Förteckning över gotländska ödegårdar

Av Per-Göran Ersson (ur Gotländskt arkiv 1985)

 

I min avhandling (Ersson 1974, s. 70 f) nämns ett av mig gjort kortregister, omfattande drygt 300 öde gårdar, vilka avhysts från medeltiden till c.a 1700. På önskemålslistan från bl.a Landsarkivet presenteras här detta register 400 år efter äldsta bevarade ödegårdslistan. Med ödegård avses här sådan gård som upphört att vara egen brukningsenhet och inte längre bebodd. Torpbebyggelse har generellt uteslutits. Några smärre korrigeringar har gjorts på grund av egna och andras forskningsresultat. Bland annat uteslöts 1974 lokaler med namnet Fonngård,vilket senare vid närmare studium, visade sig i regel indikera medeltida avhysningar (se Ersson 1975; jfr Olsson 1984, s.125). Här har normalt också alla lokaler som benämts "tomt" inkluderats.

I Ersson 1974 påvisas en stor mängd exempel på att sådana tomter avsett avhysta historiska gårdar. Någon språkvetenskaplig eller annan studie av det stora antalet gotländksa tomtnamn, som kan bekräfta dels att alla tomtnamn avser ödegårdar, dels att alla dessa har övergivits fr.o.m medeltiden, finns ännu inte (se Olsson 1984, s.125).

För några små tomter intill kända gårdar kan en möjlig associering göras till bebyggelsen på respektive gård. Många andra ägonamn kan mycket väl innehålla nu försvunna gårdsnamn. En och annan medeltida eller 1500-tals ödegård har säkert fallit i glömska för lantmätare och bönder på 1600-och 1700-talen utan känt speciellt namn eller fastighetsbeteckning (t.ex."ödegård" i Bäl). Normalt finns en brukad gård med i källorna 1574/77, 1614, 1634, 1646, 1653 och VLA ca 1700; bondens namn anges då. Vissa gårdar kan ha legat öde under lång tid, t.ex.från 1580-talet till mitten av 1600-talet, men finns en egen brukare på en sådan gård ca 1700 räknas den inte upp i detta register, såsom Frigges på Fårö, Hagelhem i Guldrupe, Lillegårds i Rone och Karls i Tingstäde. Antalet gårdar som registreras som öde först ca 1700 (27 st) är sannolikt tilltaget i underkant. Man kan misstänka att lantmätarna inte alltid registrerade att en viss gård brukades under en annan. En del av dessa sena ödegårdar har så småningom upptagits igen.

Totalt innrhåller förteckningen maximalt 380 ödegårdar, men eftersom en hel del av dem inte är kända till namnet kan det faktiskt vara så att inte så få är belagda två gånger, både med namn men utan känd lokalisering och med beteckning "tomt" eller dylikt och kanske känd lokalisering. I förteckningen finns således minst 329 olika ödegårdar. Några områden har speciellt många ödegårdar, framför allt på sudret, i öster och i ett bälte runt Visby. Skogsbältet Lojstahajd ochsydvästkusten klarat sig bättre. Ödegårdarnas ofta obetydligastorlek och ålder har kommenterats i Ersson 1974, s. 95 f. De många kristna och andra unga gårdsnamnen ledde där till slutsatsen att en omfattande kolonisation måsre ha ägt rum under vikinga/tidig medeltid och hög medeltid av relativt små gårdar som snart ofta dukade under. Dan Karlsson (1979, 139 ff) och Sven Olof Lindqvist (1981, s. 47 f) med instämmande av Anders Carlsson (1983, s. 29) anser däremot att även gårdar med medeltida namn i regel har anor från förhistorisk tid (ända tillbaka till folkvandringstid) p. g.a framför allt antalet "Kämpgravhus" i olika socknar och vikingatida lösfynd. Deras mening är alltså den att 1700-talets gårdar i stort sett har kontinuitet sedan folkvandringstid. Även om "kämpagravhusen" finns i samma bygder och inägoområden som 1700-talsgårdarna är lägena helt annorlunda (sannolikt kontinuitet dock till medeltiden på det perifera Fjäle i Ala).

Lösfynden hänförs till 1700-talsgårdar, på vars ägor de påträffats. Den i normala fall omfattande, men absoluta inte konstanta ägoblandningen gör associeringen i de enskilda fallen tämligen bräcklig. De många unga gårdsnamnen är förbryllande. Kanske har Windelhed (1984, s 186 ff) funnit nyckeln till detta problem. Vid detaljstudier i södra Rone har han konstaterat att gårdarna inte har etablerats samtidigt varken under folkvandringstid eller yngre järnåldern. Bebyggelsen har inte gene rellt flyttats från "kämpgravsgårdarna" till de historiska gårdarna. Inom s. k. primärterritorier finns olika förflyttningskedjor från romersk järnålder till tidig medeltid. Flyttningarna inom primärterri torierna, ofta i tre etapper, kan ha medfört namn byten och försvåra ortnamnskronoligiska studier på Gotland. Ett tidigare påpekat exemplar på en sådan möjlig flyttningskedja är Lauks-Levide i Vall (Ersson 1974, s. 65 ff).

Erssons förteckning över ödegårdarna:

Angående förkortningar av källbeteckningar se under rubriken "Käll
och litteraturförteckning till öde gårdsregistret" i slutet av uppsatsen.

AKEBÄCK

Ganne

Öl 1585 Gannde gaardt 1 1/2 mkl. Niels matzen och Jachop
Kulstäde (Vall) betalar skatt.
JB 1654 Vat Gane Högård med en liten skog i Smiss,
Akebäck; flytande jord.

ALA

L Bjärges

1574/77 Peder Bierge "k".
Öl 1585 Lille Biergis 5 mkl under St Bjärges.

X* Fjäle

VLA akt 1 1700: Fiähle äng med "Rudera efter fiehle
busses huus" under Stenstugu. Romersk järnålder/ folkvandringstid-1300-talet. Carlsson 1979, s.138, 1982, s. 24

Tomt till Ollajvs VLA akt 1 1700: Tomtåker ca 400-450 m N
kyrkan.

Fångierdet VLA akt.1 1700: Äng under kyrkan, 2 par mar.
Omedelbart V om kyrkan. Okänd ålder, möjligen järnålder. Ersson
1975, s. 9.

Stenhuusgiärdet VLA akt. 1 1700: Hårdvallsäng under under kyrkan
1/2 parm. Omedelbart Ö om kyrkan. Okänd ålder.

ALSKOG

Bote

1574/77 Madz bottuede"h"
Mt 1634 Rasmus Boette
Lb 1646 Rasmus Bota 1/2 mt 8 mkl
Jb 1653 Dinis Botha 1/2 hm 8 mkl
VLA akt. 1 ca 1700: Botha brukas under Stenstugu
tomt till Tjängvide.

Fångård VLA akt 1 ca 1700: 4 åkrar under Tjängvide, Ollajvs och
Rommunds. 300-450 m NV Rommunds. Ev. samma som tomten ovan. Okändålder.

ALVA

x* Matsarve VLA akt.1 1702: Massarfwe Tompt Äng under
Svie och äng under St Ringome. Medeltid.

X Tungårds

JB 1653 Tuhngårds utjord 1 1/2 tld åker, hage och
skog under Smissarfve i Rone sn.
JB 1654 Vat. Tunegårdh utjord.
VLA akt 1 1702: Tungårds tompt under Smissarve i Rone sn. Hela
tomten karterad. Medeltid.

ANGA

Tomt till Stenstugu VLA akt.1 e 1698: Tommptåker (1 tld, 5 kld) och
Brunshage. Sannolikt medeltid (Ersson 1974, s. 82 ff).

ARDRE

Häffride 1574/77 peder heffris"k".

Fongården VLa akt 1 1700: Åker (3 tld, 49 kld) till Västerby.
350-500 SO Västerby. Häffride? (Ersson 1975, s. 12).

ATLINGBO ?

BARLINGBO

Bardings ? 1306 Botulphus Bardlingi (Melefors 1983, s. 127).

X*Nygårds

ÖL 1585 Nygaardt 1mkl under Norrbys Follingbo.
JB 1653 Nygårds skattetomt 1mkl; åker 4 tld, äng 3 msl, trädgård,
hage, ingen skog, brukas av herr Erich pastore i Barlingbo som
köpte gården för 1 år sedan.
VLA akt 1 1698: Hela tomten karterad, brukas av pastorn, ingen
byggnad.

Sengs 1574/77 Olluff Sengs "k" i Endre ting.

BJÖRKE

Lundagårde 1400: Tlikmidius lundagardum. Se Fonngård i
Roma) Melefors 1983, s. 128 f.

X Ängegårde RB 1523: Engegordtt (öde)
Öl 1585 Enge gaard 12 mkl 1/2 skattar fjärdingen 1/2 under
klostret.
JB 1653 Ängegården har varit 1 hm om 12 mkl (klosterhm), under
fjärdingen som "djurgård".
VLA akt 1 1700: Hela karterad (Ersson 1974, s. 74 f).

BOGE

Ire 1574/77 Mickell eyror"k".

Ringvide 1574/77 Lauridz Ringuede"k".
VLA akt 1 1699 (?) Ringwede, åker under Pilgårds 14 635 a.

Rungs 1574/77 hanns Runs "k"
ÖL 1585 Rungs gaard 10 mkl under Aner.
VLA akt 1 1699 (?): område NO om Klintberget inhägnat med vastar. Under Hägvide och Mojner (Ersson 1974, s. 76 ff karta) Järnålder?

BRO

x* Dacker

1574/77 Peder dacker"h".
MT 1614 Jacob Dacker
MT 1634 Dacker (öde)
LB 1646 Tommas dacker "legat öde i 20 år, uppt.1646".
JB 1653 Dacka 1hm, 9 mkl öde.
VLA akt 1 1696: öde; ägorna intakta "fordom stenhus uti Stugåker och
nu för tijden Ruinerat och uthan tak".

X Tomt till Duss VLa akt1 1696: Plats i skogen "Hafver warit fordom
bebygd som synes efter Brun och Rudera..."

BUNGE


Bertels

JB 1653 Bertells tomt under Hägur, 4 tld åker, 10 msl
äng, god skog; haufer fordom warit bebygdh men nu intet".
VLA akt 1 1694: Bertels åker och Bertels änge under Hägur.
Medeltid.

Bunna ÖL 1585 Bundz gaard 1mkl under Stenstugu
Sävesamlingen: Bunna = fordom en gård i Bunge. Medeltid.

Haltarve

VLA akt. 1 1694: Haltarfve, skogslupen äng under
Stenstugu, 1 höparm.
Sävesamlingen: Halltarfvi = öde tomt. Medeltid.

