24.04.2003
VALLINNON TOIMINTA
Armo
Nerous
Perustuslaki
Rakkaus
Totuus
Etsijät
Löytäjät

SISÄLLYS

00. Neronleimaus
01. Ansioton lahja
02. Rahakuoppa
03. Neronkuoppa
04. Neron laatu
05. Joka toiselle

 Neron Toimintaa  Neron Avainsanoja

VAIN NEROILLE

NERONLEIMAUS


Nerot tietävät, että Heidän neroutensa ei ole Heidän omaa ansiotaan. Jos ihminen ei tiedä, ettei Hän ole itse ansainnut nerouttaan, silloin Hän ei voi olla nero, koska nerous on juuri siinä, ettei ihminen ole itse ansainnut lahjojaan.

Jos ihminen ei tiedä, ettei neroutta voi ansaita, silloin Hän haluaa ansaita nerouden ilman Jumalaa, joka merkitsee sitä, että ihminen haluaa muilta täyden korvauksen omista ansioistaan.

Nerot ovat neroja, koska nerot eivät tipu koskaan palkkakuoppaan. Nerot välttyvät tippumasta palkkakuoppaan, koska He näkevät, että palkankorotuksen vaatiminen on samaa kuin rahasokeus. Sokeus on sitä, mitä vaaditaan. Joka on pudonnut (palkka)kuoppaan, haluaa päästä pois kuopasta vaatimalla itselleen lisää rahaa. Eivät rahattomat voi vaatia palkankorotusta, lisää palkkaa.

Jos rikkailla olisi rikkautta, silloin He eivät vaatisi sitä lisää. Rikkaus on siinä, ettei rikas voi köyhtyä. Jos rikas voisi köyhtyä, silloin rikas on jo köyhä, koska Hänen rikkautensa on ulkoista rikkautta.
Nerot eivät siis vaadi nerokkuutta lisää, koska nerot ovat neroja. Ja koska nerot tietävät tämän olevan totuus, silloin He osaavat elää niin, että He eivät tipu kuoppiin, paitsi neronkuoppaan, olkoon kyse sitten vaikkapa palkkakuopasta. Nerous on ihmisen sisäistä rikkautta, joka ei vähene, vaikka sitä jakaisi kuinka paljon.

Joten nerot tunnetaan neroiksi, koska He eivät vaadi ensinkään palkkaa, jotta voisivat olla neroja. Se on neroutta jakaa omia lahjojaan, koska siinä on sen nerous, että antaja saa antamansa asiat korkoineen, koska maailmassa pätee yksi ainoa periaate.

Keywords

ansioton
antaa
arete
arvo
elää
jakaa
Jumala
kasvaa
laatu
lahja
määrä
nero
nerokas
nerokkuus
neronkuoppa
näkevä
olla
peloton
periaate
pätevä
riittävä
rikkaus
sisäinen
tieto
tietää
tuntea
vaatimaton
totuus
viaton
vuotaa
yksi
ylitsevuotava
ymmärrys

1. ANSIOTON LAHJA

Jos nero vaatisi itselleen nerokkuutta, silloin Hän ei voisi olla nerokas, koska Hänellä olisi nerokkuuden puutosta. Nerot tietävät, että Heidän neroutensa ei ole Heidän omaa ansiotaan, joten nerot ovat sitä mieltä, että nerous on Jumalan lahja. Jos ihminen ei tätä tiedä, silloin Hän ei voi olla nero, koska nero ei voi olla ymmärtämättä sitä totuutta, että nerous ei voi mitenkään olla ihmisen omaa ansiota.

Nerojen nerous on neroille riittävää siksi, koska He tietävät, että He saavat neroutensa Jumalalta. Eikä Jumala koskaan voi antaa lahjojaan vain rajallisesti, vaan Hän antaa lahjoja aina ylitsevuotavasti. Ja nerot osoittvat neroutensa sillä, että He antavat neroutensa vuotaa, sillä siinä on neron nerous, että se ei koskaan lopu kesken.

Jostain syystä on ihmisiä, jotka osaavat luottaa Jumalaan niin täydellisesti, että He eivät lainkaan tunne pelkoa lahjojensa loppumisesta. Tätä pelottomuutta kutsutaan neroudeksi. Nerous tulee esille vain silloin, kun ihminen ei panttaa nerouttaan, eikä peitä sitä ja aseta sitä pöydän alle piiloon.

