga
underordnade sysslor, kunde knappt läsa och skrifva och bekymrade sig
icke det ringaste om sonens uppfostran, han födde och klädde honom,
och dermed alt. Hans mor skämde bort honom, men hon dog tidigt.
Pigasof uppfostrade sig sjelf. Först inträdde han i en
distriktsskola, derefter i ett gymnasium, och då han lemnar detta med
de vackraste vitsord, begaf han sig till Dorpat, hvarest han ständigt
hade att kämpa med nöd och fattigdom, men höll dock ut ända till
slutet af sin treåriga kurs. Pigasofs begåfning öfversteg icke mycket
det vanliga måttet, det var genom tålamod och ihärdighet han utmärkte
sig, och i synnerhet fans hos honom en starkt utpräglad ärelystnad,
ett begär att umgås i de {s.~20} bästa sällskap och att i trots af ett
oblidt öde ej ge efter för andra. Också studerade han flitigt och
hade blott af äregirighet legat vid universitetet i Dorpat. Hans
fattigdom harmade honom djupt och hade hos honom utvecklat en stor
iakttagelseförmåga och förslagenhet. Hans sätt att uttrycka sig var
ganska egendomligt, han hade redan från ungdomen tillegnat sig ett
särskildt slags vältalighet, full af galla och bitterhet. Hans tankar
höjde sig icke öfver den vanliga nivån, men han talade så, att han
kunde gälla icke allenast för en förståndig utan för en ovanligt
skarpsinnig man. Sedan Pigasof förvärfvat kandidatgraden, beslöt han
att egna sig åt den lärda banan. han förstod nämligen, att på hvarje
annan väg skulle han icke kunna hålla sig i jämnbredd med sina
kamrater. Dessa bemödade han sig alltid att välja ur de högre
kretsarna och förstod att foga sig efter dem, till och med att smickra
dem, ehuru alltid under gyckel och hån. Men till att blifva en lärd
man saknade Pigasof nödig underbyggnad. Autodidakt och utan verklig
kärlek till vetenskapen, egde han ett alt för ringa förråd af vetande.
I disputationsprofvet blef han underkänd, då deremot en annan student,
en ganska medelmåttigt utrustad ung man, hvilken han, under den tid de
bodde tillsamman, ofta gjort narr af, men som dock erhållit en
ordentlig uppfostran, gick igenom med heder. Detta missöde bragte
Pigasof i raseri, han kastade böcker och skrifhäften på elden och
inträdde på embetsmannabanan. I början gick det icke illa för honom.
Som tjensteman var han på flerfaldigt sätt {s.~21} användbar, ej
synnerligen ordentlig, men i stället djerf och full af
sjelfförtroende. Men han ville alt för hastigt hinna om sina
embetsbröder och råkade i obehagliga förvecklingar, hans ställning
blef för hvar dag osäkrare, och slutligen nödgades han taga afsked.

Tre år tillbragte han nu på en liten egendom, som han lyckats
förvärfva sig, och gifte sig derpå helt hastigt med en rik, halfbildad
godsegarinna, som han fångat genom sitt ogenerade och hånfulla sätt.
Men Pigasofs karakter var redan alt för mycket hårdnad i bitterhet,
han nedtrycktes och plågades af familjelifvets pligter. Efter några
års sammanlefnad for hans fru i hemlighet till Moskva och öfverlemnade
i en skicklig affärsmans händer den egendom, på hvilken Pigasof kort
förut hade låtit uppföra nödiga åbyggnader. Djupt träffad af detta
sista slag, började han en process mot sin hustru, men förlorade. Så
framlefde han nu sitt lif allena, besökte sina grannar, hvilka han
förlöjligade, vare sig de voro närvarande eller frånvarande. Å sin
sida mottog honom dessa med ett slags tvunget och förläget leende,
ehuru han ej ingaf dem någon egentlig fruktan. Han egde omkring
tvåhundra själar, tog aldrig i en bok, och hans lifegna ledo ingen
nöd.

--- Ah! Konstantin! utropade Darja Michajlovna, då Pandalevski
  inträdde i förmaket. --- Kommer Alexandrine?

--- Alexandra Pavlovna be mig tacka er och skola anse det för ett
  synnerligt nöje att komma, svarade Konstantin Diomiditsch, under
  det han behagfullt bugade sig åt alla sidor och med sin lilla
  tjocka, hvita hand {s.~22} och de i spetsar klippta
  naglarna lätt strök sina välfriserade lockar.

--- Och Volintsef, kommer han också med?

--- Ja, de komma.

--- Altså efter er åsigt, Afrikan Semenitsch, fortfor Darja
  Michajlovna, i det hon vände sig till Pigasof, --- äro alla unga
  flickor tillgjorda och onaturliga?

Pigasofs läppar drogo sig hånfullt åt ena sidan, och armarna skakades
af en lätt nervös darrning.

--- Jag säger, började han med lugn stämma (äfven vid det häftigaste
  anfall af bitterhet talade han långsamt och afrundadt) --- jag
  säger »unga fruntimmer i allmänhet«... jag talar
  naturligtvis icke om de närvarande...

--- Hvilket icke hindrar er att tänka äfven på dem, afbröt honom Darja
  Michajlovna.

--- Jag förbigår dem stillatigande, upprepade Pigasof. --- Alla unga
  fruntimmer äro i allmänhet i högsta grad tillgjorda... tillgjorda
  i uttrycket af sina känslor. Om till exempel en ung dam är rädd
  eller glad eller ledsen öfver något... det första hon gör är
  oföränderligt att gifva åt kroppen en viss utsökt mer eller mindre
  behagfull böjning (härvid vred Pigasof sin gestalt på det mest
  konstlade sätt, under det han utsträckte armarna), och först
  derefter ropar hon ack! ack! eller börjar hon att skratta eller
  gråta. En gång har det dock lyckats mig (och dervid log Pigasof
  sjelfbelåtet) att framtvinga ett verkligt oförfalskadt
  känslouttryck af en ung flicka, som var i högsta grad tillgjord.

--- {s.~23} På hvad sätt då?

Pigasofs ögon blixtrade af fröjd.

--- Jag gaf henne bakifrån en stöt i sidan med en aspstör. Hvad hon
  skrek! men jag ropade: »Bravo, bravo! se det var naturens
  röst, det var ett naturligt skrik. Må ni hädanefter alltid göra
  på samma sätt!«

Alla brusto ut i skratt.

--- Hvad är det för barnsligheter, ni pratar, sade Darja Michajlovna.
--- Inbillar ni er jag skall tro, att ni stöter unga flickor i sidan
  med aspstörar!

--- Vid Gud, med en riktig stör, en stor stör, sådana som nyttjas vid
  försvar af fästningar.

--- Mais c'est une horreur ce que vous dites là, Monsieur, ropade
  m:lle Boncourt förskräckt, under det hon kastade en sträng blick
  på de skrattande barnen.

--- Tro honom bara inte, återtog Darja Michajlovna, --- eller känner
  ni honom då inte alls?

Men den djupt upprörda fransyskan kunde icke på länge lugna sig, utan
fortfor att mumla tyst för sig sjelf.

--- Ni må tro mig eller ej, fortfor Pigasof likgiltigt, --- men jag
  försäkrar, att jag sagt rena sanningen. Hvem skulle kunna veta
  det bättre än jag? Då skulle ni kanske icke heller tro, att vår
  granne, fru Tschepusof sjelf, märk väl Helena Antonovna sjelf, har
  berättat för mig, att hon dödat sin egen köttslige brorson?

--- Hvad är det nu, ni hittar på igen?

--- Förlåt mig, var god och hör på, och döm sedan. Jag ber er lägga
  märke till, att jag icke har den {s.~24} ringaste lust att tala
  illa om henne, jag till och med håller af henne, det vill säga så
  mycket som man kan hålla af en qvinna. I hela hennes hus fins
  icke en enda bok utom almanackan, och hon kan icke läsa annat än
  högt. Af en dylik ansträngning kommer hon i svettning och klagar
  öfver att ögonen tränga ut ur hufvudet på henne... Med ett ord,
  det är ett förträffligt fruntimmer, och hennes tjenstfolk är
  välfödt. Hvarför skulle jag då förtala henne.

--- Se så, anmärkte Darja Michajlovna --- nu har då Afrikan Semenitsch
  kommit upp på sin käpphäst och lär väl inte stiga af den på hela
  dagen.

--- Min käpphäst... Qvinnorna hafva tre käpphästar, och dem lemna de
  aldrig.

--- Och hvilka äro de?

--- Nålstygn, hänsyftningar och anklagelser.

--- Vet ni hvad, Afrikan Semenitsch, började Darja Michajlovna, ---
  det kan icke vara alldeles utan orsak, som ni är så förbittrad på
  qvinnorna. Någon måste hafva...

--- Kränkt mig, vill ni säga, afbröt henne Pigasof.

Darja Michajlovna blef litet förlägen, hon erinrade sig Pigasofs
olyckliga äktenskap och svarade blott med en liten nickning på
hufvudet.

--- Ja, en qvinna har verkligen gjordt mig ondt, återtog
  Pigasof, --- och det oaktadt hon var en god qvinna, mycket god
  ...

--- Hvem var det då?

--- Min mor, sade Pigasof med något sänkt stämma.

--- Er mor! På hvad sätt kunde hon göra er ondt?

--- {s.~25} Derigenom att hon födde mig till verlden.

Darja Michajlovna rynkade ögonbrynen.

--- Det tyckes mig, sade hon, --- som vårt samtal tagit en mindre
  behaglig vändning... Konstantin, spela för oss den nya etyden af
  Thalberg, kanhända skall musikens toner tämja Afrikan Semenitsch
  så, som Orfeus fordom tämde de vilda djuren.

Konstantin Diomiditsch satte sig till pianot och spelade etyden på ett
ganska tillfredsställande sätt.

I början lyssnade Natalia Alexejevna uppmärksamt, men snart återtog
hon sitt arbete.

--- Merci, c'est charmant, yttrade Darja Michajlovna. --- Jag tycker
  om Thalberg. Il est si distingué. Hvad är er tanke, Afrikan
  Semenitsch?

--- Jag tänker, började Pigasof långsamt, att det finns tre slags
  egoister: egoister, som sjelfva lefva och låta andra lefva;
  egoister, som sjelfva lefva, men icke tillåta andra att lefva, och
  slutligen egoister, som hvarken sjelfva lefva eller låta andra
  lefva. Qvinnorna tillhöra till största delen det tredje slaget.

--- Högst artigt! Jag blott undrar öfver en sak, Afrikan Semenitsch,
  och det är öfver säkerheten och sjelftilliten i era omdömen. Kan
  ni verkligen aldrig misstaga er?

--- Hvem har sagt något sådant? Jag kan misstaga mig, äfven mannen
  kan misstaga sig. Men vet ni, hvad det är för skilnad mellan våra
  misstag och qvinnans? Ni vet icke? Nå väl, se här skilnaden. En
  man kan till exempel säga, att två gånger två icke är fyra, utan
  fem eller tre och en half, men en qvinna {s.~26} skulle säga, att
  två gånger två gör --- ett stearinljus.

--- Det der vill jag minnas att jag hört förr... Men tillåt mig att
  fråga, hvad sammanhang ha era tankar om de tre slagen af egoister
  med den musik, ni nyss hörde?

--- Intet alls... jag hörde inte på musiken.

--- Nu ser jag, min vän, att du oförbätterlig är, och jag drager mig
  undan, sade Darja Michajlovna, med en lätt förändring af en bekant
  vers af Gribojedof.

--- Men hvad tycker ni då om, då icke musik behagar er? Literaturen
  kanhända?

--- Jag älskar literaturen, men icke den nyaste.

--- Hvarför det?

--- Jag skall säga er hvarför. För icke längesedan for jag öfver Oká
  på färja i sällskap med en adlig herre. Färjan landade vid ett
  mycket brant ställe. Vagnarna måste dragas upp för backen med
  handkraft. Den adlige herrn hade en mycket tung kalesch. Medan
  färjkarlarne arbetade och sleto ondt, under det de släpade upp
  kaleschen på strandvägen, stod han på färjan och skrek och jämrade
  sig så, att man riktigt kunde tycka, att det var synd om honom.
  »Der«, tänkte jag, »ha vi en ny användning af arbetsfördelningens
  princip.« Så är det äfven med den nyaste literaturen, andra släpa
  och arbeta, men hon skriker.

Darja Michajlovna smålog.

--- Och det är detta man kallar en reproduktion af samtidens lif,
  fortfor Pigasof outtröttligt, --- en djup sympati för samhällets
  lifsfrågor och en massa andra namn!... Ack, dessa stora, tomma,
  klingande ord!

--- {s.~27} Men qvinnorna, som ni angriper så häftigt, de åtminstone
  nyttja icke dessa tomma, ljudande ord.

Pigasof ryckte på axlarna.

--- De nyttja dem ej, derför att de inte förstå att använda dem. 

Darja Michajlovna rodnade lätt.

--- Ni börjar att tala nästan djerft, Afrikan Semenitsch, anmärkte hon
  med ett tvunget leende.

Alt blef tyst i rummet.

--- Hvar ligger Solotonoscha, frågade en af gossarne Basistof.

--- I guvernementet Poltava, min lilla vän, tog Pigasof till ordet,
--- i sjelfva Tofslandet. {Öknamn på Lilla Ryssland, emedan der de
  lägsta klasserna blott bära en hårtofs på det eljest rakade
  hufvudet.} (Han begagnade sig med glädje af tillfället att ge
  samtalet en annan vändning). --- Vi hafva talat om literatur... om
  jag hade mer pengar än jag behöfde, skulle jag genast bli
  lill-rysk poet.

--- Hvad är det för något? En skön poet minsann! utbrast Darja
  Michajlovna. --- Kan ni då lill-ryska?

--- Inte det ringaste, men det är alldeles obehöfligt.

--- Huru, obehöfligt?

--- Ja alldeles onödigt. Man behöfver blott ta ett ark papper och
  skrifva öfverst på sidan: Duma, {Så benämnas de
  lill-ryska folkvisorna.} se'n börjar man på det här viset:

    »Du är min del, min lott«,

  eller:

   »Kosacken Nalivajko sitter på kullen.«

  Och {s.~28} så fortsätter man med allahanda meningslösa ord,
  tillfogar här och der några utropsord: graje! graje! voropaje!
  hopp! hopp! eller något dylikt, och stycket är färdigt. Se'n
  trycker man och ger ut det, lill-ryssen läser, stöder kinden mot
  handen och gråter af rörelse... det är en så känslig själ!

--- Ursäkta mig, ropade Basistof, --- hvad är det ni säger för något?
  Det är ju inte det ringaste öfverensstämmande med sanningen. Jag
  har bott i Lill-Ryssland, tycker om landet och känner dess
  språk... »Graje, graje, voropaje«, är idel nonsens.

--- Det må vara, men säkert är, att alla de der tofsmänniskorna skulle
  röras till tårar af mitt stycke. Ni talar om språket. Fins det
  då kanhända ett lillryskt språk? Jag bad en gång en tofsmenniska
  att öfversätta följande fras, den första bästa som föll mig i
  tankarna: »Grammatiken är konsten att riktigt läsa och skrifva.«
  Vet ni huru han öfversatte detta på lill-ryska: »krammatyken ä
  kånsten att ryktygt lösa å skryffva«... Nå väl, tycker ni att
  detta är ett språk, ett sjelfständigt språk, hva' falls? Nej,
  hellre än att medge det, vore jag beredd att låta min bäste vän
  stötas sönder i en mortel.

Basistof ville svara.

--- Låt honom vara, sade Darja Michajlovna, --- ni vet ju, att han
  aldrig säger något annat än paradoxer.

Ett elakt leende for öfver Pigasofs drag. En betjent inträdde och
anmälde Alexandra Pavlovnas och hennes broders ankomst.

Darja Michajlovna steg upp för att taga emot dem. 

--- {s.~29} Välkommen, Alexandrine! sade hon, skyndande
  henne till mötes, --- hvad det var snält af er att komma!
  ... Välkommen Sergej Pavlitsch!

Volintsef tryckte lätt Darja Michajlovnas hand och gick fram till
Natalia Alexejevna.

--- Nå, den der baron, er nya bekantskap, kommer han i dag? frågade
  Pigasof.

--- Ja, det gör han.

--- Man säger, att han är en stor filosof, han slår omkring sig med
  Hegel och Kant.

Darja Michajlovna svarade icke, utan lät Alexandra Pavlovna taga plats
på soffan och satte sig sjelf bredvid henne.

--- Filosofien, fortfor Pigasof, --- den högsta ståndpunkten!... Hvad
  jag är led vid dessa höga ståndpunkter! Och hvad kan man se från
  höjden? Om man vill köpa en häst, ställer man sig kanske då på
  tornspetsen för att taga honom i betraktande?

--- Skulle icke den der baronen hafva med sig en afhandling? frågade
  Alexandra Pavlovna.

--- Jo, svarade Darja Michajlovna med konstlad likgiltighet, --- en
  afhandling om handelns förhållande till industrien inom
  Ryssland... Men var inte rädd, vi komma inte att läsa ur den
  här... det är inte derför, som jag bett er komma hit. Le baron
  est aussi aimable que savant, och han talar ryska så utmärkt väl.
  C'est un vrai torrent... il vous entraîne!

--- Talar så utmärkt väl ryska, mumlade Pigasof, --- att han förtjenar
  att berömmas på franska.

--- {s.~30} Brumma ni, Afrikan Semenitsch, brumma ni ... det passar
  så väl till er oordnade chevelyr... Men hvarför kommer han då
  inte? Vet ni hvad, messieurs et mesdames, tillade Darja
  Michajlovna, i det hon såg sig omkring i salongen, --- låtom oss
  göra ett slag i trädgården, det återstår ännu en timme till
  middagen, och vädret är angenämt.

Hela sällskapet reste sig och begaf sig ned i trädgården.

---

Darja Michajlovnas trädgård sträckte sig ända ned till strandbrädden.
Der fans en mängd löfsalar af akasia och syrén, många gamla
lindalléer, dunkla och välluktande, medan topparna skimrade
smaragdgrönt.

Volintsef hade i sällskap med Natalia och mademoiselle Boncourt
fördjupat sig bland de tätast bevuxna delarna af trädgården.
Volintsef gick vid Natalias sida. M:lle Boncourt följde efter på ett
kort afstånd.

--- Hvad har ni gjort i dag? frågade Volintsef slutligen, dragande i
  spetsarna af sina vackra, mörkt blonda mustascher.

Till anletsdragen liknade Volintsef sin syster, men i uttrycket fans
icke samma rörlighet och lif, och hans vackra, milda ögon hade en
svårmodig blick.

--- Just ingenting, svarade Natalia, --- jag har hört på Pigasofs
  bittra utfall, jag har stickat båge och läst.

--- Hvad har ni läst?

--- {s.~31} Jag har läst... korstågens historia, sade
  Natalia med en lätt tvekan i rösten.

Volintsef såg på henne.

--- Ah! utbrast han slutligen, --- det måste vara intressant.

Han afbröt en gren och började svänga med den i luften. De gingo en
stund tysta.

--- Hvad är det för en baron, er mor har gjort bekantskap med, började
  Volintsef åter samtalet.

--- En kammarjunkare, nyss ankommen till orten. Mamma berömmer honom
  mycket.

--- Er mor blir lätt intagen.

--- Det visar, att hon ännu eger ett ungt hjerta, anmärkte Natalia.

--- Ja, det är sant... Jag skall snart skicka er ert sto. Det
  är nu nästan fullkomligt inridet. Jag vill ha henne att fatta
  galoppen från stället, och jag skall nog få henne derhän.

--- Merci... Men... jag är verkligen förlägen...
  ni rider sjelf in henne... man säger, att det är
  ansträngande.

--- För att göra er en glädje, Natalia Alexejevna, det vet ni, är jag
  beredd att... jag skulle... det är en sådan
  obetydlighet...

Volintsef tystnade.

Natalia såg vänligt på honom och sade ännu en gång:
»Merci«.

--- Ni vet, återtog Sergej Pavlitsch efter en längre tystnad, --- att
  det fins ingenting... Men hvarför säger jag er detta, ni
  vet ju alt.

I {s.~32} samma ögonblick ljöd en klocka från slottet.

--- Ah! La cloche du diner! ropade m:lle Boncourt, --- retournerons!

»Quel dommage« tänkte den gamla fransyskan för sig sjelf, under det
hon efter Natalia och Volintsef steg upp för terrassens trappor, »quel
dommage que la conversation«... hvilket man skulle kunna öfversätta
på följande sätt: »Du är rätt bra min unge vän, men litet enfaldig.«

Baronen kom icke till middagen. Man väntade på honom en halftimme.
Vid bordet ville samtalet icke taga någon lifligare fart. Sergej
Pavlitsch bara såg på Natalia Alexejevna, bredvid hvilken han fått sin
plats, och slog oupphörligt vatten i hennes glas. Pandalevski
bemödade sig förgäfves att fängsla sin grannes, Alexandra Pavlovnas,
uppmärksamhet. Han sjöd af ömhet och älskvärdhet, men hon hade stor
möda att qväfva sina gäspningar.

Basistof rullade små kulor af bröd och tänkte på ingenting. Till och
med Pigasof teg, och då Darja Michajlovna anmärkte, att han i dag var
föga älskvärd, svarade han buttert: --- När plägar jag vara älskvärd?
Det är inte min sak... men, tillade han med ett bittert leende, ---
haf blott tålamod en tid, jag är ju bara kvass, {En syrlig rysk
nationaldryck.} de l'ordinaire kvasse russe! men er kammarjunkare,
han...

--- Bravo! afbröt honom Darja Michajlovna. --- Pigasof blir
  svartsjuk, svartsjuk på förhand.

Pigasof svarade ingenting, utan såg blott dystert framför sig.

Klockan slog sju, och hela sällskapet samlade sig åter i salongen.

--- Det ser ut som han icke skulle komma, sade Darja Michajlovna.

I detsamma hördes bullret af en vagn, en liten tarantas {Ett slags låg
resvagn.} körde upp på gården, och efter några ögonblick inträdde en
betjent i salongen och räckte Darja Michajlovna ett bref på en
silfverbricka.

Hon läste det ända till slut, vände sig derpå till betjenten och
frågade:

--- Hvar är herrn, som har medfört det här brefvet?

--- Han sitter i vagnen. Befaller ers nåd, att han föres in?

--- Bed honom stiga in.

Betjenten gick.

--- Så förargligt! återtog Darja Michajlovna, --- föreställ er bara,
  baronen har erhållit befallning att genast återvända till
  Petersburg. Han skickar mig nu sin afhandling med en herr Rudin,
  en af hans vänner. Baronen ville presentera honom för mig ...
  han berömmer honom mycket. Så ledsamt det var! Jag hade hoppats,
  att baronen skulle tillbringa någon tid hos oss.

--- Dmitrij Nikolaitsch Rudin, anmälde lakejen.

III.
{s.~34}

I salongen inträdde en högväxt man om trettiofem år, med något lutande
hållning, krusigt hår och solbrända, oregelbundna, men intelligenta
och uttrycksfulla drag. Under den raka, breda näsan voro läpparnas
linier fast och behagfullt tecknade, och de lifliga, mörkblå ögonen
glimmade med fuktig glans. Hans drägt var ej ny och så trång, att den
såg ut som den vore urväxt.

Med hastiga steg närmade han sig Darja Michajlovna, och, bugande sig
helt kort, sade han, att han länge önskat få äran föreställas för
henne, och att hans vän baronen var mycket ledsen öfver, att han ej
haft tillfälle att taga personligt afsked af henne.

Det fina, tunna ljudet af Rudins röst stämde ej rätt öfverens med hans
höga växt och breda bröst.

--- Var god och tag plats... det är mig angenämt att göra er
  bekantskap, sade Darja Michajlovna, och sedan hon presenterat alla
  närvarande för honom, frågade hon, om han vore bosatt i trakten
  eller resande.

--- Min egendom ligger i T...ska guvernementet, svarade Rudin, ännu
  hållande hatten på knäna, --- men sedan någon tid uppehåller jag
  mig i dessa trakter. Jag har kommit i affärer och är tills vidare
  bosatt i er distriktsstad.

--- Hos hvem?

--- {s.~35} Hos doktorn. Han och jag äro gamla universitetskamrater.

--- Jaså, hos doktorn. Man talar mycket godt om honom, man säger, att
  han förstår sin sak... Har ni länge varit bekant med er vän baron
  Muffel?

--- Jag träffade tillsammans med honom i Moskva förliden vinter och
  har nu tillbragt ungefär en vecka på hans egendom.

--- Han är en mycket intelligent och bildad man.

--- Ja utan tvifvel.

Darja Michajlovna luktade på sin med eau-de-cologne fuktade näsduk.

--- Ni är embetsman, förmodar jag? frågade hon.

--- Hvem? Jag?

--- Ja.

--- Nej... Jag har tagit afsked.

En stunds tystnad inträdde, derpå blef samtalet allmänt.

--- Tillåt mig en måhända alt för nyfiken fråga, började Pigasof, i
  det han vände sig till Rudin. --- Känner ni innehållet af den
  afhandling, som herr baronen skickat med er?

--- Ja, det gör jag.

--- Denna uppsats behandlar handelns förhållande... nej, så var det
  icke... industriens förhållande till handeln inom vårt
  fädernesland. Det var så, tyckte jag, ni behagade uttrycka er,
  Darja Michajlovna.

--- Ja, derom handlar den, sade Darja Michajlovna, förande handen till
  pannan.

--- {s.~36} Jag har visserligen, fortfor Pigasof, --- ett klent omdöme
  om dessa ämnen, men jag måste tillstå, att redan sjelfva titeln på
  afhandlingen förefaller mig ovanligt... hur skall jag säga det
  riktigt delikat... ovanligt dunkel och virrig.

--- Hvarför förefaller den er så?

Pigasof log och såg flyktigt på Darja Michajlovna.

--- Är det då er sjelf så klart, sade han ånyo, vändande sitt
  räfansigte mot Rudin.

--- Mig?... Ja.

--- Hm... ja visst... ni måste veta det bättre.

--- Har ni ondt i hufvudet? frågade Alexandra Pavlovna, i det hon
  vände sig till Darja Michajlovna.

--- Nej. Det är alltid så der med mig... C'est nerveux.

--- Tillåt mig ännu en gång fråga, började Pigasof åter med ett visst
  näsljud, --- er bekantskap, herr baron Muffel... jag vill minnas,
  att det var så han hette?

--- Ja.

--- Har herr baron Muffel specielt slagit sig på nationalekonomien,
  eller egnar han blott åt denna intressanta vetenskap de lediga
  stunder, som sällskapslifvet, nöjen och hans embetsåligganden
  lemna honom öfriga?

Rudin såg skarpt och oafvänt på Pigasof.

--- Baronen är i detta ämne verkligen dilettant, svarade han lätt
  rodnande, --- men i hans afhandling finnas många sanningar och
  intressanta upplysningar meddelade.

--- {s.~37} Då jag ej känner till afhandlingen, kan jag ej
  tvista med er derom... Men jag skulle vilja taga mig
  friheten att fråga: er vän baron Muffel håller sig förmodligen mer
  till allmänna teorier än till fakta?

--- I hans uppsats finnas både fakta och på fakta stödda teorier.

--- Jaså, jaså. Men efter min åsigt... ni tillåter väl, hoppas jag,
  att jag så här, när tillfälle erbjuder sig, äfven säger mitt ord
  om saken... Jag har, om jag får upplysa derom, tillbragt tre år
  vid Dorpats universitet... Nå väl, alla dessa så kallade allmänna
  teorier, hypoteser, system... tag ej illa upp, jag är en enkel
  landsortsbo, går rakt på saken och säger sanningen rent ut... duga
  till ingenting. Alt det der är filosofiska
  spetsfundigheter... för att slå folk blå dunster i ögonen. Nej,
  mina herrar, ge oss fakta, vi begära ingenting annat af er.

--- Verkligen! utbrast Rudin. --- Men sedan måste man dock förklara
  meningen af samma fakta.

--- Allmänna teorier, fortfor Pigasof outtröttligt, --- jag är
  utledsen vid teorier, synpunkter, slutledningar! Alt det der
  grundar sig bara på så kallade öfvertygelser. Hvar och en
  framlägger sin öfvertygelse och fordrar att vid den skall fästas
  afseende, att man skall befatta sig med dylikt. Äsch, sån't
  strunt!

Pigasof slog med knytnäfven i luften. Pandalevski utbrast i skratt.

--- Förträffligt, sade Rudin, --- alltså skulle det efter er åsigt
  icke finnas någon öfvertygelse?

--- Nej... det fins heller ingen.

--- {s.~38} Är det er öfvertygelse?

--- Ja.

--- Hur kan ni då säga, att det icke fins några? Der har ni ju redan
  en till att börja med.

Alla började skratta och se på hvarandra.

--- Nej, förlåt, ursäkta mig, började Pigasof...

--- Bravo, bravo! ropade Darja Michajlovna, klappande i händerna, ---
  slagen, Pigasof, slagen!

Hon tog sakta hatten ur Rudins händer.

--- Vänta litet, min fru, med er glädje, litet tålamod blott, sade
  Pigasof förargad. --- Det är inte nog att med en min af
  öfverlägsenhet kasta fram ett spetsigt ord, man måste bevisa,
  vederlägga... Vi hafva aflägsnat oss från sjelfva tvisteämnet.

--- Tillåt mig, anmärkte Rudin lugnt, --- saken är ganska enkel. Ni
  tror icke på nyttan af allmänna teorier, ni tror icke på
  öfvertygelser.

--- Nej, det gör jag inte, jag tror inte på någonting.

--- Mycket bra. Ni är skeptiker.

--- Jag ser inte nödvändigheten af att begagna ett så'nt der lärdt
  ord. För öfrigt...

--- Nå fortsätt, inföll Darja Michajlovna.

--- Seså, nu börjar det, muttrade Pandalevski för sig sjelf i ett
  hörn, under det han log med förnöjd uppsyn.

--- Detta ord uttrycker min mening, återtog Rudin. --- Ni förstår
  det, hvarför skulle jag då inte begagna det? Ni tror ej på
  någonting... Hvarför tror ni då på fakta?

--- {s.~39} Huru, hvarför? Men det är då utmärkt! Ett faktum är en
  bekant sak, hvar menniska vet hvad ett faktum är ... Jag dömer
  derom efter erfarenhet, efter min egen känsla.

--- Men kan det inte hända, att er känsla bedrar er? Känslan säger
  er, att solen går ikring jorden... men kanske delar ni icke
  Kopernikus' åsigt? Tror ni inte på honom heller?

Åter flög ett leende öfver allas ansigten, och allas ögon riktades mot
Rudin med ett uttryck, som tydligen sade: »den der är inte dum, han«.

--- Ni vill alltid skämta, sade Pigasof, --- det är ganska originelt,
  men det hör inte till saken.

--- I hvad jag hittills sagt, svarade Rudin, --- beklagar jag blott,
  att det fins alt för litet originalitet. Alt detta är länge sedan
  allbekant och tusende gånger upprepadt. Det är ej derpå saken
  beror.

--- Hvarpå beror den då? inföll Pigasof nästan oförskämdt.

Vid tvister brukade han först skämta med sin motståndare, derefter
fara ut i grofheter, och slutligen öfvergå till en surmulen tystnad.

--- Se här hvarpå, fortfor Rudin. --- Jag kan ej annat än känna en
  djup ledsnad, då jag hör förståndigt folk kasta sig öfver ...


--- Systemer? inföll Pigasof.

--- Nå ja, öfver systemer. Hvarför förargar er det ordet så mycket?
  Hvarje system stöder sig på kännedomen om lifvets grundlagar.

--- {s.~40} Men dessa är det dock omöjligt att känna, att utforska!

--- Tillåt mig att fortsätta. Det är visserligen sant, att dessa icke
  äro tillgängliga för alla, och att menniskan aldrig kan undgå att
  misstaga sig i något. Men säkerligen skall ni vara öfverens med
  mig derom, att till exempel Newton har upptäckt några af dessa
  grundlagar. Han var ett geni, det medgifves, men geniernas
  upptäckter äro stora äfven deruti, att de blifva allas egendom.
  Sträfvandet att finna det allmänna och ursprungliga i de enskilda
  företeelserna är en af menniskoandens grundegenskaper och hela vår
  bildning...

--- Aha! Det var alltså dit, ni ville komma, inföll Pigasof, släpande
  på orden. --- Jag är en praktisk man och stolt öfver att vara
  det, jag vill icke inlåta mig på alla de der metafysiska
  spetsfundigheterna och kommer inte heller att göra det.

--- Mycket bra, ni gör alldeles som ni vill. Men tillåt mig att fästa
  er uppmärksamhet derpå, att sjelfva denna vilja att vara en
  uteslutande praktisk menniska bildar i och för sig ett slags
  system, en teori...

--- Bildning, sade ni, afbröt honom Pigasof ånyo, --- ni tänkte väl
  också med det ordet slå blå dunster i ögonen på mig! Den är just
  nödvändig, den der beprisade bildningen! Jag vill inte ge ett
  kronans öre för hela er bildning!

--- Men ni för diskussionen på ett dåligt sätt, Afrikan Semenitsch,
  anmärkte Darja Michajlovna, som med stor tillfredsställelse
  iakttagit sin nye gästs lugna {s.~41} sjelfbeherskning och utsökta
  höflighet. »C'est un homme comme il faut«, tänkte hon, i det hon
  betraktade Rudin med välvillig uppmärksamhet. »Jag måste vinna
  honom.« De sista orden tänkte hon på ryska.

--- Jag tänker icke försvara bildningen, återtog Rudin efter en stunds
  tystnad, --- hon behöfver icke mitt försvar. Ni kan ej tåla henne
  ... hvar och en har sin smak. Det skulle för öfrigt föra oss alt
  för långt bort. Jag ville blott säga, att alla dessa anfall på
  systemer, på allmänna teorier etc., äro i synnerhet derför
  pinsamma, emedan man i och med systemerna förnekar alt vetande,
  all vetenskap och all tro på en sådan, följaktligen äfven tron på
  sig sjelf, på sin egen kraft. Men denna tro är nödvändig; själen
  kan ej lefva allena af känslor och intryck, och det är en synd att
  vara rädd för tanken och ej tro på den. Skepticismen har alltid
  utmärkt sig för vanmakt och ofruktbarhet...

--- Det der är altsammans bara ord, mumlade Pigasof.

--- Må vara, men tillåt mig att anmärka, att med ett dylikt yttrande
  vilja vi ofta blott undandraga oss nödvändigheten att säga något,
  som är mer värdt än blotta orden.

--- Hvad skall det betyda? frågade Pigasof och plirade med ögonen.

--- Ni har nog förstått hvad jag ville säga er, sade Rudin, med en
  liten, men genast återhållen otålighet. --- Jag upprepar det, om
  icke menniskan har en säker utgångspunkt, på hvilken hon tror, en
  fast mark på hvilken {s.~42} hon står, hur skall hon då kunna
  vinna en klar uppfattning af sitt folks behof, betydelse och
  framtid? Hur skall hon kunna veta hvad hon sjelf bör göra, om
  icke...

--- Ära den, som äras bör, framstammade Pigasof och drog sig undan åt
  sidan, utan att se på någon.

Rudin följde honom med ögonen, smålog lätt och teg.

--- Aha! han tog till flykten, sade Darja Michajlovna.

--- Oroa er icke, Dmitrij... Förlåt mig, tillade hon med ett
  intagande leende, --- hur heter efter er far?

--- Nikolaitsch.

--- Oroa er icke, min bäste Dmitrij Nikolaitsch, --- ingen af oss har
  han fört bakom ljuset. Han vill ge sig min af att icke längre
  vilja fortsätta tvisten... Han känner med sig, att han ej kan
  disputera med er. Men var god och sätt er litet närmare och låt
  oss språkas vid.

Rudin makade sin stol närmare soffan.

--- Hur kommer det sig till, att vi inte förr gjort bekantskap med
  hvarandra? började Darja Michajlovna, --- det förvånar mig ...
  Har ni läst den här boken? C'est de Tocqueville, vous savez.

Darja Michajlovna räckte Rudin en fransk broschyr.

Rudin tog det lilla tunna häftet, bläddrade i det några ögonblick och
svarade, i det han lade det tillbaka på bordet, att han väl icke hade
läst denna herr {s.~43} Tocquevilles afhandling, men att han ofta
tänkt på det af honom behandlade ämnet.