L. Hultungs ÖL 1585 Lille Holltungs gaardt 2 mkl under Änge.

Tomt till Biskops VLA akt 1 1694: Tompt Engz åker 3/8 tld, Tompt
Enge 1 parm.

Tomt till Broungs VLa akt 1 169: Tomptåker 5/8 tld 200 m S Utbunge

Tomt till Utbunge VLA akt 1 1694: Tomptåker 5/8 tld 150 m N.gd.

BURS

X*Bopparve

1574/77 hanns koparffue "k"
ÖL 1585 Boparffue gaardt 10 mkl under Flos
LB 1646 Hans Boparff 1/2 mt 5 mkl
JB 1653 Olof Bopfarwe 1/2 hm 5mkl
VLA akt 1 1702: B.tomt 1/2 hm. obebyggd under Vidringe.

X* Broe

1574/77 Niells broerss"k"
ÖL 1585 Bross gaardt 10 mkl under Sigdes.
LB 1646 Per Broos 1/2 mt3 mkl och Broos 2mkl
JB 1653 OLof Broes 1/2 hm 3 mkl.
VLA akt 1 1702: B.tomt, obebyggd, brukad av Länsman Jan Hagertorn.

L Galtungs "k"

LB 1646 L Galtungis 3 mkl öde.
JB 1653 Lille galtungz tillsammans med St G."bägge hafva uthi 40
åhrs tijdh varit bruckadhe tillhoopa..."

Holste RB 1523 per holste

X* Kvie

1574/77 Olluff Quie "k".
ÖL 1585 Quie gaardt 5 mkl under Ganne.
Mt 1634 Peder Quie (öde?)
LB 1646 Qwie 5 mkl öde.
JB 1653 Quie tompt 5 mkl;1 tld åker, 8 msl äng och skog; "ey warit i
Manna Minne bebygdh eller bruckadh".
VLA akt 1 1702: Qwie tomt 1/4 hm, obebyggd under Änge.

Mattise

1574/77 Oluff madzarffue"K".
LB 1646 Mattise 2 mkl öde.
JB 1653 Mattise Tompt om 8 msl äng, "af areldes tidjh warit
bruckadh Under Hemor (När)".
VLA akt 1 1702: Mattese Tompt, obebyggd, hela tomten karterad (äng
hage fiskevatten).

Skriks

RB 1523 iouen skricks
1574/77 Lauridz skregss "k"
ÖL 1585 Skrijkz gaardt under Västerlaus
VLA akt 1 1702: Skrijkz åkerlinda under Sigsarwe, Skriksåker under Amunde, Lingvide och Västerlaus (strax Ö Apse).

Tjängvide

1574/77 Tomiss thinguede "k"
ÖL 1585 Thinnguiide gaardt 4 mkl under fjärdingen.
Tomt till Känne.

BUTTLE

Tune tomt VLA akt.1 1701: Thuna tompt, åkerlinda + skog under
Althajme och Buttlegårde. (Olsson 1984)

L Änge JB 1653. Lilla Änge tompt om 3 mkl; 2 msl vid Änge "hafver
aldrigh warit i Manna Minne bebygdh". Under Buttlegårde, även i LB
1646.

BÄL

x L Gane

Jb 1653 Lille Gahne, utgjord, 4 tld åker, 11 msl äng,
myrmark. Köpt 1647 från Västers i Boge till Gane.
VLA akt 1 1697 ?: Lilla Ghana tompt under Gane. Hela ödegården
karterad.

x Nystugu

1574/77 Madz Nystuffue"k"
MT 1614 Dinus Nystuffue
MT 1634 Denis Nystoer
LB 1646 Lars Nystue 1/2 mt 5 mkl.
JB 1653 Gahne med Nystugu under Gane. Hela gården karterad. "Är
till byggning och åker öde".

Fångzmyr VLA akt 1 1697?: 1200 m VSV Gane under Gute. Järnålder? (Ersson 1975, s. 8 f). Ödegård, medeltida kulturlager med fynd 1200-1300-talen, ca 600 m Ö kyrkan (Falk 1973).

DALHEM

*Buge

C9 1485 per buge i Kräklinge ting. Ny domare följande år.
JB 1654 Vat Buge, en äng (särskild fastighet).
VLA akt 1 1699-1700: Buängen, flytande jord, köpt till Gandarfve. 2
parmar,1 lass=13 1/2 tld (Ersson 1974, s. 68 ff).

x Kaungs

1574/77 Benndt kalling"k".
Öl 1585 kaunngs gaardt 6 mkl under Lina Hörsne
Mt 1634 Jacob Kaungs
Lb 1646 Kaungz 1/2 mt 6 mkl (under Binge)
Jb 1653 Kanungs 1/2 hm 6 mkl under Binge. Köpt ihop med Binge för
18 år sedan.
VLA akt 1 1699-1700: Kaungs tomt öde, under Näsungs; två ruttna
stugor finns.

x*Nyqvie

1574/77 Jacop Nyquie"k"
Jb 1653 Nyqwie tompt 3 mkl; 2 tld åker, 10 msl äng m.m. Köpt av
prästen för 26 år sedan. Ingen bebyggelse.
VLA akt 1 1699-1700: Nyqwija utjord, brukad till sammans med
Malms. Hela gården karterad. "hafver warit bygdh uti hagen som
synes efter brun och berätass sampt husställe...

Rums

1574/77 Rasmus Ruerss"h"
Öl 1585 Roms gaard 6 mkl under Björkhage
Mt 1634 Lauridz Rombs (husman)
Jb 1653 Romss tompt ingår i Björkhage sedan "areldz tijdh" okänd
storlek, kan ej skiljas från B:s ägor.
VLA akt 1 1699-1700: Rums skog vid Björkhage under Prästgården

Smiss

1574/77 hanns Smidz"k"
Öl 1585 Smiidtz gaard 2 mkl under Prästgården.

Widerkyrku (?) C 1200-1300 talen: Laurencius
Widerkyrkvv. Melefors 1983, s. 127 f.

Åkre

1574/77 Lauridz Ackere"k".
Öl 1585 Ackerre gaardt 6mkl under Näsungs
LB 1646 Akre 1/2 mt under Näsungs
Jb 1653 Akre 1/2 hm 6 mkl under Näsungs, starkt sammanblandade
ägor; "alldrigh i mannaminne warit bebygdh".
VLA akt 1 1699-1700: Akra helt hopslaget med N. tomt till Gandarve

VLA akt 1 1699-1700: Tompten 2 msl äng

Tomt till Granskogs VLA akt 1699-1700: Tompten, 1 1/2 + 3 7/8 tld
äng.

Waisgerde

Jb 1653 Wassgiärdet, ängsjord om 1 msl, köpt till Dunegårde från Nicksarve i Vänge 1653.

VLA akt 1 1699-1700: Frijord under Dunegårde, 2 3/4 + 1/4 tld äng.
(Ersson 1974, s. 69).

EKE

x Lillegårds

1574/77 peder Limegaardt "k".
Öl 1585 Lille gaardtz 2 mkl under Petsarfve
Lb 1646 under Petsarve
Jb 1653 Lillegårds tompt 2 mkl; 3 tld åker, 10 msl äng; obebyggd
under Petsarve.
VLA akt 1 1703: Lillegårds Tompt helt karterad. Under Petsarve
efter köp 1577.

EKEBY

x Gångebro

Jb 1653 Gaangboo, flytande jord i Käälunge sn, 4 msl
äng och hage. Köpt till Skäggstäde i Källunge för 16 år sedan av
domaren Herkules Briant (St-L Vägume, Lärbro sn). Årlig skatt till
Bro ting.
VLA akt 1 1700 KällungeGangebo utjord, skattlagd under Kulsarve
1745.
VLa akt 1697 Fole: Gångebo frijord, äng 1 parm och lass under
Stentollby. Synes ha hört till utjorden Gångebo. Kan med Öjars G
bli 1/4 hm.
VLA akt 1 1698 Ekeby: Gångebo, flytande jord under Öjars; åker,
äng, hage. I Tollby G. spår av husställe och gammal brunn.

Tomt till Lilla Röstäde VLA akt 1 1698: Ladhängen, 6 parmar 1
lass. Spår av bebyggelse "doch ej uti Mans Mine".

Tomt till Österby VLa akt 1 1698: Tomptängen, 1 höparm, 1 lass.

EKSTA

Ajvide

Rb 1523 pauel öffuede
1574/77 hanns öffuede"h".
Lb 1646 Ewede 1/2 mt 7 mkl under Jakobs
Jb 1653 Eijwede 1/2 hm 6 mkl köpt under jakobs för 20 år sedan; ej
bebyggd i mannaminne.
VLA akt 11703 ?: Eijweda under Jakobs. Delvis karterad.

Kauparve 1574/77 Madz kouparuffe gaardt 2 mkl under Bopparve.
Vla akt 1 1703?: Skog på Kooparfvwe under Käbbe.

Tomt till St Mällings m. fl.Vla akt 1 1703?: Stora Tomptåker 54
687 a (St Mällings), Tomptåker 6 561 a (L Mällings), Tompten äng 1/2
parm (Stenarve). 500-750 m NO St-L Mällings.

Fongård VLA akt 1 1703?: Fongårdz Åker 29 203 a = 2 tld 2 3/4 kld
under Jokobs. 200-350 m NO gd.

ENDRE

Burge Sävesamlingen = Burgs tomt

Tomt till L Endregårde VLA akt 11698: Tomptåker.

Tomt till Svenskens VLA akt 11698: Linda och " Rudra effter
Huuseställen" ca 200 m V gård.

ESKELHEM

x Viksarve

VLA akt 1 1701: "Siwertz Tompt som i forna tijder heet
Wijksarwe", 1/4 hm. Hela gården karterad.

Tomt till Butleks m.fl.VLA akt1 1701: Tomptåker 42000 a (Butleks),

Tomptåkern 43 750 a (Rosenbys), Tompten, äng (Valde).

Tomt till Kvarne VLA akt 1 1701: tomptåkern 43750 a ca 400 m NV
gård.

Tomt till Larsarve Sävesamlingen = Tåmten, åker.

Tomt till Simonarve VLA akt 1 1701: Tomptåkern 34 125 a

Tomt till Unghanse Lb 1646 U + tompt (ingår också i Jb 1653).

Tomt till Valva VLA akt 1 1701: Tomptåkern 29 250 a.

ETELHEM

Medebys

1574/77 giertrudt medebye "h".
ÖL 1585 Medegaardts 3 mkl under Sigvalde.

Fångård VLA akt 1 1703: två ängar, 1 parm under Levide, 2 parmar
under Tängings 350-700 m Sv Nygårds.