2. RAHAKUOPPA

Nerot eivät tipu itse kaivamaansa palkkakuoppaan, koska nerot eivät tarvitse rahaa ollakseen päteviä. Rikkaat ja poliitikot taasen putoavat palkkakuoppaan, koska rikkaat ja poliitikot kaivavat palkkakuoppaa muille. Jos rikas ei kaivaisi palkkakuoppaa, silloin Hän olisi nero, joka tietäisi, että Hänen pätevyytensä ei ole Hänen omaa ansiotaan, vaan Jumalan lahja. Mutta rikas ei voi tietää tuota, joten niinpä rikkaat eivät voi olla neroja, koska nerot tietävät oman neroutensa olevan lahja, eikä se siis voi olla Heidän omaa ansiotaan.

Rikkaat kaivavat palkkakuoppaa juuri sillä, että He väittävät, että He ovat rikkaita omaa ansiotaan, eikä muilla ole siihen mitään ansiota. Koska siis rikkaan pätevyys ei ole Hänelle kuuluva lahja, vaan se on rikkaan omaa ansiota, silloin rikas ei voi mitään muuta kuin vaatia muita maksamaan omasta pätevyydestään käypä hinta, jotta Hän voisi tuntea, että Hänen pätevyytensä on Hänen ansiotaan.

Jos nimittäin rikas ei vaatisi pätevyydestään käypää hintaa, silloin Hän tuntisi, ettei Hän ole pätevä, koska Hän ei saa pätevyydestään riittävästi rahaa. Ja koska siis rikkaat vaativat jatkuvasti lisää hintaa, jotta He voisivat olla päteviä, silloin He ovat osoittaneet, että He eivät ole päteviä, koska Heille pitää maksaa lisää liksaa.

Rikkaat ovat siis palkkakuopassa kaivamalla palkkakuoppaansa yhä vain syvemmäksi sillä, mitä enemmän He vaativat muilta rahaa, jotta He voisivat olla päteviä. Rikkaat eivät siis voi olla neroja, koska He eivät voi muuta kuin kaivaa palkkakuoppaa yhä vain syvemmäksi. Huomatkaa, että rikkaat kaivavat palkkakuoppaa muuille, koska rikkaat vaativat muita maksamaan rikkaille, jotta rikkaat olisivat päteviä!

3. NERONKUOPPA

Nerot kaivavat neronkuoppia, jotta ihmiset tippuisivat palkkakuoppien sijasta neronkuoppaan, jotta ihmisten ei enää tarvitsisi tippuilla muihin kuoppiin. Kun ihminen on ensimmäisen kerran tippunut neronkuoppaan, silloin Hän tippuu sinne yhä uudestaan. Ja mitä useammin ihminen on tippunut neronkuoppaan sitä nerokkaampi Hän on, kuten rikaskin on sitä raharikkaampi mitä useammin Hän on saanut palkankorotuksen, eli ollut epäpätevä.

Maailmassa on vain niin harvassa neronkuoppia, koska niin harvat ihmiset ovat ottaneet Jumalan lahjat käyttöön. Nerot eivät siis tipu epäpätevyyttään neronkuoppaan, vaan se vaatii eronomaista nerokkuutta pudota vain neronkuoppaan. Nerot eivät siis tipu muihin kuoppiin kuin vain omiin kuoppiinsa, koska nerot ovat neroja. Nerohan ei olisi nero, jos Hän vaatisi neroudestaan --lahjastaan-- hintaa.

Nerot ovat nerokkaita neronkuopan kaivamisessa, koska nerot tietävät, että kaikkeudessa vaikuttaa aina yksi ja sama periaate: Koska kerta rikkaat rikastuvat, kun He kaivavat muille palkakuoppia, silloin neroistakin tulee sitä nerokkaampia mitä enemmän neronkuoppia He kaivavat ihmisille.

Nerokkuus on tässä siinä, että se on nerokkaan oma etu, mitä enemmän maailmassa on nerokkaita ihmisiä, kun taasen se ei ole rikkaan etu, mitä enemmän maailmassa olisi rikkaita. Jos kaikki olisivat raharikkaita, silloin raharikas ei voisi kuvitella olevansa rikas.