Samtalet kom i gång. Rudin var i början liksom litet förlägen,
tvekade att tala ut sin mening och hade svårt att finna ord, men
småningom blef han mera varm och vältalig. Efter en qvarts timme
hördes blott hans röst i rummet. Alla hade samlat sig i en krets
omkring honom. Pigasof allena höll sig på afstånd i ett hörn bredvid
kakelugnen.

Rudin talade med klarhet, värma och kraft samt lade i dagen betydande
kunskaper och stor beläsenhet. Ingen hade väntat att i honom finna
något framstående... Han var så enkelt klädd, och man hade icke hört
talas om honom... Alla föreföll det besynnerligt och ofattligt, hur
en så begåfvad man helt oförmodadt kunde dyka upp midt på landsbygden.
Desto mer förvånade han, och, man kunde säga, hänförde han alla, i
främsta rummet Darja Michajlovna. Hon var stolt öfver sitt fynd och
tänkte redan i förväg på, huru hon skulle föra Rudin ut i verlden. I
hennes första intryck låg altjämt, oaktadt hennes år, mycket
ungdomligt, nästan något barnsligt. Alexandra Pavlovna förstod,
sanningen att säga, högst obetydligt af hvad Rudin talade, men hon var
mycket förvånad och angenämnt öfverraskad; äfven hennes bror
förundrade sig. Pandalevski betraktade uppmärksamt Darja Michajlovna
och blef afundsjuk. Pigasof tänkte: »Ville jag ge femhundra rubel,
kunde jag nog få en ändå bättre näktergal.« Men mer än alla andra voro
Basistof och Natalia slagna af häpnad. Basistof kund knapt andas,
{s.~44} han satt med öppen mun och uppspärrade ögon och hörde och
hörde, så, som han aldrig gjort i sitt lif förr. Natalias ansigte
lågade i högröd färg, och hennes ögon, oafvändt fästade på Rudin,
blefvo på en gång mörkare och mera glänsande...

--- Hvilka präktiga ögon han har, hviskade Volintsef till henne.

--- Ja, mycket vackra.

--- Skada blott, att händerna äro så stora och röda.

Natalia svarade icke.

Man bjöd ikring te. Samtalet blef mera allmänt, men redan deraf att
alla genast tystnade, blott Rudin öppnade munnen, kunde man döma till
styrkan af det intryck han gjort.

Det föll Darja Michajlovna in att gäckas litet med Pigasof. Hon gick
till honom och sade halfhögt: --- Hvarför tiger ni och bara småler
hånfullt? Försök ett tag till med honom, och utan att afvakta hans
svar, vinkade hon Rudin till sig.

--- Ni känner ännu icke en af hans mest framstående sidor, sade hon,
  visande på Pigasof. --- Han är en förskräcklig qvinnohatare,
  oupphörligt anfaller han dem, var god och omvänd honom till en
  bättre åsigt.

Rudin blickade ned på Pigasof helt ofrivilligt; han var två hufvuden
längre än denne.

Pigasof kröp nästan ihop af förargelse, och hans gula ansigte blef
ändå mer gulblekt.

--- {s.~45} Darja Michajlovna misstar sig, började han med
  osäker röst, --- det är icke qvinnorna allena jag angriper, hela
  menniskosläget misshagar mig.

--- Hvad har kunnat inge er en så dålig tanke om menniskorna? frågade
  Rudin.

Pigasof såg honom rakt i ögonen.

--- Förmodligen hvad mitt eget hjerta lärt mig, ty i detta upptäcker
  jag för hvarje dag alt mer och mer uselhet, och jag dömer andra
  efter mig sjelf. Kanhända är detta orätt, och jag vida sämre än
  andra, men hvad vill ni man skall göra? Det är nu en gång min
  vana.

--- Jag förstår er och sympatiserar med er, sade Rudin. --- Hvilken
  ädel själ har ej erfarit ett verkligt begär att nedsätta sig
  sjelf! Men man får icke stanna i ett dylikt läge, utan söka komma
  ut derifrån.

--- Jag tackar underdånigst för det intyg på adelskap, ni behagat
  utställa åt min själ, genmälte Pigasof, --- men mitt läge är på
  intet vis dåligt, så att, äfven om det fins en utgång derur, så
  får det vara som det är, söka den, kommer jag icke att göra.

--- Men detta är ju att... förlåt mig uttrycket... föredraga
  egenkärlekens tillfredsställelse framför önskan att vara och lefva
  i sanningen...

--- Nå än se'n då, utropade Pigasof, --- egenkärleken, det är något
  som jag förstår, och ni, hoppas jag, förstår den också, hvar och
  en förstår den, men sanningen!... Hvad är sanningen för något?
  Hvar fins hon, denna sanning?

--- {s.~46} Jag vill fästa er uppmärksamhet på att ni gerna
  upprepar era egna ord, anmärkte Darja Michajlovna.

Pigasof ryckte på axlarna.

--- Hvad gör det! Jag frågar, hvar är sanningen? Inte ens
  filosoferna veta, hvar hon är. Kan säger: »se här är hon, det här
  är sanning«, men Hegel säger: »nej, du misstar dig alldeles, det
  här är sanning«.

--- Och vet ni, hvad Hegel säger derom? frågade Rudin, utan att höja
  rösten.

--- Jag upprepar, fortfor Pigasof i hetsig ton, --- att jag inte kan
  förstå, hvad sanning är. Enligt min åsigt fins hon alls icke till
  i verlden, det vill säga, ordet fins, men saken fins icke.

--- Fy, fy! ropade Darja Michajlovna. --- Skäms ni inte, ni gamle
  syndare, att säga något sådant! Fins det ingen sanning? Hvarför
  lefver man då i denna verlden?

--- Och jag tror dock, genmälde Pigasof harmfullt, --- att för er,
  Darja Michajlovna, skulle det i alla händelser vara lättare att
  lefva utan sanning än utan er kock Stefan, som är en sådan mästare
  att laga buljong! Och hvad skall ni med sanning att göra, var god
  och säg mig det? En liten kokett mössa kan man dock inte sy af
  den.

--- Skämt är icke bevis, anmärkte Darja Michajlovna, --- i synnerhet
  då det urartar till personliga utfall.

--- Jag vet inte, hur det förhåller sig med sanningen, men att höra
  den gör tydligen ondt, brummade Pigasof och drog sig undan.

Rudin {s.~47} åter fortsatte att behandla den väckta frågan om
egenkärlekens eller sjelfkänslans betydelse och talade deröfver med
mycken insigt. Han visade att en menniska utan sjelfkänsla är oduglig
till allting, att sjelfkänslan är en Arkimedes' häfstång, med hvilken
man kan rubba jorden från sin plats, men att nu för tiden blott den
förtjenar namnet menniska, som förstår att beherska sin sjelfkänsla
så, som ryttaren sin häst, som förmår att för det allmänna bästa gifva
sin egen personlighet som offer.

--- Egennytta, så sammanfattade han sin åsigt, --- är sjelfmord. Den
  egennyttiga menniskan förtorkar som ett enstaka ofruktbart träd,
  men sjelfkänslan såsom ett verksamt sträfvande efter fullkomning
  är källan till alt stort... Ja, menniskan måste bryta sin
  personlighets hårdnackade egoism för att gifva denna personlighet
  rätt att fritt framträda.

--- Kan ni låna mig en blyertspenna, frågade Pigasof Basistof. 

Basistof fattade icke strax, hvad Pigasof frågade honom om.

--- Hvad skall ni med en blyertspenna, sade han slutligen.

--- Jag vill skrifva upp den sista frasen af herr Rudin. Skrifver man
  inte upp den, glömmer man den, och hvad är det för nytta med den
  se'n? Och ni tycker nog som jag, att en sådan fras är lika mycket
  värd som en storslam i whist.

--- Det fins saker, Afrikan Semenitsch, hvilka det är orätt att
  skratta åt och göra narr af, sade Basistof med värma och vände
  Pigasof ryggen.

Härunder {s.~48} hade Rudin närmat sig Natalia. Hon reste sig upp,
öfver hennes ansigte låg ett uttryck af förlägenhet.

Volintsef, som satt bredvid henne, hade också stigit upp.

--- Jag ser, att det fins ett piano, började Rudin, --- vill ni inte
  spela litet för oss?

--- Ja, jag spelar nog, sade Natalia, --- men inte synnerligen väl.
  Här fins Konstantin Diomiditsch, som spelar mycket bättre än jag.

Pandalevski sträckte fram hufvudet och bet ihop tänderna.

--- Ni gör er sjelf orätt med hvad ni nu säger, Natalia Alexejevna, ni
  spelar visst icke sämre än jag.

--- Känner ni till Schuberts »Erlkönig«? frågade Rudin.

--- Det gör han visst det, ropade Darja Michajlovna. --- Sätt er till
  pianot, Konstantin... Ni tycker om musik, Dmitrij Nikolaitsch?

Rudin svarade blott med en lätt böjning på hufvudet och for med handen
genom håret, liksom om han gjorde sig i ordning att höra på.
Pandalevski började.

Natalia stod vid pianot, midt emot Rudin. Redan vid de första tonerna
fick dennes ansigte ett uttryck af egendomlig skönhet. Hans mörkblå
öron irrade långsamt omkring, stundom stannade de på Natalia.
Pandalevski slutade.

Rudin förblef tyst och gick bort till ett öppet fönster. En doftande
dimma låg som en mjuk svepning {s.~49} öfver parken, de närmast
stående träden ångade sömngifvande svalka, och stjernorna skimrade
stilla. Ljuf var sommarnatten och ljuf den vällust hon väckte.

Rudin blickade ut öfver den dunkla parken och vände sig om.

--- Denna musik och denna natt, började han, --- erinra mig om min
  studenttid i Tyskland, våra sammankomster, våra serenader ...


--- Jaså, ni har varit i Tyskland? frågade Darja Michajlovna.

--- Jag har tillbragt ett år i Heidelberg och nästan lika länge i
  Berlin.

--- Och ni var klädd som student? Man säger, att i Tyskland bära
  dessa en särskild drägt.

--- I Heidelberg gick jag i höga stöflar med sporrar, kort lifrock med
  snörmakerier och med håret hängande långt ner på axlarna. I
  Berlin äro studenterna klädda som alla andra.

--- Berätta oss något ur ert studentlif, bad Alexandra Pavlovna.

Rudin började berätta, men i denna konst hade han just ingen talang.
Hans beskrifningar saknade färg. Han förstod icke att framkalla
munterhet. Dessutom öfvergick han snart från berättelsen om sina
utländska äfventyr till allmänna betraktelser öfver upplysningens och
vetenskapens betydelse, öfver universitet och universitetslif i
allmänhet. I djerfva och breda drag utkastade han en storartad bild.
Alla lyssnade till honom med djup uppmärksamhet. Nu talade han
mästerligt, hänförande, icke alltid i bestämda uttryck, men {s.~50}
just denna obestämdhet gaf hans ord ett egendomligt behag.

Rikedomen på tankar hindrade Rudin att uttrycka sig noggrant och
klart. Den ena bilden trängde undan den andra, liknelser, än oväntadt
djerfva, än utomordentligt träffande, följde tätt på hvarandra. Vidt
skildt från den studerade vältalarens utsökta frasmakeri, bar hans
improvisatoriska flödande tal prägeln af ursprunglig inspiration. Han
sökte icke orden, ledigt och frivilligt kommo de på hans läppar och
tycktes liksom strömma ur hans själ, fulla af den lefvande
öfvertygelsens värme. Rudin egde i hög grad denna gåfva af
»musikalisk vältalighet«. Han förstod att så anslå vissa hjertats
strängar, att alla de öfriga dallrade med underbar klang. En eller
annan åhörare fattade må hända icke rätt klart hvad hans ord betydde,
men han kände sitt bröst vidgas... det var som om ett förhänge drogs
undan för hans ögon, och i fjärran visade sig strålande bilder...

Alla Rudins tankar tycktes vända mot framtiden, och detta gaf honom
denna prägel af framåtträngande ungdomlighet. Stående vid fönstret,
talade han, utan att se på någon särskildt, och inspirerad af den
sympatiska uppmärksamheten omkring honom, af unga qvinnors närvaro, af
nattens skönhet, samt förd af sina egna känslors ström, höjde han sig
till verklig vältalighet, till poesi... Sjelfva ljudet af hans lugna,
klangfulla stämma ökade ordens trollkraft, det var som om något högre,
något för honom sjelf ovanligt talade från hans läppar ... Rudin
talade om det, {s.~51} som gifver menniskolifvet betydelse för
evigheten.

--- Jag erinrar mig, så slutade han, --- en gammal skandinavisk saga.
  Kungen sitter med sina krigare i den långa mörka salen rundt om
  den flammande elden... det är vinter och nattetid. En liten fogel
  flyger hastigt in genom en öppen dörr och ut genom en annan.
  Kungen säger: »Denna fogel är som menniskan på jorden; från
  mörkret kommer den, till mörkret vänder den åter, och blott en
  kort tid får den vara i värmen och ljuset« ... »O konung«,
  genmäler den äldste af hans krigare, »äfven i mörkret omkommer
  fogeln icke och finner åter sitt näste«... Så är ock vårt lif
  kort och förgängligt, men alt stort uträttas dock af menniskan.
  Medvetandet att vara ett verktyg för högre makter måste vara henne
  en ersättning för andra fröjder, i sjelfva döden skall hon finna
  sitt lif, sitt näste...

Rudin tystnade och slog ned ögonen med ett ofrivilligt leende af
förlägenhet.

--- Vous êtes un poète, sade Darja Michajlovna halfhögt.

Och alla instämde i tysthet med henne, alla utom Pigasof. Utan att
afvakta slutet af Rudins långa tal, hade han helt tyst fattat sin hatt
och aflägsnat sig, i det han ondskefullt hviskade åt den nära dörren
stående Pandalevski:

--- Nej, det här står jag då inte ut med längre, jag beger mig bort
  till vanligt simpelt folk.

Ingen {s.~52} hade för öfrigt hållit honom qvar eller ens märkt hans
frånvaro.

Aftonmåltiden serverades, och en half timma derefter skildes man åt.
Darja Michajlovna bad Rudin stanna qvar öfver natten. Alexandra
Pavlovna, som åkte hem med sin bror, hade flera gånger med många o!
och ack! uttryckt sin beundran öfver Rudins ovanliga begåfning.
Volintsef instämde, men anmärkte, att han uttryckte sig stundom något
dunkelt, --- det vill säga icke fullt begripligt, tillade han,
förmodligen för att bättre uttrycka sin mening. Men hans ansigte var
dystert, och den blick, han stadigt höll riktad mot ett hörn af
vagnen, var full af svårmod.

Under det att Pandalevski lagade sig i ordning att gå till sängs och
med mycken aktsamhet aftog sina broderade sidenhängslen, undföll honom
det yttrandet: »en förbannadt skicklig karl!« hvarpå han genast med
stränga blickar befalde den lilla kosack, han hade till kammartjenare,
att lemna rummet. Basistof sof icke på hela natten och klädde icke
ens af sig, utan satt ända till morgonen och skref på ett bref till en
af sina vänner i Moskva. Natalia hade väl klädt af sig och lagt sig,
men hade icke sofvit en minut... utan att ens tillsluta ögonen
blickade hon ut i mörkret, stödjande hufvudet mot handen... Hennes
puls slog feberaktigt, och ofta höjdes hennes barm af djupa suckar.

IV.
{s.~53}

Rudin hade knapt hunnit kläda sig följande morgon, förrän en betjent
inträdde med inbjudning från Darja Michajlovna att dricka te med henne
i kabinettet. Rudin fann henne allena. Hon bad honom med mycken
vänlighet vara välkommen, underrättade sig, om han sofvit godt och
slog sjelf i en kopp te åt honom. Hon frågade till och med, om det
var nog socker, bjöd honom en cigarrett och upprepade ett par gånger,
att hon förundrade sig öfver, att de icke förr gjort hvarandras
bekantskap. Rudin hade tagit plats på något afstånd från henne, men
Darja Michajlovna anvisade honom en liten puff, som stod bredvid
hennes länstol, och lutande sig litet åt hans sida, började hon att
fråga honom om hans familj, hans planer och utsigter. Darja
Michajlovna talade lätt, nästan vårdslöst, och lyssnade till svaren
med tankspriddhet, men Rudin märkte ganska väl, att hon sökte att
behaga honom, ja nästan smickrade honom. Icke utan orsak hade hon
stält till denna lilla morgon-tête-à-tête, icke utan orsak hade hon
klädt sig enkelt men med utsökt smak à la madame Récamier.

Emellertid upphörde Darja Michajlovna snart med sina frågor, hon
började tala om sig sjelf, om sina ungdomsår och om personer, med
hvilka hon gjort bekantskap. Rudin lyssnade med intresse till hennes
utförliga skildringar, men, besynnerligt nog, hvilken person {s.~54}
Darja Michajlovna än talade om, stod hon alltid sjelf i berättelsens
förgrund, och den omtalade personen blef dold och undanträngd. På
detta sätt fick Rudin fullständigt reda på, hvad Darja Michajlovna
hade sagt till den eller den bekante, höge embetsmannen, hvad
inflytande hon utöfvat på den eller den berömde diktaren. Att döma
efter Darja Michajlovnas framställning, skulle i det närmaste alla
framstående personer under de sista tjugufem åren blott tänkt på, hur
de skulle kunna blifva bekanta med henne eller vinna hennes välvilja.
Hon talade om dem enkelt, utan någon särskild förtjusning eller några
loftal, alldeles som man talar om personer hörande till ens familj,
och några af dem kallade hon till och med underliga kurrar. Men hur
hon talade om dem, alltid bildade deras namn, lik en rik infattning
kring en dyrbar sten, en glänsande ram kring Darja Michajlovnas namn.

Rudin hörde på, rökte sin cigarrett och teg, blott sällan fogade han
till den pratlystna nådiga fruns berättelser en obetydlig anmärkning.
Han förstod och tyckte om att tala, att föra en konversation var
deremot icke hans starka sida. Men till ersättning förstod han
förträffligt konsten att höra på. Hvar och en, som han icke redan i
början afskräckt med sin egen talang, yttrade sig i hans närvaro med
tillförsigt och förtroende, med sådant nöje och sådan välvilja följde
han tråden af hvarje annans framställning. Han egde mycken
godmodighet, nämligen det egendomliga slag af godmodighet, som är
vanlig hos menniskor, hvilka oftast känna sig stå öfver sin omgifning.
I tvister deremot {s.~55} lemnade han ogerna sin motståndare sista
ordet, utan öfverväldigade honom med sin häftiga och passionerade
dialektik.

Darja Michajlovna talade hela tiden ryska. Hon skröt gerna med sin
kännedom af modersmålet, ehuru gallicismer och små fransyska ord ofta
inblandade sig i hennes tal. Hon begagnade afsigtligt enkla och
folkliga uttryck men icke alltid rätt lyckligt. Rudins öra sårades
icke af det egendomligt brokiga talet på Darja Michajlovnas läppar,
eller han hade måhända just icke öra derför.

Darja Michajlovna tröttnade slutligen att tala, och, lutande hufvudet
mot stolens dynor, fästade hon sin blick på Rudin och tystnade.

--- Nu förstår jag, började Rudin långsamt, --- hvarför ni hvarje
  sommar reser ut på landet. Ni behöfver denna vederqvickelse. Den
  landtliga stillheten, efter det bullrande hufvudstadslifvet, måste
  stärka och uppfriska er. Jag är öfvertygad om, att ni måste ha en
  djup känsla för naturens skönheter.

--- Darja Michajlovna kastade en sidoblick på Rudin.

--- Naturen... ja... ja, visserligen... jag tycker mycket om den, men
  vet ni, Dmitrij Nikolaitsch, äfven på landet kan man icke lefva
  utan menniskor. Men här fins ingen. Pigasof är här den mest
  begåfvade.

--- Den der gamle, bittre, kritiserande gubben?

--- Ja, just han. För öfrigt duger han nog på landet. Ibland är han
  rätt rolig.

--- Han är icke utan hufvud, återtog Rudin, --- men han är inne på en
  oriktig väg. Jag vet icke, om ni {s.~56} delar min åsigt, Darja
  Michajlovna, men i detta fullständiga och allmänna förnekande
  ligger verkligen ingen välsignelse. Förneka alt, och ni kan lätt
  nog få namn af ett öfverlägset hufvud, detta konstgrepp är bekant.
  Godmodigt folk är genast färdigt att draga den slutsatsen, att ni
  står öfver det ni förnekar. Men detta är ofta falskt. För det
  första fins det fläckar i alt, och för det andra, äfven om ni har
  rätt, är det till er skada. Ert förstånd, uteslutande riktadt på
  en negativ verksamhet, försämras, förtorkas. I det ni
  tillfredsställer er egenkärlek, går ni miste om iakttagelsens och
  erfarenhetens sanna njutningar. Lifvet, det verkliga lifvet,
  undgår er småsinnade och gallsjuka uppfattning, och ni slutar med
  att genom ert grälsjuka häcklande bli en rolighetsmakare åt andra.
  Blott den har rätt att tadla, som älskar.

--- Voilà M:r Pigasof enterré vivant, sade Darja Michajlovna leende.
  --- Och hur mästerligt ni tecknar menniskorna! För öfrigt skulle
  Pigasof sannolikt icke hafva förstått er. Han kan ju icke heller
  fördraga någon annan person än sin egen.

--- Och den skymfar han, tillade Rudin, --- för att derigenom få
  rättighet att skymfa alla andra.

Darja Michajlovna skrattade.

--- Han sluter från den sjukes tillstånd till den friskes... men, à
  propos, hvad tänker ni om baron?

--- Om baron Muffel?... Han är en bra menniska, med godt hjerta och
  mycken erfarenhet, men... utan karakter... I hela sitt lif kommer
  han att förblifva en dilettant, halft lärd, halft verldsman, det
  vill säga helt {s.~57} enkelt... ingenting... Men det är skada
  på honom!

--- Det är också min mening, sade Darja Michajlovna. --- Jag har läst
  hans afhandling... Entre nous... cela a assez peu de fond.

--- Hvad har ni eljes för grannar? frågade Rudin efter en stunds
  tystnad.

Darja Michajlovna strök med lillfingret askan af sin cigarrett.

--- Ja, vidare fins det egentligen inga. Fru Lipin Alexandra
  Pavlovna, som ni såg i går, är ganska älskvärd, men ingenting mer.
  Hennes bror, likaledes en förträfflig menniska, un parfait honnête
  homme. Furst Garin känner ni. Det är nu allihop. Det fins
  visserligen ännu två eller tre grannar, men de äro rakt ingenting
  att tala om. Antingen högfärdiga med de besynnerligaste
  pretentioner, eller folkskygga, eller för mycket ogenerade.
  Fruntimmer, som ni vet, ser jag icke hos mig. Slutligen fins det
  ännu en granne, ganska bildad efter hvad man säger, till och med
  lärd, men förskräckligt underlig, en riktig fantast. Alexandrine
  känner honom och synes icke vara likgiltig för honom. Henne bör
  ni lära känna, Dmitrij Nikolaitsch, det är ett mildt, älskligt
  väsen... hon behöfver blott någon utbildning, men en sådan är
  alldeles oundgänglig.

--- Hon är ganska intagande, anmärkte Rudin.

Ett fullkomligt barn, Dmitrij Nikolaitsch, --- en riktig liten flicka.
Hon har varit gift, mais c'est tout {s.~58} comme... Om jag vore
karl, skulle jag blott kunna förälska mig i sådana qvinnor.

--- Verkligen?

--- Otvifvelaktigt. Sådana qvinnor äro åtminstone friska, och
  friskheten kan icke på konstlad väg efterapas.

--- Men alt annat? frågade Rudin skrattande, hvad som hos honom var
  ganska sällsynt. Då han skrattade, fick hans ansigte ett
  besynnerligt, nästan gubbaktigt uttryck, ögonen drogo sig
  tillsammans, näsan rynkades...

--- Men ni talade om en förskräckligt besynnerlig menniska, för
  hvilken fru Lipin icke skulle vara likgiltig? frågade han.

--- En viss Leschnjef, Michajlo Michajlitsch, en godsegare här i
  trakten.

Rudin såg upp med en förvånad blick.

--- Huru? Leschnjef, Michajlo Michajlitsch? frågade han, --- skulle
  han vara er granne?

--- Ja... Känner ni honom?

Rudin teg.

--- Jag har förut varit bekant med honom... för länge
  sedan... Han är utan tvifvel en rik man? tillade han,
  under det han med ena handen ryckte i stolfransarna.

--- Ja, han är rik, ehuru han klär sig afskyvärdt och åker i en gammal
  schäs som en byfogde. Jag har försökt att få honom hit, han har
  både förstånd och bildning, säger man, och så hafva vi haft en och
  {s.~59} annan affärsförbindelse med hvarandra... Ni vet ju, att
  jag förvaltar min egendom sjelf?

Rudin böjde hufvudet jakande.

--- Ja, sjelf, återtog Darja Michajlovna, --- jag inför inga utländska
  dumheter, utan håller mig till det gamla, goda ryska bruket, och
  vet ni, det ser inte ut att gå så illa, tillade hon, i det hon med
  sin lilla hvita hand beskref en liten cirkelrund sväng i luften.

--- Jag har alltid, sade Rudin artigt, --- varit öfvertygad om att man
  begår en ytterlig orättvisa, då man vill förneka, att qvinnan eger
  praktiskt förstånd.

Darja Michajlovna smålog vänligt.

--- Ni är mycket öfverseende, sade hon, --- men hvad var det nu jag
  ville säga? Hvad talade vi om? Ah, jag mins, det var om
  Leschnjef. Jag har några affärer med honom i fråga om
  landtmätning. Flera gånger har jag bjudit honom till mig, och
  äfven i dag väntar jag honom, men han kommer aldrig. Gud vet
  hvarför... det är ett riktigt original.

Dörrgardinen drogs sakta åt sidan, och hofmästaren inträdde. Det var
en skallig och gråskäggig man i svart frack, hvit halsduk och hvit
väst.

--- Hvad vill du? frågade Darja Michajlovna, och tillade halfhögt,
  vänd till Rudin, --- N'est-ce pas, comme il ressemble à Canning?

--- Michajlovitsch Leschnjef har ankommit, anmälde hofmästaren, ---
  behagar nådig frun mottaga honom?

--- Ack, min Gud, utropade Darja Michajlovna, --- »när man talar om
  trollen, stå de i förstu'n«. Bed honom stiga in!

Hofmästaren {s.~60} gick ut.

--- En sådan underlig menniska! Han kom slutligen, men då skulle han
  komma olägligt och afbryta vårt samtal.

Rudin steg upp och ville gå, men Darja Michajlovna höll honom qvar.

--- Hvart tänker ni gå? Vi kunna mycket väl tala i er närvaro. Och
  så önskar jag, att ni ger mig en likadan teckning af honom som af
  Pigasof. När ni talar, så... vous gravez comme avec un burin.
  Jag ber er stanna.

Rudin ville göra invändningar, men efter några ögonblicks eftertanke
stannade han qvar.

Michajlo Michajlitsch, som redan är läsaren bekant, inträdde i
kabinettet. Han bar äfven nu samma grå öfverrock, och i sina
solbrända händer hade han sin gamla pelsmössa. Han bockade sig ledigt
för Darja Michajlovna och trädde fram till tebordet.

--- Ändtligen har ni då täckts komma hit, monsieur Leschnjef, sade
  Darja Michajlovna. --- Var god och tag plats... Herrarne äro
  bekanta, har jag hört, tillade hon, visande på Rudin.

Leschnjef kastade en blick på Rudin och log med ett besynnerligt
leende.

--- Ja, jag känner herr Rudin, sade han med en lätt bugning.

--- Vi ha vistats tillsammans vid universitetet, anmärkte Rudin
  halfhögt och slog ned ögonen.

--- Vi ha också träffats senare, sade Leschnjef kallt.

Darja {s.~61} Michajlovna såg på bägge med en viss förundran och bad
ånyo Leschnjef taga plats. Han satte sig.

--- Ni har önskat se mig, började han, --- är det angående
  hemmansskiftet?

--- Ja, det rör egentligen skiftet, men äfven utan denna anledning
  hade jag velat se er hos mig. Vi äro ju grannar och väl kanske
  också slägt.

--- Jag är er mycket förbunden min fru, svarade Leschnjef. --- Hvad
  nu skiftet beträffar, så har jag och er förvaltare redan
  fullständigt uppgjort den saken, jag har nämligen gått in på alla
  era förslag.

--- Ja, jag vet det.

--- Men, sade han mig, utan personlig sammankomst med er kunde
  papperen icke underskrifvas.

--- Ja, så är det nu en gång hos mig anordnadt. Det var sant, tillåt
  mig en fråga. Alla era bönder äro väl skattskyldiga?

--- Ja visst.

--- Och ni sysselsätter er sjelf med skiftet? Det är ganska
  berömvärdt.

Leschnjef förblef några ögonblick tyst.

--- Och nu har jag infunnit mig till denna personliga sammankomst,
  sade han.

Darja Michajlovna smålog.

--- Ja, jag ser, att ni har infunnit er. Ni säger detta i en sådan
  besynnerlig ton... Ni hade helt visst föga lust att göra besök
  hos mig.

--- Jag besöker ingen, svarade Leschnjef flegmatiskt.

--- {s.~62} Ingen? Men hos Alexandra Pavlovna helsar ni på ibland?

--- Hennes bror och jag äro gamla bekanta.

--- Jaså, hennes bror? För öfrigt vill jag visst inte tvinga någon.
  Men, förlåt mig, Michajlo Michajlitsch, jag är äldre till åren än
  ni och kan derför ge er en liten påminnelse. Hvad har ni för ett
  nöje att lefva så der som en gammal enstöring? Eller är det
  särskildt mitt hus, som inte behagar er? Är det jag, som
  misshagar er?

--- Jag känner er icke, Darja Michajlovna, derför kan ni icke misshaga
  mig. Ert hus är mycket präktigt, men, jag tillstår det öppet, jag
  tycker inte om att behöfva genera mig. Jag har ingen ordentlig
  frack och nyttjar aldrig handskar. För öfrigt hör jag icke till
  era kretsar.

--- Genom er börd, er uppfostran hör ni till oss, Michajlo
  Michajlovitsch! Hvad är det för glädje att sitta som Diogenes i
  tunnan?

--- För det första var det honom ganska angenämt, för det andra,
  hvaraf vet ni, att jag icke umgås med menniskor?

Darja Michajlovna bet sig i läppen.

--- Det är en annan sak! För mig återstår då intet annat än att
  beklaga, att jag ej haft äran höra till deras antal, dem ni
  bevärdigar med ert umgänge.

--- {s.~63} Monsieur Leschnjef synes mig, inföll Rudin, --- vilja
  öfverdrifva en ganska aktningsvärd känsla, kärleken till friheten.

Leschnjef svarade icke, utan blott såg på Rudin. Det uppstod en
stunds tystnad.

--- Altså, började Leschnjef, i det han steg upp, --- kan jag anse vår
  affär afgjord, och jag får säga till er förvaltare, att han
  skickar till mig papperen till underskrift?

--- Ja det kan ni... men, jag tillstår, ni är så föga älskvärd,
  att jag borde afslå.

--- Men detta skifte är för er vida fördelaktigare än för mig.

Darja Michajlovna höjde på axlarna.

--- Och ni vill inte ens äta frukost hos mig? frågade hon.

--- Jag tackar så mycket, men jag äter aldrig frukost, och jag har
  brådtom hem.

Darja Michajlovna steg upp.

--- Jag vill icke uppehålla er, sade hon, närmande sig till fönstret.
  --- Jag vågar icke hålla er qvar längre.

Leschnjef tog afsked.

--- Farväl, monsieur Leschnjef! Ursäkta att jag besvärat er.

--- Det betyder visst ingenting, svarade Leschnjef och lemnade rummet.

--- Nå, hvad tycker ni? frågade Darja Michajlovna Rudin. --- Nog hade
  jag hört, att han skulle vara en besynnerlig {s.~64} menniska, men
  något sådant hade jag dock aldrig kunnat föreställa mig!

--- Han lider af precis samma sjukdom som Pigasof, svarade Rudin, ---
  begäret att vara originell. Den ene vill vara en Mefistofeles,
  den andre en cyniker. I alt detta ligger mycken egoism, mycken
  sjelfkärlek och litet sanning, litet kärlek. Det är ju också ett
  slags beräkning: man tar på sig en mask af likgiltighet och
  vårdslöshet, då säger kanhända någon: »Se bara på den der mannen,
  huru många talanger låter han icke ligga onyttiga,« men när man
  ser litet närmare efter, så fins det inga talanger alls.

--- Et de deux! sade Darja Michajlovna. --- Ni är en förfärlig
  menniska i karaktersskildringar. Er kommer man icke undan.

--- Tror ni det? sade Rudin. --- För öfrigt borde jag verkligen icke
  tala om Leschnjef... jag höll af honom, höll af honom som en
  vän... men sedan... i följd af åtskilliga missförstånd...

--- Har ni blifvit osams?

--- Nej, men vi skildes åt, och vi skildes sannolikt för alltid.

--- Jaså... ja, jag märkte nog, att ni var liksom litet generad under
  hela tiden han var här... Men jag skall dock alltid vara er
  tacksam för denna stund. Tiden har förflutit på ett ovanligt
  angenämt sätt. Men man måste förstå att hålla måtta i alt. Min
  sekreterare... ni har sett honom, Constantin, c'est lui qui est
  mon secrétaire... har förmodligen redan länge väntat på mig. Jag
  rekommenderar honom åt er, det är en förträfflig, utomordentligt
  tjenstvillig ung man, som dessutom är alldeles förtjust i er. Au
  revoir, cher Dmitrij Nikolaitsch. Hur tacksam är jag icke mot
  baronen, att han gjorde mig bekant med er.

Darja Michajlovna räckte Rudin sin hand. Han tryckte den sakta, förde
den derefter till sina läppar och gick ut i salen. Från salen begaf
han sig upp på terrassen. På terrassen mötte han Natalia.

---

V.
{s.~66}

Darja Michajlovnas dotter, Natalia Alexejevna, kunde vid första
anblicken icke kallas intagande. Hon var ännu icke fullt utvecklad,
mager och solbränd, och höll sig vanligen litet krokig. Men hennes
anletsdrag voro vackra och regelbundna, ehuru något för breda för en
sjuttonårig flicka. Särskildt skön var hennes rena, hvita panna öfver
de fina, i midten liksom brutna ögonbrynen. Hon talade föga, hörde
och såg med uppmärksamhet, nästan forskande, liksom ville hon bilda
sig en klar föreställning öfver alt, som omgaf henne. Ofta stod hon
orörlig, försjunken i tankar, med hängande armar, och blott hennes
ansigte uttryckte tankens inre arbete... Ett knappt märkbart leende
flög hastigt öfver hennes läppar och försvann åter, de stora, mörka
ögonen höjde sig sakta. »Qu'avez vous?« brukade då m:lle Boncourt
fråga och började under bannor förehålla henne, att det icke passade
sig för en ung flicka att försjunka i tankar eller se tankspridd ut.
Men Natalia var icke af naturen tankspridd, tvärtom, hon studerade
flitigt, läste och arbetade gerna, ehuru hon icke gjorde någonting
raskt. Hon hade djupa och starka känslor, men förstod att lägga band
på dem. Som barn hade hon sällan gråtit, och nu voro till och med
suckar sällsynta. Hon bleknade blott, när något smärtade henne.
Hennes mor ansåg henne för en bra och förståndig flicka och kallade
henne skämtande: »mon {s.~67} honnête homme de fille«, men gjorde sig
icke alltför höga tankar om hennes begåfning.

»Min lilla Natascha«, plägade hon säga, »är af naturen kall och lugn,
icke lik mig, och det är så mycket bättre. Hon skall bli lycklig.«
Darja Michajlovna misstog sig. För öfrigt är det sällsynt, att en mor
förstår sin dotter.

Natalia älskade sin mor, men skänkte henne icke något fullt förtroende.

--- Du har ingenting att dölja för mig, sade en gång Darja
  Michajlovna, --- eljes skulle du nog förställa dig, ty du har ditt
  hufvud för dig.

