4.8 JENIS SEL KIMIA
1. Sel kimia terdiri daripada jenis yang boleh dicas semula dan tidak boleh dicas semula.
2. Contoh sel yang boleh dicas semula ialah akumulator asid-plumbum, sel nikel kadmium,
    sel argentum-zink.
3. Contoh sel yang tidak boleh dicas semula ialah sel kering, sel merkuri, sel alkali, sel zink
    klorida.
 
4.81 Akumulator asid-plumbum
1. Sel terdiri daripada kepingan plumbum yang dicelup ke dalam larutan asid sulfurik cair
    sebagai elektrolit.
2. Sekeping plumbum dijadikan sebagai terminal negatif (katod).
3. Terminal positif terdiri daripada sekeping plumbum yang lain yang dsalut dengan
     plumbum(IV) oksida.
4. Semasa sel/akumulator digunakan, atom plumbum terdiri daripada terminal negatif
    membebaskan elektron dan larut dalam asid. Sewaktu itu, sel sedang dikatakan menyahcas.
                                Pb" Pb2+ + 2e-
5. Elektron yang dibebaskan di terminal negatif bergerak ke terminal positif melalui litar luar.
6. Di terminal positif, plumbum(IV) oksida menerima elektron dan bertindak balas dengan ion
    H+ dalam asid sulfurik cair untuk membentuk ion Pb2+ dan air.
                    PbO2 + 4H+ + 2e- " Pb2+ + 2H2O
7. Semasa nyahcas, ion Pb2+ di kedua-dua elektrod bergabung dengan ion SO42- untuk
    membentuk plumbum(II) sulfat yang tidak larut.  
   Tindak balas keseluruhan:
            Pb + PbO2+ 4H+ + 2SO42- " PbSO42- + 2H2O
8. Pumbum(II) sulfat dikatakan akan menutup permukaan kedua-dua elektrod dan lantaran itu, tindak balas akan berhenti dan tenaga elektrik tidak dihasilkan.
9. Untuk memulihkan sel itu, akumulator dicas semula dengan mengalirkan arus elektrik.
 
4.82 Sel nikel kadmium-(Penting Dalam SPM)
1. Sel ini tediri daripada kepingan positif nikel(IV) oksida dan kepingan negatif kadmium yang
    terendam dalam elektrolit kalium hidroksida.
2. Apabila digunakan, terminal negatif kadmium mengion bagi membentuk ion Cd2+.
                                  Cd + + 2OH- " Cd(OH)2 + 2e-
3. Apabila digunakan, terminal positif nikel(IV) oksida diturunkan kepada nikel(II) hidroksida.
                                 NiO2 + 2H2O + 2e- " Ni(OH)2
4. Tindak balas keseluruhannya adalah seperti berikut:
                        Cd + NiO2 + 2H2O " Cd(OH)2 + Ni(OH)2
5. Jika dibandingkan dengan sel-sel lain, kelebihan sel ini adalah seperti berikut:
(a)   Casnya tidak hilang walaupun sel ini tidak digunakan dalam jangka masa yang panjang.
(b)   Bekas kelulinya menjamin sel ini tidak mudah pecah dan memerlukan pengendalian yang minimum sahaja.
(c)   Kepekatan elektrolitnya tidak berubah, maka air tidak perlu ditambahkan.
 
4.83 Sel kering
1. Bekas zink yang bertindak sebagai terminal negatif.
2. Rod karbon bertindak sebagai terminal positif. Rod karbon dikelilingi oleh campuran karbon
    dan mangan(IV) oksida untuk menambahkan luas permukaan terminal positif.
3. Elektrolitnya ialah ammonium klorida yang dicampurkan sengan zink klorida dan dijadikan
    dalam bentuk pasta.
4. Apabila sel digunakan (dinyahcas), bekas zink melepaskan elektron dan elektron bergerak
    ke terminal positif.
                                      Zn " Zn2+ + e-
5. Di terminal positif, ion-ion ammonium menerima elektron untuk membentuk ammonia dan
    hidrogen.
                              2NH4+ + 2e- " 2NH3 + H2
6. Pengaliran elektron daripada bekas zink melalui litar luar ke karbon menghasilkan arus
    elektrik.
7. Ketika sel menghasilkan elektrik, bekas zink terlarut menjadi ion Zn2+. Semasa bekas zink
    pecah, elektrolit berasid mengalir dan mengakis logam yang bersentuhan dengannya.
 
4.84 Contoh-contoh sel lain
Sel alkali
    Elektrod negatif bekas zink
    Elektrod positif mangan(IV) oksida
    Elektrolit kalium hidroksida
    Persamaan di katod - Zn " Zn2+ + e-
    Persamaan di anod 2MnO2 + H2O + 2e- " Mn2O3 + 2OH-
    Voltan =  1.5 V
    Menghasilkan > tenaga elektrik berbanding sel kering.
Sel Merkuri
    Elektrod negatif bekas zink
    Elektrod positif sebatian merkuri(II) oksida
    Elektrolit kalium hidroksida + Zink hidroksida
    Persamaan di terminal negatif - Zn " Zn2+ + e-
    Persamaan di terminal positif  HgO + H2O + 2e- " Hg + 2OH-
    Voltan = 1.5 V
    Voltan tetap dan tahan lama
    Merupakan bateri kecil dalam jam tangan digital, alat bantu pendengaran, dan 
    perentak jantung.
 
 
MUKA SURAT SETERUSNYA
 
 
 
Perkataan atau frasa yang diwarnakan biru - frasa penting yang perlu diingat kerana soalan SPM sering berpandukan isi tersebut.
 
 
Persamaan yang diwarnakan ungu - persamaan kimia yang perlu dihafal kerana persamaan tersebut sering ditanya dalam peperiksaan SPM.
 
 
Hosted by www.Geocities.ws

1