4. NERON LAATU

Jos siis raharikkaus olisi nerokkuutta, tai edes älyllisyyttä, silloinhan rikkaiden etuna olisi tehdä mahdollisimman monesta rikas, mutta siinä juuri paljastuu raharikkaan tyhmyys, koska raharikas ei näe mitään etua siinä, jos palkkakuoppaan pudonneet tulisivat siitä rikkaiksi. Niinpä He palkkakuopassa vaativat lisää palkkaa, jotta He voisivat nousta palkkakuopasta pudotakseen vain toiseen palkkakuoppaan, eli vähentääkseen rahan arvoa --laatua--, jotta sitä rahaa tarvittaisiin mahdollisimman suuri määrä.

Raharikkaat eivät siis voi olla nerokkaita, koska He korvaavat rahan laadun rahan määrällä, eli raharikkaat pienentävät koko ajan pätevyytensä arvoa vaatimalla omista amsioistaan yhä suuremman määrän seteleitä.

Omia ansioitaan korostavat eivät siis voi tulla rikkaiksi, koska He ovat aina vain putoamassa palkkakuoppaan, sillä oma ansio on aina tyydyttymätön. Omaa ansiotaan korostava on aina vaatimassa itselleen lisää palkkaa, jotta voisi olla pätevä, joten koska oma ansio on vain siinä ja silloin pätevyyttä, kun saadaan se seuraava palkankorotus, silloin oma ansio on pätemättömyyttä, koska oma ansio aina vaatii sen seuraavan palkankorotuksen, jotta omaa ansiotaan vaativa voisi väittää olevansa pätevä

Mutta se on siis neron etu, että kaikki olisivat neroja, koska kaikkien nerous ei poistaisi neron nerokkuutta, sillä nerokkuudellakaan ei ole rajoja. Nerous on riittävyyttä, kun sitä käytetään. Nero ei tunne tyydyttymättömyyttä, kun nerous jyllää.

Missä oma ansio on ainaista tyydyttymättömyyttä, siinä nero tuntee tyydytystä, kun Hän toimii nerokkaasti, koska Hän tietää, että Hänen nerokkuutensa vain kasvaa. Kun taasen omaa ansiotaan korostavan pätevyys vain pienenee, koska rahan arvo on sitä pienempi mitä enemmän sitä tarvitaan.

Nerokkuus paljastui Laaduksi, Areteksi, koska nerokkuuden arvo ei heikkene, vaikka neron nerokkuuden määrä kasvaakin, mitä enemmän Hän pätee nerouden lahjallaan. Sitä vastoin oma pätevyys on nyt osoitettu laaduttomuudeksi lahjattomuuden lisäksi, koska ihminen ei tyydyty omasta pätevyydestään vaatimalla muita maksamaan siitä kova hinta.

5. JOKA TOISELLE

Nerojen ei tarvitse vaatia muilta mitään hintaa, koska nerot ovat saaneet neroutensa lahjaksi, eikä nerojen ole tarvinnut koskaan vaatia muilta maksua siitä, että He olisivat päteviä neroja. Koska siis nerot eivät vaadi muilta maksua neroudestaan, silloin He eivät ole voineet kaivaa muille palkkakuoppakaan, joten poliitikot eivät voi syyttää neroja siitä, että ihmisillä on liian pienet palkat.

Huomataan siis selvästi, että maksun vaatiminen ansioistaan on samaa kuin kuopan kaivaminen. Joka kaivaa siis toiselle kuoppaa, Hän itse siihen lakeaa. Koska siis poliitikot ovat jatkuvasti vaatineet itselleen lisää liksaa, jotta He saisivat ansionsa mukaisen korvauksen, silloin He ovat tuolla vaatimuksellaan jatkuvasti kaivamassa muille palkkakuoppaa. Poliitikot ovat palkkakuopassa, koska He tarvitsevat lisää liksaa.

Poliitikot eivät siis voi olla neroja, koska palkkakuopan kaivaminen ei ole neron toimintaa. Nerot tunnetaan neroiksi nerokkaasta toiminnastaan, joten koska palkkakuopan kaivaminen toiselle on tyhmien touhuja, silloin älyä ei voi ylipäätään syyttää rahakuopan kaivuusta toiselle, sillä nerot ovat neroja, koska He käyttävät älyä Jumalan tarkoittamalla tavalla --kaivamalla neronkuoppia.

Nerous on Jumalan mineraali, jota on taloudellista kaivaa esiin.

Eivät terveet tarvitse hallitusta

Sivun alkuun

Hosted by www.Geocities.ws

1