Natalia såg sin moder rakt i ansigtet och tänkte »hvarför skulle
jag inte ha mitt hufvud för mig?«

Då Rudin mötte henne på terrassen, stod hon just i begrepp att i
sällskap med m:lle Boncourt gå in för att sätta på sig en hatt till en
promenad i parken. Hennes morgonarbete var redan afslutadt. Man hade
redan upphört att behandla Natalia som ett barn, m:lle Boncourt hade
för länge sedan slutat att ge henne lektioner i mytologi och geografi,
men hon skulle hvarje morgon i m:lle Boncourts närvaro läsa historiska
böcker, resebeskrifningar och andra lärorika arbeten. Dessa utvalde
Darja Michajlovna åt henne, liksom om hon dervid följde något visst
bestämdt system. Men i sjelfva verket gaf hon åt Natalia alt hvad
hennes franska bokhandlare i Petersburg skickade till henne,
naturligtvis med undantag af Dumas fils & Comp:s romaner. Dessa läste
Darja Michajlovna sjelf. M:lle Boncourt blickade alltid mycket
strängt och skarpt genom sina glasögon på {s.~68} Natalia, då hon
läste historiska böcker. Efter den gamla fransyskans uppfattning var
hela historien full af opassande saker, ehuru hon sjelf af fornålderns
stora män endast --- Gud vet hvarför --- kände till Kambyses och från
nyare tider Ludvig XIV och Napoleon, hvilken senare hon ej kunde tåla.
Men Natalia läste äfven böcker, om hvilkas tillvaro m:lle Boncourt
icke hade någon aning. Hon kunde hela Puschkin utantill.

Natalia rodnade lätt, då hon mötte Rudin på terrassen.

--- Ni tänker er ut och gå? frågade han.

--- Ja, vi ska' göra en promenad i parken.

--- Får jag göra er sällskap?

Natalia såg på m:lle Boncourt.

--- Mais certainement, monsieur, avec plaisir! skyndade sig den gamla
  flickan att svara.

Rudin tog sin hatt och följde dem ut.

Natalia var i början något förlägen öfver att vid Rudins sida gå på
samma smala parkväg, men snart blef hennes sinne lättare. Han frågade
henne om hennes sysselsättningar, hennes lektyr, hennes smak för
landtlifvet m.m. Hon svarade med en viss skygghet men utan denna
brådskande orolighet, som så ofta både uppfattas och utgifves för
blyghet. Hennes hjerta klappade hårdt.

--- Ni finner det icke tråkigt på landsbygden? frågade Rudin, i det
  han lät sin blick långsamt glida öfver Natalias ansigte.

--- {s.~69} Hur skulle det vara möjligt att ha tråkigt på landet! Jag
  är mycket glad öfver, att vi äro här. Här är jag mycket
  lyckligt...

--- Ni är lycklig... det är mycket sagdt. Dock, jag
  förstår... ni är ung.

Rudin uttalade det sista ordet med en egendomlig tonvigt, det låg deri
på en gång afund och medlidande.

--- Ja, ungdomen! tillade han. --- Vetenskapens hela mål är att
  medvetet nå hvad ungdomen omedvetet har.

Natalia såg forskande på Rudin, hon förstod honom icke.

--- Hela morgonen har jag tillbragt i samtal med er mor, fortfor han.
  --- Hon är en ovanlig qvinna, och jag förstår, hvarför alla våra
  skalder satt ett sådant värde på hennes vänskap. Tycker ni om
  diktkonstens alster? tillade han, efter ett ögonblicks tystnad.

»Han examinerar mig«, tänkte Natalia och svarade:

--- Ja, mycket.

--- Poesien är gudarnes språk. Äfven jag älskar dikten, men poesien
  ligger ej i dikten allena, hon är utgjuten öfver hela vår verld,
  hon är öfveralt omkring oss, för dem som kunna förstå henne... Se
  på detta träd, se på denna himmel... från alla håll strömmar
  öfver oss skönhet och lif, men der lif och skönhet är, der är
  poesi...

--- Låt oss sätta oss på den här bänken, fortfor han. --- Se
  så... jag vet inte hvarför, men det förefaller mig, som om... när
  ni blifvit litet mera van vid mig {s.~70} (härvid såg han henne
  leende i ögonen)... vi begge skulle komma att blifva rätt goda
  vänner. Hvad tror ni?

»Han behandlar mig som en liten flicka«, tänkte åter
Natalia, och då hon icke visste hvad hon skulle säga, frågade hon, om
han ärnade stanna länge på landet.

--- Hela sommaren och hösten, möjligen äfven en del af vintern. Jag
  är, som ni kanske vet, ganska fattig, mina affärer äro i oordning,
  och dertill har jag äfven börjat ledsna vid att flacka kring från
  det ena stället till det andra. Det är tid att hvila sig.

Natalia såg på honom med förvåning.

--- Skulle ni kunna tycka, att det är tid att hvila sig? frågade hon
  blygt.

--- Hvad menar ni dermed?

--- Jag menar, återtog hon med en lätt förvirring, --- att andra må
  kunna tala om hvila, men ni... ni måste arbeta, sträfva att
  blifva nyttig. Hvem om icke ni skulle väl...

--- Jag tackar er för er vänliga mening, afbröt Rudin henne. ---
  Blifva nyttig... det är lätt att säga! (han for med handen öfver
  pannan)... Blifva nyttig! upprepade han. --- Äfven om jag hade
  en fast öfvertygelse, att jag kunde blifva det, äfven om jag
  trodde på min egen kraft, hvar skulle jag kunna finna uppriktiga,
  likstämmiga sinnen...

Rudin lät handen sjunka och böjde ned hufvudet med ett sådant uttryck
af hopplöshet och sorg, att Natalia ofrivilligt frågade sig, om det
verkligen var han, som qvällen förut talat sådana varma och af hoppets
ljusaste bilder hänförda ord.

--- {s.~71} Men nej! tillade han, plötsligt resande sig upp och
  skakande sitt hår likt en lejonman, --- alt detta är dumma
  griller, och ni har rätt. Jag tackar er, Natalia Alexejevna, jag
  tackar er uppriktigt...

Natalia visste alldeles icke, hvarför han tackade henne.

--- Detta enda ord af er har erinrat mig om min pligt, har visat mig
  min väg. Ja, jag måste handla. Jag får icke undertrycka min
  förmåga, om jag verkligen eger någon, jag får icke förspilla mina
  krafter allenast med prat... tomt, onyttigt prat, tomma, gagnlösa,
  ihåliga ord...

Och nu flöto hans ord som en ström. Han talade väl, varmt och
hänförande om klenmodets och tröghetens skam, om nödvändigheten att
arbeta och handla. Han öfverhopade sig sjelf med förebråelser,
visade, att det vore lika skadligt att i förväg orera öfver hvad man
ville göra som att sticka med en nål i en mognande frukt, det vore ett
onödigt slöseri med kraft och saft. Han påstod, att det icke finnes
en enda ädel tanke, som icke förmådde väcka anklang och sympati, att
blott de menniskor blifva oförstådda, som antingen icke ännu veta,
hvad de vilja, eller icke äro värda att bli förstådda. Han talade
länge och slutade med att ännu en gång tacka Natalia, hvarpå han
alldeles oväntadt fattade hennes hand och utbrast häftigt:

--- Ni är en ädel flicka!

Denna frihet slog m:lle Boncourt med häpnad. Oaktadt ett fyrtioårigt
vistande i Ryssland hade hon mycken möda att förstå ryska och hade
hittills blott beundrat {s.~72} det flytande behaget i Rudins språk.
För öfrigt var han i hennes ögon ett slags artist eller virtuos, och
af dylikt folk kunde man, efter hennes uppfattning, aldrig begära att
de skulle iakttaga det passande.

Hon steg upp, och under det att hon ryckte i klädningen för att få den
i passande skick, förklarade hon för Natalia, att det vore tid att gå
hem, så mycket hällre, som monsieur Volinsof (så kallade hon
Volintsef) hade tänkt infinna sig till frukosten.

--- Se der är han! tillade hon, blickande uppåt en af alléerna, som
  förde till byggningen.

Och mycket riktigt såg man Volintsef närma sig med hastiga steg.

Helsande på alla redan på afstånd, trädde han fram med en viss
obeslutsamhet i sin hållning, och vändande sig till Natalia med ett
lidande uttryck i sitt ansigte, sade han:

--- Ah! ni promenerar?

--- Ja, svarade Natalia, --- vi voro just på väg hem.

--- Jaså, sade Volintsef, --- ja, låt oss då gå.

Alla begåfvo sig på hemvägen.

--- Hur befinner sig er syster? frågade Rudin Volintsef med en
  särskild mildhet i rösten. Äfven qvällen förut hade han visat sig
  mycket vänlig emot honom.

--- Jag tackar så mycket, hon befinner sig väl. Kanhända skall hon i
  dag komma hit... Men det föreföll mig som ni talade om något, då
  jag kom.

--- {s.~73} Ja, jag talade med Natalia Alexejevna. Hon sade ett ord,
  som gjorde på mig ett djupt intryck...

Volintsef frågade icke hvad det var för ett ord, och under djup
tystnad anlände alla till Darja Michajlovnas slott.

---

Före middagen samlades åter hela sällskapet i salongen. Pigasof hade
dock icke infunnit sig. Rudin var allvarsam och bad ständigt
Pandalevski spela Beethoven. Volintsef teg och såg på golfvet.
Natalia lemnade icke sin mors sida och var än ifrigt sysselsatt med
sitt arbete, än försjunken i tankar. Basistof tog icke ögonen från
Rudin, i ständig väntan, att han skulle säga något vackert. Så
förflöto tre timmar ganska enformigt. Alexandra Pavlovna kom icke
till middagen, och så snart man stigit upp från bordet, lät Volintsef
spänna för sin trilla och for sin väg utan att taga afsked af någon.

Han var nedstämd och dyster. Redan länge älskade han Natalia och hade
ständigt föresatt sig att göra henne sin förklaring, utan att ännu
hafva vågat komma fram dermed. Hon tyckte rätt mycket om honom, men
hennes hjerta förblef lugnt, det insåg han klart. Han hade heller
inga vidare förhoppningar att inge henne en varmare känsla, utan
väntade blott på den stund, då hon fullkomligt skulle hafva vant sig
vid honom, vant sig vid att städse vara honom nära. Hvad kunde
{s.~74} då nu oroa honom? Hade han märkt någon förändring på dessa
två dagar. Natalia hade varit emot honom alldeles som förr...

Föll kanske den tanken honom in, att han måhända alldeles icke kände
Natalias karakter, att hon var honom mer främmande, än han förestälde
sig? Vaknade svartsjukan hos honom, eller hade han en oredig aning om
någon förestående olycka?... Nog af, han led, hur mycket han än
ansträngde sig att beherska sina känslor.

Då han kom in till sin syster, var Leschnjef hos henne.

--- Hvarför kommer du tillbaka så tidigt? frågade Alexandra Pavlovna.

--- Jo... jag tyckte det var tråkigt.

--- Var Rudin der?

--- Ja.

Volintsef kastade mössan ifrån sig och satte sig.

Alexandra Pavlovna vände sig till honom med liflighet och sade:

--- Serscha, kom och hjelp mig att öfvertyga den här egensinniga
  menniskan (hon visade på Leschnjef), att Rudin är ovanligt
  begåfvad och vältalig.

Volintsef mumlade något.

--- Jag motsäger er ju icke det ringaste, började Leschnjef, --- jag
  tviflar icke på herr Rudins begåfning och vältalighet. Jag säger
  blott, att jag icke tycker om honom.

--- Men du har ju knappt sett honom.

--- Jag har sett honom i dag på morgonen hos Darja Michajlovna. Han
  är ju nu hennes storvisir. Det {s.~75} kommer nog en tid, då hon
  ger honom sitt afsked som alla andra... Pandalevski kommer hon
  dock aldrig att göra sig af med... men nu är det han, som är
  herre. Jag har sett honom, jag. Han satt, och hon pekade på mig.
  »Se bara på, min vän, hvad vi ha här för ena konstiga kurrar.« Men
  jag är inte någon dresserad skolhäst, jag, som man för fram och
  visar för publiken. Jag for min väg ifrån sällskapet.

--- Hvarför hade du farit dit?

--- För det der hemmansskiftet du vet, men det var konster och påhitt
  altsammans, hon ville bara se min fysionomi. En förnäm dam... det
  der känner man till.

--- Hans öfverlägsenhet retar er... se der altsammans, sade Alexandra
  Pavlovna med värme, --- det är den, ni icke kan förlåta honom.
  Men jag är öfvertygad om, att Rudin utom sitt goda hufvud har ett
  förträffligt hjerta. Ni skulle se hans ögon, då han...

--- »Om dygdens höghet talar«, citerade Leschnjef.

--- Ni gör mig ond och har mig att gråta. Jag är riktigt ledsen öfver
  att jag icke for till Darja Michajlovna, utan stannade hos er.
  Det är ni inte värd. Reta mig nu inte längre, tillade hon nästan
  gråtfärdigt, --- utan berätta mig hällre något om hans ungdom.

--- Om Rudins ungdom?

--- Ja visst. Ni sade mig ju, att ni kände honom väl, och att ni
  länge hade varit bekant med honom.

Leschnjef steg upp och gick några slag af och an i rummet.

--- {s.~76} Ja, började han, --- jag känner honom mycket väl. Ni
  vill, att jag skall berätta för er om hans ungdom? Må göra då.
  Han är född i Tambof och tillhör en fattig hemmansegareslägt.
  Hans far dog tidigt och lemnade honom allena med sin mor. Hon var
  ett mönster af qvinnor och älskade honom ömt, lefde af
  hafregrynsgröt och offrade alla sina små tillgångar på honom. Sin
  uppfostran erhöll han i Moskva, der han till en början underhölls
  af en farbror, men sedan af en ung rik furste, som han
  hade... nej, förlåt... jag menar... med hvilken han hade knutit
  ett vänskapsband. Sedan studerade han vid universitetet. Der
  gjorde jag hans bekantskap, och vi blefvo snart intima vänner. En
  annan gång skall jag kanske berätta er något om hur vi då lefde.
  Nu kan jag det inte. Derefter reste han utomlands...

Leschnjef fortfor att gå af och an i rummet, Alexandra Pavlovna följde
honom med ögonen.

--- Under sin vistelse utomlands, fortsatte han, --- skref Rudin
  mycket sällan till sin mor och besökte henne blott en gång på en
  veckas tid... Den gamla dog också i främmande armar, och ännu i
  dödsstunden höll hon sina ögon fästa på hans porträtt. Under den
  tid jag bodde i Tambof plägade jag stundom besöka henne. Hon var
  städse vänlig och gästfri, brukade alltid bjuda mig på
  körsbärssylt, och sin Mitja älskade hon outsägligt. Herrar ur
  Petschorins {Petschorin, hufvudpersonen i Lermontofs ryktbara
  roman »Vår tids hjelte« är en under inflytande af Byrons skrifter
  kraftigt och snillrikt tecknad typ af den blaserade och lifvet
  föraktande ryske verldsmannen. Öfvers.} skola kunna {s.~77} tala
  om för er, att vi alltid älska dem, som sjelfva hafva mycken liten
  förmåga af kärlek, men jag menar blott, att alla mödrar älska sina
  barn, i synnerhet de frånvarande. Sedermera träffade jag
  tillsammans med Rudin utomlands. Der hade en dam fått fatt i
  honom, en af våra ryska blåstrumpor, hvarken ung eller vacker, som
  helt naturligt är med en blåstrumpa. Han for ganska länge omkring
  med henne, men slutligen öfvergaf han henne... fast nej, förlåt
  mig, det var hon, som for ifrån honom. Och vid samma tid skildes
  äfven vi från hvarandra. Det är altsammans.

Leschnjef tystnade, strök sig med handen öfver pannan och satte sig
liksom utmattad ned i en mjuk länstol.

--- Men jag skall säga er något, Michajlo Michajlitsch, började
  Alexandra Pavlovna. --- Jag finner, att ni är en elak menniska,
  ni är verkligen inte en bit bättre än Pigasof. Jag är öfvertygad,
  att alt hvad ni sagt är sant, att ni icke tillagt något af egen
  fatabur, och dock, i hvilken obehaglig dager har ni icke framstält
  alt detta! Denna gamla, fattiga mor, hennes hängifvenhet, hennes
  ensamma död... denna dam... Hvartill alt detta?... Vet ni, att
  man kan skildra den bästa menniskas lif i sådana färger... märk
  väl, utan att tillägga något... att det skall väcka hvars och ens
  afsky. Det är också ett slags förtal!

Leschnjef reste sig upp och gick åter några slag genom rummet.

--- Det var alldeles icke min afsigt, började han slutligen, --- att
  väcka någon afsky hos er, Alexandra Pavlovna. {s.~78} Jag är icke
  den som förtalar folk. Men för öfrigt, tillade han efter en
  stunds eftertanke, --- ligger det en viss grad af sanning i hvad
  ni sade. Jag har icke förtalat Rudin, men hvem vet, kanske har
  han ändrat sig sedan... kanske har jag varit orättvis emot honom.

--- Ja, ser ni det... Ni lofvar mig altså att förnya bekantskapen med
  honom, att riktigt lära känna honom, och se'n skall ni säga mig er
  mening.

--- Som ni önskar... Men hvarför sitter du och tiger, Sergej
  Pavlitsch?

Volintsef ryckte till och lyfte upp hufvudet, liksom om man hade väckt
honom ur sömnen.

--- Hvad skall jag säga? Jag känner honom inte. Dessutom har jag i
  dag ondt i hufvudet.

--- Ja, du är verkligen litet blek i dag, anmärkte Alexandra Pavlovna,
  --- mår du inte bra?

--- Jag har hufvudvärk, upprepade Volintsef och gick ut.

Alexandra Pavlovna och Leschnjef följde honom med ögonen och sågo på
hvarandra, utan att säga något. Hvarken för honom eller för henne var
det en hemlighet, hvad som försiggick i Volintsefs hjerta.

---

VI.
{s.~79}

Mer än två månader hade förflutit. Under loppet af hela denna tid
hade Rudin knappt en enda gång lemnat Darja Michajlovnas hus. Hon
kunde icke undvara honom. Att tala med honom om sig sjelf och höra
hans omdömen hade blifvit henne ett behof. En gång ville han fara
under förevändning, att hans penningar vore slut. Hon gaf honom
femhundra rubel, hvilket dock icke hindrade honom att låna femhundra
af Volintsef. Pigasof besökte nu mera sällan Darja Michajlovna.
Rudins närvaro tryckte honom, och Pigasof var icke den enda, som erfor
en dylik känsla af tvång.

--- Jag kan inte med den der egenkära menniskan, som tror sig veta
  allting, brukade han säga. --- Han talar inte naturligt, utan gör
  sig till som en rysk romanhjelte. Han börjar med ett »Jag«... men
  stannar ett ögonblick, full af rörelse, och fortsätter derpå:
  »Jag, mitt herrskap, jag var etc.« Han använder gerna de längsta
  ord han kan finna, och om du nyser, börjar han genast förklara för
  dig, hvarför du just nös och inte hostade. Berömmer han dig, så
  låter det som om hans beröm vore den största möjliga ära... och om
  det faller honom in att tala illa om sig sjelf, drar han sig så
  ned i smutsen, att man tänker, att han aldrig skall våga visa sig
  mer. Jo visst ock! Det der bara piggar upp honom, alldeles som
  om han hade tagit sig en stor sup.

Pandalevski {s.~80} var litet skygg för Rudin och sökte med en viss
försigtighet att vinna hans bifall, men ännu mera egendomlig var
Volintsefs ställning till honom. Rudin kallade honom för en riddare
och lofprisade honom både frånvarande och närvarande. Men Volintsef
kunde icke fatta något tycke för honom, och hvar gång han hörde honom
utbreda sig öfver hans förtjenster, erfor han en ofrivillig känsla af
otålighet och förargelse. »Han gör bestämdt narr af mig inom sig«,
tänkte han, och hans sinne intogs alt mer af afvoghet och fiendskap.
Volintsef sökte att kämpa deremot, men förgäfves, han var svartsjuk om
Natalias kärlek. Äfven Rudin sjelf, ehuru han alltid visade Volintsef
den mest förekommande artighet, ehuru han kallade honom riddare och
lånade pengar af honom, hyste dock egentligen ingen sympati för honom.
Det skulle vara svårt att bestämma hvad dessa två män kände, då de
vänskapligt tryckte hvarandras hand, och derunder deras blickar
möttes...

Basistof fortfor att känna en djup vördnad för Rudin och uppfångade
hvarje hans ord i flygten. Rudin å sin sida fäste föga uppmärksamhet
vid honom. En gång tog han honom med sig ut på en morgonpromenad och
talade med honom om stora och vigtiga verldsfrågor, om lifvets dunkla
gåtor, och uppväckte hos honom den lifligaste hänförelse, men derefter
brydde han sig lika litet om honom som förut... Det hade tydligen
blott varit tomma ord, han då yttrade, att han längtade efter umgänge
med rena och hängifna själar. Med Leschnjef, som hade börjat besöka
Darja Michajlovna, {s.~81} inlät sig Rudin aldrig i diskussion, och
det såg nästan ut, som om han undvek honom. Leschnjef å sin sida
visade honom en kall likgiltighet, men dröjde för öfrigt med att
uttala sin slutliga mening om honom, hvilket högligen smärtade
Alexandra Pavlovna. Hon böjde sig för Rudin, men hon hyste förtroende
för Leschnjef. Alla, som tillhörde Darja Michajlovnas hus,
underkastade sig Rudins vilja, hans minsta önskningar uppfyldes. På
honom berodde anordningen af de dagliga sysselsättningarna. Intet
partie de plaisir kunde komma tillstånd utan hans medverkan. För
öfrigt var han just ingen vän af alla dessa improviserade utflygter
och tillställningar, och deltog i dessa såsom stort folk i barnlekar,
med vänlig men föga road min. Deremot blandade han sig i alt annat:
han resonerade med Darja Michajlovna om godsets förvaltning, om
barnauppfostran, hushållning och affärer, lyssnade till hennes förslag
och hade sjelf många nyheter och förbättringar att föreslå. Darja
Michajlovna var förtjust att höra dem, men dervid stannade det. I
fråga om landtbruket följde hon sin förvaltares råd. Denne var en
gammal enögd lillryss, en listig och godmodig karl. »Gammalt kött är
fett, men ungt är magert«, brukade han säga, och dervid fnissade han
och blinkade med ögat.

Efter Darja Michajlovna var det ingen, med hvilken Rudin talade så
ofta och så länge som med Natalia. Han gaf henne i hemlighet böcker,
förtrodde henne sina planer och läste för henne de första sidorna af
{s.~82} sina kommande uppsatser och arbeten. Ofta var det omöjligt
för Natalia att förstå dessa, men Rudin tycktes mindre bry sig om att
hon förstod honom, än att hon hörde på honom. Detta hans närmande
till Natalia var alldeles icke emot Darja Michajlovnas önskningar.
»Hon må gerna«, tänkte hon, »tala med honom här på landet, hon roar
honom som en liten flicka, någon fara ligger det icke deri, och i alla
händelser lär hon sig rätt mycket af hans samtal. I Petersburg kommer
det att bli helt annorlunda.«

Darja Michajlovna misstog sig. Natalia pladdrade icke som en liten
flicka med Rudin. Begärligt lyssnade hon till hans ord, ansträngde
sig att fatta hela deras betydelse och hänsköt alla sina tankar och
tvifvel till hans afgörande. Han var hennes lärare och ledare. Till
en början var det blott i hennes hufvud, som det sjöd af nya tankar,
men det sjuder icke länge i ett ungt hufvud, utan att hjertat också
kommer i svallning. Hvilka fröjdefulla stunder tillbragte icke
Natalia, då i trädgården bland asparnas lätta, ljusa skuggor Rudin
läste för henne Goethes Faust, Bettinas eller Novalis' bref, och då
och då stannade för att förklara det som föreföll henne dunkelt. Hon
talade tyska illa, liksom de flesta af våra unga damer, men hon
förstod det fullkomligt, och Rudin var alldeles försjunken i tysk
poesi, i Tysklands romantiska och filosofiska verld och drog henne med
sig inom dessa förbjudna områden. En okänd, härlig verld afslöjades
för hennes inre syn. Från bladen af den bok, Rudin höll i sin hand,
strömmade likt harmoniska vågor underbara bilder, nya, ljusa tankar in
i hennes själ, och i hennes hjerta, som klappade af ädel fröjd öfver
nya känslor, tändes och glödde hänförelsens heliga gnista...

---

--- Säg mig, Dmitrij Nikolaitsch, började Natalia en gång, då hon satt
  vid fönstret, lutad öfver sin sybåge, --- ni kommer ju till
  Petersburg i vinter?

--- Jag vet inte, svarade Rudin och lät boken, som han höll i sin
  hand, sjunka ned mot knät, --- om jag kan skaffa medel, far jag.

Han talade långsamt, han hade ända se'n morgonen varit trött och ur
stånd att arbeta.

--- Det vore väl besynnerligt, tycker jag, om inte ni skulle finna
  medel.

Rudin skakade på hufvudet.

--- Ja, så tycker ni!

Och han såg på henne med en uttrycksfull blick.

Natalia ville säga något, men hejdade sig.

--- Ser ni, började Rudin och visade med handen mot fönstret, --- ser
  ni det der äppelträdet, det har brustit under sina frukters mängd
  och tyngd... en trogen bild af snillet...

--- Det har brustit derför, att det saknade stöd, svarade Natalia.

--- Jag förstår er, Natalia Alexejevna, men det är icke så lätt för en
  menniska att finna detta stöd.

--- {s.~84} Mig synes det, som om andras deltagande ...
 i alla händelser är ensamheten...

Natalia blef förvirrad och rodnade.

--- Och hvad skulle ni göra på landet under vintern? tillade hon
  hastigt.

--- Hvad jag skulle göra? Jag skall sluta min stora
  afhandling... ni vet, om det tragiska i lifvet och
  konsten... jag utvecklade planen för er i förgår...
  jag skall skicka den till er.

--- Och låta trycka den?

--- Nej.

--- Huru! Nej!... för hvem skulle ni då arbeta?

--- Och om det vore för er?

Natalia slog ned ögonen.

--- Det vore alldeles för högt för mig, Dmitrij Nikolaitsch.

--- Förlåt, vågar jag fråga, hvarom er uppsats handlar, sporde
  Basistof med mycken blyghet, der han satt på ett litet afstånd,
  ansträngande sig att uppfånga Rudins ord.

--- Om det tragiska i lifvet och konsten, upprepade Rudin. --- Herr
  Basistof kommer väl också att läsa den. För öfrigt är jag ännu
  icke riktigt öfverens med mig sjelf om grundtanken. Jag har ännu
  icke fått tillräckligt klart för mig kärlekens tragiska betydelse.

Rudin talade gerna och ofta om kärleken. I början hade m:lle Boncourt
alltid vid ordet »kärlek« brukat spritta till och spetsa öronen
alldeles som en gammal sqvadronshäst, då han hör trumpeten, men sedan
hade hon {s.~85} blifvit van dervid, och nöjde sig nu med att snörpa
på läpparna och ta' sig en pris snus under mellanstunderna.

--- Mig vill det synas, anmärkte Natalia med en viss skygghet, --- som
  om det tragiska i kärleken vore ...en olycklig kärlek.

--- Alldeles icke, återtog Rudin. --- Det är snarare kärlekens
  komiska sida. Denna fråga måste uppställas på ett helt annat
  sätt, måste hämtas djupare ifrån... Kärleken, fortfor han, ---

  der är alt hemligt... huru han uppkommer, huru han utvecklar sig,
  hur han försvinner. Än visar den sig plötsligt, tvifvellös,
  fröjdefull, som dagens ljus, än glimmar han som elden under askan
  och bryter ut i lågor i själen först då alt redan är förstördt, än
  åter smyger han sig in i hjertat som en orm och smyger sig bort
  derur lika hastigt och oförmärkt... Ja, frågan är vigtig och
  betydelsefull. Och hvem älskar väl i våra dagar? Hvem vågar att
  älska?

Här tystnade Rudin och försjönk i tankar.

--- Hur kommer det sig till att Sergej Pavlitsch inte visat sig här på
  länge? frågade han plötsligt.

Natalia spratt till och böjde ned hufvudet öfver bågen.

--- Jag vet inte, svarade hon sakta.

--- Hvad det är för en förträfflig och ädel menniska, sade Rudin, i
  det han steg upp. --- Det är en af de bästa representanterna för
  den nuvarande ryska adeln.

M:lle Boncourt såg på honom från sidan med sina små franska ögon.

Rudin gjorde några slag genom rummet.

--- {s.~86} Har ni märkt, återtog han, vändande sig raskt om på
  klacken, --- att på eken... och eken är ett kraftigt träd... falla
  de gamla bladen af först då, när de unga börja att komma fram?

--- Ja, svarade Natalia långsamt, --- det har jag märkt.

--- Alldeles på samma sätt förhåller det sig med kärleken i ett
  kraftigt hjerta: den är redan död, men håller sig ännu
  qvar... blott en annan, ny kärlek förmår tränga honom ut.

Natalia svarade icke.

»Hvad menar han dermed?« tänkte hon.

Rudin stod en stund stilla, skakade på håret och aflägsnade sig.

Natalia gick upp på sitt rum. Länge satt hon på sin bädd försjunken i
tankar, länge grubblade hon öfver Rudins sista ord, då tryckte hon
plötsligt händerna tillsammans och brast ut i en häftig gråt. Hvarför
hon grät,vet Gud allena. Sjelf visste hon icke, hvarför så plötsligt
hennes tårar strömmade. Hon aftorkade dem, men de brusto fram ånyo,
som vattnet från en länge hämmad källa.

---

Samma dag hade äfven Alexandra Pavlovna ett samtal med Leschnjef om
Rudin. I början ville han komma ifrån saken genom att tiga, men hon
hade satt sig i sinnet att få honom att tala ut.

--- {s.~87} Jag ser, sade hon till honom, --- att Dmitrij Nikolaitsch
  nu som förr icke behagar er. Jag har ända tills nu afsigtligt
  undvikit att göra er några frågor, men nu måste ni hafva hunnit
  öfvertyga er, om någon förändring försiggått hos honom, och jag
  önskar nu veta, hvarför ni inte tycker om honom.

--- Som ni vill då, svarade Leschnjef med sin vanliga flegma, ---
  efter som ni är så otålig. Lägg bara märke till en sak: ni får
  inte bli ond...

--- Se så, börja nu, börja!

--- Och låt mig få tala ut ända till slut.

--- Ja, ja, börja bara!

--- Nå, då vill jag verkligen säga er, begynte Leschnjef, i det han
  makligt slog sig ned på soffan, --- att jag rakt inte tycker om
  Rudin. Det är ett godt hufvud...

--- Ja, det kan väl ingen neka!

--- Han har ett utmärkt godt hufvud, ehuru han i grunden är tom,
  ytlig...

--- Det är lätt att säga!

--- Ehuru i grunden tom och ytlig, upprepade Leschnjef, --- men det
  gör nu mindre, vi äro alla tomma och ytliga. Jag vill inte ens
  förebrå honom för att han är hersklysten till karakteren, lat och
  tämligen okunnig...

Alexandra slog ihop händerna af förvåning.

--- Tämligen okunnig! Rudin!

--- Tämligen okunnig, upprepade Leschnjef med alldeles samma ton, ---
  att han vidare lefver på andras bekostnad, vill spela en rol och
  så vidare... alt det der {s.~88} ligger i sakens natur. Men hvad
  som är dåligt är, att han är kall, kall som is.

--- Han, denna lågande själ, kall! utropade Alexandra Pavlovna häpen.

--- Ja, kall som en is, och det vet han, men spelar eldig och lågande.
  Det är uselt, fortfor Leschnjef, som småningom blef varmare, ---
  ty han spelar ett farligt spel... farligt, icke för honom sjelf,
  förstås, han sätter inte en kopek, inte ett hårstrå på spel... men
  andra våga sin själ...

--- Om hvem, om hvad talar ni? Jag förstår er icke, sade Alexandra
  Pavlovna.

--- Det är dåligt, att han icke är hederlig karl. Han har ett godt
  hufvud, vet derför mer än väl värdet af sina ord, och dock uttalar
  han dem så, som om de kommo ur hjertat... Jag vill visst inte
  förneka, att han är vältalig, men hans vältalighet är icke rysk,
  och för öfrigt, ungdomen kan man förlåta, att den far efter vackra
  ord, men vid hans år är det lumpet att finna behag i sina egna
  ljudande fraser, lumpet att vilja »posera« som vältalare.

--- Efter min åsigt, Michajlo Michajlitsch, är det för åhörarne
  alldeles detsamma, om man »poserar« eller icke.

--- Nej, förlåt mig, Alexandra Pavlovna, det är inte detsamma. Någon
  säger ett ord, som griper mig in i själen, en annan säger samma
  ord eller kanske ett ännu skönare, och det slår inte an på örat en
  gång... Hvaraf kommer det?

--- Det vill säga, ert öra slår det inte an, inföll Alexandra
  Pavlovna.

--- {s.~89} Nej, det gör det inte, återtog Leschnjef, --- och det,
  ehuru jag har ganska stora öron ändå. Saken är emellertid den,
  att Rudins ord stanna vid ord och aldrig bli handling, men dock
  kunna dessa ord uppröra, förderfva ett ungt hjerta.

--- Men om hvem talar ni då, Michajlo Michajlitsch?

Leschnjef dröjde.

--- Ni önskar veta om hvem jag talar, yttrade han slutligen, --- om
  Natalia Alexejevna.

Alexandra Pavlovna blef ett ögonblick förvirrad, men strax derpå log
hon åter.

--- Bevara mig, började hon skämtande, --- ni har då alltid de mest
  besynnerliga idéer! Natalia är ännu ett barn, och för öfrigt, om
  verkligen något sådant vore å färde, tror ni då inte, att Darja
  Michajlovna...

--- Darja Michajlovna är framför alt en egoist, som lefver blott för
  sig sjelf, och vidare är hon så öfvertygad om sin egen klokhet i
  fråga om barnuppfostran, att det inte ens faller henne in att oroa
  sig öfver någonting dylikt. Nej, bevars, hur vore det möjligt?
  En vink, en majestätisk blick, och alt går som att linda en tråd
  omkring fingret. Det är hvad hon tänker, denna förnäma dam, som
  inbillar sig vara mecenat, spirituel, begåfvad, ja Gud vet icke
  hvad, och i sjelfva verket är ingenting annat än en gammal
  verldsdam. Och Natalia är icke något barn, ni kan vara viss om,
  att hon tänker oftare och djupare än någon af oss. Och då skall
  en sådan skär, varm och högsint natur som hennes råka ut för en
  sådan... en sådan {s.~90} der koketterande aktör! Men äfven det
  ligger i sakens natur.

--- Kokett! Kallar ni honom kokett?

--- Ja, hvem eljes om icke han? Säg sjelf, Alexandra Pavlovna, hvad
  spelar han för en rol hos Darja Michajlovna? Att vara husets
  afgud och orakel, att blanda sig i hushållet, i alt möjligt prat
  och sqvaller... anstår sådant en man?

Alexandra Pavlovna såg förvånad på Leschnjef.

--- Jag känner rakt inte igen er, Michajlo Michajlitsch, sade hon, ---
  ni blir röd, ni blir upprörd... Det måste verkligen ligga
  något annat under alt detta.

--- Ja, jag kunde väl tro det! Säger man en qvinna sanningen efter
  bästa öfvertygelse, såg ger hon sig ingen ro, förrän hon funderat
  ihop någon liten biorsak, som kommit en att tala just så och icke
  annorlunda.

Alexandra Pavlovna blef ond.

--- Bravo, monsieur Leschnjef, ni börjar att gå värre åt qvinnorna än
  herr Pigasof sjelf, men tillåt mig säga, att, hur skarpsinnig ni
  än må vara, skall ni svårligen kunna öfvertyga mig om, att ni på
  så kort tid kunnat rätt lära att förstå alt och alla. Min mening
  är, att ni misstar er. Om man skulle tro er, vore Rudin en riktig
  Tartuffe.

--- Nej, saken är den, att han inte ens är en Tartuffe. Tartuffe, han
  visste åtminstone hvad han ville, men Rudin, trots sitt goda
  hufvud...

Leschnjef tystnade.

--- {s.~91} Hvad är han då? Sluta då en gång ert tal, ni
  elaka, orättvisa menniska!

Leschnjef reste sig upp.

--- Förlåt mig, Alexandra Pavlovna, det är ni som är orättvis, icke
  jag. Ni blir ond på mig för mina skarpa omdömen om Rudin,
  men... jag har rättighet att tala skarpt om honom... och kanske
  har jag dyrt betalat denna rättighet... Jag känner honom väl, jag
  har länge umgåtts med honom. Som ni mins, lofvade jag er att en
  gång berätta för er något om vårt lif i Moskva. Tiden tyckes
  verkligen nu vara kommen att uppfylla detta löfte. Men skall ni
  ha tålamod att höra mig?