FARDHEM

Binge 1574/77 peder bimgge "k"

Bjärges

Rb 1523 lasse bierge
1574/77 Brod Bierige "ff"
ÖL 1585 Bierriige gaardt mkl under Gardarve LB tomt till Överburge
Jb 1653 Bierge tompt 6 mkl; 1 tld åker, 14 msl äng. Under
Överburge. Förr 1/2 hm "eij heller warit i mannanminne bebyghd".
VLA akt 1 1703: Hela gd.karterad, under Överburge.

Tomt till Gardsby VLA akt 1 1703: Tompt en hage. 800-100 m SSV
gd.

Gambla gård Vla akt 1 1703: Åker 1 7/8 tld under
Nicksarve.300-450 VNV gd.

FIDE

Barshaller

Öl 1585 Barshaller Garrd 1 mkl under Siiffride
VlA akt 1 1703: Basshålder äng 4-5 lass hö + linda uti Barsholder,
öde, 3/8 tld (Anderse). Basshålder, åker, 5 tld (Österby).

x Fokvide

1574/77 Jacop fackuede"k"
Öl 1585 Folkuid 3 mkl under Österby
JB 1653 Folkwide tompt 2 1/2 mkl; 3 tld åker, 4 msl änge, hage
obebyggd, under Österby.
VLa akt 1 1703: Folkvida obebyggd tomt karterad till Fride
1744.

Leråkre

ÖL 1585 Leeragger gaard 1 mkl under Anderse.
Vla akt. Lerckehagen med lercke betning, öde under Anderse.

Rotarve VLa akt 1 1703: Rotarfve äng, 1/8 parm med brunn.Under
Odvalds. (Ersson 1974, s 37 f.).

x Rör tomt

Jb 1653 Rörängh, 5 msl och 1/4 tld åker under
Frigsarvfe i Grötlingbo;ursprungligen köpt från Siffride i Fide.
Vla akt 1 Grötl ca1700: Rör tompt på allmänningen som förr varit
äng;under Frigsarve. 1735 till Fride i Fide karterad.
Vla akt 1 1703: Röre utjord skattlagd under Fide (tillskrivet).
Järnålder?

"Fongard" Vla akt 1 1703: Äng under Bredkvie. (Ersson 1975, s 13.)

FLERINGE

Burge/Nygårds VLa akt 1 1694: Burge eller Nygårds Enge, 1 parm
under Kyrkan. 600 m VNV kyrkan.

Hage

Jb 1653 Haga tomt under Lunderhage; 1 mkl om 1 tld åker, 4
msl äng, ag i Sööndremyr, kvarn i Sote å kutfiske i Djupviken.
Fordom bebyggd.
VLA akt 1 1694: haga Tompt under Lunderhage delvis karterad.
Lunds 1574/77 Rasmus Lundz"k".

tomt till Utöja VLa akt 1 1694: tomptåker 1 5/8 tld. 150 m SÖ gd.

FOLE

Kyrkebols

C 9 1487 Jacop kyrkebo i folle
1574/77 Mickell keirkebells"k"
JB 1654 Vat Kyrkebo skog, frijord i Lokrume
VLA akt 1 1697: Osann sägen att hejdes legat vid kyrkan och kallas
Kyrckebohls.

Odwalds c 9 1487 mattis odoldz i folle
tomt till Hellvis Jb 1654 Vat Hellvikz Betning (egen fastighet)
Vla akt 1 1697T 21"Hafver fordom warit beboot upå sama stycke
såsom uti betningen kan synes hafva warit åcker men hvad Mannen
det hafft havfer kan ej berätas". Undersökning 1937:Daterad till
ca 1250-1350(Bohrn 1942).

tomt till Sojdeby Vla Akt 1 1697:8 tld 3 kld 450 m NÖ gd.

FOLLINGBO

L Björkebos VLA akt 1 1697-98: Björkebos"Refereras J fordna tijder
warit Twenne Hemman Nembl. Lilla och Stoora Biörkeboos till
Samman lagde". Inget spår på kartan. x*Munkebos VLA akt 1 1698
Akebäck:Lilla Rosencratnz hospitaljord, someffter Relation har
heetat Munckeboes J Folingeboo och ödelagt men nu till grässgiäll
emot hyra af hospetalet brukas . .."Hela gd. Karterad(420 875
a) Ruiner markerade.

x Stenstugu

1574/77 Lauridz Stentuffue"k"
ÖL 1585 Steenstue gaardt 6 mkl under Norrbys.
LB 1646 Under Norrbys
Jb 1653 Steenstugu tompt 6 mkl Under Norrbys
VLa akt 1 1697-98:Tomten under Norrbys(1/4 hm) karterad.

tomt till Dede

Jb 1653 Tompterne äng på 5 msl frijord, Under Dede.
Jb 1654 Vat Tompterne, äng, frijord (egen fastighet).
Vla kat 1 1697-98:Tomtenge frijod under Dede.
La 14:1, 1731:Tomptängen 6 1/4 tld 1/2 kld.(1 1/3 parm).25:1

FRÖJEL

Skraps

Rb 1523 iouen skraps 1574/77 Jacobs skrabs"h".

X Sälle

Rb 1523 iouen selle.
1574/77 Niells Sielle "h"
ÖL 1585 Seelle gaardt 8 mkl under fjärdingen.
Mt 1614 Lauritz Selle.
Mt 1634 Thomis Sille.
Lb 1646 Selle mt 7 mkl "Ligger ödhe".
Jb 1653 Selle 1 hm 7 mkl "warit ödhe och legat för fääfoot i 16
åhr."
VLa akt 1 1702:1/2 under Bosarve 1/2 under Nymans

Timans

1574/77 Las thidemandz "k".
Öl 1585 Thiidemanndtz gaard 2 mkl under Nymans
Vla akt 1 1702:Times linda 7 680 a (Stenstugu), Timans åker 8 260
a (Mulde).Valborg Rb 1523 per valborg.

1574/77 Jacop Walborgs "k".
Mt 1634 Peder Wolborig 1/2 gård
Lb 1646 Per Walborgh tompt 1 mt 9 mkl.
VLa akt 1 1702: Walborg under Bottarve, åker 1 /2 tld 3 1/8 kld,
änge 6 parmar.

Viksarve

1574/77 Simenn Wickssaure (husman).
VLa akt 1 1702: Wicksarfwe åker 3 3/4 tld 2 1/4 kld = 53 286 a under
Bottarve.

"Fongård" VLA akt 1 1702:Åker 15 kld, äng 1 parm (LA 3 1/8tld)under
Alstäde. Järnålder??

FÅRÖ

Fifang 1

574/77 staffens stenstanng (?)
ÖL 1585 Fifanngs gaardt 2mkl under St eller L Gasmora.
JB 1653 (St) Gåsemor medh. Fifange tompt.
VLa akt 1 1692 (renov 1703): Fifångs äng och linda under St
Gasmora.

L Gasmora

ÖL 1585 Lille gossmor 1 1/2 mkl under Marpes
JB 1653 Christopher L Gåsemor 1/2 hm 1 1/2mkl.
VLA akt 1 1692 (renov 1703): L Gåsemore 1/2 hm under Ava.

x*Kutamora

1574/77 Lauridz Kattmoer
ÖL 1585 Kuttemor gaard 3 mkl under fjärdingen.
LB 1646 Kutemoor 1 mt 3 mkl "Legat vnder fäfoodt öfver mans minne".
JB 1653 Kutemor 1 hm 3 mkl under Prästgården
VLA akt 1 1692: (renov.1703): Cutemoor under Prästgården (Olsson
1979, 223 ff.)

Skogs Öl 1585 Skougs gaard 1 mkl under Lansa

Ödehoburga

JB 1653 Öde Hoborgh 1/4 hm 1 1/2 mkl under Hammars.
Ingen åker, 13 msl äng m.m "aldrigh bebyggdt...förr...tompt".
VLA akt 1 1692: (renov 1703): Öde Hobborg under Verkegards "hafver
legat öde öfver många mans minnen". (Ersson 1974, s 51 f.)

GAMMELGARN

X Fride

d 1412 Jon Fridhelins ? tingsdomare.
1574/77 Niels Friide"h".
Mt 1614 hanns Freede.
Mt 1634 Jakob Frede.
Jb 1653 Olof Frijde 1/2 hm krono 5 mkl.
VLA akt 1 1700:1/2 hm förmedlat till 1/4 öde. Brukas under Vikers
för gräsgäld.

X*Gränby

JB 1653 Gränbyänget 5 msl köpt till Gutenviks.
JB 1654 Vat Gränby Äng, fastighet i Nygarn
VLA akt 1 1700:Gränby, under 4 gårdar (Massarve 5 msl äng + skog,
Gartarve 4 msl äng, + myr, Gannarve 3 msl och 1 parm äng + hage
Gutenviks i Östergarn 2 ängar)15 g" Saudz Enge...hvarest ähr een
brunn som förmenas Gränby Tompt hafver waret".

Harde

JB 1653 Harda, ett st jord om 3mkl;obrukad
åke r"Forngårdsåkren", 5 msl, betesmark. Under Sande i Östergarn
köpt år 1486 enligt fastebrev.
JB 1654 Vat Forngardz åker, fri utjord, Hardoy skog, frijord,
fastigheter i Nygarn.
VLA akt 1 1700: Hardöj, skogslupen äng under Glose 4 msl VLA akt 1
1700 (Österg): Hardö, skogsstycke i Gammelgarn under Sande i
Östergarn. (Ersson 1974, s71 ff).

x L Klinte

Klingts 1574/77 Anderss eller Bottell Klinte "k"
ÖL 1585 Klindts 5 mkl under St Klinte/Gartarve
JB 1653Klints tompt under Gartarve; 8 tld åker, 10 msl
äng; "aldrigh warit i Manna minne bebygdh"
VLA akt 11700: Klints 1/2 hm öde, under Gartavre karterad.

Petsarve ÖL 1585 petarffue 1 mkl under Skags i Östergarn.

VLA akt 11700: Bessarfve äng (?), 1msl, under Hägrajvs

Rovide

1574/77 Mortenn Rouide"k"
ÖL 1585 Roduide gaard 2 mkl under Skags i Östergarn.

Suderbys ÖL 1585 Suderbys gaard 3 mkl under Davide och Falhammars
i Östergarn

LB <1646 Dafwede tompt.

VLA akt 1 1700:Suderbys tompt, gammal linda, warit öde ij manna
minne". 1tld, under Davide

Vamlinggårde 1574/77 Jacop Wamlinggarrdt "k"

tomot till Skogsby VLA akt 11700: Tomptåker, 49 kld; 300m N gd.

tompt till Ängmans Sävesaml. Tånnä=hage till Ängmans


GANTHEM

"husåker" Vla akt 1 ca 1700: Husåker 3 tld 25 kld till
hartviks; 200-500 m SO Gardese-Tomase.

tomt till Smiss VLA akt 1ca 1700; Tomtåker 2 tld 10 kld; intill gd.
Avser Smiss ?

