เทคโนโลยี 1G


ที่มา :https://www.sites.google.com/site/jaruwankik7515/khwam-mankhng-khxng-rabb-sarsnthes/yukh1g-5g1 st Generation

เป็นยุคที่ใช้ระบบอนาล็อก (Analog) คือใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง (Voice)
โดยสามารถโทรออก-รับสายได้อย่างเดียว ไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้แม้แต่การรับ-ส่ง SMS
โดยในยุคนั้นผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลที่มีรายได้สูง
จะใช้ระบบพื้นฐานส่งสัญญาณแบบ FDMA หลักในการทำงานคือ การแบ่งช่องความถี่ออกเป็น ความถี่ย่อยๆหลายช่อง บนความถี่ที่ 824-894 MHz
การใช้งาน โทรออก/รับสาย ไม่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก เกิดการดักฟังโทรศัพท์ได้ง่ายและไม่ปลอดภัย

ที่มาhttps://www.community.hihonor.com/th/topicdetail/topicId_13212/