--- Tala bara!

--- Nå välan då.

Leschnjef började gå af och an i rummet med långsamma steg, hvarunder
han då och då stannade och lutade med hufvudet.

--- Ni vet måhända, började han efter en stunds tystnad, --- eller
  kanske vet ni icke, att jag tidigt blef fader- och moderlös, och
  att jag redan vid aderton års ålder var min egen herre. Jag bodde
  i Moskva hos en tant och gjorde hvad jag ville. Jag var en ganska
  ytlig och egenkär ungdom, som tyckte rätt mycket om att skryta och
  »vräka sig«. Jag besökte universitetet, men uppförde mig som en
  skolpojke och blef snart invecklad i en obehaglig historia. Jag
  skall icke berätta den för er, det lönar icke mödan. Jag hade
  ljugit och ljugit ganska fult... Saken blef bekant, man
  öfverbevisade mig, och skammen var uppenbar... Jag {s.~92} blef
  alldeles ifrån mig af blygsel och grät som ett barn. Detta
  tilldrog sig hemma hos en bekant, i många kamraters närvaro. Alla
  skrattade åt mig, alla utom en student, som dock, märk väl, mer än
  de andra hade varit ond på mig, så länge som jag höll i mig och
  icke ville tillstå mina lögner. Om han nu tyckte det var synd om
  mig eller hvad orsak det kunde vara, nog af han tog mig i hand,
  förde mig ur rummet och hem till sig.

--- Det var Rudin? frågade Alexandra Pavlovna.

--- Nej, det var icke Rudin, det var en... ja han är nu död... det var
  en ovanlig menniska. Han hette Pokovski. Att skildra hans
  karakter i några drag förmår jag icke, och om jag började tala om
  honom, så skulle jag se'n icke vilja tala om någon annan. Det var
  en fläckfri, högsint natur, en begåfning sådan, att jag aldrig
  sedan sett dess like. Pokovski bebodde ett litet lågt rum i
  entresolvåningen af ett gammalt trähus. Han var mycket fattig och
  lifnärde sig så godt han kunde med att ge lektioner. Det hände
  till och med rätt ofta, att han ej ens kunde bjuda sin gäst en
  kopp te, och hans enda soffa var så nedsutten och hopfallen, att
  den liknade en båt. Men oaktadt all denna brist hade han många,
  som gerna besökte honom. Alla höllo af honom, han drog deras
  hjertan oemotståndligt till sig. Ni kan icke tro, hur roligt och
  angenämt det var i hans lilla torftiga kammare. Der blef jag
  bekant med Rudin. Han hade redan då blifvit skild från sin lilla
  furste.

--- {s.~93} Hvad fans det då för egendomligt hos denne
  Pokovski? frågade Alexandra Pavlovna.

--- Ja... hur skall jag säga er? Poesi och sanning, se der hvad som
  drog alla till honom. Med ett ljust förstånd och en vidt
  omfattande bildning, var han vänlig och munter som ett barn. Jag
  kan ännu höra hans friska klingande skratt, och alltid...

    Lågade hans ande för alt stort och ädelt,
    Som nattlig lampa brinner framför helgonbilden...

  som en älskvärd, halftokig poet i vår krets en gång uttryckte sig.

--- Och hur talade han? frågade Alexandra Pavlovna.

--- Han talade väl, då han var i riktig stämning, men alltid
  enkelt och naturligt. Rudin var redan då vida mer än han en
  vältalare ex professo.

Leschnjef stannade och lade armarna i kors.

--- Pokovski och Rudin liknade icke hvarandra. Hos Rudin var vida mer
  glitter och klang, mer fras och, om ni så vill, mer entusiasm.
  Han föreföll vida mer begåfvad än Pokovski, men i sjelfva verket
  var han i jämförelse med honom en stackare. Rudin förstod
  förträffligt att utveckla hvilket gifvet ämne som helst och var en
  mästare i diskussionen, men hans tankar hade icke fostrats i hans
  eget hufvud, han lånade dem af andra, i synnerhet af Pokovski.
  Denne var deremot till sitt yttre väsen lugn och behagfull,
  måhända till och med vek, älskade qvinnorna ända till blindhet,
  vistades gerna i glada lag och skulle icke af någon hafva tålt en
  förolämpning. Rudin tycktes full af mod, eld och lif, men i själ
  och hjerta var han kall {s.~94} och nästan feg, så länge icke hans
  egenkärlek sårades, men då kunde han bli ursinnig. Han sökte
  ständigt att beherska sin omgifning, men alltid på grund af
  allmänna principer och idéer, och hade verkligen derför ett stort
  inflytande på många. Ingen tyckte dock riktigt om honom, jag var
  kanske den ende, som hade fäst mig vid honom. Hans ok tålde man.
  Pokovski underordnade man sig frivilligt. Rudin undvek aldrig att
  inlåta sig i samtal och diskussioner med hvem som helst han
  påträffade. Han hade ej läst synnerligen mycket, men i alla
  händelser mer än Pokovski och vi alla andra, egde derjämte ett
  systematiserande förstånd och ett ovanligt godt minne, och man
  vet, hvilken verkan detta gör på ungdomen. Han vill hafva
  afgjorda resultat, färdiga system. Om de icke äro sanna, gör
  honom mindre, blott alt är ordentligt utfördt och afslutadt. En
  fullt samvetsgrann menniska duger icke dertill. Försök att säga
  de unga, att ni icke kan gifva dem fulla sanningen, derför att ni
  icke eger den sjelf, och de skola upphöra att lyssna till er.
  Vilseleda dem kan ni heller icke. Det är alldeles nödvändigt, att
  ni sjelf tror er ega sanningen. Det var också derför, som Rudin
  utöfvade på oss ett så mäktigt inflytande. Nu hade han, som jag
  nyss sade, icke läst synnerligen mycket, men han hade läst
  filosofiska arbeten, och hans hufvud var så beskaffadt, att han
  genast utdrog de allmänna grundtankarna i hvad han läste, fattade
  ämnet i sin innersta rot och utvecklade sedan derur åt alla sidor
  klara och rediga tanketrådar och öppnade nya synkretsar för
  själen. Vår krets bestod då, {s.~95} uppriktigt sagdt, af
  halfbildade pojkar. Filosofi, konst, vetenskap, lifvet sjelft,
  alt detta var för oss blotta ord, på sin höjd föreställningar,
  lockande, sköna, men spridda, förvirrade. Att det kunde finnas
  ett sammanhang mellan alla dessa föreställningar, en allmän
  verldslag, derom hade vi varken kunskap eller känsla, huru mycket
  vi än talade derom och ansträngde oss att begripa alt. Men då vi
  hörde Rudin tala, då först föreföll det oss, som om vi fattade ett
  allmänt verldssammanhang, som om ett förhänge drogs undan för våra
  blickar. Om det också var andras idéer han utvecklade för oss,
  hvad betydde det? En systematisk ordning hade inträdt i vårt
  vetande, hela den orediga massan samlades och fördelades, det var
  som om en byggnad uppfördes framför oss, alt var ljust, öfveralt
  blåste en anda af lif. Ingenting qvarstod obegripligt,
  tillfälligt, i alt visade sig en förnuftig nödvändighet och
  skönhet, alt fick en klar och på samma gång hemlighetsfull
  betydelse, hvarje enskild företeelse i lifvet klingade som ett
  ackord, och vi sjelfva, gripna af en viss helig, andaktsfull
  rysning, af en ljuf inre darrning, kände oss som om vi voro den
  eviga sanningens lefvande käril och verktyg, kallade till något
  stort... Förefaller er icke alt detta mycket löjligt?

--- På intet vis! svarade Alexandra Pavlovna med eftertryck. ---
  Hvarför tror ni det? Jag förstår er icke helt och hållet, men
  löjligt finner jag det visst icke.

--- Sedan den tiden hafva vi visserligen blifvit förståndigare,
  fortfor Leschnjef, --- alt detta kan nu tyckas oss barnsligt, men,
  jag upprepar det, då hade vi {s.~96} Rudin att tacka för mycket.
  Pokovski stod ojämförligt högre än han, derom kunde icke vara
  något tvifvel, men han kände sig stundom slapp och blef tystlåten.
  Han var nervös och sjuklig, men då han lyfte sina vingar... hvart
  stälde han icke då sin flygt! Uppåt, in i himlens djupaste blå!
  Men hos Rudin, denne sköne och ståtlige yngling, fans dock mycket
  småaktigt. Han till och med inlät sig på små intriger, och det
  var hans passion att inblanda sig i allting, att definiera och
  förklara alt. Hans rörliga verksamhet hvilade aldrig... en
  verkligt politisk natur! Jag talar om honom, sådan som jag kände
  honom då. För öfrigt har han tyvärr icke förändrat sig. Men så
  har han icke heller ändrat åsigter... vid trettiofem års ålder!...
  Det kan minsann icke hvar och en säga om sig sjelf.

--- Sätt er, sade Alexandra Pavlovna, --- hvarför går ni af och an i
  rummet som en pendel?

--- Det är mig bättre så, svarade Leschnjef. --- Nåväl, jag säger er,
  Alexandra Pavlovna, då jag kommit in i Pokovskis lilla
  umgängeskrets, var det som om jag fått ett nytt lif, jag ödmjukade
  mig sjelf, frågade ifrigt, lade med glädje hvar lärdom på hjertat
  och kände mig uppfyllas af en nästan andaktsfull vördnad... med
  ett ord, det var, som jag hade kommit in i ett tempel. Och i
  sanning, då jag tänker på våra sammankomster, det fans i dem, vid
  Gud, så mycket skönt, ja till och med gripande. Föreställ er ett
  litet sällskap af fem eller sex unga män, ett enda talgljus
  brinner, och mycket dåligt te serveras med gamla, mycket gamla
  skorpor, men ni skulle sett våra ansigten och hört våra tal!
  Hvarje öga glänser af hänförelse, kinderna glöda, hjertat klappar,
  vi tala om Gud, om sanning, om mensklighetens framtid, om
  poesien... stundom prata vi all möjlig galenskap och låta oss
  ryckas bort af idel barnsligheter, men hvad är det för ondt
  deri?... Pokovski sitter på korslagda ben och stöder sin bleka
  kind mot handen, men hur hans ögon lysa! Rudin står midt i rummet
  och talar, talar härligt som den unge Demostenes framför det
  brusande hafvet. Subotin, poeten med det vildt oordnade håret,
  låter då och då, liksom i sömnen, höra några afbrutna jublande
  utrop. En fyrtioårig student, Scheller, son af en tysk pastor,
  som bland oss, tack vare sin ständiga af ingenting afbrutna
  tystnad, förvärfvat sig namn af att vara den djupaste tänkare,
  tiger på ett särskildt högtidligt sätt. Sjelfve den glade
  Schtschitof, våra samqväms Aristofanes, blir alldeles stilla och
  inskränker sig till att småle... två eller tre nyupptagna i vår
  krets lyssna i entusiastisk njutning... Och natten flyr, stilla
  och jämnt, som flydde den bort på vingar. Redan ljusnar det till
  morgon, vi åtskiljas, rörda, glada, hederliga, nyktra (då för
  tiden kom vin aldrig i fråga bland oss) och med en viss angenäm
  trötthet öfver hela vårt inre. Jag minnes, hur man gick genom de
  tomma gatorna, full af den innerligaste rörelse, och hur man
  blickade upp mot stjernorna så tillitsfullt, som om de blifvit en
  närmare och fattligare ... Ack, härlig var denna tid, och jag
  vill icke tro, att den fruktlöst förspilts. Nej, den har icke
  förspilts... icke ens för {s.~98} dem, hvilkas lif sedermera
  fullkomligt uppgått i den faddaste vardaglighet. Hur många gånger
  har det ej händt mig att träffa tillsammans med sådana menniskor
  af mina forna kamrater. Man skulle tro det vore en alldeles
  förfäad varelse, men man behöfde blott nämna för honom Pokovskis
  namn, för att åter kalla till lif alt det ädla, som ännu fans qvar
  på botten af hans själ, på samma sätt som om man i ett mörkt och
  smutsigt rum öppnat en liten bortglömd flaska med vällukt...

Leschnjef tystnade, hans färglösa ansigte hade fått en svag rodnad.

--- Men hvarför, och när, har ni blifvit ovän med Rudin? frågade
  Alexandra Pavlovna med en blick af förundran på Leschnjef.

--- Jag har icke blifvit ovän med honom, jag skilde mig ifrån honom,
  då jag närmare lärt känna honom i utlandet. Men redan i Moskva
  hade vi kunnat bli ovänner. Han spelte mig redan då ett fult
  streck.

--- Hvad då?

--- Jag vill berätta er det. Jag var... jag vet knappt, hur jag skall
  säga det... det passar just inte till mitt utseende, men jag hade
  alltid mycket lätt att bli kär.

--- Ni!

--- Ja, just jag. Det låter underligt, icke sant? Emellertid var det
  så. Nåväl, jag hade då förälskat mig i en ganska söt flicka...
  Men hvarför ser ni så på mig? Jag kunde i det afseendet berätta
  er om mig en ännu underligare historia.

--- {s.~99} Hvad då för historia?... O, låt mig höra
  den!

--- Hvarför icke? Så här låter den: Jag brukade under denna tid i
  Moskva gå på nattliga möten... med hvem, tror ni? Med en ung lind
  vid ändan af min trädgård. Jag omfamnar hennes raka, smärta stam,
  och det förekommer mig, som omfamnade jag hela naturen, hjertat
  vidgas och känner sig så berusadt, som om verkligen hela naturen
  hade utgjutit sig deri... Se der hurudan jag var... Än mer! Ni
  tror det kanske icke, men den tiden skref jag vers! Jag
  författade till och med en hel dram, imiterad efter Byrons
  Manfred. Bland de handlande personerna var äfven ett spöke med
  blod på bröstet, icke sitt eget blod, förstår ni, utan hela
  mensklighetens blod... Ja, ja, se inte så förvånad ut... Men jag
  började att berätta min kärlekshistoria. Jag blef altså bekant
  med en ung flicka ...

--- Och upphörde att gå på rendez-vous med er lind?

--- Ja. Den unga flickan var en liten älsklig, hjertegod varelse, med
  klingande stämma och ögon som lyste så klara af oskyldig glädje.

--- Ni beskrifver inte illa, anmärkte Alexandra Pavlovna med ett
  leende.

--- Och ni är en sträng kritiker, genmälte Leschnjef. --- Nåväl,
  denna unga flicka bodde hos sin gamle far ...jag skall dock icke
  ingå i några detaljer. Jag vill blott säga er, att denna flicka
  verkligen var hjertegod... brukade hon inte ständigt slå i åt en
  teglaset nästan fullt, när man blott bad om ett halft! Tredje
  dagen {s.~100} efter vårt första sammanträffande var jag redan i
  full låga, och på sjunde dagen härdade jag inte ut längre, utan
  förtrodde alt åt Rudin. För en ung förälskad menniska är det
  omöjligt att icke gifva sitt hjerta luft, jag biktade mig således
  öppet för Rudin. Då för tiden stod jag helt och hållet under hans
  inflytande, och detta inflytande var, jag tillstår det öppet, i
  flera afseenden välgörande. Han var den förste, som icke med
  afsmak vände sig bort ifrån mig, den förste, som bjöd till att
  afslipa mina kantigheter. Pokovski älskade jag lidelsefullt, men
  kände på samma gång en viss bäfvan inför hans andliga renhet.
  Rudin stod mig närmare. Då han fått höra bekännelsen om min
  kärlek, råkade han i en obeskriflig entusiasm: han lyckönskade
  mig, omfamnade mig och började genast att undervisa mig och
  förklara för mig hela vigten af min nya belägenhet. Jag lyssnade
  med hela min själ... Nå, ni vet ju, hur han kan tala. Hans ord
  hade på mig en högst ovanlig verkan. Jag fick plötsligt en
  underbar aktning för mig sjelf, antog ett allvarligt utseende och
  upphörde att skratta. Jag mins, hur jag till och med började gå
  mera varsamt, som om i mitt bröst befann sig ett käril fullt af
  kostlig vätska, den jag var rädd att spilla ut... Jag kände mig i
  hög grad lycklig, så mycket mer som man gaf mig tydliga bevis på
  välvilja. Rudin uttryckte sin önskan att bli bekant med föremålet
  för min kärlek... ja, kanske var det jag sjelf, som yrkade på att
  få presentera honom.

--- {s.~101} Ah, jag ser nu hvart det syftar, afbröt Alexandra
  Pavlovna. --- Rudin lockade ert föremål ifrån er, och ni har ännu
  i dag icke kunnat förlåta honom det... Jag vill slå vad, att jag
  inte misstager mig.

--- Och ni skulle förlora vadet, Alexandra Pavlovna, ty ni misstager
  er fullkomligt. Rudin lockade icke ifrån mig mitt föremål, och
  han ville det heller icke, men icke desto mindre förstörde han min
  lycka... ehuruväl jag nu, om jag kallblodigt bedömer saken, vore
  beredd att tacka honom derför. Men då var jag nära att förlora
  förståndet. Rudin ville icke på något sätt skada mig --- tvärtom!
  Men följande sin olycksaliga vana att vid alla lifsrörelser, han
  förnam hos sig sjelf eller andra, sticka upp dem på ord, som
  fjärilar på nålar, företog han sig att för oss begge förklara oss
  sjelfva, våra ömsesidiga förhållanden, huru vi borde uppföra
  oss... ja, inlät sig till och med i brefvexling med oss om alt
  detta...nå, resultatet blef, att vi rakt inte förstodo hvarken oss
  sjelfva eller hvarandra. Jag skulle väl då knappt ändå hafva gift
  mig med den unga damen (så mycket sundt förstånd hade jag dock
  qvar), men vi hade dock åtminstone kunnat, likt Paul och Virginie,
  tillbringa några lyckliga månader med hvarandra. Nu inträdde
  missförstånd, spända förhållanden, med ett ord, alt blef ett
  virrvarr af dumheter. Det slutade så, att Rudin en vacker morgon
  i ett långt och vackert tal bragte sig sjelf till den
  öfvertygelsen att honom, såsom vän, ålåge det som en den heligaste
  pligt {s.~102} att underrätta den gamle fadern om alt, och det
  gjorde han också.

--- Är det möjligt! utropade Alexandra Pavlovna.

--- Ja, visst, och märk väl, han gjorde det med mitt samtycke, det är
  det underligaste af altsammans!... Jag minnes ännu, hvilket kaos
  det den tiden var i mitt hufvud... Alt dansade omkring för mig
  som i ett kaleidoskop... det som varit hvitt blef svart, det
  svarta hvitt, lögn blef sanning, inbillningsfostren blefvo
  pligter... O, jag blyges ännu, när jag tänker derpå!
  Rudin... han blef icke nedslagen... hvarför skulle han det? Som
  vanligt for han öfver alla slags missförstånd och förvexlingar
  lika lätt som en svala öfver en dam.

--- Och så skildes ni då från er flicka, frågade Alexandra Pavlovna,
  lutande hufvudet litet på sned och höjande ögonbrynen med ett
  litet naift tycke.

--- Ja, jag skildes från henne... på ett mindre vackert sätt,
  kränkande, oskickligt, men en alldeles onödig, öppen skilsmessa...
  Sjelf grät jag, hon grät, och f-n vet, hur det gick till... en
  gordisk knut hade uppstått... den måste afhuggas, men ondt gjorde
  det! För öfrigt ordnar sig ju allting i denna verld till det
  bästa. Hon blef gift med en bra man och lefver nu lycklig med
  honom.

--- Men, tillstå det, ni har ändå icke kunnat förlåta Rudin, började
  Alexandra Pavlovna.

--- Huru! afbröt henne Leschnjef, --- har jag icke förlåtit honom!
  Jag grät som ett barn, då jag följde {s.~103} honom ett stycke på
  väg vid hans afresa till utlandet. Men, sanningen att säga, ett
  litet frö hade dock stannat qvar på botten af min själ. Och då
  jag sedan träffade honom utomlands... nå, jag var då också litet
  äldre... framstod Rudin för mig i sitt rätta ljus.

--- Hvad är det då, ni har upptäckt hos honom?

--- Alt det jag berättade er för en timme sedan... Dock, nu kan det
  vara nog taladt om honom. Kanhända alt aflöper på det bästa. Jag
  ville blott visa er, att, om jag dömer strängt om honom, så är det
  icke derför, att jag icke känner honom... Hvad nu emellertid
  Natalia Alexejevna beträffar, så vill jag inte spilla många ord på
  den saken... men jag ber er blott gifva akt på er bror.

--- Min bror! Hvad är det med honom?

--- Se bara på honom. Märker ni kanske ingenting?

Alexandra Pavlovna sänkte hufvudet.

--- Ni har rätt, sade hon, --- det är verkligen så, sedan någon tid
  känner jag inte igen honom... Men tror ni då verkligen?...

--- Tyst, jag tycker han kommer, sade Leschnjef med sänkt röst. ---
  Men Natalia är icke något barn, tro mig, ehuruväl hon olyckligtvis
  är oerfaren som ett barn. Ni skall få se, denna lilla flicka
  skall göra oss alla häpna.

--- På hvad sätt då?

--- Se här på hvad sätt... Vet ni, att det är just sådana unga
  flickor som bruka dränka sig, ta in gift {s.~104} och dylikt. Ni
  märker ingenting, derför att hon är så stilla, men hos henne ligga
  starka lidelser dolda, och en karakter sådan, att...

--- Nej, nu synes ni mig komma in på den diktande fantasiens område.
  För en sådan flegmatiker som ni, med förlof, är, kunde till och
  med jag synas som en vulkan.

--- Åh nej, svarade Leschnjef leende. --- Men hvad karakter
  beträffar, så har ni då, Gud ske lof, rakt ingen.

--- Hvad är nu det för en djerf ohöflighet igen?

--- Det? Min nådigaste, det är den allra största komplimang.

Volintsef inträdde och såg misstroget på Leschnjef och sin syster.
Han hade fallit af på sista tiden. Begge började tala med honom, men
han hade knappt ett leende till svar på deras skämt och såg ut (som
Pigasof en gång yttrade om honom) »som en melankolisk hare«. För
öfrigt har det förmodligen ännu icke funnits någon menniska i verlden,
som icke någon gång i sitt lif haft en ännu ömkligare uppsyn än så.
Volintsef kände med sig, att Natalia dragit sig ifrån honom, och med
henne tyckte han jorden vika undan sina fötter.

VII.
{s.~105}

Den följande dagen var en söndag, och Natalia stod sent upp. Dagen
förut hade hon varit mer än vanligt tyst ända till aftonen, i
hemlighet skämts för sina tårar och sofvit illa om natten. Sittande
halfklädd framför sitt lilla piano, slog hon än några knappt hörbara
ackord, för att ej väcka m:lle Boncourt, än böjde hon ned sitt hufvud
mot de kalla tangenterna och förblef länge orörlig. Hon tänkte
ständigt icke egentligen på Rudin sjelf, utan på det eller det
yttrandet af honom, och öfverlemnade sig helt och hållet åt sin egen
känsloverld. Då och då trädde Volintsef fram för hennes tankar. Hon
visste, att han älskade henne, men hennes själ jagade bort tanken på
honom... hon erfor en besynnerlig känsla af upprördhet. Då morgonen
kom, klädde hon sig raskt, gick ned, och, sedan hon helsat på sin mor,
begagnade hon tiden för att ensam gå ut i trädgården. Det var en
varm, strålande klar dag, oaktadt några hastiga regnskurar föllo.
Låga, mörka molnfläckar drogo sakta fram öfver den klara himlen, utan
att dölja solen, och skickade då och då en liten häftig, men
ögonblicklig skur öfver fälten. Stora, glänsande droppar föllo
hastigt med ett torrt, klingande ljud likt ädelstenar, solstrålarna
dansade lekande fram genom deras skimrande nät, gräset, som nyss
vaggade för vinden, rörde sig icke mer och insög regnet begärligt, på
de fuktiga träden dallrade bladen sakta, foglarna {s.~106} upphörde
icke att sjunga, och det var en fröjd att höra deras muntra qvitter
under den förbiilande regnskurens friska sorl. Vägarna sände upp små
hvirflar af dam och strimmades brokiga af det snabba regnets
inskärningar. Men i ett ögonblick har regnmolnet dragit bort, små
fläktar dallra i luften, gräset börjar skimra i guld och
smaragd... det lättar och ljusnar mellan de tätt sammanfallna
bladen... en stark, frisk doft höjer sig från alla håll ...

Himlen hade ännu icke blifvit helt och hållet klar, då Natalia kom ut
i trädgården. Den mötte henne med friskhet och stillhet, denna
kyrkliga, innerliga stillhet, som framkallar i menniskohjertat den
ljufva lidelsen af hemlig sympati och obestämd längtan...

Natalia gick längs efter dammen i den långa allén af silfverpopplar,
då Rudin stod framför henne, så plötsligt, som om han skjutit upp ur
jorden.

Hon blef förvirrad. Han såg henne rätt i ansigtet.

--- Ni är ensam? frågade han.

--- Ja, jag är ensam, svarade Natalia, --- för öfrigt har jag blott
  gått ut för ett ögonblick... jag måste nu vända om.

--- Jag skall följa er.

Han gick vid hennes sida.

--- Ni ser nästan sorgsen ut, sade han.

--- Jag?... Och jag ville just göra den anmärkningen om er, att ni
  icke ser riktigt glad ut.

--- Det är möjligt... det händer mig ibland. Men hos mig är det mer
  förlåtligt än hos er.

--- {s.~107} Hvarför det? Ni tror kanske, att jag inte kan ha någon
  orsak att vara sorgsen.

--- I edra år måste man njuta af lifvet.

Natalia gick några steg tigande.

--- Dmitrij Nikolaitsch! började hon.

--- Hvad vill ni säga?

--- Kommer ni ihåg... den jämförelse ni gjorde i går... mins
  ni... med eken?

--- Ja, det mins jag. Men hvarför denna fråga?

Natalia kastade en skygg blick på Rudin.

--- Hvarför?... hvad ville ni säga med denna bild?

Rudin vände bort hufvudet och lät blicken irra ut i fjärran.

--- Natalia Alexejevna, började han med det för honom egendomliga,
  återhållna och betydelsefulla uttrycket i rösten, som alltid kom
  hans åhörare att tro, att han icke talade ut i tiondelen af det,
  som trängdes inom hans själ. --- Natalia Alexejevna, ni har
  kunnat märka, att jag talar mycket litet om mitt eget förflutna
  lif. Det ges vissa strängar, dem jag aldrig vidrör. Mitt
  hjerta... hvem behöfver väl veta, hvad som försiggått derinom?
  Att utställa detta till allmänt beskådande har alltid förefallit
  mig som ett helgerån. Men med er vill jag vara öppen, ni ingifver
  mig förtroende... Jag kan icke dölja för er, att jag, som alla,
  älskat och lidit... när och hur? derom lönar ej mödan att
  tal... men mitt hjerta har erfarit mycken glädje och mycken
  bitterhet.

Rudin teg några ögonblick.

--- {s.~108} Hvad jag sade er i går, fortfor han, --- vore kanske i
  viss grad tillämpligt på mig sjelf, på mitt nuvarande läge. Men
  äfven om detta är det ej värdt att tala. Den sidan af mitt lif är
  redan för mig förgången. Det återstår mig numera blott att släpa
  mig fram på den heta, dammiga landsvägen, från station till
  station i en eländig vagn... När jag kommer fram, och om jag
  kommer fram... det vet Gud allena... Låtom oss hellre tala om er.

--- Är det möjligt, Dmitrij Nikolaitsch? afbröt honom Natalia, --- ni
  väntar ingenting mer af lifvet?

--- Ack jo, jag väntar mycket, men icke för mig sjelf...
  Verksamheten, glädjen af arbetet afstår jag aldrig ifrån... men
  jag har afstått från lifvets njutning. Mina förhoppningar, mina
  svärmerier och min egen lycka hafva ingenting gemensamt med
  hvarandra. Kärlek --- vid detta ord ryckte han på axlarna ---
  kärlek är icke för mig... jag ... är icke värd att ega den. En
  qvinna, som älskar, har rätt att fordra mannens hela hängifvenhet,
  men jag kan icke mera gifva mig helt. Dessutom... att
  behaga... det är ungdomens sak, jag är för gammal dertill. Hur
  skulle jag kunna förvrida andras hufvuden? Gud gifve jag kunde
  bära mitt eget rätt på axlarna.

--- Jag förstår, sade Natalia, --- den, som sträfvar efter ett stort
  mål, får icke mer tänka på sig sjelf. Men skulle kanske qvinnan
  icke vara i stånd att uppskatta en sådan man? Hon borde tvärtom,
  synes det mig, vända sig ifrån en egoist... Unga män, af den
  ungdom ni syftade på, äro alla egoister, alla upptagna blott
  {s.~109} af och med sig sjelfva, till och med när de älska. Tro
  mig, qvinnan är icke blott i stånd att förstå
  sjelfuppoffring... hon förstår att offra sig sjelf.

Natalias kinder hade färgats af en lätt rodnad, och hennes ögon
glänste. Ända till sin bekantskap med Rudin skulle hon aldrig varit i
stånd att gifva sina tankar ett så fullständigt utfördt uttryck eller
tala med en sådan värma.

--- Ni har mer än en gång hört min mening om qvinnans kallelse,
  återtog Rudin, med ett lätt nedlåtande leende. --- Ni vet, att
  efter min uppfattning var Jeanne d'Arc den enda, som kunde rädda
  Frankrike... men derom är icke fråga nu. Jag vill tala om er. Ni
  står på lifvets tröskel. Att kasta en blick på er framtid är både
  angenämt och icke alldeles utan sin nytta. Hör mig! Ni vet, att
  jag är er vän, jag hyser deltagande för er nästan på samma sätt
  som för en nära anförvandt... och derför hoppas jag, att ni ej
  skall finna min fråga närgången: säg mig, har ert hjerta altjämt
  varit fullkomligt lugnt?

Natalia flammade till, men sade intet. Rudin hade stannat, och äfven
hon stannade.

--- Ni är icke ond på mig? frågade han.

--- Nej, svarade hon, --- men jag hade verkligen icke väntat...

--- För öfrigt, fortfor han, --- behöfver ni icke svara mig. Er
  hemlighet är mig bekant.

Natalia såg på honom nästan med förfäran.

--- Ja... ja, jag vet hvem ni håller af. Och jag måste säga: ett
  bättre val kunde ni icke göra. Han är {s.~110} är en förträfflig
  menniska, han förstår att uppskatta er, han är icke krossad af
  lifvet... han är enkel och öppen till själen... han skall göra er
  lycklig.

--- Om hvem talar ni, Dmitrij Nikolaitsch?

--- Skulle ni icke förstå om hvem jag talar? Om Volintsef
  naturligtvis... Huru? Skulle jag kanske icke ha rätt?

Natalia vände sig litet bort från Rudin. Hon var alldeles förvirrad.

--- Älskar han er kanske icke? Förlåt mig, han tar aldrig sina ögon
  ifrån er, han följer alla edra rörelser. Och för öfrigt, är det
  väl möjligt att dölja kärleken? Och ni sjelf, visar ni honom
  kanske icke mycken vänlighet? Och för så vidt jag kunnat se,
  behagar han äfven er mor... Ert val...

--- Dmitrij Nikolaitsch, afbröt honom Natalia, under det att hon i sin
  förvirring sträckte ut handen efter en närstående buske, --- det
  är mig verkligen så oangenämt att tala om detta, men jag försäkrar
  er, ni misstar er.

--- Misstar jag mig, upprepade Rudin. --- Jag tror icke det. Det är
  icke länge sedan jag blef bekant med er, men jag känner er redan
  ganska väl. Hvad betyder den förändring, jag ser hos er, ser så
  klart? Är ni kanhända sådan, som jag fann er för sex veckor
  sedan? Nej, Natalia Alexejevna, ert hjerta är icke mera lugnt.

--- Kanhända, svarade Natalia knappt hörbart, --- men i alla fall
  misstar ni er.

--- På hvad sätt skulle jag då misstagit mig? frågade Rudin sakta.

--- {s.~111} Lemna mig, fråga mig icke! flög det öfver
  Natalies läppar och med snabba steg ilade hon hem.

Hon blef rädd sjelf för alt det hon så plötsligt känt röra sig inom
hennes bröst.

Rudin skyndade efter henne och hejdade henne.

--- Natalia Alexejevna! började han, --- detta samtal kan icke sluta
  så, det är alt för vigtigt äfven för mig... Huru skall jag
  förstå er?

--- Lemna mig! upprepade Natalia.

--- Natalia Alexejevna, för Guds skull!...

Rudins ansigte afspeglade en djup rörelse. Han hade blifvit blek.

--- Ni förstår alt, ni måste då äfven förstå mig, sade Natalia, i det
  hon ryckte sin hand ur hans och gick bort utan att se sig om.

--- Ett enda ord blott! ropade Rudin efter henne.

Hon stannade men vände sig icke om.

--- Ni frågade mig, hvad jag menade med den bild, jag i går använde.
  Ni skall få veta det, jag vill icke bedraga er. Jag talade om
  mig, om mitt förflutna lif... och om er.

--- Huru? om mig!

--- Ja, om er, jag upprepar det, jag vill icke bedraga er... Ni vet
  nu om hvilken känsla, om hvilken ny känsla, jag då talade... Ända
  till i dag skulle jag aldrig fattat mod att...

Natalia dolde hastigt ansigtet i händerna och sprang hemåt.

Hon var så uppskakad af den oväntade upplösningen på hennes samtal med
Rudin, att hon icke ens {s.~112} märkte Volintsef, som hon sprungit
förbi. Han stod orörlig lutande sig med ryggen mot ett träd. En
qvarts timme förut hade han kommit på besök till Darja Michajlovna och
funnit henne i salongen, sagt ett par ord, derefter oförmärkt
aflägsnat sig och begifvit sig ut att söka upp Natalia. Vägledd af en
för älskande egendomlig instinkt, hade han gått direkte ut i
trädgården och stött på henne och Rudin just i det ögonblick, då hon
ryckte sin hand ur hans. Det skymde för Volintsefs ögon. Sedan han
följt Natalia med blicken, lemnade han trädet och tog ett par steg,
utan att veta hvart eller hvarför. Rudin blef honom varse och närmade
sig honom. Båda sågo hvarandra i ögat, helsade och skildes utan att
yttra ett ord. »Det är ännu icke slut med detta«, var begges tanke.

Volintsef gick ända till slutet af trädgården. Det kändes bittert och
blytungt i hjertat, då och då svallade blodet upp af en ond känsla.
Regnet började åter falla i tunga droppar. Rudin hade återvändt till
sitt rum. Äfven han var icke lugn, tankarna hvirflade omkring i hans
hufvud. Hvem skulle icke känna sig förvirrad af den oväntade
beröringen med en ung, ren, hängifven själ?

Vid middagsbordet rådde en allmän förstämning. Natalia, alldeles
blek, förmådde knappt hålla sig qvar på stolen, och ögonen voro
ständigt nedslagna. Volintsef satt som vanligt bredvid henne och
tvang sig då och då att rikta ett ord till henne. Det hände sig så,
att Pigasof den dagen spisade middag hos Darja Michajlovna. Han
talade mest af alla vid bordet. Bland annat {s.~113} sökte han
bevisa, att man kunde indela menniskorna, liksom hundarna, i kort- och
långsvansiga. Kortsvansiga kunna menniskorna vara, sade han, dels af
födseln, dels genom eget åtgörande. För kortsvansen står det illa
till, honom lyckas aldrig någonting, han har intet sjelfförtroende.
Men den, som har en lång yfvig svans, han är ett lyckans skötebarn.
Han kan vara både sämre och svagare än kortsvansen, men han eger
sjelfförtroende, han viftar med sin vackra svans, och alla bli intagna
i honom. Och se här, hvad som är ganska märkvärdigt: en svans är ju
en fullkomligt onyttig kroppsdel, det medger ni... hvad skulle väl en
svans kunna duga till? Och ändå döma alla ens förtjenster efter
svansen!

--- Jag, tillade han med en suck, --- tillhör kortsvansarnas antal,
  och, hvad som är det förargligaste af altsammans, jag har sjelf
  stubbat af svansen på mig.

--- Ni vill med alt det der, anmärkte Rudin vårdslöst, --- bara säga,
  hvad för öfrigt redan La Rochefoucauld sagt långt före er:
  »Lita på dig sjelf, så skall andra lita på dig.« Men
  hvarför då blanda in hela den der svanshistorien, det fattar jag
  inte.