GARDE

x Juves 1574/77 Olluff Joeess "h"
Öl 1585 Juuas 4 mkl under fjärdingen.
MT 1614 Anders Jues.
MT 1634 Jues öde.
LB 1646 Oluf Juus 1 mt 8 1/2 mkl
VLA akt 1 1701: J öde.

L Nygårds

1574/77 peder Norgaard "k".
Öl 1585 Lille Nygaards 10 mkl under fjärdingen.

xSutarve

574/77 peder Sudere"k".
Öl 1585 Sutters 4 mkl under fjärdingen
Mt 1634 Peder Suttre.
Lb 1646 Per Suter !/2mt 5 1/2 mkl
JB 1653 Olof Sutare 1/2hm 5 1/2 mkl.
VLA akt 1 1701:under Hemmor

X Österby

Rb 1523 iacob osterby
1574/77 Jacop Osterbye"ff"
Mt 1614 Jacob Ousterby
Mt 1634 Osterby öde
Lb 1646 Per Osterby 1 mt 12 mkl " legat lång tijdh ödhe Optaget
1645".
JB 1653 Lars Österby 1 hm 12 mkl.
VLA akt 1 1701: Ö.öde och utan åboe.

tomt till Guffride VLa akt 1 1701: tompten, åker 2 tld 29 kld.
Sävesaml.Tåmti, åker.

tomt till Nygårds VLA akt 11701: Tompten, äng 1/2 parm eller 3 tld
N om Petarve

GERUM

Norrgårde 1574/77 peder Norgsdz "k"(=Nygårds ?)

Nygårds VLa akt 2 1702 ?: Nygårdz åker 2 tld (Botes), Nygårdzåker
2 3/4 tld + linda 1/4 tld Nygårdz gärde en äng 1/2 parm, betesmark
i Nygårdz åker (Hägvalds), Nygårdz gärde äng 1/16 parm (kyrkan).

GOTHEM

Anderse 1574/77 hanns Andersse "h".

Bäsings Sävesamlingar Bäsing eller Västerhuse Tomt.

Dals 1574/77 Clemidt dalle "k".
ÖL 1585 Dalls gaard 6 mkl under Vaters

Hägvide 1574/77 Clemid heguede "h".

Norrbys 1574/77 hanns Norbye "k".

Rums 1574/77 Olluff Rumss "k".

Spänarve

1574/77 joenn spenner "k".
Öl 1585 Spenner gaard 6 mkl under Botter/Svalings
LB 1646 Spener 1/2 mt 6 mkl, prästens.
JB 1653 Spänare 1/2 hm 6mkl 4mkl under Svalings köpt 1548 från
Näsungs, då bebyggt men sedan nedbrunnet och aldrig
återuppbyggt. 2 mkl till prästen (bor på Botter), köpt 1614 från
Botter.
VLa akt 1 1697: Spenarfue under Botter/Svalings "ingen Man kan
Minnas enär denna gårdh waret bygt".

Tumarfve

1574/77 Olluff Thumarffue "ff".
VLa akt 1 1697: Tumarvfe, tompt, äng (1/2 parm), hage, skog under
Hinser.

tomt till Nors VLA akt 1 1697 Tomptåker 5 tld SV gd

tomt till Västerbjärs VLa akt 11697: Tomptåker 4 tld 35 kld.

GRÖTLINGBO

Bjärges Rb 1523 lasse bergh

x Gansarve

1574/77 Lauridz gandssarue "k"
Mt 1614 ? rasmus Bonsarffue.
Mt 1634 Jenns Gansarffue.
LB 1646 Jöns Gantzarf 1/8 mt1mkl
Jb 1653 Gansarfwe 1/8 hm 1mkl under Frigsarfve, köpt för 3 år
sedan.
VLa akt 1ca 1700: G. Brukas under Frigsarve, obebyggt.

Larsarve RB 1523 anders lauritzarue

Matsarve 1574/77 peder madsarffue"h".

Mattise

1574/77 Niells Mattisse"k".
Öl 1585 Mattisse gaard 2 mkl under Sigsarfve
Lb 1646 Jacob Skrädare tompt.
Jb 1653 Mattise tompt om 1 mkl;1 1/2 tld åker, 4 msl äng;obebyggd
under Skradarve
VLA akt 1 ca 1700: Mattise tompt, en skog under kyrkan.

Mölner

1574/77 Jacop Mollne "k" (i Eke hälft).
ÖL Mellegaardt 3 mkl under "fjärdingen" (i Eke hälft?).
Vla akt 1 ca 1700: Mele åker 3 tld, Melet äng 2 1/2 parm, under
Bölske

Sigrajvs

1574/77Olluff Sigeleffs"k".
Öl 1585 Siigreps gaard 3 1/2 mkl under Rovalds.

Tjängvide

1574/77 Niells thnguede"k".
ÖL 1585 Thenge gaardt 1 1/2 mkl under Petsarve i Eke.

"Fångård"Vla akt 1 ca 1700 :2 åkrar under Sigsarve (3 7/8 tld=54250
a), 1 åker under Skradarve (1 3/8 tld= 19 250 a). Mattise ?.

"Fångård" Vla akt 1 Ca 1700: Hårdvallsäng 3/4 parm, under kyrkan
450-600 m ÖSÖ Bölske.

GULDRUPE

tomt till kyrkan VLA akt 11702 ?.Tompten, åker
14+18kld.Omedelbart V kyrkan.

tomt till Västerby VLA akt 11702 ?:Tomptängen 1 15/32+9 3/4+10
25/32 tld. 650-1100 m V Bjärs.

Sävesaml Tåmt-äng=hvarest gård fordom varit.

HABLINGBO

Ganns

1574/77 Olluff gannte "k".
Öl 1585 Ganns gaardt 4 mkl undr Lukase.
JB 1653 Gants tompt 9 mkl under Lukase
VLA akt 1 1702 ?: Gamblagård.

Hanse

1574/77 Olluff haruns "K".
Öl 1585 Haunsse gaard 4 mkl under Rikvide i Silte och Petes.
VLA akt 1 1702?: Markerat på kartan se nedan.
VLA akt 1 1706 Silte: Hansåker (N Petes) 4 1/2 tld åker, i tld
linda, under Rikvide i Silte.

Lunds

RB 1523 iouen lundz
1574/77 peder Lundz"k"

xRodarve

Öl 1585 rodarffue gaard 6 mkl under Mickels.
LB 1646 Rodarfwe tompt 7 mkl öde.
Jb 1653 Rodarfwe tompt 7 mkl; 4 tld åker, 14 msl äng, 2 hagar.1/2
under Mickels, 1/2 under Hemmungs; "icke warit bebygd i
mannaminne".

VLA akt 1 1702 ?: Smis Tompt 2 åkrar 1+1tld "Fångårds" under L
vasstäde; Smis 1/2 tompt, en skog "Tompteskogen", under By.

tomt till hemmungs LB 1646 Hemuns en tompt (ingår också i Jb
1653).sannolikt1/2 Rodarve.

Gamblagård VLa akt 1 1702 ?:Åker 1 1/8 tld under LBurge, åker 3/4
tld under ST Burge, åker 2 1/2 tld under Lukase. Sannolikt Ganns.

HALL

"Heirnum"R(GL).iuans sial hiernum. 1300-1400-tal (Melefors 1983, s
135).

EK Jämn klint
VLA akt 1 1695 Jen Myr och klint.

L Nors Öl 1585 Lille Nors 3 mkl under Nors i Hall ellr Gann.

HALLA

x Högbro

RB 1523 anders habroo.
1574/77 Olluff hogebro "ff".
Öl 1585 Houbro gaard 6 mkl hör till Roma Kloster, Halla tingsmän
skattar.
LB 1646 Höghbroo 1/2 mkl öde.
JB 1653 Högbroo 1/2 hm (kloster-) 6 mkl; åker sammanlagd med
klostret, 30 msl äng, myr;"warit bygdh i Stoora Wallgiärdet,
hvarest nu bahra rudera och Skorsteensställen synas."
VLA akt 1 1699 Roma: Högbro Hemman, ödelagt under
klostret.Karterat.

"Fängård" VLA akt 1 1699: Högård, äng 1 1/4+1 1/16tld under
Möllebos.

tomt till Broe VLa akt 1 1699:Tomptåker 9 kld 250 m S gd.

tomt till Nygranne VLa akt 1 1699:Tomptåker 2 tld 20 kld, V gd.
Avser Nygranne ?

HAMRA

x Envike

1574/77 ? madz Endtres "k" (i Vamlingbo).
Öl 1585 Enuig 2 mkl under hamra fjärding.
LB 1646 Enewijk 1 mt 4 mkl öde (vamlingbo sn o fj.)
JB 1653 "Enwijken säges hafva warit ett heelt hemman om fyra
markeleij, men allri i manna minne bebygth", 3 mkl under St
Sindarve (7 tld åker), 1/2 mkl under Linhatte 1/2 mkl under Rembs
i vamlingbo (äng hage)står på Vamlingbo sn, Sundre fjärding.
JB 1654 Vat Eenwijk obebyggt hemman i hamra, Eenwijk utjord i
Vamlingbo.
VLA akt 1 1703: Nr 7 Enwicka Tompt, öde, skattlagd under ST
sindarfvw 1745. Karterad.
VLA akt 1 ca 1700 Vaml.: Nr 34 Enwijk, obebyggd utjord (5 kld
åker + f d åker). Karterad

Langskog

Öl 1585 Lange skougs 1 mkl under Hamra fjärding.
VLa akt 1 1703: Langskogz 1/2 tld, linda + skog (Storms), 3/4 tld
linda + 2 skogsstycken (Herrans), öde hage, (Ojmunds),
skogsstycken under flera gårdar.

"Fongård" VLA akt 1 1703: Åker 12 tld, ödesåker 1/2 tld under
Sallmunds, åker, åker 3 1/8 tld under Ojmunds, åker 1 1/16 tld
under Rofinds i Vamlingbo (Ersson 1975, s 9 ff).

HANGVAR

Bjärs Jb 1653 "i gamble jordebooken...Snäcker medh Bärga, ..."Sägs
att Snäckers gårdshus förut varit byggda på "Bärga"ägor men
senare flyttats p g a " rumsrens olägenheet". B. bestod sanolikt
av 2 mkl.

L Ire 1574/77 Jacop Eyrer "h".

Eire

(Elinghem sn) Mt 1634 Poeuell L: Eire, öde och förarmad;troligen
samma ägare som Pouell (St) Eirre.
LB 1646 L Ira tillsammans med ST Ira 2mt.
Jb 1653 Stoor och Lille Eire 2 hm.

