การทดสอบการใช้พลังงานของอุปกรณ์วัดสภาพแวดล้อมไร้สาย ZigBee
สำหรับระบบเฝ้าสังเกตภายในอาคาร