--- Så tillåt då hvar och en inföll Volintsef skarpt och med
  gnistrande ögon, --- att uttrycka sig så, som han finner för
  godt. Man talar så mycket om despotism... efter min mening
  fins det ingen värre despotism än de så kallade snillenas. Må fan
  ta dem allihop!

Alla häpnade och tystnade vid detta Volintsefs utfall. Rudin hade
sett på honom, men uthärdade icke hans {s.~114} blick, utan
vände sig bort, smålog och öppnade icke vidare munnen.

»Åhå! jaså du är också en stubbsvans«, tänkte Pigasof, och Natalias
hjerta hade nästan stelnat af förskräckelse. Darja Michajlovna
riktade på Volintsef en lång, förvånad blick och tog slutligen först
till ordet. Hon började berätta om en ovanlig hund, som tillhörde en
af hennes vänner, minister N.N....

Volintsef reste strax efter middagen. Då han tog afsked af Natalia,
kunde han ej längre lägga band på sig, utan sade till henne:

--- Hvarför är ni så förvirrad, som om ni vore medveten om en skuld?
  Ni kan icke för någon vara skyldig till något!...

Natalia förstod ingenting och såg blott efter honom. Före téet
närmade Rudin sig till henne, och, lutande sig öfver bordet, liksom
för att söka en tidning, hviskade han:

--- Alt detta är som en dröm, icke sant? Jag måste nödvändigt träffa
  er allena... om ock blott för en minut.

Han vände sig till m:lle Boncourt.

--- Se här den följetongen ni sökte, sade han, och i det han ånyo
  lutade sig ned till Natalia, tillade han hviskande: --- försök
  att omkring kl. 10 infinna er i den der löfsalen af syrén, bredvid
  terrassen, jag skall vänta er der.

Aftonens hjelte var Pigasof, Rudin hade uppgifvit slagfältet. Han
roade mycket Darja Michajlovna. Först berättade han om en af sina
gifta grannar, som, efter att hafva stått under toffeln i 30 år, hade
blifvit så förqvinligad, {s.~115} att då han en gång i sällskap med
Pigasof klef öfver en liten vattpuss, förde han handen bak och drog åt
sig sitt rockskört, alldeles som fruntimmerna göra med sina kjolar.
Derefter drog han fram en annan godsegare, som i början varit
frimurare, sedan melankoliker och derefter ville bli bankir.

--- På hvad sätt blef ni frimurare, Filip Stepanitsch? hade Pigasof
  frågat honom.

--- Som bekant, helt enkelt så, att jag skaffade mig en mycket lång
  nagel på lillfingret.

Men ingenting roade Darja Michajlovna mer, än när Pigasof började tala
om kärleken och försäkra, att man äfven för honom lågat af ömma begär,
och att en eldig tyska hade till och med kallat honom »sin lilla
aptitliga, afrikanska gris«. Darja Michajlovna skrattade, och dock
var det ingen dikt af Pigasof; han hade verkligen rätt att skryta med
sina framgångar. Han försäkrade, att ingenting kunde vara lättare än
att göra hvilken qvinna som helst förälskad i sig. Man behöfde bara
upprepa för henne tio dagar å rad att saligheten låge i hennes ögon,
paradiset på hennes läppar, och att alla andra qvinnor i jämförelse
med henne vore idel lump, på elfte dagen skulle hon sjelf säga, att
hon hade salighet i sina ögon och paradiset på sina läppar, och vara
förälskad. Alt sker i denna verld. Hvem vet, kanske hade Pigasof
också rätt.

---

Redan {s.~116} kl. half tio var Rudin i löfsalen. Långt i fjärran på
den bleka himlen hade några små stjernor helt nyss trädt fram, i
vester lyste ännu aftonrodnaden, der borta var horisonten också
klarare och renare, halfmånens skifva skimrade genom hängbjörkarnas
mörka nät. Andra träd liknade med sina af nattljuset genomskimrade
löfkronor dystra, tusenögda jättegestalter eller flöto tillsammans i
täta mörka massor. Icke ett blad rörde sig, syrenernas och akasiernas
öfversta qvistar sträckte ut sina toppar i den ljumma luften, liksom
lyssnade de efter något. Det nära intill liggande huset försvann i
ett dunkel, mot hvilket de aflånga upplysta fönstren aftecknade sig
som strimmor af rödaktigt ljus. Natten var mild och stilla, men i
denna stillhet låg liksom drömmande en återhållen, lidelsefull suck.

Rudin stod med armarna korslagda öfver bröstet och lyssnade med spänd
uppmärksamhet. Hans hjerta slog våldsamt, och ofrivilligt höll han
andan. Slutligen hörde han lätta, hastiga steg, och ett ögonblick
derefter trädde Natalia in i löfsalen.

Rudin sprang emot henne och fattade hennes händer. De voro kalla som
is.

--- Natalia Alexejevna! började han med en darrande hviskning. ---
  Jag ville se er... jag kunde icke härda ut till morgondagen. Jag
  måste säga er, hvad jag ännu för en dag sedan icke anade, icke
  ville tillstå för mig sjelf: jag älskar er.

Natalias händer darrade sakta i hans.

--- Jag älskar er, upprepade han, --- och hur kunde jag så länge
  bedraga mig sjelf, så länge dölja för mig, att jag älskar er...
  Men ni?... Natalia Alexejevna, säg... ni...

Natalia andades knappt.

--- Ni ser, jag har kommit hit, sade hon slutligen sakta.

--- Nej, säg mig, säg mig öppet... älskar ni mig?

--- Jag tror att... ja... hviskade hon knappt hörbart.

Rudin tryckte hennes händer ännu hårdare mellan sina och ville draga
henne till sig.

Natalia såg sig hastigt om.

--- Släpp mig... jag är rädd... det förekommer mig, som om någon
  lyssnade på oss... För Guds skull, var försiktig. Volintsef anar
  något.

--- Må han göra det! Ni såg det, jag svarade honom icke ett ord i
  dag... Ack, Natalia Alexejevna, hvad jag är lycklig! Nu skall
  intet mer skilja oss åt.

Natalia såg honom in i ögonen.

--- Släpp mig! hviskade hon, --- jag måste gå.

--- Så upprepa då åtminstone ännu en gång...

--- Ni säger, ni är lycklig? frågade Natalia.

--- Jag lycklig? Det ges ingen menniska i verlden lyckligare än jag!
  Kan ni tvifla derpå?

Natalia höjde sitt sänkta hufvud upp emot honom. Hur ädel och
oskuldsfull stod hon ej der i sin djupa rörelse, omgifven af löfsalens
hemlighetsfulla dunkel! Hur fagert strålade icke hennes unga, bleka
ansigte i natthimlens svaga skimmer!

--- Vet då, sade hon sakta, --- jag skall blifva din.

--- O, min Gud! utropade Rudin.

Men Natalia gjorde sig lös och ilade bort.

Rudin stod en stund qvar, derefter gick han långsamt ur löfsalen.
Månen lyste klart på hans drag, ett leende lekte på hans läppar.

--- Jag är lycklig, yttrade han halfhögt. --- Ja, jag är lycklig,
  upprepade han, liksom ville han öfvertyga sig sjelf.

Han rätade upp sin smarta väst, skakade undan sitt lockiga hår och
gjorde några raska slag i trädgården, muntert svängande med armarna.

Emellertid böjdes grenarna af löfsalens syrener sakta åt sidan, och
Pandalevski visade sig. Han såg sig försiktigt omkring, skakade på
hufvudet, och tryckande läpparna hårdt tillsamman mumlade han: »Jaså,
det står så till! Det måste man tala om för Darja Michajlovna« ---
och försvann.

---

VIII.

Då Volintsef återkom hem, var han så nedslagen och dyster --- han
ville knappt svara sin syster och stängde genast in sig i sitt
kabinett --- att Alexandra Pavlovna beslöt sig för att skicka ett
ilbud efter Leschnjef. Hon var van att ta sin tillflykt till honom i
alla bekymmersamma fall. Leschnjef lät säga henne, att han skulle
komma dagen derpå.

Volintsef var ännu följande morgon lika nedstämd. Efter frukosten
hade han tänkt gå och se till sina arbeten, men stannade, lade sig på
soffan och tog en bok för att läsa, något som icke hände honom alt för
ofta. Han hade icke något sinne för litteratur, och poesi var han
riktigt rädd för.

--- Det der är lika obegripligt som vers, brukade han säga och, för
  att styrka sina ord, anföra följande strof af diktaren Abulat:

    »Och ända till slutet af sorgliga dagar
    hvarken bittraste pröfning eller förstånd,
    ett med sina våldsamma händer upprycks
    lifvets blodiga ros skall vara i stånd.«

Alexandra Pavlovna blickade bekymrad på sin broder, men oroade honom
icke med några frågor. En vagn körde fram till trappan. »Nå,
Gud vare lof«, tänkte hon, »det är Leschnjef« En
tjenare trädde in och anmälde Rudins ankomst.

Volintsef {s.~120} kastade boken på golfvet och lyfte upp
hufvudet.

--- Hvem var det som kom? frågade han.

--- Rudin, Dmitrij Nikolaitsch, upprepade tjenaren.

Volintsef reste sig.

---Bed honom stiga in, sade han, --- och du, syster, tillade han,
  vändande sig till Alexandra Pavlovna, --- lemna oss.

--- Ja, men hvarför? började hon... 

--- Jag vet hvarför, afbröt han henne häftigt. --- Jag ber dig.

Rudin trädde in. Volintsef bugade sig kallt för honom och blef
stående midt i rummet utan att räcka honom handen.

--- Ni väntade mig icke, tillstå det, började Rudin och stälde sin
  hatt i fönstret. En lätt ryckning for öfver hans läppar. Han
  kände sig litet orolig, men ansträngde sig att dölja sin
  förlägenhet.

--- Jag väntade er inte, det är alldeles riktigt, genmälte Volintsef.
  --- Efter hvad som hände i går hade jag snarare kunnat vänta
  hvilken annan som helst... med ett uppdrag från er.

--- Jag förstår hvad ni menar, sade Rudin, i det han satte sig --- och
  gläder mig åt er uppriktighet. På det viset blir det mycket
  bättre. Jag har kommit till er som till en man af ära...

--- Går det inte för sig utan komplimanger? anmärkte Volintsef.

--- Jag önskar förklara för er, hvarför jag kommit.

--- {s.~121} Vi äro ju bekanta, hvarför skulle ni då inte kunna komma
  till mig? Och dessutom, det är inte första gången, som ni hedrar
  mig med ett besök.

--- Jag har kommit till er som en man af ära till en man af ära,
  upprepade Rudin --- och jag vill nu vädja till ert eget omdöme...
  Jag har fullt förtroende till er...

--- Men hvarom är det frågan? afbröt Volintsef, som ännu fortfarande
  stod i samma ställning och såg på Rudin med en mörk blick, då och
  då ryckande i spetsarna på sina mustascher.

--- Ursäkta mig... jag har visserligen kommit för att förklara
  mig, men det kan i alla fall inte ske med ens.

--- Hvarför inte det?

--- Det rör också en tredje person.

--- Hvem är den tredje personen?

--- Ni förstår mig nog, Sergej Pavlitsch.

--- Dmitrij Nikolaitsch, jag förstår er als icke.

--- Ni önskar...

--- Jag önskar, afbröt honom Volintsef, --- att ni talar utan omsvep.

Han började på allvar bli ond.

Rudin rynkade ögonbrynen.

--- Tillåt mig... vi äro ju ensamma... Jag måste säga er... för
  öfrigt gissar ni det sannolikt redan sjelf...

Volintsef ryckte otåligt på axlarna.

--- Jag måste säga er, att jag älskar Natalia Alexejevna, och har rätt
  att antaga, att hon besvarar min kärlek.

Volintsef {s.~122} bleknade. Utan att svara ett ord gick han till
fönstret och vände Rudin ryggen.

--- Ni förstår, Sergej Pavlitsch, fortfor Rudin, --- att om jag ej
  vore fullkomligt viss...

--- Åh för all del! afbröt Volintsef honom hastigt, --- jag tviflar
  inte als på edra ord... Jaså... Nå, jag gratulerar!... Jag bara
  undrar, hvar f-n ni kunnat få den i idén ifrån, att i första hand
  hedra mig med denna nyhet... Hvad har jag med det att göra? Hvad
  rör det mig hvem ni älskar, och hvem som älskar er? Jag kan rakt
  inte fatta...

Volintsef fortfor att se ut genom fönstret. Hans röst klang dof.

Rudin reste sig.

--- Jag skall säga er, Sergej Pavlitsch, hvarför jag beslöt att fara
  till er, hvarför jag icke ansåg mig ega rätt att dölja för er
  vår... vårt ömsesidiga tycke. Jag hyser alt för stor aktning för
  er... se der hvarför jag kom hit. Jag ville icke... vi bägge
  ville icke spela komedi inför era ögon. Er känsla för Natalia
  Alexejevna var mig bekant... Tro mig, jag känner alt för väl mitt
  värde. Jag vet, huru litet värdig jag är att intaga er plats i
  hennes hjerta, men när detta nu en gång måste ske, hade det då
  varit bättre att använda list, bedrägeri, förställning? Hade det
  varit bättre att utsätta sig för missförstånd eller till och med
  för möjligheten af ännu en sådan scen som den i går vid middagen?
  Säg sjelf, Sergej Pavlitsch!

Volintsef lade armarna i kors öfver bröstet, som om han ansträngde
hela sin kraft att beherska sig.

--- {s.~123} Sergej Pavlitsch! fortfor Rudin. --- Jag har kränkt er,
  jag känner det... men förstå oss rätt... Ni måste inse, att vi
  icke hade något annat medel att visa er vår aktning... visa, att
  vi förstodo att uppskatta er rättframma högsinthet. Uppriktighet,
  fullkomlig uppriktighet skulle med hvarje annan icke varit på sin
  plats, men med er blef det en pligt. Det skulle vara oss kärt,
  att vår hemlighet i edra händer...

Volintsef skrattade tvunget.

--- Mycken tack för förtroendet! utropade han. --- Ehuru, jag ber er
  lägga märke dertill, jag icke har önskat hvarken att få veta er
  hemlighet eller att meddela er min, så förfogar ni deröfver som
  öfver er egendom. Men, ursäkta mig, ni talar, som om ni tillika
  representerade en annan person. Jag får altså antaga, att ert
  besök och ändamålet dermed är bekant för Natalia Alexejevna?

Rudin råkade i en lätt förlägenhet.

--- Nej, jag har icke meddelat Natalia Alexejevna min afsigt, men jag
  vet, att hon delar min uppfattning.

--- Det är altsammans högst förträffligt, sade Volintsef efter en
  stunds tystnad och började trumma med fingrarna på rutan, --- men
  jag tillstår, att jag skulle hafva funnit det ännu bättre, om ni
  hade hyst... litet mindre aktning för mig. Uppriktigt sagdt,
  frågar jag f-n efter er aktning... men hvad är det nu egentligen
  ni vill mig?

--- Jag vill ingenting... eller nej, jag vill en enda sak... jag vill,
  att ni icke anser mig för feg och bakslug, att ni vill förstå mig
  rätt... Jag hoppas, att ni nu {s.~124} icke kan tvifla på min
  uppriktighet... Jag vill, Sergej Pavlitsch, att vi skiljas som
  vänner... att ni för det första räcker mig er hand.

Och Rudin närmade sig Volintsef.

--- Ursäkta mig, min bästa herre, svarade Volintsef, i det han vände
  sig mot Rudin och tog några steg tillbaka, --- jag är beredd att
  göra full rättvisa åt era afsigter. Alt detta är högst
  förträffligt... låtom oss antaga det, till och med upphöjdt... men
  vi enkla menniskor, som äta pepparkakor omålade, vi äro icke i
  stånd att följa så höga andars flykt som er... Hvad ni kallar
  uppriktighet, kalla vi oförskämd närgångenhet... Hvad som synes
  er enkelt och klart, det är för oss mörkt och inveckladt... Ni
  berömmer er af hvad vi hålla hemligt, hur skulle då vi kunna
  förstå er? Ursäkta mig, men hvarken kan jag anse er för en vän,
  ej heller kan jag räcka er min hand... Det är möjligt, att detta
  är småaktigt, men jag är ju sjelf en så obetydlig varelse.

Rudin tog sin hatt ur fönstret.

--- Farväl, Sergej Pavlitsch! sade han bedröfvad, --- farväl... jag
  har blifvit sviken i min förväntan. Mitt besök var verkligen
  något ovanligt, men jag hoppades, att ni (Volintsef gjorde en
  rörelse af otålighet)... Ursäkta mig, jag tänker inte mer tala
  derom. När man tar alt i öfvervägande, ser jag verkligen, att ni
  har rätt och att ni inte kunnat handla annorlunda. Lef väl, och
  tillåt mig åtminstone att försäkra er om renheten af mina
  afsigter... Om er grannlagenhet är jag fullkomligt öfvertygad...

--- {s.~125} Nej detta är då för mycket! utropade Volintsef, darrande
  af vrede. --- Jag har aldrig begärt ert förtroende, och derför
  har ni alldeles ingen rätt att räkna på någon grannlagenhet.

Rudin ville säga något, men sträckte blott ut handen, bugade sig och
gick ut. Volintsef kastade sig på soffan och vände sig mot väggen.

--- Kan jag få komma in till dig? hördes Alexandra Pavlovnas röst vid
  dörren.

Volintsef svarade icke strax och for hastigt med handen öfver
ansigtet.

--- Nej, Sascha, sade han med lätt förändrad röst. --- Vänta ännu
  litet.

En half timme derefter kom Alexandra Pavlovna åter till dörren.

--- Michajlo Michajlitsch har kommit, sade hon. --- Vill du ta emot
  honom?

--- Ja visst, sade Volintsef, --- låt honom komma hit.

Leschnjef steg in.

--- Hur är det med dig, mår du inte bra? frågade han, sättande sig på
  en stol bredvid soffan.

Volintsef reste sig litet, stödde sig på armbågen, såg länge sin vän
rakt i ansigtet och berättade derpå hela sitt samtal med Rudin, ord
för ord. Han hade aldrig förr nämnt det ringaste till Leschnjef om
sina känslor för Natalia, ehuru han gissade, att de icke voro någon
hemlighet för honom.

--- Du har verkligen förvånat mig, min vän, yttrade Leschnjef, då
  Volintsef slutat sin berättelse. --- Mycket besynnerligt kunde jag
  vänta af honom, men detta {s.~126} var då... För öfrigt känner
  jag så väl igen honom äfven i det här.

--- Men, säg mig, utropade Volintsef, som ännu var lika upprörd, ---
  det är ju rent af fräckt! Jag var verkligen nära att kasta ut
  honom genom fönstret. Skryta inför mig, var det det han ville
  eller var han rädd?... Och för hvilket ändamål? Hur är det
  möjligt att komma till en menniska och...

Volintsef tog sig om hufvudet med bägge händerna och teg.

--- Nej, min bror, det är det icke, genmälte Leschnjef lugnt. --- Du
  tror mig nog inte, men han gjorde det dock af en god ingifvelse.
  Ser du, alt det der klingar ju verkligen ädelt och öppenhjertigt
  och erbjuder framför alt ett godt tillfälle att tala, att lemna
  vältaligheten fritt lopp, och det är ju det vi behöfva, det
  hvarförutan vi rakt inte kunna lefva... O, hans tunga! ...det är
  hans fiende!... Men så har den också å andra sidan hjelpt honom
  mången gång.

--- Med hvilken högtidlighet han trädde in och talade, det kan du inte
  föreställa dig.

--- Nå ja, utan det kan ju ingenting ske hos honom. Knäpper han igen
  sin rock, så är det, som om han uppfylde en helig pligt. Jag
  skulle vilja sätta honom på en obebodd ö och från någon gömd vrå
  se på, hur han der skulle uppträda. Och ändå talar han ständigt
  om enkelhet.

--- Men säg mig, broder, hvad i all verlden skall nu detta vara för
  något, är det filosofi, eller hvad är det?

--- {s.~127} Ja, hur skall jag säga? Från en sida sedt, är det
  verkligen filosofi, men från en annan, är det als inte det. Det
  går dock icke an att lägga alla dumheter filosofien till last.

Volintsef såg på honom.

--- Ljög han verkligen inte, tror du?

--- Nej, min vän, han ljög icke. Men för öfrigt, vet du, så ha vi
  verkligen talat nog om detta... Se så, min bror, låt oss nu tända
  våra pipor och be Alexandra Pavlovna komma hit till oss... När
  hon är med, så går det bättre både att prata och att tiga. Hon
  skall servera oss te.

--- Som du vill, svarade Volintsef. --- Sascha, kom in! ropade han.

Alexandra Pavlovna inträdde. Han fattade hennes hand och tryckte den
hårdt till sina läppar.

---

I ett oroligt och besynnerligt sinnestillstånd återvände Rudin hem.
Han var missnöjd med sig sjelf och förebrådde sig sin oförlåtliga
öfverilning och sin barnslighet. Det är icke utan skäl, som någon har
sagt: »Det fins ingenting mer tryckande än medvetandet att ha gjort en
dumhet.« »Hur kunde jag falla på den tanken«, mumlade han mellan
tänderna, »att bege mig till den der menniskan. Det var också en idé!
Bara att tigga sig till förolämpningar!«

I Darja Michajlovnas hus hade emellertid ovanliga saker passerat.
Värdinnan sjelf visade sig icke på hela förmiddagen {s.~128} och kom
icke ut till middagen. Efter hvad Pandalevski försäkrade --- han var
den ende, som fått komma in till henne --- hade hon hufvudvärk. Äfven
af Natalia kunde Rudin knappt få se en skymt, hon satt i sitt rum med
m:lle Boncourt. Då hon mötte honom i matsalen, såg hon så bedröfvad
på honom, att det skar honom i hjertat. Hennes ansigte hade så
förändrats sedan gårdagen, som om en olycka fallit öfver henne. Rudin
började plågas af obestämda, ängsliga aningar. För att på något sätt
förströ sig sysselsatte han sig med Basistof, talade länge med honom
och fann i honom en eldig och liflig ung man, full af svärmiska
förhoppningar och ännu orubbad tro. Mot aftonen visade sig Darja
Michajlovna ett par timmar i salongen. Mot Rudin var hon visserligen
älskvärd som vanligt, men höll sig dock litet på afstånd från honom,
såg ömsom glad och ledsen ut, talade med en viss förnäm näston och
mera i förtäckta anspelningar än i direkta omdömen. Det var som en
atmosfer af hofluft omkring henne. På sista tiden hade hon liksom
visat sig litet kallare mot Rudin. »Hvad är detta för en gåta?«
tänkte han, betraktande från sidan hennes bakåtböjda hufvud.

Han behöfde icke länge vänta på gåtans lösning. Då han vid tolftiden
på natten, återvände till sitt rum, passerade han en mörk korridor.
Plötsligt stack någon honom ett bref i hand. Han såg sig om, en ung
flicka skyndade sig bort, som det tycktes honom, Natalias
kammarjungfru. Han gick in till sig, skickade {s.~129} bort sin
tjenare, öppnade brefvet och läste följande rader, skrifna med
Natalias hand:

  »Kom till Avdjuchindammen bakom ekskogen i morgon bittida kl. 7.
  Hvarje annan tid är omöjlig. Det skall bli vårt sista möte, och
  alt skall bli slut, om icke... Kom! Ett beslut måste fattas...

  P. S. Om jag icke kommer, så betyder det, att vi aldrig skola
  återse hvarandra, jag skall då låta er veta...«

Rudin föll i tankar, vände brefvet mellan händerna, stack det derpå
under hufvudkudden, klädde af sig och lade sig, men somnade icke förr
än sent, sof lätt och vaknade, innan ännu klockan var fem.

---

IX.
{s.~130}

Avdjuchindammen, hvilken Natalia bestämt till mötesplats med Rudin,
hade redan för länge sedan upphört att vara en dam. För trettio år
sedan hade vattnet genombrutit en sidovall och runnit bort, och sedan
dess hade alt lemnats så som det var. Blott på fördjupningens flata
och jemna botten, fordom öfverdragen med fet gyttja, och på
lemningarna af sidovallen kunde man gissa, att det en gång varit en
dam. Der hade också funnits en lantgård, men äfven denna hade för
länge sedan försvunnit. Två jättelika granar erinrade ännu derom.
Ständigt spelade och susade vinden dystert genom dess höga, glesa
kronor. Bland folket gingo hemlighetsfulla sagor om ett brott, som
skulle vara begånget alldeles vid granarnas fot. Man sade också att
ingen af dem skulle falla, utan att bringa någon döden; förut hade der
stått en tredje gran, som vid en storm hade fallit och slagit ihjäl en
ung flicka. Hela trakten omkring den gamla dammen ansågs som hemsk
och osäker. Öde och kal, men dyster och mörk äfven på solskensdagar,
syntes den ännu mörkare och dystrare genom närheten af den gamla redan
länge utdöda och förtorkade ekskogen. Enstaka gråa stammar af
jättelika träd reste sig som sorgliga skepnader öfver de låga
busksnåren. Det var hemskt att se på dem, man kunde tro dem vara
gamla elaka troll, som samlats att hopsmida ondskefulla dåd. En smal,
knappt upptrampad {s.~131} stig slingrade sig fram vid sidan af
skogen. Utan särskildt nödtvång passerade ingen förbi
Avdjuchindammen. Natalia hade med afsigt valt detta ensliga ställe
som icke låg mer än en half verst från Darja Michajlovnas boning.

Solen hade redan länge varit uppe, då Rudin ankom till
Avdjuchindammen, men det var ingen klar morgon. Täta mjölkfärgade
moln betäckte hela himlen, hvisslande och tjutande jagade vinden dem
framför sig. Rudin begynte gå af och an på den med taggiga kardborrar
och svartnade nässlor beväxta vallen. Han kände sig orolig. Dessa
möten, dessa nya känslor sysselsatte honom, men upprörde honom icke, i
synnerhet efter gårdagens bref. Han insåg, att upplösningen närmade
sig, och var i hemlighet förvirrad deröfver, ehuru ingen skulle hafva
trott det, som sett med hvilken koncentrerad beslutsamhet han lade
armarna i kors öfver bröstet och såg sig omkring. Icke utan skäl hade
Pigasof en gång sagt om honom, att hufvudet vägde öfver på honom som
på en kinesisk porslinsgubbe. Men det är svårt att med hufvudet
allena, hur kraftigt det än må vara, lära känna till och med det som
försiggår i ens eget inre... Rudin, den skarpsinnige, insigtsfulle
Rudin, var icke i stånd att med visshet säga, om han älskade Natalia,
om han lede, om han skulle lida af en skilsmessa från henne. Hvarför
skulle han, utan att vilja vara någon Lovelace --- den rättvisan måste
man göra honom --- förvrida hufvudet på en stackars flicka? Hvarför
väntade han på henne med hemlig darrning? Härpå gifves det blott ett
svar: ingen {s.~132} låter sig så lätt ryckas med som en lidelsefri
menniska.

Han gick utmed vallen, under det att Natalia skyndade till honom tvärt
öfver fältets fuktiga gräs.

--- Fröken, fröken, ni blir alldeles våt om fötterna, ropade hennes
  kammarjungfru Mascha, som med möda följde efter henne.

Natalia hörde icke på henne och sprang vidare utan att se sig om.

--- Ack, bara man icke märkt oss! bara icke någon lurat på oss!
  upprepade Mascha ständigt. --- Redan det är underligt, hur vi
  kommit ut ur huset. Bara mamsell inte vaknat... Lyckligtvis är
  det inte långt bort... Men man väntar redan, tillade hon, då hon
  plötsligt fick se Rudins ståtliga gestalt i målerisk ställning på
  vallen, --- det är bara olämpligt, att man står så der på
  höjden... man borde hellre gått ner i fördjupningen.

Natalia stannade.

--- Vänta här vid granarna, Mascha, sade hon och gick vidare till
  dammen.

Rudin gick henne till mötes, men stannade öfverraskad. Ett sådant
uttryck hade han ännu aldrig sett i hennes ansigte. Ögonbrynen voro
sammandragna, läpparna hårdt pressade emot hvarandra, ögonen blickade
rakt och strängt framför sig.

--- Dmitrij Nikolaitsch, började hon, --- vi ha ingen tid att förlora.
  Jag har kommit hit för fem minuter. Jag måste säga er, att min
  mor vet alt. Herr Pandalevski {s.~133} lydde på oss i förrgår
  afton och har talt om vårt möte för henne. Han har alltid varit
  hennes spion. I går kallade hon mig till sig...

--- Min Gud! utropade Rudin, --- detta är förfärligt... hvad sade er
  mor?

--- Hon var inte ond på mig, hon bannade mig inte, hon blott
  förebrådde mig mitt lättsinne.

--- Ingenting vidare?

--- Jo, hon förklarade också för mig, att hon hellre vill se mig död
  än som er hustru.

--- Har hon verkligen kunnat säga så?

--- Ja, och hon tillade vidare, att ni sjelf als icke ville ha mig
  till hustru, utan att ni bara för ro skull gjorde mig er kur, och
  att hon icke hade väntat detta af er. För öfrigt vore hon sjelf
  skulden dertill, sade hon. Hvarför hade hon tillåtit mig att så
  ofta sammanträffa med er?... Hon hade räknat på min fina
  urskiljning, och jag hade nu i hög grad förvånat henne... ja, jag
  mins icke mer alt hvad hon sade mig.

Natalia yttrade alt detta med en entonig, nästan ljudlös röst.

--- Och ni, Natalia Alexejevna, hvad svarade ni henne? frågade Rudin.

--- Hvad jag svarade henne, upprepade Natalia, men tystnade ett
  ögonblick och frågade sedan långsamt: --- Hvad ämnar ni nu göra?

--- Min Gud, min Gud! återtog Rudin, --- detta är hårdt!... så
  hastigt!... ett så oväntadt slag!... Och er mor var så missnöjd?

--- Ja, ja... hon vill icke höra talas om er.

--- {s.~134} Detta är förskräckligt! Det fins således rakt intet
  hopp?

--- Intet.

--- Hvarför skola vi vara så olyckliga! Den nedrige Pandalevski...
  Ni frågar mig, Natalia Alexejevna, hvad jag ämnar göra? Det går
  omkring i hufvudet på mig, jag kan icke fatta en redig tanke...
  Jag känner blott min olycka... och förundrar mig, hur ni förmår
  bibehålla all er kallblodighet...

--- Ni tror, att det är mig lätt, sade Natalia.

Rudin började gå fram och tillbaka. Natalia vände icke sina ögon
ifrån honom.

--- Er mor har icke gjort er några vidare frågor yttrade han
  slutligen.

--- Hon frågade mig... om jag älskar er.

--- Nåväl... och ni?

Natalia teg ett ögonblick.

--- Jag har icke ljugit.

Rudin fattade hennes hand.

--- Alltid och i alt ädel och högsint! O qvinnohjerta, du rena guld!
  Men är det då möjligt, att er mor har kunnat så bestämdt förklara
  sin vilja i afseende på omöjligheten af vår förening?

--- Ja, bestämdt. Jag har ju redan sagt er, att hon är öfvertygad,
  att ni inte ens tänker på att ta mig till hustru.

--- Hon anser mig altså för en bedragare! Hvarmed har jag förtjent
  detta?

Rudin tog sig med händerna om hufvudet.

--- Dmitrij Nikolaitsch, sade Natalia, --- vi förspilla tiden
  onödigtvis. Kom ihåg, att jag ser er nu för {s.~135} sista
  gången. Jag har kommit hit, icke för att gråta, icke för att
  klaga... ni ser, jag gråter icke... jag har kommit hit för att få
  råd.

--- Men hvad för råd kan jag väl ge er, Natalia Alexejevna?

--- Hvad för råd? Ni är en man, jag har vant mig att sätta min tro
  till er... ända till slutet vill jag tro på er. Säg mig, hvilka
  äro era afsigter?

--- Mina afsigter! Er mor kommer sannolikt att visa mig ur huset.

--- Det är möjligt. Hon förklarade för mig redan i går, att hon var
  tvungen att afbryta bekantskapen med er... Men ni svarar icke på
  min fråga.

--- Hvilken fråga?

--- Hvad är er tanke, hvad skola vi nu göra?

--- Hvad vi skola göra? återtog Rudin, --- det säger sig sjelft,
  underkasta oss, foga oss i vårt öde!

--- Underkasta oss, upprepade Natalia långsamt och med bleknande
  läppar.

--- Ja, foga oss i vårt öde, fortfor Rudin. --- Hvad annat är att
  göra? Jag vet alt för väl, hur bittert, tungt och outhärdligt det
  är, men betänk sjelf, Natalia Alexejevna... jag är fattig... Det
  är sant, jag kan arbeta, men om jag också vore en rik man, skulle
  väl ni vara i stånd att uthärda en våldsam skilsmessa från er
  familj, er mors vrede?... Nej, Natalia Alexejevna! Det är icke
  att tänka derpå. Det är tydligt, att det icke var oss förunnadt
  att få lefva tillsammans, och denna lycka, hvarom jag drömde, är
  icke för mig!

Natalia {s.~136} dolde hastigt ansigtet i händerna och brast
ut i tårar. Rudin närmade sig till henne.

--- Natalia Alexejevna, älskade Natalia! sade han varmt, --- för Guds
  skull, gråt icke, det gör mig så bittert ondt att se era tårar,
  lugna er...

Natalia höjde sitt hufvud.

--- Ni säger mig, att jag skall lugna mig, sade hon, och hennes ögon
  glänste genom tårarna. --- Jag gråter icke öfver det, som ni
  tror... det är icke det, som gör mig ondt, utan det, att jag
  bedragit mig på er... Jag kommer till er för att hos er finna råd
  och stöd... och i hvilket ögonblick!... och ert första ord är:
  »Underkasta er!... foga er i ert öde!«... Det är på det sättet ni
  i handling tillämpar era förklaringar om frihet, om uppoffring,
  som...

Hennes röst stockades af rörelse.

--- Men, Natalia Alexejevna, började Rudin förvirrad, --- kom
  ihåg... jag tager visst icke mina ord tillbaka...
  men i alla fall...

--- Ni frågade mig, återtog hon med ny kraft, --- hvad jag svarade min
  mor, då hon förklarade mig, att hon hellre såge mig död än vid er
  sida; jag svarade henne, att jag hellre ville dö än blifva en
  annan mans hustru. Men ni säger: »Foga er i ert öde!« Hon hade
  altså rätt, ni har verkligen för ro skull, i brist på annan
  sysselsättning, lekt med mig...

--- Jag svär er, Natalia Alexejevna... jag försäkrar er vid alt hvad
  heligt är... upprepade Rudin, men hon hörde icke på honom.

--- {s.~137} Hvarför höll ni mig inte tillbaka? Hvarför skulle ni
  sjelf... Eller trodde ni, att ni icke skulle möta något
  motstånd?... Jag blyges för mig sjelf att tala om detta... men
  alt är ju redan slut.

--- Ni måste lugna er, Natalia Alexejevna, började Rudin åter, --- vi
  måste bägge två tänka efter, hvilka medel...

--- Ni talade så ofta om sjelfuppoffring, afbröt hon honom, --- men,
  vet ni väl... om ni skulle sagt mig i dag, i denna stund: »Jag
  älskar dig, men jag kan icke taga dig till min hustru, jag kan
  icke svara för framtiden, gif mig din hand och följ mig!« --- vet
  ni, att jag skulle hafva följt er, att jag skulle varit besluten
  till alt? Men i sanning! det är långt från ord till handling, och
  nu är ni rädd, ja, ni är rädd, alldeles så, som ni i förrgår vid
  middagen var rädd för Volintsef!

En rodnad flög öfver Rudins drag. Natalias oväntade hänförelse hade
träffat honom djupt, men de sista orden sårade hans sjelfkärlek.

--- Ni är alt för upprörd nu, Natalia Alexejevna, började han, --- ni
  kan icke fatta, hur grymt ni förolämpar mig. Jag hoppas, att ni
  med tiden skall göra mig rättvisa... skall förstå hvad det kostat
  mig att afstå från en lycka, hvilken, som ni sjelf säger, icke
  ålade mig några förpligtelser. Ert lugn är mig dyrbarare än alt
  annat i verlden, och jag skulle varit den eländigaste menniska på
  jorden, om jag hade beslutat mig för att draga nytta af ...