Larsarve Öl 1585 Laurisarue 3 mkl under Austers.

Smiss

1574/77 Joenn Smidz "K".
(Elinghem sn)Öl 1585 Smidts gaard 3mkl under Bäcks.
LB 1646 Becks m. en tompt.
Jb 1653 Bäcks medh een tompt

Västerhuse

1574/77 Las Westerhuss "k".
Öl 1<585Westerhuse 4 mkl under skälstäde.
Lb 1646 Skelsted m.en tompt,
JB 1653 Wästerhuse Tompt 4 mkl undr SKälsäde.
VLa akt 1 1696: Wäster Huse Tompt helt karterad.2 1/4 tld 2 kld
åker, 5 parmar äng, skog.

HAVDHEM

L Anningåkre 1574/77 Niels eller Joenn Aningager"k"
ÖL 1585 Lille aningagger 3 mkl under Kvinnegårde.

Bälske VLa akt 1 1702-03: Bällogeskes Tompt eller Bällske tompt,
åker under Spenarve.

Kastella Engquist Enligt dombok säljs Kastella tomt, 2 mkl, av
Libbenarve och Bols till Laurendtz

1972 :Rosarfve(strax S kyrkan).
VLA akt 1 1702-03:Kasselåker 1 1/2tld 5 1/2 kld, Kasselhagen,
under St Rosarve.

Uke

1574/77 ? Olluff Asse "k".
Öl 1585 Aackis gaard 2 mkl under Nisse i Hablingbo.
VLa akt 1 1702 Hablingbo: Uke Tompt, 2 åkrar och en skog i
hablingbo, en äng och myr i havdhem;under St Burge i
Hablingbo; karterad.

"Vongarden" VLA akt 1 1702-03:Åker 6 3/8 tld, vallmark 1 parm/3
7/8 tld. 250-450 N gd. Under S Allmungs.

"Huuseställen"VLA akt 1 1702-03:H. + hömark under L Allmungs.Torp?

HEJDE

St Norrgårde

C91486 oloff nordre gorde=Norrgårde(St L)i hejde
eller Norrgårde i Björke.
Rb 1523 Botil nordgardte
1574/77 se L Norrgårde.
Öl 1585 Stuorre Norgaard(brukad).

L Norrgårde 1574/77Bertell Norgardt"k"(St.?)

tomt till Simunde VLA akt 1 1702 ?.Tomptåker 5 kld 200 m NNV
gården.

"Fångården"JB 1653 "Fronegårdsåckren som ähr äng" 2 msl under
Krämplause.

VLA akt 1 1702 ?:F, äng 3 tld (Ersson 1975, s 9), järnålder ??

HEJDEBY

Backlase

JB Backlasse tompt frijord om 3 tld åker. Köpt till
Suderbys 1653 från Hindrich Falk.
VLA akt 1 1697: Tomptåker och Tomptskog under Suderbys.

HEJNUM-
HELLVI

Hejdes Sävesaml. Heide tånnt under Lifride i Lärbro

Skogs

1574/77 Olluff skougs "K".
Öl 1585 Skougs Gaard 3 mkl under Malms

Tällby Sävesaml. Tällböi tånnt, under Liffride Lärbro
VLa Akt 1 1694:1 parm äng under Längers (Ersson 1975, s 12)

HEMSE

x Frigges

1574/77 Lauridz frigerss "k".
Öl 1585 Friigers gaardt 4 mkl under Hässelby i Linde/Tjängdarve.
LB 1646 mFRigges 1/4 mt 3 mkl under Hässelby Linde
JB 1653 Frigges 1/4 hm 3 mkl under Hässelby linde;icke warit i
manna minne bebygdt".
VLA akt 1 1703: F.1/4 hm, utan åbo.

HOGRÄN

Dals C 1300-t Lavrentivs Dals (Dans? Melefors 1983, s 128).

tomt till St Enbiänne VLA akt 1 1700 ?. Tompten 6 3/4 tld
hårdvallsäng;intill, N och Ö Byssegårde

"Fångård" Vla akt !1700 ?: Åker 6 tld 12 kld + 10 kld under L
Enbjänne. ÖSÖ gården.

HÖRSNE MED BARA


x Kauparve

Jb 1653 Koparfve jord, 3 mkl, 3 tld åker, 8 msl
äng;under Norrbys köpt från Prästen, tidigare under
Suderbys (Gothem ?).
JB 1654 Vat. Koparffwe utjord.
VLA akt 1 1699:Koparwe Tompt under Norrbys;hela gd. karterad.
tomt till Smiss VLA akt 1 1699: Tompten, åker 44880 a = 3 1/8 tld.

KLINTE

Kurings 1574/77 hanns skudings "k".
Öl 1585 Kurinns gaard 2 mkl under Mölner.

L Tyrvalds 1574/77 peder thiuffueroldz "K"
Mt 1614 Jens L; Tiuruoldz.

KRÄKLINGBO

Bjärs Rb 1523 Oluff biers.

Hulte Rb 1523 per hulte

xSutarve

1574/77 peder Suttere "h".
ÖL 1585 Rasmus sudtere.
Mt 1614 Jacob Sutter
Mt 1634 Rasmus Suttre.
LB 1646 Lars Sutare 1/2mt 10 mkl.
Jb 1653 Peer Sutare 1/2 hm 7 mkl;ca 350 m SO gård.
VLA akt 1 1699: Tomptåker; Tompten äng; ca 350 m SO gd
tomt till Sutarve VLA akt 11699 Tompti, åker 1 tld 22 kld;
150-300 m NO Stenstugu.

tomt till Träske VLA akt 1 1699: Tompti, äng 3/4 tld; ca 800 m N
Smiss.

tomt till Vifälle/St Hammars VLa akt 11699: Tomptåker 20
kld (Vidfälle), Tomptåker 4 tld 12 kld (St Hammars); 300-550 m VSV
St Hammars.

KÄLLUNGE

se Gångebo, Ekeby sn.

LAU

Botes

1574/77 Botell Botters "k".
Öl 1585 Botters 4 mkl under Kauparfve
Mt 1614 ? jacop Botes
JB 1653 Botes, tompt1 tld 16kld åker under Sunnkyrke. Köpt från
Lau och sindarve i Garde.
VLA akt 1 701: Botes tompt, i mkl, 7tld åker under Kauparfve.
Tomptänge 6 msl och Tompthagen under Sunnkyrke sannolikt delar av
Botes.

x Husarve

Mt 1614 Botel Huusarffue
Mt 1634 Husarffue, öde
LB 1646 Per Hussarf 1/2mt 6 mkl.
JB 1653 Knuth Hussarfve 1/2mt 6 mkl.
VLa akt 1 1701:H.alldeles öde och avhyst.

Juves Sävesamlingar: (i Kauparfve Stroänge) "låg en gård, som hette
Nöigards". Ännu 1864 syntes stenvastar efter stugor och
ladugårdshus."

Åby (St-L)1574/77 Dauidt Abo "k" och Lauridz Abye "k".

"Gammelgård" VLA akt 1 1701: Gammelgårdz änge 4 msl =1 1/2 parm = 7
tld, under Bönde

tomt till Sunnkyrke, se Botes.

"Fongarden" VLA akt 1 1701: Hårdvalsäng 5 msl (= 3 27/32 tld) under
Bjärges.
Fonnegärde 2 tld 12 kld åker 6 msl (3 11/32 tld) under
Botels (Ersson 1975, s 9). Järnålder.

LEVIDE

Kvarne

1574/77 Lauridz queters "k".
Öl 1585 Quorne Gaard 2 mkl under Mallgårds.

VLa akt 1701: Kuärna tompt under Mallgårds, helt karterad. 5/8 tld
åker, 1 parm äng, skog
Kärna VLA akt.1 1701: Kiärna tompt under Mallgårds, helt karterad.
1 7/8 tld åker, betesmark för 20 får, skog myr.

Skogsmiss

1574/77 tomis skouffsmidz "k".
Öl 1585 Skouge Smidtz gaardt 2 mkl under fjärdingen.
VLA akt 1 1701: Knifsmiss (tomt) undr Mallgårds, helt karterad. 1
1/2 tld åker, hage till en häst betesmark för 10 får.

"Fongård" Vla akt.1701: Åker 29 750 a betesmark under
Ajsarve (Ersson 1975, s 13).

LINDE

"Fångård" VLA akt.1 1703: Åker och äng under Hässelby.100-400 m NO.

LOJSTA

tomt till Fride VLA akt. 1 1704: Tomptskog, 2 st, N träsken.

LOKRUME

x Bole

Jb 1653 Under L banne i lärbro: "ibland dhenne gårds ägor
är och een tompt inwickladh och inräcknadh" (även LB 1646).
JB 1654 Vat Bothe Högårdh, flytande jord.
VLA akt. 1 1996-97 ?: Bohle högård, utjord, fordom under Banne i
Lärbro nu ägt av en befallningsman. Egen fastighet, Även (lauks
högård fordom åker) och Tomase (högård förr bebyggd) har del i B.

x Brohem VLa akt 1 1696-97?: Ett ödehemman Benämdt Broo
hemet...skattas nu för tijden ej särskildt. Hela gården karterad.
Under Tomase, Suderbys, Grausne och kyrkan. hagen E 28 "hafver
fordom hvarit med huus bebygdh".

tomt till St Haltarve VLA akt 1 1696-97?: Tomptegården 8 höparmar
äng.

LUMMELUNDA

Gasa

1574/77 Botell grossne "k".
ÖL 1585 Gaasse gaardt 3 mkl under Nors i Väskinde
LB 1646 Etebols med tomt.
JB 1653 Under Etebols: "Härunder bruckas en tompt om 3 mkl, 4 msl
äng. Hafver fordom hvarit bebygdh".
VLA akt 1 1696: Gasa Tompt under Etebols helt karterad.

L Lundbjärs

1574/77 Olluff Lunebiärs.
ÖL 1585 Lille Lunndebiers gaard 5 mkl under St Lund bjärs
JB 1653 Lundebiärs tompt under Lundbjärs. Ägorna kan ej längre
skiljas från varandra.

LYE

Mangsarve? RG 102 botolfr megensarfa; troligen 1400-
talet (Melefors 1983, s137, 161).

LÄRBRO

Ala

Rb1523 iacob ale.
Sävesaml: Ala, fordom hemman, nu under Norrvange eller Vange.
VLA akt 1 1694-95: Ahl Enge, helt skogslupen, under Norrvange.
Ahle Tiaut under Angelbos. Ahl Engz Tiaut under L:Vikers.

Barkare ÖL 1585 Barkere gaardt 2 mkl under St eller L Vägume.
Garde Sävesaml. Garda tåmt, fordom hemmen nu unde Norrvange.