--- Kan hända, det må vara, afbröt Natalia, --- kanhända ni har
  rätt... jag vet icke, hvad jag säger. Men {s.~138} jag har ända
  tills nu trott på er så, trott på hvarje ert ord... För framtiden
  ber jag er öfverväga era ord, och icke låta dem så der flyga ut
  öfver era läppar. Då jag sade er, att jag älskar er, visste jag
  alt hvad det ordet betyder och innebär, jag var färdig till alt...
  Nu återstår det mig blott att tacka er för den lektion jag fått,
  och aflägsna mig.

--- Stanna, stanna för Guds skull! Natalia Alexejevna, jag ber er.
  Jag förtjenar icke ert förakt, det svär jag er. Se då sjelf, i
  hvilket läge jag befinner mig! Jag har att svara för er och för
  mig sjelf. Om jag icke älskade er med den mest hängifna
  kärlek... ja, vid Gud, jag skulle sjelf genast föreslagit er att
  fly med mig... förr eller senare skulle er mor förlåta... och
  då... men innan jag ville tänka på min egen lycka...

Han stannade. Natalias blick, som var stadigt och fast riktad på
honom, förvirrade honom.

--- Ni bemödar er att visa mig, att ni är en hederlig man, Dmitrij
  Nikolaitsch, sade hon, --- jag tviflar inte derpå. Ni är ej i
  stånd att handla af beräkning, men var det väl derom jag ville
  öfvertyga mig? var det väl derför jag kom hit...

--- Jag hade icke väntat, Natalia Alexejevna, att...

--- Ah, der har ni sagt det! Ja, ni väntade er inte alt detta ... Ni
  kände mig inte... Oroa er inte... ni älskar mig ej, och jag vill
  ej tränga mig på någon.

--- Jag älskar er! utropade Rudin.

--- Kanhända, men hur älskar ni mig! Jag minnes alla edra ord,
  Dmitrij Nikolaitsch. Kommer ni ihåg, {s.~139} ni sade mig en
  gång, att det gifves ingen kärlek utan jemlikhet... Ni står alt
  för högt för mig... Jag har blifvit straffad efter förtjenst. Er
  väntar värdigare sysselsättningar... Jag skall icke glömma denna
  dag... Farväl!

--- Ni går, Natalia Alexejevna! Är det möjligt, att vi så skola
  skiljas från hvarandra?...

Han räckte ut händerna emot henne. Hon stannade. Hans bedjande röst
tycktes komma henne att vackla.

--- Nej, sade hon slutligen, --- jag känner att något brustit i mitt
  inre... Jag kom hit, jag talade med er i en verklig feberyrsel,
  jag måste besinna mig. Det kan ju icke ske... ni sjelf har sagt,
  det får icke ske. Ack, min Gud, då jag gick hit, tog jag i
  tankarna afsked af mitt hem... och hvad är det nu? hvem mötte jag
  här? en klenmodig man... Och hur visste han, att jag ej skulle
  vara i stånd att uthärda skilsmessan från min familj?... »Er mor
  vill icke ge sitt samtycke... det är förskräckligt!« Det är alt
  hvad jag fick höra af er. Är detta ni? är detta ni, Rudin? Nej,
  farväl... Ack, om ni verkligen hade älskat mig, jag skulle ha
  känt det i mitt hjerta nu i detta ögonblick... Nej,
  nej... farväl!

Hon vände sig hastigt om och skyndade bort till Mascha, som redan för
länge sedan börjat bli orolig och göra tecken åt henne.

--- Det är ni, som är rädd, och icke jag, ropade Rudin efter henne.

Hon gaf icke mer akt på honom och skyndade hem öfver fältet. Hon kom
lyckligt in i sin sängkammare, {s.~140} men knappt hade hon stigit
öfver tröskeln, förrän krafterna sveko henne, och medvetslös föll hon
i Maschas armar.

Rudin blef länge stående qvar på vallen. Slutligen rätade han upp
sig, gick med långsamma steg till den lilla stigen och följde den
stilla framåt. Han var full af blygsel och bitterhet. »Hvad för en
flicka?« tänkte han... »Vid 18 års ålder! Nej, jag kände henne
verkligen inte... en ovanlig flicka! Hvilken viljekraft!... Hon hade
rätt, hon är värd en annan kärlek än den jag kände för henne«...
»Kände?« frågade han sig sjelf. »Känner jag då ingen kärlek mer för
henne? Det var då så, alt detta skulle sluta! Hur liten och ömklig
var jag ej i jemförelse med henne!«

Det lätta rasslet af en liten vagn kom Rudin att lyfta upp hufvudet.
Det var Leschnjef, som kom åkande från motsatt håll. Tigande helsade
Rudin på honom, men liksom slagen af en plötslig tanke tog han af från
vägen, och gick hastigt i riktning mot Darja Michajlovnas hus.

Leschnjef lät honom gå, såg efter honom, och, efter en stunds
öfverläggning, vände han också om sin häst och for tillbaka till
Volintsef, hos hvilken han tillbragt natten. Han fann honom ännu
sofvande, men ville icke väcka honom, och i afvaktan på morgonteet
satte han sig på verandan och tände sin pipa.

---

X.
{s.~141}

Först klockan 10 steg Volintsef upp. Då han fick veta, att Leschnjef
satt på hans veranda, blef han mycket förvånad och lät bedja honom
stiga in till sig.

--- Hvad har händt? Du ville ju fara hem till dig.

--- Ja, jag tänkte det, men så mötte jag Rudin... vandrande
  ensam på fältet och med ett så förstördt ansigtsuttryck. Jag
  tvekade icke länge, utan vände om.

--- Du vände om, derför att du mötte Rudin?

--- För att säga sanningen, vet jag inte sjelf rätt, hvarför jag
  gjorde det... sannolikt derför att han påminde mig om dig.
  Jag fick lust att sitta ännu en stund hos dig, och hem till mig
  hinner jag tids nog.

Volintsef log bittert.

--- Ja, på Rudin kan man nu icke tänka utan att på samma gång också
  tänka på mig... Karl! röt han häftigt till, --- ge oss te!

De begge vännerna satte sig ned vid sitt te. Leschnjef började tala
om landbruk, om en ny metod att taktäcka med papp...

Plötsligt sprang Volintsef upp från stolen och slog så häftigt i
bordet, att koppar och fat skallrade.

--- Nej, ropade han, --- jag är inte i stånd att uthärda detta
  längre. Jag vill mana ut den der snillrike vältalaren, må han
  skjuta ned mig, eller må jag jaga en kula genom hans lärda panna!

--- {s.~142} Seså, seså för all del, brummade Leschnjef, ---
  hur kan man skrika så! Jag tappade pipan... men hvad är
  det åt dig?

--- Det är det, att jag inte förmår att lugnt höra hans namn nämnas,
  utan att blodet stiger mig åt hufvudet.

--- Nej, seså, min vän, du borde skämmas för din svaghet, sade
  Leschnjef, i det han tog upp sin pipa från golfvet. --- Låt det
  vara! Må han dra så långt...

--- Han har förolämpat mig, fortfor Volintsef, gående fram och
  tillbaka i rummet, --- ja han har förolämpat mig. Du måste sjelf
  medgifva det. I första ögonblicket fann jag mig inte tillrätta,
  han satte mig i förlägenhet, och hvem kunde väl också vänta sig
  något sådant? Men jag skall visa honom, att det inte går an att
  drifva gäck med mig... Jag skall skjuta ned honom som ett
  åkerhöns, den förbannade filosofen.

--- Och det vinner du mycket på naturligtvis! Jag talar nu inte als
  om din syster. Det är ju en bekant sak, att du alltid ryckes bort
  af lidelsen... hur skulle du kunna tänka på din
  syster?... men... i afseenden på en annan person, tror du, att du
  mycket förbättrat dina utsigter, sedan du dödat den der
  »filosofen«?

Volintsef kastade sig ned på en stol.

--- Så reser jag min väg, hvart som helst! Här kan qval och harm
  pressa hjertat ur bröstet på mig, jag kan helt enkelt inte finna
  en enda lugn vrå.

--- Du far din väg... nå, det är en annan sak! Det kan jag vara med
  om. Och vet du hvad jag vill föreslå dig. Låtom oss resa
  tillsammans... till Kaukasus, eller helt enkelt bara in i
  Lillryssland {s.~143} och äta klimp! Det är något präktigt det,
  skall du tro!

--- Ja... men hvem skall då hålla min syster sällskap?

--- Och hvarför skulle inte Alexandra Pavlovna fara med oss? Vid alla
  gudar, det blefve förträffligt! Att ta vård om henne, skall jag
  åtaga mig, det skall inte fattas henne någonting... om hon bara
  önskar, skall jag ställa om en serenad hvar afton utanför hennes
  fönster, jag skall parfymera kuskarne med eau-de-cologne och kanta
  vägarne med blommor. Och vi, min bror, vi skola helt enkelt lefva
  upp på nytt igen, vi skola njuta så, och komma tillbaka med så
  runda magar, att ingen kärlek mer i verlden skall ta på oss!

--- Du skämtar alltid, Mischa.

--- Jag skämtar alldeles inte. Det var du, som fick i ditt hufvud den
  briljanta idén att resa.

--- Nej, dumheter! ropade Volintsef åter, --- slåss, slåss med honom
  vill jag!

--- Åter igen! Nå, i dag är du alldeles kollrig!

En tjenare trädde in med ett bref i hand.

--- Från hvem? frågade Volintsef.

--- Från Dmitrij Nikolaitsch Rudin. En af familjen Lasunskis tjenare
  har varit här med det.

--- Från Rudin! upprepade Volintsef, --- till hvem?

--- Till er.

--- Till mig... gif hit!

Volintsef tog brefvet, ref hastigt upp det och började läsa.
Leschnjef såg uppmärksamt på honom, en besynnerlig, {s.~144}
nästan glad förvåning afspeglade sig på Volintsefs ansigte. Han lät
handen sjunka ned.

--- Hvad är det? frågade Leschnjef.

--- Läs, sade Volintsef och räckte honom brefvet.

Leschnjef började läsa. Se här hvad Rudin skref:

  »Min bäste herr Sergej Pavlovitsch!


  Jag lemnar i dag Darja Michajlovnas hus, och lemnar det för alltid.
  Detta skall sannolikt förvåna er, särskildt efter hvad som tilldrog
  sig i går. Jag kan icke förklara för er hvad som särskildt
  föranleder mig att handla så, men det förekommer mig på visst sätt,
  som om jag borde underrätta er om min afresa. Ni hyser ingen
  vänskap för mig och anser mig till och med för en dålig menniska.
  Jag ärnar inte rättfärdiga mig, tiden skall göra det. Efter min
  mening är det en man ovärdigt, liksom det är fullkomligt lönlöst,
  att visa en af fördom intagen menniska det oriktiga i hans förut
  fattade mening. Den som vill förstå mig, den skall också finna mig
  utan skuld, men den som icke vill eller kan förstå mig, hans
  beskyllningar skola icke röra mig. Jag har misstagit mig på er. I
  mina ögon skall ni fortfarande vara en ädel och rättskaffens man,
  men jag antog att ni skulle förstå att höja er öfver den krets, i
  hvilken ni utvecklat er... Jag misstog mig... Hvad mer! Det var
  icke första och blir icke heller sista gången. Jag upprepar för
  er: jag reser min väg. Jag önskar er all lycka. Ni skall medgiva,
  att denna önskan är fullkomligt oegennyttig, och jag hoppas att ni
  nu skall blifva lycklig. Kanhända skall ni med tiden ändra er
  tanke om mig. Om vi någonsin skola återse hvarandra, vet jag icke,
  men i hvarje fall förblir jag

                      med uppriktig högaktning
                              er D. R.

  P. S. De 200 rubel, jag är er skyldig, skall jag skicka er, så
  snart jag kommit hem till min egendom i T...ska guvernementet. Jag
  ber er också att icke hos Darja Michajlovna nämna någonting om
  detta bref.

  P. S. S. Ännu en sista, vigtig anhållan: eftersom jag nu reser min
  väg, så hoppas jag, att ni icke skall nämna något för Natalia
  Alexejevna om mitt besök hos er.«

--- Nå hvad säger du? frågade Volintsef, så snart Leschnjef slutat
  brefvet.

--- Hvad är det att säga om det? svarade Leschnjef. --- Alt hvad man
  kan göra, är att efter österländingarnes sed utropa:
  »Allah, Allah!« och sticka förundrans finger i
  munnen. Han reser sin väg. Nåväl, lycklig resa! Men se här hvad
  som är intressant; äfven detta bref har han ansett som en
  pligt att skrifva, på samma sätt som han uppträdde här
  hos dig i går i känslan af sin pligt. Med dess herrar är det vid
  hvarje steg fråga om en pligt, och ständigt pligt... ja
  skuld, tillade Leschnjef, i det han med ett leende visade
  på brefvets första postscriptum.

--- Och hvilka fraser han nystar ur sig! utropade Volintsef. --- Han
  har misstagit sig på mig, han hade väntat att jag skulle stå öfver
  den krets... O himmel, så'n smörja! det är värre än vers!

Leschnjef {s.~146} svarade icke, men det låg ett leende i
ögat.

Volintsef reste sig.

--- Jag vill fara till Darja Michajlovna, sade han, --- jag vill veta,
  hvad alt detta betyder...

--- Vänta, min vän, låt honom ge sig af först. Hvad skulle det tjena
  till att åter stöta ihop med honom? Han försvinner ju, hvad kan
  du väl mer begära? Det är bättre du går och lägger dig och
  sofver. Du har nog legat hela natten och vändt dig från den ena
  sidan till den andra. Och nu kommer ju dina utsigter att bli
  mycket bättre...

--- Hvaraf sluter du det?

--- Ja, det förekommer mig så. Men gå du nu och lägg dig, jag skall
  gå in till din syster och hålla henne sällskap en stund.

--- Jag vill inte sofva als. Hvarför skulle jag sofva? Jag vill
  hellre rida ut och se på fälten, sade Volintsef, i det han drog
  sina rockskört till rätta.

--- Nå ja, det är också bra! Rid ut, min bror, rid ut, bese dina
  åkerfält... Och Leschnjef begaf sig till den andra delen
  af huset, der Alexandra Pavlovna residerade.

---

Han fann henne i salongen. Hon helsade honom vänligt välkommen. Hon
gladde sig nu som alltid åt hans besök, men hennes ansigte bibehöll
sitt sorgsna uttryck. Rudins besök dagen förut oroade henne ännu.

--- {s.~147} Ni kommer från min bror? frågade hon Leschnjef,
  --- hur befinner han sig i dag?

--- Åh det är ingenting farligt med honom, han har farit ut att se
  till sitt åkerbruk.

Alexandra Pavlovna teg.

--- Vill ni vara god och säga mig, började hon, uppmärksamt
  betraktande bården på sin näsduk, --- vet ni icke hvarför ...


--- Rudin kom hit? fylde Leschnjef i. --- Jo, det vet jag; han for
  hit för att taga afsked.

Alexandra Pavlovna lyfte upp hufvudet.

--- Huru?... för att taga afsked?

--- Ja. Har ni kanske inte hört, att han lemnar Darja Michajlovna?

--- Far han sin väg?

--- För alltid... åtminstone säger han så.

--- Men hur i all verlden är det att förstå... efter alt
  det...

--- Ah! det är en annan sak! Att förstå det är omöjligt, men det är
  så. Det måste ha förefallit något derborta hos dem. Han har
  kanske spänt strängen altför hårdt... och den har brustit.

--- Michajlo Michajlitsch! började Alexandra Pavlovna, --- jag förstår
  ingenting... jag tror, ni bara vill skämta med mig ...


--- Nej, visst icke. Man säger er att han reser sina färde, och till
  och med skriftligen underrättar sina bekanta derom. Det är ju, om
  ni så vill, inte så tokigt från en viss synpunkt sedt, men hans
  afresa har emellertid hindrat förverkligandet af ett det
  märkvärdigaste {s.~148} företag, hvarom jag och er bror hade
  börjat att tala med hvarandra.

--- Hvad för något? Hvad är det för ett företag?

--- Det låter så här. Jag har föreslagit er bror att för
  förströelses skull bege sig ut på resor och taga er med sig. Att
  sköta om det hela, och särskilt om er, åtog jag mig...

--- Det var förtjusande! utropade Alexandra Pavlovna, --- jag
  föreställer mig just, hur ni skulle ta vård om mig. Ni skulle
  låta mig dö af hunger.

--- Ni säger så, Alexandra Pavlovna, derför att ni inte känner mig.
  Ni tycker att jag är en stock, en riktig stock, en träkloss, men
  vet ni, att jag är i stånd till att smälta som socker och i hela
  dagar ligga på knä?

--- Det skulle jag gerna vilja se, det tillstår jag.

Leschnjef reste sig hastigt.

--- Så blif min hustru, Alexandra Pavlovna, och ni skall ständigt få
  se det.

Alexandra Pavlovna rodnade ända upp till öronen.

--- Hvad är det ni säger, Michajlo Michajlitsch, sade hon med synbar
  förvirring.

--- Jag säger er, svarade Leschnjef --- hvad jag för länge sedan och
  tusen gånger haft på läpparna. Jag har nu uttalat det, och ni kan
  handla efter godtfinnande. För att inte störa er, går jag nu
  ut... om ni inte vill bli min hustru... nåväl, så
  aflägsnar jag mig. Om det åter inte är er emot, så behöfver ni
  bara låta kalla mig, jag skall nog förstå...

Alexandra Pavlovna hade velat hålla Leschnjef qvar, men han aflägsnade
sig hastigt, och utan hatt gick han ut {s.~149} i trädgården, stödde
sig mot grinden och såg ut i rymden framför sig.

--- Michajlo Michajlitsch! ljöd kammarjungfruns röst bakom honom, ---
  var god och stig in till nådig frun. Hon låter kalla er.

Michajlo Michajlitsch vände sig hastigt om, och till kammarjungfruns
ytterliga förvåning tog han henne med begge händerna om hufvudet,
kysste henne på pannan och gick in till Alexandra Pavlovna.

---

XI.
{s.~150}

Då Rudin återkommit hem, strax efter sitt möte med Leschnjef, stängde
han in sig i sitt rum och skref två bref, det ena till Volintsef (som
läsaren redan känner) och det andra till Natalia. Han höll ganska
länge på med detta andra bref, strök öfver och ändrade mycket, och
sedan han omsorgsfullt renskrifvit det på ett fint postpappersark, vek
han det tillsammans i så litet format som möjligt och stack det i
fickan. Med ett uttryck af bitter sorg i sitt ansigte gick han några
slag af och an i rummet, satte sig på en stol framför fönstret,
stödjande hufvudet mot handen... några tårar runno stilla fram under
hans ögonlock... Han stod upp, knäppte alla knapparna i sin rock,
kallade på tjenaren och befalde honom att efterfråga hos Darja
Michajlovna, om han kunde få träffa henne. Tjenaren kom genast
tillbaka och anmälde, att Darja Michajlovna väntade honom. Rudin
begaf sig till henne.

Hon tog emot honom i kabinettet, såsom första gången, för två månader
sedan. Men nu var hon icke ensam. Pandalevski satt hos henne,
ödmjuk, frisk, ren och salvelsefull som alltid.

Darja Michajlovna tog vänligt emot Rudin, och Rudin helsade henne med
sin vanliga otvungna artighet, men vid första blicken på begges leende
ansigten skulle hvarje blott aldrig så litet verldserfaren menniska
hafva {s.~151} förstått, att mellan dem hade något obehagligt
passerat, äfven om det icke på något sätt uttalats. Rudin visste, att
Darja Michajlovna var i hög grad missnöjd med honom, och hon anade,
att han redan visste alt.

Pandalevskis berättelse hade nästan alldeles bragt henne ur
fattningen. Ståndshögfärden hade rest sig upp i hennes själ. Rudin,
en fattig och ännu alldeles obekant menniska, utan rang, hade vågat
stämma möten med hennes dotter --- Darja Michajlovna Lasunskis dotter!

--- Låt oss antaga, att han är en begåfvad man, ett snille, hade hon
  sagt, --- hvad bevisar det? Efter detta kan hvar och en hoppas på
  att bli min måg.

--- Jag trodde länge icke mina ögon, hade Pandalevski tillfogat. ---
  Huru är det möjligt att inte veta sin plats i verlden, det
  förundrar mig!

Darja Michajlovna hade blifvit mycket uppbragt, och det var Natalia
som fick lida deraf.

Hon bad Rudin taga plats. Han satte sig, men icke mer som den forna
Rudin, som nästan varit husets herre, ja icke heller som en gammal god
vän i huset, utan som en gäst och en mycket främmande gäst. Alt detta
var ett ögonblicks verk. Så öfvergår vattnet plötsligt i fast is.

--- Jag kommer, började Rudin, --- för att tacka er, Darja
  Michajlovna, för all er gästvänlighet emot mig. Jag har i dag
  erhållit underrättelser från mitt lilla gods och är ovilkorligen
  tvungen att afresa dit redan i dag.

Darja Michajlovna såg oafvändt på Rudin.

»Han {s.~152} har förekommit mig, han måste ha någon misstanke«,
tänkte hon. »Emellertid befriar han mig från en obehaglig förklaring,
så mycket bättre. Lefve de goda hufvudena!«

--- Är det möjligt! sade hon högt. --- Ack, hur ledsamt var inte det!
  Men hvad är att göra? Jag hoppas vi råkas nästa vinter i Moskva.
  Vi skola också snart resa härifrån.

--- Jag vet icke, Darja Michajlovna, om det blir mig möjligt att komma
  till Moskva, men om jag kan anskaffa medel dertill, skall jag anse
  det för en pligt att göra er min uppvaktning.

»Aha! min vän«, tänkte Pandalevski i sin ordning,
»länge nog har du här uppträdt som en förnäm herre, men nu låter
det annorlunda!«

--- Ni har altså erhållit mindre tillfredsställande underrättelser
  från ert gods? yttrade han, med sina vanliga tillgjorda pauser
  mellan orden.

--- Ja, svarade Rudin torrt.

--- Missväxt kanske?

--- Nej... något helt annat... Tro mig, Darja
  Michajlovna, tillade Rudin, --- jag skall aldrig glömma den tid,
  jag tillbragt i ert hus.

--- Och jag, Dmitrij Nikolaitsch, skall alltid med nöje erinra mig vår
  bekantskap... När reser ni?

--- I dag, efter middagen.

--- Så snart!... Nåväl, jag önskar er en lycklig resa. För
  öfrigt, om era affärer icke uppehålla er alt för länge, skall ni
  kanske ännu finna oss här.

--- {s.~153} Det lär jag väl knappt hinna, genmälde Rudin
  och steg upp. --- Ursäkta mig, tillade han, --- jag kan icke nu
  genast betala min skuld till er, men så snart jag kommer
  hem...

--- Åh, för all del, tala inte derom, Dmitrij Nikolaitsch, afbröt
  honom Darja Michajlovna, --- hur kan ni ens sätta i fråga ...
 Men hur mycket kan klockan vara? frågade hon.

Pandalevski tog upp ur fickan sitt lilla fina, emaljerade guldur och
betraktade det noga, under det han med en mjuk och varsam rörelse
lutade sin rosiga kind mot den hvita, välstärkta skjortkragen.

--- Trettiofyra minuter öfver tre, sade han mildt.

--- Då är det tid för mig att klä' mig, anmärkte Darja Michajlovna.
  --- Vi se hvarandra åter, Dmitrij Nikolaitsch!

Rudin steg upp. Hela samtalet mellan honom och Darja Michajlovna hade
haft en egendomlig prägel... så, som när aktörer repetera sina roler,
eller när diplomater på konferenser vexla sina förut aftalade fraser.

Rudin lemnade rummet. Han visste nu af erfarenhet, hur de fina
verldsmenniskorna visst icke kasta undan, utan helt enkelt släppa en
menniska, som blifvit dem obrukbar... som papperet kring en karamell,
som en lottsedel, på hvilken man ingenting vunnit.

Han packade in sina saker så fort som möjligt och afvaktade med
otålighet afresans stund. Alla i huset blefvo ganska förvånade, då de
fingo veta hans afsigt, till och med husets tjenstepersonal kastade
tvifvelsamma {s.~154} blickar på honom. Basistof dolde icke sin
ledsnad. Natalia undvek Rudin tydligt. Hon bemödade sig till och med
att icke möta hans blick; han lyckades dock att sticka henne sitt bref
i handen. Vid middagen upprepade Darja Michajlovna ännu en gång, att
hon hoppades få återse honom före sin afresa till Moskva, men Rudin
svarade henne icke. Pandalevski var den, som oftast stälde sitt tal
till honom. Mer än en gång kände Rudin en stark lust att kasta sig
öfver honom och örfila upp hans rosenröda, blomstrande ansigte. M:lle
Boncourt kastade då och då en blick på Rudin, med ett egendomligt
listigt uttryck i ögonen... sådant som man ibland kan få se hos gamla
kloka hönshundar... »Åhå«, tycktes hon säga för sig sjelf, »är det så
man behandlar dig nu, min gosse!«

Ändtligen slog klockan 6, och Rudins vagn körde fram. Han började
hastigt att ta farväl af alla, under en känsla af ytterligt obehag. Så
hade han icke trott han skulle lemna detta hus, det var nästan som man
jagade bort honom. »Huru har alt detta skett? och hvarför behöfde
jag brådska så? Dock, slutet blefve i alla fall enahanda«, sådana
voro hans tankar, under det han med ett tvunget leende bugade sig åt
alla sidor. För sista gången vände han sin blick mot Natalia, och
hans hjerta darrade af rörelse, hennes ögon voro riktade på honom med
ett sorgligt förebrående uttryck till sista afsked...

Han skyndade hastigt utför trappan och sprang upp i vagnen. Basistof,
som erbjudit sig att följa honom till första hästombytet, satte sig
bredvid honom.

--- {s.~155} Kommer ni ihåg, började Rudin, så snart vagnen
  kommit ut från gården på den breda med granar kantade vägen, ---
  kommer ni ihåg hvad don Quixote säger till sin vapendragare, då
  han lemnar hertiginnans slott? »Friheten, min gode
  Sancho«, säger han, »är menniskans kostbaraste
  arfvedel, och lycklig den, som himlen skänkt ett stycke bröd, och
  som icke behöfver ha andra att tacka derför!« Hvad don
  Quixote kände, det känner jag nu... Gifve Gud, min gode
  Basistof, att ni en gång må få erfara denna känsla af lycka.

Basistof tryckte hårdt Rudins hand, och den redlige ynglingens hjerta
klappade starkt i hans rörda bröst. Hela vägen till skjutsombytet
talade Rudin om menniskovärdet, om betydelsen af den sanna friheten,
talade varmt, ädelt och sant, och då skilsmessans stund kom, kunde
Basistof icke längre lägga band på sig, kastade sig om sin väns hals
och utbröt i snyftningar. Äfven Rudins tårar flöto, men han grät icke
deröfver, att han skulle skiljas från Basistof, hans tårar voro
sjelfkärlekens tårar.

---

Natalia gick in till sig för att läsa Rudins bref. »Chère
Natalia Alexejevna« skref han,

  »jag har beslutat att resa. Jag har ingen annan utväg. Jag har
  beslutat att resa, innan man säger mig rent ut, att jag får
  aflägsna mig. Med min afresa upphör alt missförstånd, och sakna
  mig lär väl knappt någon göra. Hvarför då dröja?... {s.~156} Alt
  detta är fullkomligt riktigt, men hvarför då skrifva till er?«

  »Jag skiljes från er, sannolikt för alltid, och att lemna efter mig
  hos er ett minne ännu sämre än jag förtjenar, vore alltför bittert.
  Se der hvarför jag skrifver till er. Jag vill hvarken rättfärdiga
  mig eller skjuta skulden på någon hvem det vara må, utom mig
  sjelf... jag vill, så vidt det är möjligt, förklara mig... De
  sista dagarnas tilldragelser voro så plötsliga, så oväntade...«

  »Vårt sammanträffande denna morgon skall tjena mig till en
  minneslexa. Ja, ni har rätt, jag kände er icke, och jag trodde att
  jag kände er. Under loppet af mitt lif har jag haft att göra med
  alla slags menniskor, med många qvinnor och unga flickor har jag
  kommit i beröring i beröring, men då jag mötte er på min stig,
  mötte jag för första gången i mitt lif en fullkomligt ren
  och rättskaffens själ. Jag var icke van dervid, och förstod icke
  att uppskatta er. Jag kände mig dragen till er ända från första
  dagen af vår bekantskap... ni måste hafva märkt det. Jag
  tillbragte timme efter timme vid er sida, och jag lärde icke att
  känna er, ja, jag bemödade mig knappt att lära känna er... och jag
  har kunnat inbilla mig, att jag älskade er! För denna synd
  straffas jag nu.«

  »Jag har en gång älskat en qvinna och varit af henne älskad
  tillbaka... Min känsla för henne var blandad, och likaså hennes
  för mig, men som hon sjelf icke var något enkelt naturbarn, så gick
  det mycket väl ihop. Sanningen trädde då icke fram för mig; jag
  har också icke känt igen henne, då hon stod för mina ögon...
  Slutligen lärde jag att känna henne, men för sent... {s.~157} Det
  förflutna kan man icke återkalla... Våra lif hade kunnat
  sammansmälta till ett och... aldrig skola de nu göra det. Huru
  skulle jag kunna bevisa er, att jag kunde hafva älskat er med en
  verklig kärlek... hjertats kärlek, icke fantasiens... då jag sjelf
  icke vet, om jag är i stånd att känna en sådan kärlek!«

  »Naturen har gifvit mig mycket, jag vet det och vill icke inför er
  hyckla en falsk blygsamhet, framför alt icke nu, i detta för mig så
  bittra, så skamfulla ögonblick... Ja, naturen har gifvit mig
  mycket, och dock skall jag dö, utan att hafva gjort något värdigt
  mina krafter, utan att lemna något fruktbringande spår efter mig.
  All min rikedom skall gagnlöst förspillas, jag skall icke få se
  någon frukt af mitt utsäde. Det fattas mig... ja, jag kan sjelf
  icke säga, hvad som egentligen fattas mig, sannolikt fattas mig
  det, hvarförutan det är lika så omöjligt att röra menniskors
  hjertan som att åt sig sjelf vinna ett qvinnohjerta, och ett
  herravälde allenast öfver menniskornas förstånd är både ovaraktigt
  och gagnlöst. Mitt öde är egendomligt, nästan komiskt: jag ger mig
  fullständigt, hel och hållen, med all min diktan och traktan... men
  jag kan dock icke hängifva mig. Jag slutar alltid med att offra
  mig för något tomt sken, som jag icke ens tror på sjelf... Min
  Gud! att vid trettiofem års ålder ännu altjämt samla sig för att
  göra något!«

  »Ännu aldrig har jag till någon så uttalat mitt innersta som till
  er... detta är min bikt.«

  »Men nog om mig. Jag skulle vilja tala om er, gifva er några råd,
  till något vidare duger jag icke... Ni {s.~158} är ännu ung, men
  hur länge ni än må lefva, följ alltid ert hjertas ingifvelser, låt
  aldrig beherska er af ert eget eller en annans förstånd. Tro mig,
  ju enklare, ju trängre den krets är, hvarinom lifvet förflyter,
  dess bättre; det kommer icke an på att uppsöka nya sidor deri, utan
  derpå, att hvarje dess öfvergång försiggår i rättan tid. »Lycklig
  den, som alt sedan sin ungdom varit ung!« {Puschkin.}... Men jag
  märker, att dessa råd mycket mer röra mig än er.«

  »Jag tillstår för er, Natalia Alexejevna, att det käns tungt och
  bittert. Jag har aldrig bedragit mig på arten af den känsla, jag
  ingaf Darja Michajlovna, men jag hoppades hafva funnit en
  tillflyktsort om ock blott för stunden... nu måste jag åter irra
  omkring i verlden. Hvad skall ersätta mig ert umgänge, er närvaro,
  er uppmärksamma, tankfulla blick?... Det är min egen skuld, men
  medgif, att ödet liksom afsigtligt drifvit gäck med oss. För en
  vecka sedan anade jag sjelf knappt, att jag älskade er. I förrgår
  afton, i trädgården, hörde jag för första gången från era
  läppar... men hvartill påminna er om det ni då sade mig ... och
  redan i dag reser jag bort, reser med skam, utan att efter den
  bittra förklaringen med er kunna taga med mig det ringaste hopp...
  Och ni vet ännu icke, till hvilken grad jag felat emot er. Jag är
  nu en gång så tanklöst öppenhjärtig och bär hela mitt inre på mina
  läppar... men hvarför tala derom? jag reser ju bort för alltid!«

(Här {s.~159} hade Rudin talat om för Natalia sitt besök hos
Volintsef, men kommen på andra tankar strukit ut hela stället, och i
brefvet till Volintsef tillagt sitt andra postscriptum.)

  »Jag står ensam qvar i verlden för att, som ni sade mig i dag på
  morgonen med ett grymt leende, egna mig åt andra, mig mera värdiga
  sysselsättningar. Ack, om jag verkligen kunde egna mig helt åt
  dessa sysselsättningar och kunde en gång öfvervinna min slapphet...
  Men nej! Jag kommer ett förblifva samma ofulländade varelse, som
  jag hittills varit; vid första hinder faller jag sönder. Hvad som
  förefallit oss emellan har bevisat mig det. Om jag åtminstone
  kunnat bringa min kärlek som offer åt min kommande verksamhet, åt
  min kallelse, men jag blef helt enkelt förskräckt öfver det ansvar
  som skulle falla på mig, och just derför är jag er icke värd. Jag
  är icke värd, att ni för min skull lösryckes ur er sfär... För
  öfrigt, kanske alt detta länder mig till det bästa. Ur denna
  pröfning skall jag måhända utgå renare och starkare.«

  »Jag önskar er all lycka. Farväl! Tänk någon gång på mig. Jag
  hoppas, att ni ännu en gång skall få höra af mig.«

                           Rudin

Natalia lät Rudins bref sjunka ned på sina knän och satt länge orörlig
med blicken riktad mot golfvet. Detta bref hade visat henne tydligare
än alla möjliga bevis, hur rätt hon haft, då hon vid morgonens
afskedsstund ofrivilligt utropat, att han icke älskade henne, men
derför blef det henne icke lättare att bära. Hon satt stilla, nästan
känslolös... det förekom henne, som om {s.~160} mörka vågor sakta
slogo samman öfver hennes hufvud, och kallnande och stelnande sjönk
hon till botten. För hvarje menniska är det en bitter stund, då hon
för första gången svikes i sitt innersta hopp, men för ett trofast och
uppriktigt sinne, som ej vill bedåra sig sjelft, som är främmande för
all öfverdrift och tanklöst lättsinne, blir detta uppvaknande ur en
illusion nästan outhärdligt. Natalia kom att tänka på sin barndom,
huru hon vid sina aftonpromenader alltid brukade vilja gå mot himlens
ljusa rand, åt det håll, der aftonrodnaden glödde, och icke åt den
mörka sidan. Nu låg hela lifvet mörkt framför henne, hon hade vändt
ryggen åt ljuset...

Tårar fylde Natalias ögon. Men icke alltid äro tårar välgörande.
Tröstande och vederqvickande äro de, då de, efter att länge samlats i
bröstet, slutligen bryta fram, i början häftigt, derefter alt lättare,
alt ljufvare; smärtans tysta ångest upplöser sig i dem... Men det ges
också kalla tårar, sparsamt flytande tårar... droppvis pressas de fram
ur hjertat af dess tunga, orörliga, tryckande qval... de vederqvicka
icke, de bringa ingen lättnad. Det är sådana tårar nöden gjuter, och
den har ännu icke varit olycklig, som icke lärt känna dem. Denna dag
lärde Natalia känna dem.

Två timmar förflöto. Natalia samlade sig, steg upp, torkade sina
tårar, tände ett ljus, vid hvars låga hon uppbrände Rudins bref ända
till slutet, och kastade askan ut genom fönstret. Derpå öppnade hon,
så som det föll sig, Puschkins dikter och läste de första rader, som
föllo henne i ögonen... (hon brukade ofta på {s.~161} det viset låta
spå sig af honom). Det var följande strof:

  Kto tjuvstvoval, togo trevozjit
  prizrak nevozvratimych dnjej...
  tomu uzj njet otjarovanij,
  togo zmeja vospominanij,
  togo raskajanje gryzet...

  Den en gång djupt har känt, han rädes
  för skuggan af försvunna dar,
  för honom illusion ej finnes,
  han gnages ständigt af sitt minnes
  och af sin ångers dolda mask.

Hon stod en stund stilla, såg sig i spegeln med ett kallt leende,
gjorde en liten böjning på hufvudet, liksom ville hon ta farväl af
hela sitt förflutna lif, och gick ned i salongen.

Så snart Darja Michajlovna fick se henne, tog hon henne med sig in i
sitt kabinett, satte henne bredvid sig, strök smekande hennes kind och
såg henne derunder uppmärksamt, nästan nyfiket in i ögonen. Darja
Michajlovna hyste i hemlighet sina tvifvelsmål, det hade för första
gången fallit henne in, att hon i grunden icke kände sin dotters
väsen. Då hon af Pandalevski fick höra om hennes möte med Rudin, blef
hon icke så mycket ond som icke snarare förvånad öfver att den så
förståndiga Natalia hade kunnat besluta sig till ett sådant steg. Men
då hon kallade henne till sig och började förebrå henne, alldeles icke
så, som man {s.~162} skulle väntat af en verldsdam med vesterländsk
bildning, utan tämligen skrikande och oskönt, hade Darja Michajlovna
blifvit både förvirrad och förskräckt af Natalias fasta svar, af
beslutsamheten i hennes blick och hållning. Rudins hastiga afresa,
som hon ändå icke fullt förstod, hade lyft den tyngsta bördan från
hennes sinne, men hon hade dock väntat sig tårar, hysteriska anfall...
Återigen gjorde Natalias yttre lugn, att hon ej visste hvad hon skulle
tro.

--- Nåväl, mitt barn, började Darja Michajlovna, --- hur är det med
  dig i dag?

Natalia såg på sin mor.

--- Han är ju rest... den der herrn, som du... Du vet
  icke hvarför han så hastigt gaf sig af?

--- Min mor! sade Natalia med sakta röst, --- jag ger er mitt ord på,
  att om ni sjelf icke erinrar om honom, skall ni aldrig från mig
  höra ett ord mer om honom.

--- Du tillstår altså, att du felat emot mig?

Natalia sänkte hufvudet och upprepade:

--- Aldrig skall ni af mig höra ett ord om honom.

--- Nå ja, glöm inte bort det! svarade Darja Michajlovna leende. ---
  Jag vill tro dig. Men du mins i förgår, hur... nå ja, jag vill
  inte tala mer derom. Må det vara slut, dödt och begrafvet... icke
  sant? Nu känner jag åter igen dig, men jag var verkligen nära att
  bli konfys öfver alt detta. Nå, ge mig nu en kyss, min lilla
  förståndiga flicka!

Natalia förde sin mors hand till sina läppar, medan Darja Michajlovna
kysste hennes nedböjda hufvud.

--- {s.~163} Lyss alltid till mina råd, glöm icke, att du är en
  Lasunski och min dotter, tillade hon, --- och du skall bli
  lycklig. Men lemna mig nu.

Tigande gick Natalia ut. Darja Michajlovna såg efter henne och
tänkte: »Hon brås på mig... hon kommer också att låta sig ryckas med
af... mais elle aura moins d'abandon.« Och Darja Michajlovna försjönk
i minnen från förflutna dagar... längesen förflutna dagar...

Derefter lät hon kalla m:lle Boncourt och satt länge allena med henne.
Sedan hon afskedat henne, kallade hon Pandalevski till sig. Hon ville
nödvändigt veta den verkliga orsaken till Rudins afresa... och
Pandalevski visste fullkomligt att lugna henne. Sådant hörde just
till hans fack.

---

Följande dag kom Volintsef med sin syster till middagen. Darja
Michajlovna var alltid mycket älskvärd mot dem begge, men denna gång
mottog hon dem med alldeles särskild vänlighet. Natalia var tyst och
nedstämd, men Volintsef var så vördnadsfull, talade med henne så
skyggt och saktmodigt, att hon i sitt sinne icke kunde annat än tacka
honom derför.

Dagen förflöt stilla, tämligen tråkigt, men vid afskedet kände alla,
att man åter kommit in i de forna hjulspåren, och det vill säga
mycket, ganska mycket.

Ja, alla hade åter kommit tillbaka i sina forna förhållanden, alla
utom Natalia. Då hon slutligen blef allena, {s.~164} släpade hon sig
med möda till sin bädd och föll ned med ansigtet mot kudden, kraftlös
och förkrossad. Lifvet syntes henne så bittert, vidrigt och
alldagligt, hon blygdes så för sig sjelf, sin kärlek, sin sorg, att
hon i detta ögonblick visst gerna skulle sett döden nalkas... Många
tunga dagar väntade henne ännu, många sömnlösa nätter, många stunder
af qvalfull oro, men hon var ung, lifvet hade för henne nyss börjat,
och förr eller senare tar lifvet ut sin rätt. En menniska må träffas
af hvilket slag som helst, redan samma dag, men ändå mer nästa, skall
hon --- om jag törs använda ett litet groft uttryck --- se sin mage
till godo, och deri ligger re'n en första tröst...

Natalia led bittert, hon led för första gången... Men de första
lidandena liksom den första kärleken komma aldrig åter... Gud vare
lof!

XII.
{s.~165}

Omkring två år hade förflutit. Det var i början på maj. Alexandra
Pavlovna satt på sin veranda, nu icke längre en Lipin, utan en
Leschnjef. Sedan mer än ett år var hon Michajlo Michajlitsch's
hustru. Hon var täck och söt som förr, men hade på sista tiden
blifvit litet fet. Framför verandan, från hvilken några trappsteg
förde ut till trädgården, gick en amma fram och tillbaka, bärande på
sina armar en liten rödkindad gosse i en liten hvit mantel och med en
hvit pompon i mössan. Alexandra Pavlovna höll sina ögon beständigt
fästa på honom. Pojken skrek icke, sög på ett finger med vigtig min
och såg sig lugnt omkring. Han visade sig redan vara en värdig son af
Michajlo Michajlitsch.

Bredvid Alexandra Pavlovna på verandan satt vår gamle bekante Pigasof.
Hans hår hade märkbart grånat, sedan vi träffade honom sist, han hade
blifvit litet krokig och mager. I följd af att en framtand fallit ut,
hvisslade han ständigt då han talade, och detta hvisslande gaf en ännu
skarpare gadd åt hans ord. Elakheten hade icke minskats med åren, men
den bitande qvickheten hade blifvit litet slöare, och det hände honom
oftare än förr att upprepa sina gamla qvickheter. Michajlo
Michajlitsch var icke hemma, man väntade honom till teet. Solen hade
nyss gått ned. Der hon försvunnit, syntes en blek strimma af guld-
och citronfärgat ljus utmed {s.~166} horisontens rand, på motsatta
sidan syntes tvenne, en lägre ned mörkblå, en högre upp rödt
lilafärgad. Högt upp på himlen summo små täta moln. Alt lofvade
vackert och stadigt väder.

Plötsligt bröt Pigasof ut i skratt.

--- Hvad skrattar ni åt, Afrikan Semenitsch? frågade Alexandra
  Pavlovna.

--- Nu så... ingenting... I går afton hörde jag en bonde säga åt sin
  hustru... hon pladdrade och pratade jämt, förstås... »Knarra
  inte!«... Det uttrycket föll mig riktigt i smaken... »Knarra
  inte!« Och i sjelfva verket, hvaröfver kan väl en qvinna tala
  eller dömma? Ja, ni vet, jag talar aldrig om de närvarande. Våra
  förfäder voro klokare än vi. I deras sagor sitter den sköna vid
  fönstret med en stjerna i pannan, men sjelf yttrar hon inte ett
  ljud. Så bör det vara också. Ja, döm sjelf: i förrgår säger fru
  adelsmarskalkinnan till mig på ett sätt, som om hon sköte mig för
  pannan med en pistol: »Er tendens behagar mig inte!« Tendens! Nå,
  skulle det nu inte varit bättre för henne och för alla, om hon
  genom någon välgörande naturens anordning plötsligt förlorat
  tungans bruk?

--- Ni är er ständigt lik, Afrikan Semenitsch, alltid faller ni öfver
  oss stackare... Vet ni, det är verkligen i sitt slag en olycka.
  Det gör mig riktigt ondt om er.

--- En olycka? Hur kan ni säga något sådant? För det första så fins
  det efter min mening blott tre olyckor i verlden: att om vintern
  bo i ett kallt rum, att om sommaren gå med trånga skodon, och att
  ligga {s.~167} om natten i ett rum, der ett barn skriker, som man
  inte får strö persiskt insektpulver på, och för det andra så har
  jag, med er tillåtelse, blifvit den fredligaste menniska på
  jorden. Man skulle af mig kunna göra moraliska sentenser till en
  förskrift! Så sedesamt skickar jag mig.

--- Jo, ni uppför er just skönt, det måste man säga! Inte längre se'n
  än i går har Helena Antonovna beklagat sig för mig öfver er!

--- Så, verkligen! Och hvad sa' hon er för något, det skulle vara
  roligt att höra!

--- Hon sade mig, att ni hela morgonen på alla hennes frågor bara
  svarade: »hva' falls«? »hva' falls«? och
  det med en sådan pipande röst.

Pigasof skrattade.

--- Men det var verkligen en god idé, medge det, Alexandra
  Pavlovna... eh?

--- Utomordentligt! Hur kan man vara så ohöflig mot ett fruntimmer,
  Afrikan Semenitsch?

--- Huru? Helena Antonovna skulle efter er mening vara ett
  fruntimmer?

--- Och hvad är hon då, efter er mening?

--- En trumma, min nådiga, en så'n der vanlig trumma, som man slår med
  pinnar på...

--- Ack ja, afbröt honom Alexandra Pavlovna, för att ge samtalet en
  annan vändning, --- man får gratulera er, hör jag...

--- Till hvad då?

--- Till processens afslutning. Glinovskis äng tillfaller ju er.

--- {s.~168} Ja, det gör den, sade Pigasof buttert.

--- Ni har traktat efter den i så många år, och nu tycks ni inte vara
  nöjd ändå?

--- Jag skall säga er en sak, Alexandra Pavlovna, sade Pigasof
  långsamt, --- det fins ingenting värre och mera kränkande än en
  lycka som kommer för sent. Någon tillfredsställelse kan den ju då
  i alla fall inte ge en, men i dess stället beröfvar den en
  rättigheten, den oersättligt dyrbara rättigheten, att knota på och
  förbanna sitt öde. Ja, min fru, en för sent kommen lycka är
  ingenting annat än ett elakt, förolämpande skämt.

Alexandra Pavlovna blott ryckte på axlarna.

--- Hör du, min flicka, sade hon, --- jag tror det är tid för Mischa
  att komma i säng. Ta hit honom!

Alexandra Pavlovna började sysselsätta sig med sin son, medan Pigasof
drog sig bort till ett annat hörn af verandan.

Plötsligt visade sig på afstånd på den väg, som gick längs utefter
trädgården, Michajlo Michajlitsch i sin lilla kappkörningsdroska.
Framför hästen sprungo två enorma gårdshundar, den ena gul, den andra
grå. Han hade helt nyligen skaffat sig dem. Beständigt naggade de på
hvarandra och lefde i en oupplöslig vänskap. En gammal taxhund kom ut
ur porten för att möta dem, öppnade munnen, som om han gjorde sig i
ordning att börja skälla, men slutade med att gäspa och vände tillbaka
till trädgården vänligt viftande på svansen.

--- {s.~169} Se bara, Sascha! ropade Leschnjef till sin hustru redan
  på långt håll. --- Se bara, hvem jag för med mig hem till dig.

Alexandra kunde icke genast känna igen den herre, som satt bakom
hennes man.

--- Ah, herr Basistof, utropade hon slutligen.

--- Han sjelf, svarade Leschnjef, --- och hvilka präktiga nyheter han
  för med sig. Vänta, du skall strax få höra altsammans.

Han for in på gården, och några minuter derefter var han med Basistof
på verandan.

--- Hurra! ropade han och omfamnade sin hustru. --- Serescha
  {Förtrolig benämning på Sergej.} gifter sig!

--- Med hvem? frågade Alexandra Pavlovna häftigt upprörd.

--- Med Natalia, förstås... Vår vän för med sig denna underrättelse
  från Moskva, jämte ett bref till dig. Hör du, liten Mischa,
  tillade han, fattande sin son i händerna, --- din morbror gifter
  sig!... Åh, en så'n elakartad flegma! Han bara blinkar med
  ögonen.

--- Den unge herrn vill sofva, anmärkte amman.

--- Ja, sade Basistof, i det han närmade sig till Alexandra Pavlovna,
  --- jag har i dag kommit från Moskva, för att på uppdrag af Darja
  Michajlovna revidera egendomens räkenskapsböcker. Se här är ert
  bref.

Alexandra Pavlovna öppnade hastigt sin brors bref. Det innehöll blott
några rader. I första glädjeutbrottet meddelade han sin syster, att
han friat till Natalia, fått {s.~170} hennes ja och Darja Michajlovnas
samtycke, lofvade att skrifva mer med första post och omfamnade och
kysste alla i tankarna. Det var tydligt, att han skrifvit liksom
omtöcknad af rusiga ångor.

Man bad Basistof taga plats. Te kom in. Frågor haglade öfver honom
från alla håll. Alla, till och med Pigasof, gladde sig öfver den
underrättelse han medfört.

--- Nå, berätta oss, sade Leschnjef bland annat, --- vi hade fått höra
  rykten om en viss herr Kartschagin. Det var altså bara prat?

Kartschagin var en ung vacker man, ett salongslejon, öfver all höfva
dryg och uppblåst; han hade en ovanligt majestätisk hållning och
uppsyn, alldeles som om han icke varit en lefvande menniska, utan sin
egen staty, uppförd med allmän subskription.

--- Nej, inte så alldeles bara prat, svarade Basistof leende. Darja
  Michajlovna var honom mycket bevågen, men Natalia ville inte ens
  höra talas om honom.

--- Ja, honom känner jag ju, tog Pigasof till ordet, --- så, som sköna
  blommor äro dubbla, är han en dubbel perukstock, en perukstock, om
  ni tillåter, så oklippt som en nyfödd fårbock! Ja, om alla
  liknade honom, så borde man ha bra betalt för att beqväma sig att
  lefva.

--- Det är möjligt, svarade Basistof, --- men i stora verlden spelar
  han icke en af de minsta rolerna.

--- Nå, alt det der gör oss nu detsamma, ropade Alexandra Pavlovna.
  --- Må han fara i frid! Ack, hvad jag är glad öfver min brors
  lycka! Och Natalia, är hon glad, är hon lycklig?

--- {s.~171} Åh ja... hon är lugn och stilla som alltid... ni känner
  henne ju... men hon synes vara nöjd och lycklig.

Aftonen förflöt under angenämt och lifligt samspråk. Man satte sig
till bords.

--- Apropos, frågade Leschnjef Basistof, i det han slog i åt honom ett
  glas utsökt rödt vin, --- vet ni hvar Rudin fins nu för tiden?

--- Nu vet jag det icke med säkerhet. Förliden vinter kom han till
  Moskva för en kort tid, derpå begaf han sig i sällskap med en
  familj till Simbirsk. Vi brefvexlade någon tid med hvarandra, i
  sitt sista bref underrättade han mig att han skulle fara från
  Simbirsk... utan att säga hvart... och sedan dess har jag icke
  hört något vidare af honom.

--- Åh, han håller sig nog uppe, tog Pigasof åter till ordet, --- han
  sitter nog någonstans och predikar. Den der herrn skall alltid
  finna två eller tre blinda beundrare, som skola lyssna på honom
  med vidöppen mun och... låna honom pengar. Ni skall få se, han
  slutar med att dö i en liten landsortsstad, i armarna på en fet
  bedagad mö i löshår, som sedan skall minnas honom som verldens
  största snille...

--- Ni utlåter er ganska skarpt om honom, anmärkte Basistof halfhögt
  och misslynt.

--- Alldeles inte skarpt, genmälte Pigasof, --- men fullkomligt
  rättvist. Efter min mening är han helt enkelt ingenting annat än
  en snyltgäst. Jag har glömt att tala om för er, fortfor han,
  vändande sig till Leschnjef, --- jag gjorde bekantskap med den der
  Terlachof, med hvilken {s.~172} reste utomlands. Ja visst ja! Ni
  kan inte föreställa er hvad han berättade mig om honom... det är
  så man kan skratta sig till döds. Anmärkningsvärdt är det också,
  att alla Rudins vänner och efterföljare med tiden bli hans
  fiender.

--- Jag anhåller att icke få bli innesluten i sådana vänners antal!
  afbröt honom Basistof med värme.

--- Nå, ni... det är ju en annan sak. Om er är det ju als inte fråga.

--- Men hvad var det då Terlachof berättade er? frågade Alexandra
  Pavlovna.

--- Jo, han berättade mycket, jag kan inte minnas alt. Men det bästa
  var följande lilla historia, som passerat Rudin. Oafbrutet
  utvecklande sig och utvecklande sig... dessa herrar äro ständigt
  inbegripna i utveckling... när andra menniskor, till exempel, helt
  enkelt äta och sofva, befinna sig dessa i ätandets och sofvandets
  utvecklingsmoment... är det icke så, herr Basistof?... (Basistof
  svarade icke). Altså, utvecklande sig beständigt, kom Rudin på
  filosofisk väg till det förnuftsslutet, att han borde förälska
  sig. Han började söka ett föremål värdigt en så underbar
  slutledning. Lyckans gudinna smålog emot honom. Han gjorde
  bekantskap med en liten förtjusande fransk modist. Händelsen
  tilldrager sig, jag ber er lägga märke dertill, i en liten tysk
  stad vid Rhen. Han började göra henne besök, gaf henne en mängd
  böcker, talade med henne om naturen och Hegel. Ni kan tänka er
  modistens belägenhet, hon tog honom för en astronom! Men, som ni
  vet, han hade en rätt vacker figur, var utlänning, {s.~173}
  ryss... med ett ord, hon tyckte om honom. Slutligen utsätter han
  ett möte och ett ganska poetiskt möte, i en gondol på floden. Den
  lilla fransyskan samtycker, klär sig så fint och elegant hon kan,
  och far af med honom i gondolen. Promenaden i båt räckte i två
  timmar. Hvad tror ni, han gjorde under hela denna tid? han strök
  den lilla fransyskans pomaderade lockar, blickade tankfullt upp
  mot himlen och upprepade flera gånger, att han kände en faderlig
  ömhet för henne. Den lilla fransyskan återvände hem ursinnig och
  berättade sedan sjelf altsammans för Terlachof. Se, en sådan
  herre är han!

Och Pigasof började skratta.

--- Ni är en gammal cyniker! sade Alexandra Pavlovna harmset, --- och
  jag för min del blir alt mer och mer öfvertygad derom, att till
  och med de, som vilja tala illa om Rudin, icke kunna anföra något
  dåligt om honom.

--- Ingenting dåligt! Men, förlåt mig, hans ständiga vana att lefva
  på andras bekostnad, att låna pengar af alla sina bekanta ...
  Michajlo Michajlitsch, han har ju lånt pengar af er också?

--- Hör på, Afrikan Semenitsch, började Leschnjef, och hans ansigte
  antog ett allvarsamt uttryck, --- ni vet, och min fru vet det
  också, att jag på sista tiden inte haft någon särskild
  tillgifvenhet för Rudin, och att jag ofta bedömt honom strängt.
  Det oaktadt --- Leschnjef slog champagne i glasen --- vill jag nu
  föreslå er något, vi hafva nyss druckit en skål för vår bror och
  hans fästmö, jag föreslår er nu att dricka en skål för Dmitrij
  Rudin!

Alexandra {s.~174} Pavlovna och Pigasof blickade med
förundran på Leschnjef, under det att Basistof spärrade upp ögonen och
darrade af glädje i hela sin varelse.

--- Jag känner honom väl, fortfor Leschnjef, --- hans fel och brister
  äro mig fullkomligt bekanta. De falla så mycket mer i ögonen, som
  han sjelf icke är någon vanlig, obetydlig menniska.

--- Rudin är en genialisk natur! föll Basistof in.

--- Han har genialitet, det är sant, genmälde Leschnjef, --- men
  natur... deri ligger just hela hans olycka, att det egentligen
  inte fins i honom någon natur als... Men icke derom vill jag tala
  nu, utan om det goda och sällsynta hos honom. Han har entusiasm,
  och tro mig, som är en flegmatisk man, detta är den allra
  kostbaraste egenskap i vår tid. Vi alla andra ha blifvit
  odrägligt eftertänksamma, lugna och tröga, vi ha kallnat, lurat af
  i sömnaktig dåsighet och borde vara tacksamma emot dem, som, vore
  det också blott för ett ögonblick, rycker upp oss och värmer oss.
  Det är minsann hög tid. Mins du, Sascha, jag talade en gång med
  dig om honom och beskylde honom att vara kall. Jag hade då både
  rätt och orätt. Hans köld ligger i blodet... det rår han inte
  för... men icke i hufvudet. Han är ingen aktör, som jag då
  kallade honom, och ingen skurk heller. Han lefver på andras
  bekostnad, men icke som en listig bedragare, utan som ett barn...
  Ja, helt säkert skall han dö någonstans i fattigdom och elände,
  men skall man derför kasta sten på honom? Han skall sjelf aldrig
  uträtta någonting, just derför att han inte har någon natur, intet
  blod i sig. Men hvem har {s.~175} derför rätt att säga, att han
  inte gör och inte har gjort någon nytta, att hans ord ej utkastat
  många goda frön i unga sinnen, hvilka naturen ej förvägrat, så som
  den förvägrat honom, handlingskraft och förstånd att utföra sina
  tankar. Ja, jag sjelf har framför alla andra erfarit detta på mig
  själv... Sascha vet, hvad Rudin var för mig i min ungdom. Jag
  erinrar mig, att jag också sökte visa, att Rudins ord icke kunde
  verka på menniskor, men jag talade då om menniskor, som redan
  pröfvat på lifvet, och som blifvit mer eller mindre illa åtgångna
  af lifvet. Ett enda falskt ljud i talet, och hela dess harmoni
  försvinner för oss, men i ungdomen är örat lyckligtvis ännu icke
  så utbildadt, icke så nogräknadt. Om blott innehållet i det han
  hör synes honom skönt och anslående, hvad bryr han sig då om
  tonen? Den rätta tonen och genklangen finner han då nog inom sig
  sjelf.

--- Bravo! utropade Basistof. --- hur sant och träffande! Och hvad
  beträffar Rudins inflytande, så svär jag er, denne man förstod
  icke blott att gripa en menniska, han satte honom i rörelse, dref
  honom framåt, tillät honom icke att stanna, vände ut och in på
  hans innersta väsen, satte honom i eld och lågor!

--- Ni hör sjelf, fortfor Leschnjef, vändande sig till Pigasof, ---
  hvad bevis behöfver ni mer? Ni angriper filosofien; då ni talar
  om den, kan ni inte finna nog föraktliga uttryck. Sjelf har jag
  ingen synnerlig förkärlek för den och begriper inte så mycket af
  den, men icke är det från filosofien, som våra förnämsta
  missförhållanden {s.~176} härröra. Filosofiska spetsfundigheter
  och orimligheter skola aldrig slå rot i ryska sinnen, dertill har
  vårt folk alt för mycket sundt förnuft, men man bör ej gå ända
  derhän, att med filosofiens namn som förevändning angripa hvarje
  ärligt sträfvande efter sanning och vetande. Rudins olycka ligger
  deri, att han icke känner Ryssland, och detta är verkligen en stor
  olycka. Fosterlandet kan umbära hvar och en af oss, men ingen af
  oss kan umbära fosterlandet. Ve den, som tror att han kan umbära
  det; trefaldt ve den som verkligen gör det! Kosmopolitism är ett
  oting, en nolla, nej sämre än noll: utanför nationaliteten fin det
  hvarken konst, sanning eller lif, det fins ingenting. Utan
  bestämda linier och konturer är inte ens det idealiska ansigtet,
  blott det allra alldagligaste ansigte kan sakna dem. Men jag
  måste upprepa, att detta icke är Rudins fel, det är hans öde, hans
  bittra, tunga öde, för hvilket vi väl inte skola gifva honom
  skulden. Det skulle föra oss för långt, om vi ville undersöka,
  hvaraf det kommer sig, att sådana män som Rudin kunna framträda
  hos oss. Men för det goda, som finnes hos honom, skola vi vara
  honom tacksamma. Det är lättare än att vara orättvis emot honom,
  och vi hafva varit orättvisa emot honom. Att straffa honom kommer
  icke oss till, och det behöfs heller icke, han har straffat sig
  sjelf långt strängare än han förtjente... Och gifve Gud, att
  olyckan hade frätt bort alt det dåliga och blott lemnat qvar det
  goda hos honom! Jag dricker en skål för Rudin! Jag dricker en
  skål för kamraten från mina bästa år, en skål för ungdomen, dess
  {s.~177} förhoppningar, dess sträfvanden, dess trofasthet och
  hederskänsla, en skål för alt det, hvarför våra hjertan klappade
  vid tjugu år, och något bättre än det hafva vi icke känt och skola
  aldrig känna! En skål för dig, ungdomens gyllene tid, en skål för
  ungdomens man, för Rudin!

Alla klingade med Leschnjef. Basistof hade i sin varma glöd så när
slagit sönder glaset, nu tömde han det i ett enda drag, medan
Alexandra Pavlovna tryckte Leschnjefs hand.

--- Och jag, som inte hade någon aning om att ni var en sådan
  vältalare, Michajlo Michajlitsch, yttrade Pigasof, --- ni skulle
  kunna täfla med sjelfva herr Rudin! Ja, det tog till och med på
  mig!

--- Jag är als ingen vältalare, genmälte Leschnjef, med en viss harm,
  --- men att göra verkan på er, det tänker jag alt är svårt. För
  resten må det vara nog om Rudin, låt oss tala om något annat...
  Hur är det med... hvad heter han nu?... Pandalevski! Bor han
  fortfarande hos Darja Michajlovna? tillade han, vändande sig till
  Basistof.

--- Ja visst, han är jemt och ständigt med henne! Hon har genom sitt
  inflytande skaffat honom en ganska indrägtig plats.

Leschnjef log.

--- Se der en, som inte kommer att dö i fattigdom, det kan man gå i
  god för!

Supén var slut. Gästerna drogo sig tillbaka. Då Alexandra blef ensam
med sin man, såg hon på honom med ett leende fullt af ömhet.

--- {s.~178} Hur vacker du var i dag, Mischa! sade hon, under det
  hennes hand sakta strök hans panna, --- hur sant och ädelt du
  talade! Men tillstå, att du i dag gick litet för långt till hans
  fördel, liksom du förr gjorde till hans skada.

--- Man slår ej på den som ligger {Ryskt ordspråk.}... och kanske var
  jag den gången rädd för att han skulle förvrida hufvudet på dig
  också.

--- Nej, svarade Alexandra Pavlovna enkelt, --- mig förekom han alltid
  för lärd, jag var rädd för honom och visste icke hvad jag skulle
  säga i hans närvaro. Men Pigasof förlöjligade honom i afton på
  ett ganska elakt sätt, medgif det.

--- Pigasof! sade Leschnjef. --- Just derför att han var här, trädde
  jag så varmt upp till Rudins försvar. Han vågar att kalla Rudin
  en snyltgäst! Men i min tanke är den rol han, Pigasof, spelar
  hundra gånger sämre. Han har en oberoende ställning, gör sig
  lustig öfver allting, men hur det är, så hänger han sig fast vid
  de förnäma och rika! Vet du, att denne Pigasof, som med sådan
  elakhet häcklar alt och alla, både filosofin och qvinnorna ...
  vet du att han under sin tjenstetid som embetsman var allmänt illa
  känd för att ta mutor! Ja, en sådan är han!

--- Är det möjligt! utropade Alexandra Pavlovna, --- Det hade jag då
  aldrig kunnat tro! Hör, Mischa, tillade hon efter en stund, ---
  hvad jag ville fråga dig om...

--- {s.~179} Nå, hvad?

--- Hvad tror du?... Skall min bror bli lycklig med Natalia?

--- Ja, hvad skall jag säga... all möjlig sannolikhet är det
  derför... men nog blir hon den styrande. Hon är... vi behöfva ju
  oss emellan icke göra en hemlighet deraf... hon är vida mer
  begåfvad än han, men han är en präktig menniska och älskar henne
  af alt sitt hjerta. Hvad vill du mer? Vi älska ju hvarandra och
  äro lyckliga, icke sant?

Alexandra Pavlovna log och tryckte varmt hans hand.

---

På stora landsvägen i ett af de aflägsnaste guvernementen i Ryssland
framsläpade sig en qvalmig sommardag --- samma dag som de nyss
tecknade scenerna spelades på Alexandra Pavlovnas veranda --- en
gammal dålig, af korgvide flätad kibitka, förspänd med tre bondhästar.
På kusksätet satt en liten gråhårig bonde i trasig kamlotsrock. Med
fötterna stödda mot fimmelstängerna, ryckte han med den ena handen
ständigt i de tåg, som skulle föreställa tömmar, medan den andra
oupphörligt svängde med den lilla piskan. I sjelfva kibitkan satt på
en mager kappsäck en högväxt man i uniformsmössa och en gammal dammig
kappa. Det var Rudin. Han satt med nedsänkt hufvud och mösskärmen
djupt neddragen öfver ögonen. Kibitkans jemna {s.~180} stötar kastade
honom från den ena sidan till den andra, men han syntes fullkomligt
känslolös, som om han slumrat till. Slutligen rätade han upp sig.

--- När komma vi då fram till skjutsstationen? frågade han den framför
  sittande bonden.

--- Se, lille-far, började bonden och ryckte ännu häftigare i
  tömmarna, --- när vi knogat oss opp för de här backarna, så ha vi
  inte mer än två verst qvar... Nå, hvad går du och funderar efter?
  Jag skall lära dig fundera jag, tillade han med en tunn, pipig
  röst och började slå på den högra sidohästen.

--- Du kör ganska illa, tycker jag, anmärkte Rudin, --- alt sedan
  morgonen släpa vi oss framåt, och kunna inte komma fram. Du kunde
  åtminstone sjunga en bit för mig.

--- Ja, hvad skall en göra, lille-far! Du ser sjelf, hästarna ä'
  alldeles uthungrade... och så hettan till. Och sjunga... det kan
  inte vi, vi ä' inga postiljoner... Hä, ditt lilla nöt, ropade
  bonden plötsligt, vändande sig till en fotvandrare i brun, trasig
  långrock och stora, uttrampade bastskor, --- maka dig åt sidan,
  ditt lilla nöt!

--- Nej, se på den kusken! muttrade vandraren efter honom och
  stannade. --- Moskva-folk! tillade han, med en röst full af
  förebråelse, skakade på hufvudet och linkade vidare.

--- Nå du då!... hvart tänker du ta vägen? skrek bonden, i det han
  vände sig till midthästen och röck i tömmarna tag på tag, --- ack
  du listiga... du är då riktigt illistig du...

Hur {s.~181} det gick, så släpade sig de uttröttade hästkrakarna
ändtligen fram till poststationen. Rudin hoppade ur kibitkan,
betalade bonden, som utan att bocka sig länge stod och vägde med
pengarna i hand (han hade tydligen fått för litet i drickspengar), och
bar sjelf in kappsäcken i stationsrummet.

En af mina bekanta, som under sin lifstid hade rest mycket omkring i
Ryssland, har gjort den iakttagelsen, att om på väggarna i ett
stationsrum hänga taflor, som föreställa scener ur Puschkins »Fången i
Kaukasus« eller ryska generaler, så kan man snart få hästar, men om
dessa taflor föreställa den beryktade spelaren Georges de Germany's
lif, så kan den resande icke hoppas på en snar affärd. Han har då god
tid att riktigt njuta af den högt uppkammade tupé, den hvita öppna
väst, de ovanligt smala och korta pantalonger, i hvilka spelaren
alltid afbildas som ung, och af hans vilda utseende, då han, redan
blifven gubbe, i en hydda med brant sluttande tak, med en stol i
högsta hugg står i begrepp att slå ihjäl sin son. I det rum, dit
Rudin inträdde, hängde just dessa taflor »Ur trettio år af en spelares
lefnad«. På hans rop kom hållkarlen med sömnig blick (naturligtvis
--- har väl nånsin någon menniska sett en hållkarl, som icke sett
sömnig ut?) och, utan att afvakta Rudins fråga, förklarade han med
sömnig röst, att det inte fans några hästar.

--- Hur kan ni säga, att det inte fins hästar, frågade Rudin, --- då
  ni inte ens vet hvart jag skall resa? Jag har kommit hit med
  enskild skjuts.

--- {s.~182} Vi ha inga hästar als, svarade hållkarlen. --- Hvart
  reser ni?

--- Till ...sk.

--- Det fins inga hästar, upprepade hållkarlen och gick ut.

Förargad gick Rudin till fönstret och kastade mössan på ett bord. Han
hade icke förändrats mycket under dessa två år, men ansigtshyn hade
gulnat litet, några silfvertrådar glänste här och der i hans lockar,
och de ännu ovanligt vackra ögonen tycktes ha blifvit litet mattare,
små rynkor, följder af bittra och oroliga känslor, hade lagt sig kring
läpparna, på kinderna och vid tinningarna.

Hans kläder voro gamla och nötta, något hvitt linne såg man
ingenstädes till. Hans blomstringstid var tydligen förbi, han hade,
som trädgårdsmästare säga, gått i frö.

Han tog sig för att läsa inskriptionerna på väggarna... en välbekant
förströelse för alla resande som leds... plötsligt knarrade dörren,
och hållkarlen trädde in.

--- Hästar till ...sk fins inte, och det dröjer länge innan det kan
  bli några, sade han, men till ...of fins det bakskjuts.

--- Till ...of? sade Rudin. --- Men hvad tänker ni på! Det ligger ju
  inte als i min väg. Jag reser till Pensa och ...of ligger ju, om
  jag mins rätt, åt Tambof till.

--- Nå, än se'n? Från Tambof kan ni sedan fara vidare, eller om ni
  inte vill det, så kan ni från ...of fara åt hvad håll ni
  vill.

Rudin {s.~183} funderade ett ögonblick på saken.

--- Nåväl, sade han slutligen, --- låt spänna för! Det är mig
  alldeles detsamma, jag far till Tambof.

Hästarna voro snart framme. Rudin bar ut sin lilla kappsäck, hoppade
upp i skjutskärran, satte sig och lät hufvudet sjunka ned mot bröstet
som förut. Det låg något så hjelplöst och sorgligt undergifvet i hans
nedböjda gestalt... Och trespannet släpade sig fram i sakta lunk
under bjellrornas enformiga pingel.

---

XIII.
{s.~184}

Åter hafva några år förflutit. Det var en kall höstdag. Framför det
förnämsta hotellet i guvernementsstaden S. stannade en reskalesch, och
en herre steg ur, hostande och sträckande på lederna. Han var ännu
icke gammal, men hade redan lyckats förvärfva den fullhet kring
lifvet, som man vant sig att kalla vördnadsbjudande. Långsamt steg
han uppför trappan till första våningen, stannade vid ingången till en
bred korridor, och då han icke såg till någon, frågade han med hög
röst efter ett rum. Det smälde någonstädes i en dörr. Bakom en låg
skärm framskyndade en lång hotelluppassare och gick före den resande
med snabba steg, lysande i korridorens halfmörker med sin flottigt
skinande rygg och sina nedtill uppvikna ärmar. Då den resande kommit
in i sitt rum, kastade han från sig resskärp och kappa, satte sig på
soffan, med händerna stödda mot knäna, såg sig omkring, som om han
nyss vaknat, och lät genast kalla sin betjent. Uppassaren gjorde en
smidig slingring på kroppen och försvann. Denne resande var ingen
annan än Leschnjef. Rekrytvärfningen hade kallat honom från sin
egendom in till S.

Leschnjefs betjent, en ung, lockhårig, rödkindad gosse, i grå kappa,
ombunden med ett blått skärp, och mjuka filtstöflor, trädde in i
rummet.

--- {s.~185} Nå ser du, min gosse, vi kommo fram ändå, sade
  Leschnjef, --- fast du jämt var rädd för att hjulskenan skulle
  hoppa af hjulet.

--- Ja, vi ha kommit fram, svarade betjentpojken, och försökte att le
  genom den uppslagna kappkragen, --- men hur det kom sig att den
  der hjulskenan inte hoppa' af, det...

--- Är det ingen här? ljöd en röst i korridoren.

Leschnjef spratt till och började lyssna.

--- Hej, hvem der? upprepade rösten.

Leschnjef steg upp, gick till dörren och öppnade den hastigt.

Framför honom stod en reslig man, men nästan alldeles gråhårig och
böjd, i en gammal plyschrock med metallknappar. Leschnjef kände
genast igen honom.