Norder Tiaut under Angelbos (VLA akt1 1694-95) heter på EK
Gardhagen.

Nygårds Öl 1585 Nygaards 3 mkl under Norrgårde.

LB 1646 Norgarde med en tompt (samma storlek i JB 1653); troligen
Nygårds.

Ringvide Öl 1585 Ringued gaard 5 mkl under
Västninge (Gann; möjligen Ringvide i Lärbro).

Simunde Sävesaml. Simunds tompt, fordom hemmen under Norrvange.

Smiss/smissarve

runskr. "Smis" (GL) osäker.
ÖL 1585 Smidtsarrffue 4 mkl under NOrrvange.
Sävesaml: Smiss tåmt, fordom hemmen, nu under Norrvange.

Trasta

LB 1646 Angelbos med en tompt.
JB 1653 Trasta tompt 1mkl under Angelbos; "Medh gårdsens ägor är
så ihoopwicklad att dess ifrån gårdsens ägor eij kunna
discerneras, weet eij heller hvar den är belägen".
VLa akt 1 1694-95: Trasta Tompt, en ensligt skog under Angelbos.

tomt till Norrbys VLA akt 1 1694-95: Tomptåker 1 5/8 tld, 3/8 kld,
300-350 S gd.

tomt till St Wikers LB 1646 St Wickers med en tompt (samma storlek
iJb 1653).

"Fongård" VLA akt 1 1694-95: Fonnegärde, 4 parmar äng, Fongårdz
Myr under Tängelgårde.Hagen Ö F.heter på EK Gardhagen (se Garde).

MARTEBO

*Burge 1574/77 Niells Borig "h".
Öl 1585 Martebois buriig 9 mkl under Pajse.
LB 1646 Peisa med en tompt (samma storlek även i JB 1653).

VLA akt 1696: Under Pajse: Tompten, en äng 2 + 3 höparmar "synas efter
gårdzplatzen".

P A Säve:tomtängar "skall heta Rings i gamla dagar" (SOA,
Hellberg, s 205).

"Ejmundz " (Ajmunds?)1574/77 Erick Emunds "k".

Räpels VLA akt 1 1696: Under Kvie: Stoorängen 25 parmar."Uthi be
äng synas efter booställen item något efter åker som på Charten
är från prickat item een brun som intet tryter watten, hvilket
booställe hafver warit kallat Räpels:och Qvie som nu är sielfva
gården hafver warit en Tompt till be Räpels Gård". (Ersson 1974,
s 31, 39 f).

*tomt till Medebys/VLA akt 11696 Tomten , äng 3/4 parm, under
Medebys.Tompten, äng 1/2 pparm under L Myre; "Uthi bem äng synas
effter brun säges fördensskull der hafver ståt bygning och waret
een Tompt Hört till Lille Rums".=Ajmunds? (Ersson 1974, s 31,
39f.).

MÄSTERBY

Gästäde1574/77 Jens possuitte "h".
LB Ringom tompt.
JB Gähstäde 1/2 hm 6 mkl under Ringome.
VLA akt 1 1701: Ringome med Gårdstäde; sägs ej kunna skiljas från
Ringome.Tompten äng, 4 3/4 tld (= 4msl = 1 1/2 parm) under Ringome,
och Tomptåker 2 tld 28 kld under Fjäle är möjligen delar av
Gästäde.

tomt till Bander VLA akt 11701: Tompten 14 1/4 tld äng och
backmark.

tomt till Botes VLa akt.1 1701: Högården eller Tompten, tillbytt
från Klockarbostället, 5/8 tld äng strax N om gd.

tomt till Fjäle/Ringome.Se Gästäde.

NORRLANDA

x Aurungs

1574/77 Mickell Aurung "k".
Öl 1485 Aurungs gaard 6 mkl under Bjärs.
MT 1614 Jacob Orungs.
MT 1634 Jacob Offrungs
LB 1646 Jacob Omungz 1/2 mt 6 mkl.
Jb 1653 Bärtell Ourungs 1/2 hm 6 mkl.
VLA akt 1700: A1/2 hmkrono, höstas för gräsgäld av Timans i
Hörsne.

x Bjärs

Rb 1523 Oluff Birge.
1574777 Olluff biers "k".
Öl 1585 Rasmus biers.
MT 1614 Hendrich Biers.
Mt 1634 Biers öde, och L:a Biers.
Lb 1646 Larss Bierss 1/2 mt 6 mkl.
Jb 1653 Larss Biärs 1/2 hm 6 mkl.
VLAb akt 1 1700: B krono "aldeles öde".

Lunde GR II herra iuan lundi (1300-1400-talen) sockenpräst;n tomt
under Bjärs hette G 152: Lunde (Melefors 1983, s 137)

tomt till Aurungs VLA akt 1 1700: tomptåker 7 tld 2 kld, V-NV
gård.

tomt till Björke VLA akt 1 1700: Tomptängen 2 1/4 tld.

NÄR

Daniels VLA akt 1 1701?. Daniels frijordar under Hallute;Daniels
tompt med 4 åkrar (ca 3 tld) och 3 ängen (3 5/8 höparm).

x Ganvide

C9 1487 ? ganwedher.
Rb 1523 iouen ganguide
1574/77 knudt Sannde (?) "h"
ÖL 1585 Knued gannguid.
MT 1614 Jacob Ganguedt
Mt 1634 Hanns Ganguede
LB 1646 Jacob Garwede 1 mt 9 mkl.
VLA akt 1 1701 ?: G.öde.

x Haltarve

1574 Anders Haltarffue
ÖL 1585 Halldarffue gaard 2 mkl under Gangvide.
Mt 1614 Lauridtz Haltarffue.
Mt 1634 Willum Haltarffue.
Lb 1646 Per Haltarf 1/2 mt 4 mkl.
JB 1653 Peer Halltarfwe 1/2 hm 4 mkl.
VLA akt 1 1701?: H.för fäfot och alldeles avhyst.

Lekarve

1574/77 Olluff Legere "k"
ÖL 1585 Leckerre gaardt 1 mkl under fjärdingen.
Lb 1646 Leckaren 1 mkl.
Jb 1653 Lekare "wählbebygdh tompt eller ängh" 1 mkl, 7 msl äng och
lite skog. Brukas av Mithel Botelsson.
VLA akt.1 1701 ?: Lekare Tompt under Hallute.

x Mattise

1574/77 Lauridz Madzarue "h"
Mt 1614 Jenns Mathisse.
Mt 1634 Jenns mattise.
Lb 1646 Per Mattza 1 mt. 7 1/2 mkl.
Jb 1653 Peer mattise 1 hm krono 7 1/2 mkl.
VLA akt 1 1701?: N öde.

Nygranne 1574/77 Jacop Nygrande "k".

Ollajvs

Öl 1585 Oluffs gaard 1 mkl under fjärdingen.
LB 1646 Olufz 2 mkl öde.
Jb 1653 Ogläps, ett ängstycke om 2 mkl, under Frigges. Påstås vara
avgärdagård till Frigges.
Jb 1654 Vat. Ogleps ängsstycke.
VLA akt 1 1701?: Olufz Eng, tompt, 1 msl under Frigges;1744
skattlagd under Haltarve (1 1/8 tld).

x Pavals

1574/77 Olluff poffuellss "k".
Öl 1585 per pouills
Mt 1614 Jacob Pouilse
Mt 1634 Jacob Pouels.
Lb 1646 Oluf Pawels 1/2 mt 3 1/2 mkl,
Jb 1653 Olof Påfwells 1/2 hm 3 1/2 mkl.
VLA akt 1 1701?: P.öde

x Smiss

1574/77 Knudt smidz "k".
Öl 1585 Smiidtz 4 mkl under fjärdingen.
Mt 1614 Per Smidtz.
MT 1634 Peder Smids.
Lb 1646. Wilhelm Smidts 1/2 hm 3 1/2 mkl.
VLa akt 1 1701?. S. öde i 12 år.

x Tiriker

ÖL 1585 Eriicks gaardt 3 mkl under Dalbo.
LB 1646 Tireker 5 mkl.
Jb 1653 Anders Tiriker 1/3 hm 5mkl.
VLA akt 1 1701?:T.öde och för fäfot.

tomt till Frigges VLA akt 1 1701?: Tompthögården, oduglig äng.

"Fangården" VLA akt 1 1701?: Fangården äng 3/16 tld under Kulle.
Fonnegården, äng 1/16 tld under Bomunds i Burgen. Fangårde, äng 1
1/8 tld under hemmor. Fongärde, äng 1/4 tld under Rigges.
Fonnegärde, äng 9/16 tld under Hallsarve. 200- 350 m NNO
Hallsarve.

NÄS

xLevide

1574/77 Mickell Leffuede "k".
Öl 1585 Leffde gaard 2 mkl under St Siglajvs.
Jb 1653 Oluff Lefwede 1/8 hm 1 mkl (1 mkl under Amfunds).
VLA akt 1 1702-03?: L.alldeles avhyst.under Siglajvs

Ogges

Öl 1585 Aggers gaardt 1 mkl öde.
VLA akt 1 1702-03?: Oggiers Tompt under Nisse i Hablingbo och
Kvinnegårde i Havdhem; ca 8 tld åker 4 hagar.

Viges VLA akt 1 1702-03?: Vongårdzängen 23 tld 12 3/4 kld, undr
Drakarve.Ruin sannolikt 1200-talet.(Ersson 1975, s 7; Swanström
1954, s 27f).

boställe till Sigsarve VLA akt 1 1702-03?. Rudera efter ett
gammalt boställe under Sigsarve.Torp?

OTHEM

Bäcks

1574/77 Ziffred bex "k".
Öl 1585 Becks gaard 3 mkl under Otemars.

L File 1574/77 Jacop eller stille "k".
Öl 1585 Liille fielle 3 mkl under St File.

tomt till Barshage VLA akt 11695-96: En liten tompt vid gården.
Troligen ödegård. Äng 1/8 parm.

tomt till Norrbys VLA akt 1 1695-96 En tompt vid gården. Äng 2/3
parm. Troligen ej ödegård.

ROMA

tomt till Ajmunds VLA akt 1 1699: Tompthagan 4 1/4 tld 6 15/16 kld
åker + hage.700 m SO gården.

tomt till hakuse i Björke VLA akt 1 1699: Tompten 1 1/4tld, 6
15/16 kld åker 600-1100 m Ö Karby.

tomt till St Väller VLA akt 1 1699: Tomptåker 4 3/4 tld, 5 kld
650-1200 m VNV gården.

"Fångård" VLA akt 1 1699 Björke 1700?: Åker under Norrgårde i
Björke 3 tld 5 kld, Vongärde, äng under Ajmunds i Roma. 3/4 tld 5
3/64 kld (Ersson 1975, s 12).