--- Rudin! utropade han med rörelse.

Rudin vände sig om. Då Leschnjef stod med ryggen mot ljuset, kunde
Rudin icke urskilja hans drag, utan såg på honom med tvekan.

--- Ni känner inte igen mig, sade Leschnjef.

--- Michajlo Michajlitsch! ropade Rudin och räckte fram sin hand, men
  blef förvirrad och ville draga den tillbaka, då Leschnjef fattade
  den med sina begge.

--- Kom in, kom in till mig, sade han till Rudin, och förde honom in i
  rummet.

--- Hur förändrad ni blifvit, sade han efter en stunds tystnad, och
  ofrivilligt sänkande rösten. --- Ja, man säger det, svarade
  Rudin, i det hans blick irrade omkring i rummet, --- åren ...
 Men ni... inte {s.~186} als, ser jag. Hur
  står det till med Alexandra Pavlovna... med er fru?

--- Jag tackar, mycket bra. Men genom hvilken ödets skickelse kommer
  ni hit?

--- Jag? Det blefve långt att berätta. Hit till hotellet har jag
  egentligen kommit bara af en händelse. Jag sökte en bekant. För
  öfrigt är jag mycket glad att...

--- Hvar äter ni middag?

--- Jag? Det vet jag inte. Hvart som helst på på någon källare. Redan
  i dag måste jag resa härifrån.

--- Måste ni?

Rudin log meningsfullt.

--- Ja, jag måste. Jag beger mig hem till min gård för att inte lemna
  den mer.

--- Vill ni äta middag med mig?

Nu först såg Rudin Leschnjef rakt i ögonen.

--- Ni föreslår mig att äta middag med er? sade han.

--- Ja Rudin, på gammalt kamratvis, vill ni? Jag väntade icke att
  träffa er, och Gud vet, när vi se hvarandra igen. Vi kunna inte
  så skiljas från hvarandra.

--- Som ni önskar, jag samtycker.

Leschnjef tryckte Rudins hand, ropade på uppassaren, bestälde middagen
och sade särskildt till om att man skulle lägga en butelj champagne på
is.

---

Under {s.~187} middagens lopp talade Leschnjef och Rudin, liksom af en
tyst öfverenskommelse, blott om sin studenttid, och påminde hvarandra
om mycket och många, både lefvande och döda. I början talade Rudin
ogerna, men sedan han druckit några glas vin, kände han blodet börja
flyta varmare i ådrorna. Slutligen hade kyparen burit ut sista
rätten. Leschnjef steg upp, stängde dörren, satte sig derefter åter
vid bordet midt emot Rudin, och stödde hakan mot begge händerna.

--- Nå, berätta mig nu alt, började han, --- alt hvad som händt, sedan
  jag såg er sist.

Rudin kastade en blick på Leschnjef.

»Min Gud«, tänkte Leschnjef ännu en gång, »hur
förändrad han är, den arme!«

Rudins drag hade ännu icke förändrat sig mycket efter den tid vi sist
träffade honom på skjutsstationen, ehuru den annalkande ålderdomen
redan hunnit trycka sin stämpel på dem, men ansigtsuttrycket hade
blifvit ett helt annat. Blicken hade blifvit en helt annan, i hela
hans väsende, i alla hans rörelser, än långsamma, än hastiga och
afbrutna, i hans kalla liksom sönderbrutna tal afspeglade sig en
ytterlig trötthet, en stilla och hemlig grämelse, vidt skild från det
halft affekterade svårmod, hvarmed han förr brukat omgifva sig, liksom
i allmänhet den ungdom älskar att lysa med inbillade sorger, som i
sjelfva verket är full af hopp och sjelftillit.

--- Jag skulle berätta er alt, hvad som händt mig? började han. ---
  Alt kan jag icke berätta, och det vore icke heller mödan värdt...
  Jag har slitit mycket ondt och irrat {s.~188} omkring, ej med
  kroppen allena, med själen har jag irrat omkring. Hvarpå, och på
  hvem har icke mitt hopp blifvit sviket! Min Gud, med hvem har jag
  icke umgåtts! Ja... Ja, med hvem! upprepade Rudin, då han märkte
  att Leschnjef såg på honom med särskildt deltagande. --- Hur ofta
  hafva ej mina egna ord förekommit mig vidriga, ej blott i min egen
  mun, utan äfven i deras, som delade mina åsigter! Hur många
  gånger har jag icke från ett barns otålighet och retlighet slagit
  öfver till den dofva känslolösheten hos en häst, som inte ens
  rycker på svansen längre, då piskan träffar honom!... Hur många
  gånger har jag ej förgäfves fröjdats och hoppats, förgäfves kämpat
  och förödmjukat mig! Hur mången gång flugit ut som en örn, och
  återvändt krypande som en snäcka, hvars skal man trampat
  sönder!... Hvar har jag icke varit, på hvilka vägar har jag icke
  vandrat!... Och vägarna bruka vara smutsiga, tillade Rudin och
  vände sig litet åt sidan. --- Ni vet, återtog han, --- ni
  förstår...

--- Hör på, afbröt honom Leschnjef, --- förr i verlden kallade vi
  hvarandra »du«... Vill du, så lifva vi upp det
  gamla?... Skål för »du«!

Rudin ryckte till, reste sig upp och i hans ögon glimmade det till af
något, som ord ej förmå uttrycka.

--- Skål, sade han, --- tack, broder, skål!

Leschnjef och Rudin tömde sina glas.

--- Du vet, började Rudin åter med ett litet leende och en särskild
  tonvigt på »du«, att det sitter en mask i mitt innersta, som
  gnager och aldrig i tiden skall unna mig någon ro. Den drifver
  mig på menniskor... {s.~189} I början röna de intryck af och gifva
  vika för mitt inflytande, men sedan...

Rudin slog med handen i luften.

--- Sedan jag sista gången skildes från er... från dig ...
 har jag pröfvat på mycket, gjort erfarenheter af helt annan art
  än förr... Jag började om mitt lif, tog i hop med nya
  saker väl tjugu gånger... och du ser hvart det har fört
  mig.

--- Du hade ingen uthållighet, sade Leschnjef, liksom mer för sig
  sjelf.

--- Ja, som du säger, jag hade ingen uthållighet. Jag har aldrig
  förstått att bygga upp något... men, min bror, det är heller inte
  lätt att bygga, då man inte ens har mark under fötterna. Alla
  mina äfventyr, det vill säga, riktigare uttryckt, alla mina
  misslyckade försök vill jag inte bjuda till att beskrifva för dig.
  Jag skall berätta dig två eller tre tillfällen... de tillfällen i
  mitt lif, då lyckan tycktes börja le emot mig, eller rättare, då
  jag började hoppas på framgång, hvilket icke är alldeles samma
  sak...

Rudin kastade tillbaka sitt gråa och redan tunna hår med alldeles
samma handrörelse som då han förr brukade kasta undan sina täta, mörka
lockar.

--- Nå väl, hör på, började han. --- I Moskva sammanträffade jag med
  en temligen besynnerlig herre. Han var mycket rik och egde
  vidsträckta gods. Han hade aldrig varit anstäld i statens tjenst.
  Hans förnämsta, hans enda passion var kärlek till vetenskapen,
  till vetenskapen i allmänhet. Ännu i denna stund begriper jag
  inte, hur denna passion kunnat vakna hos honom. {s.~190} Den
  passade honom så, som sadeln en ko! Sjelf höll han sig blott med
  möda uppe på begreppets höjd och förstod knappt att uttrycka sig,
  han blott rullade uttrycksfullt med ögonen och nickade
  meningsfullt på hufvudet. En mindre begåfvad och mer andligt
  fattig natur än hans har jag aldrig mött på min väg... I
  guvernementet Smolensk finnes det sådana ställen... bara sand, och
  ingenting vidare, utom här och der ett gräs, som intet djur vill
  äta. Ingenting ville gå honom väl, allting liksom gled undan
  händerna på honom, och dertill hade han en fix idé att försvåra
  för sig allting som verkligen var lätt. Om det hade berott på
  hans andordningar, skulle hans folk sannerligen kunnat få äta
  femkopekstycken. Han arbetade, läste och skref outtröttligt. Han
  bedref sina vetenskapliga sysselsättningar med ett slags rättfram
  ståndaktighet och gränslöst tålamod. Hans egenkärlek var oerhörd
  och karakteren jernhård. Han lefde alldeles allena för sig sjelf
  och gälde allmänt för ett original. Jag blef bekant med honom,
  och... han fattade tycke för mig. Jag tillstår att jag snart kom
  underfund med honom, men hans ifver rörde mig. Dessutom egde han
  en sådan kolossal förmögenhet, man kunde med den uträtta så mycket
  godt, åvägabringa så mycket verkligt nyttigt... Jag flyttade till
  honom och reste slutligen med honom på hans gods. Jag hade
  vidtomfattande planer, min vän, jag svärmade för en mängd olika
  förbättringar, reformer...

--- Som hos Lasunskis, mins du, anmärkte Leschnjef med ett godmodigt
  leende.

--- {s.~191} Inte alldeles ändå. Der visste jag, i mitt innersta, att
  intet resultat skulle framgå af mina ord, men här... här öppnade
  sig för mig ett nytt fält af helt annan art... jag förde med mig
  dit en mängd agronomiska böcker... det är sant, jag läste inte en
  enda till slut... och nu skred jag till verket. I början gick det
  inte, såsom jag också hade väntat, men sedan tycktes det vilja gå.
  Min nye vän såg bara på, yttrade inte ett ord om någonting, störde
  mig icke, det vill säga till en viss grad störde han mig icke.
  Han antog mina förslag och utförde dem, men motsträfvigt,
  omedgörligt, med en hemlig misstro, och ledde slutligen alt efter
  sitt sinne. Med en otrolig seghet höll han fast vid hvarje sin
  egen tanke. Han kröp upp på den med ansträngning, så som en
  skalbagge på ändan af ett halmstrå, och nu sitter han der, sitter
  och noppar sina vingar och lagar sig i ordning att flyga upp... så
  faller han plötsligt ned och börjar återigen att långsamt krypa
  upp... Du får inte undra på alla dessa bilder... redan då kommo de
  mig i tankarna. På det sättet höll jag ut i två år... Arbetet
  gick illa, oaktadt alla mina bemödanden. Jag började tröttna, min
  vän tråkade ut mig, jag blef retsam och han tryckte mig som ett
  dunbolster. Hans misstro öfvergick till ett doldt missnöje, en
  hatfull känsla hade fått insteg hos oss begge, vi kunde icke mer
  tala med hvarandra om någonting. I förtäckta ordalag, men
  oupphörligt, bemödade han sig att visa mig, att han icke lät leda
  sig af mitt inflytande, mina anordningar blefvo antingen förstörda
  genom tanklösa förändringar eller helt och hållet {s.~192}
  upphäfda... Jag märkte slutligen, att jag befann mig hos herr
  godsegaren blott i egenskap af biträde, antaget för
  förståndsöfvningarnas fack. Det blef mig bittert att fruktlöst
  förspilla tid och kraft, bittert att känna att jag åter och
  återigen hade blifvit sviken i mina förväntningar. Å andra sidan
  visste jag ganska väl hvad jag förlorade med att fara min väg, och
  jag kunde inte bli enig med mig sjelf hvad beslut jag skulle
  fatta, då jag en dag blef vittne till en vidrig och upprörande
  scen, som visade mig min vän från en ny och altför ofördelaktig
  sida. Det kom till en afgörande brytning oss emellan, jag reste
  och gaf för alltid på båten denne pedant till adelsjunker,
  utknådad ur en deg af ryskt steppmjöl med tillsats af tysk
  sirap...

--- Det vill säga, du gaf ditt dagliga brödstycke på båten, vidtog
  Leschnjef och lade sina begge händer på Rudins axlar.

--- Ja, och stod åter utblottad och ledig i lifvets tomma rymd.
  »Flyg nu, hvart du vill«, sade man... Ah! låt
  oss dricka!

--- Din skål, ifylde Leschnjef, i det han steg upp och kysste Rudin på
  pannan. --- Din skål! och för Pokorskis minne!... Han
  förstod också att förbli fattig.

--- Det var numro ett af de äfventyr, jag tänkte berätta dig, sade
  Rudin efter en stunds tystnad. --- Skall jag fortsätta?
  eller...

--- Åh, fortsätt, jag ber dig.

--- Ack, broder, att tala, det lyster mig föga nu. Jag har tröttnat
  vid att tala... Men nu... må så vara! Sedan jag flackat omkring
  på olika ställen... jag skulle till {s.~193} exempel kunna berätta
  dig hur jag kom att bli handsekreterare hos en välvillig hög
  embetsman, och hvad som blef följden deraf, men det skulle föra
  oss altför långt... Sedan jag altså flackat omkring på flera
  olika ställen, beslöt jag mig för... jag ber dig, skratta
  inte... att bli praktisk, att bli affärsman. Ett sådant tillfälle
  erbjöd sig, jag sammanträffade med en viss... kanske har du hört
  hans namn förr... en viss Kurbejef.

--- Nej, det namnet är mig icke bekant. Men, förlåt mig, Rudin, hur
  kunde du med ditt förstånd undgå att inse, att affärer verkligen
  inte... ursäkta ordleken... är din affär.

--- Jag vet mer än väl, min vän, att det inte är min sak, men för
  resten, hvad är väl min sak? Och om du bara hade sett Kurbejef!
  Jag ber dig, föreställ dig honom icke som en vanlig, ytlig
  pratmakare. Man säger, att jag den tiden var vältalig. I
  jemförelse med honom var jag helt enkelt ingenting. Han var
  förunderligt lärd och kunskapsrik... ett utomordentligt hufvud min
  bror, ett skapande hufvud inom industriens och handelsföretagens
  område. De djerfvaste, de mest oväntade projekt runno ständigt
  upp i hans hjerna. Vi sällade oss tillsammans och beslöto att
  använda vår krafter på ett allmännyttigt företag.

--- Hvad då, säg mig!

Rudin slog ned ögonen.

--- Du bara skrattar åt det.

--- Hvarför det? Nej, jag skall inte skratta.

--- Vi beslöto att göra en flod i K---ska guvernementet segelbar, sade
  Rudin, med ett förläget leende.

--- {s.~194} Jaså, den der Kurbejef var altså kapitalist.

--- Han var mer fattig än jag, svarade Rudin och sänkte sakta sitt
  grånade hufvud.

Leschnjef brast ut i skratt, men hejdade sig hastigt och fattade
Rudins hand.

--- Förlåt mig, min bror, jag ber dig derom, sade han, --- men det
  väntade jag mig verkligen inte. Nå än sedan, ert företag stannade
  altså på papperet.

--- Inte alldeles. En början till dess utförande blef verkligen
  gjord. Vi tingade arbetare och grepo verket an. Men då stötte vi
  på många olika hinder. För det första ville qvarnegarna als icke
  förstå våra planer, och dessutom kunde vi inte komma till rätta
  med vattnet utan maskiner, och till maskiner fattades oss pengar.
  Sex månader framlefde vi i jordkulor. Kurbejef lefde bara af
  bröd, jag fick heller aldrig äta mig mätt. För resten klagar jag
  inte deröfver, naturen derborta var underbar. Vi sträfvade och
  stretade på alt sätt, sökte öfvertala köpmännen, skrefvo bref och
  cirkulärer. Det slutade dermed, att jag förlorade mitt sista öre
  på detta projekt.

--- Nå nå, anmärkte Leschnjef, --- jag tror inte det var synnerligen
  svårt för dig att förlora ditt sista öre.

--- Nej, det gick ganska lätt.

Rudin såg ut genom fönstret.

--- Men förslaget var vid Gud inte dåligt och skulle ha kunnat
  inbringa en oerhörd vinst.

--- Hvart tog Kurbejef vägen se'n? frågade Leschnjef.

--- Han? han är nu i Sibirien och har blifvit guldgräfvare. Och du
  skall få se, han kommer att skapa sig en förmögenhet
  derborta... han går inte under.

--- {s.~195} Det är möjligt, men du... det är då väl
  temligen säkert, det kommer inte att skapa dig någon förmögenhet.

--- Jag? Ja, hvad är att göra? För resten, vet jag ju, att du alltid
  ansett mig för en onyttig varelse.

--- Du? Nej, min bror!... Det var en tid då blott skuggsidorna
  hos dig föllo mig i ögonen, men nu, tro mig, har jag lärt att
  värdera dig. Du skall aldrig komma att skapa dig en
  förmögenhet... just derför tycker jag om dig.

Rudin smålog svagt.

--- Verkligen?

--- Jag värderar dig för det, upprepade Leschnjef, --- förstår du mig?

Begge tego.

--- Nåväl, skola vi öfvergå till numro tre? frågade Rudin.

--- Ja, gör mig det nöjet.

--- Som du vill. Altså det tredje och sista. Detta nummer har
  alldeles nyss fått sitt slut. Men jag tröttar ut dig?

--- Tala du bara.

--- Ser du, började Rudin, --- en gång under en ledig stund...
  jag har alltid haft många ledig stunder... kom mig följande
  tankar för: »kunskaper eger jag icke så litet, goda afsigter
  har jag«... hör, du vill ju inte förneka mig goda
  afsigter?

--- Det skulle då vara höjden!

--- I alla andra stycken var jag mer eller mindre klen...
  hvarför skulle jag inte bli pedagog eller helt enkelt
  {s.~196} sagdt skollärare... hellre än att föra
  ett gagnlöst lif.

Rudin stannade och drog andan.

--- Bättre än att lefva ett onyttigt lif vore det väl att söka
  bibringa andra, hvad jag vet. Måhända skola de kunna hämta någon
  nytta af mina insigter. Mina gåfvor äro dock icke alldeles
  vanliga, och uttryck för dem eger jag. Jag beslöt altså att egna
  mig åt denna nya verksamhet. Det blef mig ganska svårt att finna
  en plats, jag ville icke ge lektioner timvis, och i lägre skolor
  var för mig intet att göra. Slutligen lyckades det mig att finna
  plats som lärare vid härvarande gymnasium.

--- Lärare, i hvad? frågade Leschnjef.

--- I ryska literaturen. Jag kan säga dig, att jag icke egnat mig åt
  någon sak med sådan ifver som åt denna. Tanken att inverka på
  ungdomen hänförde mig. I tre veckor arbetade jag på min
  inträdesföreläsning.

--- Har du den hos dig? afbröt honom Leschnjef.

--- Nej, den har kommit bort för mig. Den blef rätt bra och vann
  bifall. Ännu ser jag för mig mina åhörares ansigten... unga,
  goda ansigten med ett uttryck af trohjertad uppmärksamhet,
  deltagande, till och med förvåning. Jag gick upp i katedern och
  höll min föreläsning som i en feber. Jag hade trott den skulle ta
  altför lång tid, men jag slutade den på 25 minuter. Läroverkets
  inspektor var också tillstädes, en liten torr gubbe med
  silfverglasögon och kortklippt peruk. Då och då nickade han med
  hufvudet åt min sida. Då jag slutat och steg ned från katedern,
  sade han till mig: {s.~197} »Mycket bra, blott litet för högt och
  dunkelt, och för litet sagdt om sjelfva ämnet.« Men gymnasisternas
  blickar följde mig med verklig aktning. Se der, hvarför ungdomen
  är så dyrbar! Min andra föreläsning hade jag också med mig
  skrifven, likaså den tredje... sedan började jag improvisera dem.

--- Och hade framgång? frågade Leschnjef.

--- Stor framgång. Åhörare kommo i skaror. Jag gaf dem alt hvad som
  fans i min själ. Bland dem funnos tre, fyra verkligen utmärkta
  ynglingar, de öfriga förstodo mig inte riktigt. För öfrigt måste
  jag tillstå, att äfven de, som förstodo mig, understundom
  förbryllade mig med sina frågor, men jag förlorade icke modet.
  Alla höllo af mig och vid repetitionerna gaf jag alla fulla betyg.
  Men då började en intrig mot mig... eller nej! intrig var det
  icke, utan det förhöll sig helt enkelt så, att jag hade kommit in
  i en sfär som icke var för mig. Jag läste för gymnasisterna så,
  som man inte ens läser för studenter... mina åhörare hemtade
  blott ringa nytta af mina föreläsningar... fakta hade jag sjelf
  inte alltid riktigt reda på. Dessutom var jag ej fullt nöjd med
  den verkningskrets, som var mig anvisad; du vet, det var ju alltid
  min svaghet. Jag ville grundliga reformer, och jag försäkrar dig,
  dessa reformer voro både förståndiga och lätta att utföra. Jag
  hoppades att drifva dem igenom med tillhjelp af rektorn, en god
  och hederlig man, öfver hvilken jag från början fått ett visst
  inflytande. Hans fru understödde mig. Jag har under mitt lif
  icke lärt känna {s.~198} många sådana qvinnor som hon. Hon var
  redan nära 40 år, men hon trodde på det goda och älskade det sköna
  som en femtonårig flicka, och var icke rädd att tala ut sin
  öfvertygelse inför hvem som helst. Aldrig skall jag glömma hennes
  ädla hänförelse, hennes renhet. På hennes råd hade jag gjort ett
  skriftligt utkast till mina planer... Men då började man
  undergräva min ställning, man förtalade mig inför henne.
  Särskildt sökte läraren i matematik att skada mig. Det var en
  liten, skarp, gallsjuk karl, som icke trodde på någonting, en
  sådan som Pigasof, men mycket dugtigare än han... Apropos, lefver
  Pigasof än?

--- Ja, bevars, och föreställ dig, han är gift! och med en flicka af
  lägre stånd, som, efter hvad man säger, slår honom.

--- Det gör hon rätt i! Och... Natalia Alexejevna...
  befinner sig väl?

--- Ja.

--- Lycklig?

--- Ja.

Rudin teg.

--- Nå, hvad var det jag talade om? återtog han efter en kort paus,
  --- jo, om läraren i matematik. Han hade fattat agg till mig,
  liknade mina föreläsningar vid fyrverkeri, uppfångade i flygten
  hvarje mindre klart uttryck och en gång till och med förvillade
  mig alldeles i afseende på något minnesmärke från 16:de
  århundradet. Men det vigtigaste var, att han gjorde mina afsigter
  misstänkta, min sista såpbubbla stötte emot honom som emot en nål,
  och sprang sönder. Gymnasieinspektorn, {s.~199} med hvilken jag
  från början icke riktigt kommit öfverens, uppeggade rektorn emot
  mig, det blef en scen, jag ville icke ge vika, blef häftig och
  förifrade mig, saken kom till styrelsens kunskap, och jag blef
  tvungen att taga afsked. Jag inskränkte mig dock icke dertill,
  jag ville visa att man icke kunde handla så med mig... men man
  kunde verkligen handla med mig efter godtycke... Jag måste nu resa
  härifrån.

En tystnad inträdde. Begge vännerna sutto med nedsänkt hufvud.

Rudin var den förste, som åter tog till ordet.

--- Ja, broder, började han, --- jag kan nu säga med Koltsof: »Dertill
  har du fört mig, min ungdom, derhän har du drifvit mig, att jag
  icke vet någon plats mer, der jag kan sätta min fot«... Och dock,
  var jag då icke duglig till någonting? fans det icke också för mig
  ett verk på jorden? Ofta har jag stält denna fråga till mig
  sjelf, och hur mycket jag än bemödade mig att tänka ringa om mig
  sjelf, kunde jag dock icke annat än känna, att jag egde krafter,
  som icke voro allom gifna. Hvarför skola dessa krafter blifva
  utan frukt? Och ännu ett: mins du, då vi voro tillsammans
  utomlands, hur full jag var af bedräglig sjelftillit!...
  Sannerligen jag då hade klart för mig sjelf hvad jag ville! Jag
  berusade mig med ord och trodde på skuggbilder. Men nu, det
  försäkrar jag dig, kan jag högt inför hela verlden tala ut alt
  hvad jag vill. Jag har als ingenting att dölja, jag är i ordets
  fulla bemärkelse en välmenande man. Jag vill ödmjuka mig, vill
  foga mig efter omständigheterna, vill vara nöjd med litet,
  sträfva, icke {s.~200} efter det höga utan efter det nära liggande
  målet, vill göra om än den allra ringaste nytta i verlden! Men
  nej, jag kan det icke! Hvad betyder detta? Hvad hindrar mig att
  lefva och verka som andra? Jag begär ju ingenting annat. Men
  knappt har jag lyckats komma in i en bestämd ställning, att stanna
  på en bestämd punkt, så stöter mig ödet bort derifrån... Jag
  börjar bli rädd för mitt öde... Hvaraf kommer alt detta?
  Förklara mig denna gåta!

--- Gåta! upprepade Leschnjef. --- Ja, det är sant. Äfven för mig
  var du alltid en gåta. Till och med i vår ungdom, då du, som det
  ofta hände, efter något småaktigt utfall, hastigt tog till ordet
  och talade så, att hjertat darrade i vårt bröst och derpå åter
  började... ja, du vet, hvad jag menar... till och med då förstod
  jag dig icke... och derför försvann också min tillgifvenhet för
  dig... Det fans så mycken kraft hos dig, ett så outtröttligt
  sträfvande efter det ideala...

--- Ord, altsammans ord! det fans ingen handling! afbröt honom Rudin.

--- Fans det ingen handling? Hvad slags handlingar skulle då ...


--- Hvad slags handlingar! Att med sitt arbete föda en blind mormor
  och hela hennes familj så som Prjäschentsof, du mins...
  Det är handling!

--- Ja väl, men ett godt ord, det är också en handling.

Rudin såg tigande på Leschnjef och skakade sakta på hufvudet.

Leschnjef {s.~201} ville säga något och for med handen öfver
ansigtet.

--- Du far alltså till din egendom? frågade han slutligen.

--- Ja, det gör jag.

--- Du har då ännu din egendom qvar?

--- Ett och annat har jag der qvar. Två och en half själ och en vrå
  der jag kan dö. Du tänker kanske i detta ögonblick: »Äfven nu
  kunde han icke afstå från frasen!« Det är sant, det är frasen, som
  förstört mig, den har frätt på mig, och jag har aldrig kunnat bli
  den qvitt. Men det jag nu sade, det var ingen fras. Det gråa
  håret, broder, är ingen fras, dessa rynkor, dessa trasiga
  armbågar, det är heller inga fraser. Du har alltid varit sträng
  mot mig, och du gjorde rätt deri, men nu finnes ingen plats för
  stränghet mer, nu då alt är slut, då det ej fins någon olja mer i
  lampan, sjelfva lampan är sönderbruten, och veken i hvart
  ögonblick hotar att slockna... Döden, broder, måste till slut
  försona alt.

Leschnjef sprang upp.

--- Rudin, ropade han, --- hvarför säger du mig detta? Hvarmed har
  jag förtjent detta? Hvem har gjort mig till domare, och hvad
  skulle jag vara för en menniska, om, vid åsynen af dina rynkor och
  infallna kinder, det ordet »fras« kunde komma mig i sinnet? Du
  vill veta, hvad jag tänker om dig? Välan, jag tänker: denne
  man... hvad skulle han icke hafva kunnat ernå med sina talanger,
  af hvilka jordiska fördelar skulle han icke nu hafva varit i
  besittning, om han {s.~202} velat!... och jag möter honom
  hungrande, utan tillflyktsort.

--- Jag uppväcker blott ditt medlidande, sade Rudin doft.

--- Nej, du misstar dig. Det är aktning, du inger mig. Hvad hade
  kunnat hindra dig att tillbringa år efter år hos den der
  godsegaren, som visat dig vänskap? Jag är fullkomligt öfvertygad
  om att, hade du blott velat ställa dig in hos honom, skulle han
  hafva rikligen sörjt för din utkomst. Hvarför kunde du icke
  stanna qvar på det der gymnasiet? hvarför, du besynnerliga
  menniska, skulle det alltid vara så, att med hvad tankar du än
  började ett företag, du oryggligen slutade det med att uppoffra
  din egen personliga fördel, och icke ville slå rot i någon enda
  dålig jord, hur fet den än vore?

--- Jag har kommit till verlden som en lekboll, sade Rudin med ett
  vemodigt leende, --- jag kan icke stå stilla.

--- Det är sant, du kan icke stå stilla, men icke derför, att det bor
  en mask i dig, som du sade i början. Det är ingen mask som bor i
  dig, ingen anda af overksam oro, kärlek till sanningen glöder som
  en eld i din själ, och oaktadt alt ditt elände glöder denna eld
  synbarligen starkare hos dig än hos mången, som inte ens håller
  sig sjelf för egoist och kallar dig en intrigant. Ja, jag för min
  del skulle i ditt ställe redan för länge sedan bragt denna mask i
  mig till tystnad och försonat mig med alt, men du har inte ens
  blifvit bitter deraf, och jag är öfvertygad om att du i {s.~203}
  dag, i denna stund, vore färdig att som en yngling gripa dig an
  med ett nytt arbete.

--- Nej, broder, jag är nu uttröttad, svarade Rudin, --- jag har fått
  nog.

--- Uttröttad! En annan skulle för längesedan vara död. Du säger att
  döden försonar alt, men lifvet, tror du då lifvet gör det icke?
  Den som lefvat och icke blifvit öfverseende mot andra, den
  förtjenar sjelf icke något öfverseende. Och hvem kan säga, att
  han icke behöfver öfverseende? Du har gjort hvad du kunnat,
  kämpat så länge du förmått... Hvad vill du mer? Våra vägar gingo
  åt olika håll...

--- Du, broder, har blifvit en helt annan man än jag, afbröt honom
  Rudin med en suck.

--- Våra vägar skildes, återtog Leschnjef, --- kanhända just derför
  att, tack vare min förmögenhet, min kallblodighet och andra
  lyckliga omständigheter, ingenting hindrade mig att sitta hemma i
  godan ro med händerna i kors och bara se på, medan du måste ut på
  fältet för att med uppkaflade ärmar streta och arbeta. Våra vägar
  skildes... men märk, hur nära vi stå hvarandra! Vi tala ju med
  hvarandra nästan i samma språk, vi förstå hvarandra vid minsta
  antydning, med samma känslor hafva vi närts och växt upp. Blott
  få af vår krets återstå ju ännu; broder, vi begge äro »de siste
  mohikanerna«. Vi kunde skiljas åt, till och med bli ovänner i
  tidigare år, då ännu så mycket af lifvet låg framför oss, men nu,
  då den lilla skaran glesnar omkring oss, då nya slägten draga
  förbi oss mot andra mål än dem vi sträfvade efter, då måste vi
  kraftigt {s.~204} sluta oss till hvarandra. Låt oss klinga,
  broder, och stämma upp på gammalt vis med: »Gaudeamus igitur«.

Vännerna klingade och sjöngo med rörda och falska, äkta ryska stämmor
den gamla studentsången.

--- Du far altså till din egendom, tog Leschnjef åter till ordet. ---
  Jag tror inte du kommer att stanna länge der, och jag kan icke
  heller göra mig någon föreställning om hvarmed, hvar och hur du en
  gång kommer att sluta... Men kom ihåg att hvad som än må hafva
  händt dig, så har du alltid ett ställe, ett näste, der du kan
  finna skydd och ro. Det är i mitt hem... hör du det, gamle
  kamrat! Tankens tjenst har också sina invalider, det bör då också
  för dem finnas en asyl.

Rudin steg upp.

--- Tack, broder! sade han. --- Tack! Jag skall aldrig glömma detta ord
af dig! Men jag är icke värd en asyl. Jag har förspilt mitt lif och
icke arbetat i tankens tjenst så som man bör...

--- Tyst! återtog Leschnjef. --- En hvar förblir hvad naturen har
  gjort honom till, och mer kan man ej fordra af honom. Du kallade
  dig en gång »den eviga juden«... och hur kan du veta?... måhända
  är det just din pligt att så vandra omkring evigt, kanhända
  uppfyller du dermed en högre, dig sjelf omedveten kallelse. Det
  är ej utan skäl som det hos folket heter att vi vandra alla under
  Guds hand. --- Du går, tillade han efter en stunds tystnad, då
  han såg att Rudin tog sin hatt. --- Stannar du icke här öfver
  natten?

--- Nej, jag reser nu. Farväl... och tack!... Men mitt
  slut blir sorgligt.

--- Det står i Guds hand... Du reser altså bestämdt?

--- Ja. Lef väl!... och tänk icke illa om mig, om du vill
  minnas mig.

--- Tänk icke heller du illa om mig, och glöm icke hvad jag sade
  dig... Farväl!

De bägge vännerna omfamnade hvarandra, och Rudin lemnade hastigt
rummet.

Leschnjef gick länge fram och tillbaka i rummet, stannade tankfull
framför fönstret, och suckade halfhögt: »ack den arme!« Derefter satte
han sig till bordet och började ett bref till sin hustru.

Men ute på gården hade det börjat blåsa, och vinden tjöt liksom
olycksbådande, då den hårdt och nästan ilsket slog mot de skallrande
fönsterrutorna. Den långa höstnatten hade inträdt. Väl den, som
under sådana nätter får sitta under skyddande tak och der har sin egen
varma vrå!... och Gud hjelpe alla dem, som vandra omkring utan skydd,
utan hem!

---

Epilog.{s.~206}

Midt i hetaste middagsstunden den 26 Juni 1848, då arbetarupproret i
Paris redan var nästan helt och hållet undertryckt, stormade en
bataljon linietrupper en barrikad i en af förstaden S:t Antoines
trånga tvärgator. Några kanonskott hade redan raserat den
fullständigt, och de få försvararne drogo sig hastigt undan, blott
betänkta på sin egen räddning, då på barrikadens högsta punkt, som
bildades af en kullvräkt omnibus, en högrest gestalt visade sig i en
gammal trasig rock med rödt skärp om lifvet och halmhatt på det hvita,
stripiga håret. I den ena handen bar han en röd fana, i den andra en
slö kroksabel, och skrikande med skarp och klanglös röst, bemödade han
sig att göra tecken med fanan och sabeln... En vincennerjägare fick
sigte på honom och lade an, skottet brann af, fanan gled ur hans hand,
och tungt som en säck föll han framstupa på ansigtet, som om han
kastat sig ned för någons fötter. Kulan hade träffat honom rakt i
hjertat.

--- Tiens! sade en af de flyende insurgenterna till en annan, --- on a
  tué le vieux Polonais!

--- Bigre! svarade den andre, --- sauvons-nous! och begge skyndade in
  i källarvåningen af ett hus, der alla luckor voro tillspärrade,
  och väggarna buro spår af kulor och kartescher.

»Le vieux Polonais« var Dmitrij Rudin.

---8<-------------(Här slutar filen rudin.txt)-------------------------

Midt i hetaste middagsstunden den 26 Juni 1848, då arbetarupproret i Paris redan var nästan helt och hållet undertryckt, stormade en bataljon linietrupper en barrikad i en af förstaden S:t Antoines trånga tvärgator. Några kanonskott hade redan raserat den fullständigt, och de få försvararne drogo sig hastigt undan, blott betänkta på sin egen räddning, då på barrikadens högsta punkt, som bildades af en kullvräkt omnibus, en högrest gestalt visade sig i en gammal trasig rock med rödt skärp om lifvet och halmhatt på det hvita, stripiga håret. I den ena handen bar han en röd fana, i den andra en slö kroksabel, och skrikande med skarp och klanglös röst, bemödade han sig att göra tecken med fanan och sabeln …  En vincennerjägare fick sigte på honom och lade an, skottet brann af, fanan gled ur hans hand, och tungt som en säck föll han framstupa på ansigtet, som om han kastat sig ned för någons fötter. Kulan hade träffat honom rakt i hjertat.

— Tiens! sade en af de flyende insurgenterna till en annan, — on a tué le vieux Polonais!

— Bigre! svarade den andre, — sauvons-nous! och begge skyndade in i källarvåningen af ett hus, der alla luckor voro tillspärrade, och väggarna buro spår af kulor och kartescher.

»Le vieux Polonais« var Dmitrij Rudin.


I.S. Turgenjev (1818–1883): Rudin (1855).
Från ryskan öfversatt af -K- (H.N. Almkvist, 1839–1904).

Uppgifterna om författarens och öfversättarens namn få ej aflägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Hela texten finnes äfven i PDF-filen rudin_sv.pdf, som kan öppnas i GV, Xpdf eller Acrobat Reader och bättre lämpar sig för utskrift än denna sida.

Denna bok kan finnas i somliga offentliga bibliotek, t.ex. folkbiblioteken i Båstad, Helsingborg, Malmö och Stockholm. Vill man ha reda på hvilka öfriga, kan man söka i Libris.


Senast ändrad Thu Aug 2 19:41:40 CEST 2001


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).