RONE

x Botels

1574/77 Jacop Botters "k".
Mt 1634 Niels Boetes.
Lb 1646 JOen Botels 1/2 mt 4 mkl.
JB 1653 Rassmus Bothes 1/2 hm, 4mkl (2mkl); 2mkl öde.
VLA akt 1 ca 1700: Botes under Sigdes sedan 40 år alldeles
avhyst.
Sävessaml. Botes tåmti under Sigdes.

"Ekese"

VLA akt 1ca 1700: Ekesåker (Gettor ) "hvarest och finnes ett
brunn som twiwels uthan hafver waret gammal Tompt benämnd Ekese".
2 tld 45 1/2 kld + 28kld.
Ekeseåker (Jakobs)17 1/2 kld.

Hagnestäde

GRI G 33: rufui af ronum hehuipa burna i
hagnastepu (Rudvi från Rone dotter till Hägvid
Hagnestäde)1300-t.(Melefors 1983, s 133).
VLA akt 1ca 1700: Hangstädåker, 31 kld, hängstäder äng 1 !/2
höparm, under Burge (Ersson 1974 s 74).

Halbenarve

1574/77 Madz helbenis "k"
ÖL 1585 Hallbenarffue gaard 2 mkl till prästen.
LB 1646 Per Halnere 1/4 mt 2 mkl.
JB 1653 Herr Peeer Halwenarfwe 1/4 hm 2 mkl; köpt av prästen för
31 år sedan "i Manna minne aldrigh warit bebygdt".
VLA akt 1ca 1700: H under Findarfve (åker, äng och hage).

"Hugleps"

Öl 1585 Hugleps gaardt 1 mkl under Gerete.
VLA akt 1 ca 1700: Under Halor: Husåker hoos Tomptebod
1/2 part emot Sigdes ähr sålt af Hägdarfve till Autsarfve 1645.
kallat Hugleps åker...."1 tld, 11 kld.

"Ingussarue"1574/77 Olluff Ingussarue"k".
L Magnuse ÖL 1585 Lille magnusse gaard 4 mkl under St Magnuse.
Nicksarve 1574777 Botell Nyquissarrue"h".
Rovide 1574/77 Niells Rouede"k".

Sippor

Sävesaml. Sippår = tåmt under Smissare;der är
Sippårsauden = brunn, s visar att alla tomter fordom varit
bebodde (trol. före pesten).
VLA akt 1 ca 1700: Ziporahagen under Smissarve.

Trunhaga

1574/77 Madz thinghage "k".
Lb 1646 Tonhaga 1/4 mt 1 1/2 tld under Änggårde.
Jb 1653 Tronhaga 1/4 hm 1 1/2 mkl under Änggårde "eij warit i
mannaminne bebygdh".
VLA akt 1 ca 1700. Trunhaga under Änggårde, köpebrev 1627.
Uddvide? Rb 1523 nils uduide.

RUTE

"Aggere" (Åkre?) Öl 1585 Aggerre gaartd 2 mkl under Ala.
Norrgårde 1574/77 hanns Norgaardt "h".

Rands VLA akt 1 1694: Randz tompt backig och mager hårdvallsäng
under Siffride. Tomptåker 3/4 tld under Siffride.

tomt till Bräntings VLA akt 1 1694: Fodertompt åker 1 3/8tld,
Fodertompt nge 1 1/2 parm.

"Fångården"etc.VLA akt 1 1694: Hårdvallsäng, 1 parm under
Siglajvs, två ängstycken i F., 1/4 parm, under Kauparvfe (Ersson
1975, s12).

"Gammalgårdz" VLA akt 22694: Gammalgårdz Tompt under Risungs. Hela
tompten karterad. 4 1/2 tld åker,1 1/8 parm (äng) hage, skog.

SANDA

Bällings

GR II butair i beligabo 1324.
JB 1653 "Ajvide, hemmungs, Ptsarve, Smiss och ganne hade ag i
Bellings myyr".
VLA akt 1 1701: Bällings åker 2 tld 20 kld (kyrkan); belingz
skoug (Smiss); skog vid Övide kallas Bellings jord, två små
skogsstycken Belings jord (Petarve, Övide, Hemmungs, Smiss, Ganne,
Alands).(Melefors 1983, s 130, 132).

Kyrke Rb 1523 botill kircke
1574/77 Olluff Kicker"ff".

Norrbys RB 1523 per norby.

tomt till Botvide VLA akt 1 1701: Liten åker N kyrkan.Tomptåker.

tomt till Bäckstäde/Petarve Vla akt.1 1701: Tompt
ängen (Bäckstäde) Tompten äng (Petarve).

tomt till Runne m.fl. VLA akt 1 1701: Tomptåker 18kld,
Tomptängen (Runne), Tomptåker 21 kld, Tomt änge (Nystugu), Tomptåker
2 tld 12 kld, Tomtäng (Sand gårde), Tomptåker 10 j, Tomtåker 10 l
(Lekarve). Lekarve 10 L ligger något N om övrig tomtmark.

SILTE

Rangsarve

GR I G64: botuipha sial ranguals arua (= Botvids själ
rangsarvve, 1500-t)
1574/77 Lauridz Ringssarue "k".
Öl 1585 Rannsarffue gaard 4 mkl under Siglajvs.
VLA akt 1 1706: Rengsarfue, sank åker vid Linhatte 13/4 tld under
Siglajvs.(Melefors 1983, s 139, 163.)

"Fongård" etc. VLA akt 1 1706: Åker 21/32 tld (Linhatte) åker 2
5/8 tld (Smissarve), 2 åkrar 1 7/8 tld, äng 3 parmar
mm (Hallvards) åker 2tld, äng 1 parm (Bjärges), äng (kyrkan),
åker (Siglajvs). S och Ö Bjärges.

SJONHEM

Böse JB 1653 Böse högårdh, 3 msl äng, "som förr hafva warit
bebygdh", under Vallby i Hogrän.

VLA akt 1 Hogrän 1700?.Flytande jorden Byhögården, äng under
Nygranne i Halla.

SPROGE

Bjärges 1485 Jörn Byerges i sproge.

Bringes RB 1523 nils bringers

"Gamblegård" Vla akt 1 1705?. Åker 2 5/8 tld 1 7/8 kld (38 644 a),
sidlände uti Gamblagård 1/4 parm; under Snoder.

STENKUMLA

xSmissarve

VLa Akt 1 1699-1700: Smetzare Tompt under
Snäckarve. Tomtstället med "rudera effter hus och brun stenlagdh";
fd åker med tall och granskog på 238 000 a, äng, öde 91000 a (2
parmar); linda med tallskog och en på 80 500 a skog 404 250 a
Sävesaml: Smedsarfve = öde torp under Snäckarve (Ersson 1974, s76 f
med karta)

x Övermyrse VLA akt 1 1699-1700: Under Myrse:G 2:1Skogzåkern 4 7/8
tld, G 2:2 "Rudera effter åtshillige huus dher är Öfver mörsö 1/4
Hemman skall hafva warit belägeit". G 2:3 Vallmark 1/2 parm, G2:4
Björkskog.

Under Snäckarve: Österskogen el Öfver Mörsöskogen, skog 831250 a
intaget till roveland 8 750 a (5/8 tld ), vallamark med stenlagd
brunn 22 750 a (1/2 parm), f d åker med hög tallskog, liten myr.
Sävesaml: Yvar-Mörse=Ödegård SSO i skogsmarken.

x"Qvistäng"

VLA akt 1 1699-1700: Stenig vallmark med "rudera effter
huus"(5 markerade). 800-1100 m NO Kviungs.
ruin under Kviungs VLA akt 1 1699-1700: Stenig vallamark
med"rudera effter huus som har warit 4 rum uti, Stenwast och
rudera effter källare".6 125 + 875 a.


STENKYRKA


Halleta

Jb 1653 Halleta, äng om 8 msl, köpt till Garde år 1557
från en borgare i Visby.
Jb Vat Halleta Äng egen fastighet.
VLA akt 1 1690-t: Halleta äng med 3 skogsbackar, under Garde.

Hällinge

1574/77 Niellss helliug "k".
Öl 1585 Hellings gaard 6 mkl under Tystebols.
Lb 1646 Tystebols med en tompt
Jb Hällinge tompt under Tystebols
VLA akt 1 1690-t: Hellingz Tompt under Tystebols
helt karterad.

Mangsarve

1574/77 Niellss mangunssarue "k"
Öl 1585 Mangsarue 2 mkl under Smiss.
LB 1646 Smitz medh twå tompter.
JB Munsarve tompt under Smiss, "hwilkens ägor ifrån gårdsens eij
kunna discerneras och åthkillias effter effter inghen weet des
qvantitet eller hvar dhe belägne äre."

Skogs Öl 1585 Skougs gaard 8 mkl under fjärdingen (Lummelunda
ting).

Stende

1574/77 Botell stende "k"
Öl 1585 Stinde 2 mkl under Smiss
Lb 1646 Smidtz medh twå tompter.
Jb 1653 Stende 3 mkl under Smiss

Vätlings

1300-t Halvidus de Vaclingi (troligen Vetlingi).
JB 1653 Wetlings myr och Vällings myr.
VLA akt 1 1690-t.Wätlings myr, ägd av Lauhage, Ringvide och
Östergårde (Melefors 1983, s 122 f.)

Tomt till Broungs VLA akt 1 1690-t. Tomptåker 5 3/8 tld ödesåker
i Tomptåker 3/4 tld 350-700 NO gården.

Tomt till Kyrkebys VLa akt 1 1690-t: Tompte Twär 1 1/8 tld åker.
350-500 SSO gården.

STÅNGA

Botels

1574/77 Niells botels "k".
Öl 1585 Bottels gaardt 3 mkl under fjärdingen.

1574/77Jacob kolner (?) "k".

Kielffuer

ÖL 1585 Kielffuer gaardt 3 mkl under Hägvide.
LB 1646 Hylfner 3 1/2mkl öde.
JB 1653 Kylfwer 1/4 hm krono 3 1/2 mkl under Herrvide; "eij hafver
warit förr bebygdh".
VLA akt 1 1701: Kylfva Tompt 1/4 hm under Bocks.

Tomsarfve 1574/77 Joen thomissarffue "k".

SUNDRE

Anderse 1574/77 Olluff Andersse "k".

Bjärges 1574/77Olluff bierge "k".

Hägvaldes Öl 1585 Hegolus 1 mkl under Sundre fjärding.

Larsarve Rb 1523 anders lauritsarue (Sundre fjärding).

TINGSTÄDE

tomt till Trädgårds VLA akt 11695:Tomptåkern 1 3/4 tld, Tompt
skogh;Ö Träskväller, vid Tingstäde träsk.

TOFTA

Munsarve

Sävessaml. Munnsarfue = åker (Östergårde ); under "Tånntar".
VLA akt 1 1700: Monserwe åker och linda 68 250 a (4 7/8 tld )under
Licksarve (Ersson 1974, s 57 ff).
Fosfatkartering kan ej säkert bekräfta bebyggelse.

Norrbys Rb 1523 per norby (Tofta fjärding)

x tomt till Dyple m.fl.VLA akt 1 1700: Tompten äng 91 000
a (Dyple), Tompten äng 252000a (Fättings).

tomt till Norrgårde VLA akt 1 1700: Tompten, äng eller högård 43
750 a (3/4 parm).

TRÄKUMLA

tomt till Angelarve VLA akt 1 1699: Tomptåker 3 1/2 tld. 600 m N gd.

VALL

"Himunafi" GR II ulafr i himunafi ca 1300 (Melefors 1983, s 130).

Lauks

JB 1653 6 msl äng vid Levide högård under Tjängdarve i
Täkumla, köpt från Vallbys i Hogrän. Skatt till Dede ting.
VLA akt 1 1699 (Träkumla): Loux högård flytande jord, 6 msl enligt
fastebrev 1601 köpt från Vallbys i Hogrän.Under Tjängdarve. 8
tld. Ersson 1974, s 62_69:vikingatida husgrund grävd 1905-06 och
1913, bortodlad 1964. Fosfatkartering 1972 visar två boplatser
nära Levide gård.

tomt till Kvie VLA akt 1 1700?: Tompt Enge 3 parmar = 12
1/4 tld (Ersson 1974, s 41 f).

VALLSTENA

Genner

1574/77 Anders gierner "h".
Lb 1646 Oluf Gner 1/2 mt 6 mkl.
JB 1653 Olof Gienner 1/2 hm 6 mkl.
VLA akt 11697 Gothem: Genner, en äng under Svalings (2 parmar)
VLA akt 1700 Vallstena Genner ingick i Slumre.

VAMLINGBO

x Anderse

1574/77 Niels Andersse "ff".
Mt Anderse öde.
LB 1646 Chrstopher Andersse 1 mt 9 mkl.
JB 1653 Anderse 1 hm krono 9 mkl "Warit öde een lågan tijdh".
VLA akt 1 ca 1700: Anderse öde brukas under Bottarve mot
gräsgäld; "eij uti Mine bebotz husen aldeless Borta Och gårdz
Platzen uprifvwen till åcker Alenast rudera Och Någet Af Muren af
ett gamalt stenhuss qvarstår."

x*Fridarve

1574/77 Niells eller Joenn Frede "k".
Mt 1614 Jacob Fredarffue
MT 1634 Lauridz Fredarffue.
LB 1646 Matz Fredarf 1mt 6 mkl.
Jb 1653 Fredarfve 1 hm krono 6 mkl "Bruckas af ingen, men hafver
warit ett åhrsstidjh ödhe och utan åboo".

xFrides

1574/77 Joenn och Niells Frede "k".
ÖL 1585 Fridis 1 1/2 mkl under fjärdingen.
MT 1634 Oluff Freds.
LB 1646 "Wamlingbo" 1 1/2mkl.
VLA akt 1 ca 1700: Friwes öde; "Rudera Alenast effter Husställe uti
som NU lkallas Strendåkern Men eliest inte hus Eij heller warit
bebygdh uti Manna Minne".Under Sibbjäns.

Hemmungs

1574/77 Simenn Oymundz "k" (?).
ÖL 1585 Hemundts 1 1/2 mkl under Augstajns.
VLA akt 1 ca 1700: Hemunsåkern 4 tld 23 kld (66 060 a) under
Augstajns.Gränsar Ö till Fångardzåkern (Nore), i S till
Stabsgårdsåkern (Nore).

Olarve

1574/77 Niells allarfue "k".
Öl 1585 Ollarue 1 1/2 mkl under Simunde.

Skinnare(?)

1574/77 Peder scheider "k"
ÖL 1585 Skindere 1 mkl under Tune.

Smiss Rb 1585 pauell smetz.
VLA akt 1 ca 1700. Smidåkern 64750 a under Västlands kan möjligen
avse ödegården.

X*Svalstäde

1574/77 peder soulstedt "k".
ÖL 1585 Soulstedt 1 mkl under Tune
MT 1634 Anders Sualstede, husman.
LB 1646 Swahlstedt 1 mkl öde.
Jb 1653 Swahlstäde skattetompt 1 mkl (endast en hage) ägs av Mats
Fridarve, som ärvt efter en präst. "Hafver aldrigh warit bebygdh".
VLA akt 1 ca 1700: Nr 30 Swalstäde skattetomt under Kyrker; bebyggd
med stuga och fähus, har 2 åkrar 29 kld, 2 tlsd 3 kld, en ödsåker
i hamra 4 tld 3 kld, en äng i Hamra 2 parmar.

xÄngwards

MT 1634 Jorgen Engourd
JB 1646 Hans Engegårdz 1/2 mt 1mkl.
Jb 1653 Hans ängwards 1/2 hm 1mkl.
VLA akt 1 ca 1700: Nr 32 Änggårz öde, "gårdsplatzen uprifven till
åker Syness Alenast lite tecken effter hvar husen fordom stådt
hafva. Minnes ingen när det hvar bebygt hafver". Under Sibbjäns.

tomt till Bjärges VLA akt 1 ca 1700: tungårdzåkern 1 tld "säges
fordom hafva waret bebygdh".

VIKLAU, VISBY

Finnes ej något noterat.

VÄNGE

Brogårds

Mt 1614 Pier Brogordt, husman.
JB 1653 Broogårdh tomt 1 mkl 3 msl äng, 5 msl starr, hage ringa
skog. Brukas av henrik Hindrichsson som köpt gården 1637 av herr
Hans i Vänge. "alrigh i mannaminne warit bebygdh. "

VLA akt 11701: Brogårds Tompt Under Gandarve; helt karterad.

VLA akt 1 1701: ex 2 Fånggårdes åker 65 890 a under Suderbys.

VÄSKINDE

L Björkume.

1574/77 Olluff Bierchom eller Rasmus Bierchem "k".
Öl 1585 Lille birchum gaard 5 mkl, för vilken "mester
mauritz" skattar.Brusings Melefors 1983 s, 181. Gd enligt Strelow 1440, namnet finns 1617, 1620 etc.

x Burge

Lb 1646 Quiungs medh Börge gårdh B. 1/2 hm 6 mkl. Köpt
för 20 år sedan av Herr Jönss Hööck.
VLa akt 1 1696-97: Börge Tompt under Kviungs. Hela Tompten
karterad.

Bälske

C 1377 Butui Belsche.
VLA akt 1 1696-97: Bälle skoug, äng, nu beteshage, tillhör kyrkan.
131 250 a.
VLa akt 2 1721: belskog, betesmark under kyrkan (Ersson 1874, s 71
ff med karta; Melefors 1983, s 124).

Hajdes C 1300-t Nicholaus de Hedvsvm.

Rb 1523 Oluff hedtthusse

Pilgårds 1574/77 Per pilllegardz "k" (i Lummelunda ting).

tomt till St-L Norrgårde VLA akt 1 1696-97 :"Rudera efter
Steenhuus Teiken till en hustompt i forna tider dehr Stått" Rudera efter Åckrar och Huseställen" (L N).

tomt till Ringvide VLA akt 1 1696-97: Rudera efter Tompt "vid
kusten (torp?).

VÄSTERGARN

Krämplause

1574/77 Henrick Krempelosse "k".
Lb 1646 Tibes medh Kremplos.
Jb 1653 Krämpelösa äng 1 mkl om 11 msl äng och en hage; "hafver
fordom varit bebygdh men nu intet". Under Remmers.
VLA akt 11701: Krämpelösa tompt under Ammor. Karterad.

tomt till L Mafrids VLA akt 1 1701: Tompthögården 3/4 tld strax N
St Mafrids (kanske ej ödegård).

VÄSTERHEJDE


Ala Sävesam: "Rudera af Ala, ett stenhus i Norrgårda skog eller
Ahla haga" (Lundberg 1984, s 152 f, ev. fornborg).

Ganne Jb 1653 Ganna tompt, 1 tld åker och skog; under Nygårds.
Domaren Lars Nygårds har ärvt tomten tillsammans med Nygårds med
sin fru.
VLA akt 1 1694: G tomt ingår i Nygårds.Ganne tiout, en skog
identifierad.

Klints

1574/77 Olluffs klints "k".
Öl 1585 Klinntz gaard 10 mkl underr Kuse.
Mt 1634 Lauridz Klinds 1/2 gård (under Nygårds?).
Lb 1646 Rassmuss Klintz 1/2 mt 5 mkl.
Jb 1653 Klints 1/2 hm 5 mkl under Nygårds. Brukas av domaren Lars
Nygårds som ärvt gd genom frun.
VLA akt 11694: Klints 1/2 hm under Nygårds. Klints högård (8 ms l= 2
parmar) identifierad.

VÄTE

Fridarve 1574/77 peder fredarffue "h".

Hage 1574/77 Soffren hage "k".

Stenarve

Jb 1653 Peer Steenarfve 1/8 hm 2 mkl. Peer har köpt 1
mkl från Hässle och 1 mkl från Gräne (Från Gräne efter 1646).
VLA akt 1 1703:S. brukad under Kakuse.

tomt till Bäcks m. fl. VLA akt 1 1703: Tomptstycket, åker 24 kld,
Tompta tompts ängstycke 1 1/4 tld hårdvall (Bäcks), Tomptåker 31 1/2
kld (Folke).Tomptåkern 2 tld 16 kld, betesmark (Norrbys).

Jb 1653 Tompta, tomt om 1/2 mkl 1/4 åker, belägen vid Väte kykra.
VLA akt 1 1703: Nr 18 "Tompta ähr Een Tompt och til Bygning
Öde; "förut åker nu äng"; under Juves. Skattlagd under Bäcks 1744.
tomt till Hässle VLA akt 11703:Tomptåker 2 tld 24 kld, Tomptängen
16 1/2 tld 200-750 m ÖSÖ gård.

tomt till Skradarve VLA akt 1 1703:Tompten äng 5 3/4
tld (Skradarve). Ett stycke äng i Skradarve tomten 27/32
tld (Rodvalds). 500-750 m N V Skradarve.

tomt till Västerväte VLA akt 1 1703: Tompten 4 tld starrvall, 12
1/2 tld hårdvall, Tomtgiärdet 5/16 tld äng,
Tomptbetningen (Västerväte). Tomptstycket 1 5/16 tld äng (Bander i
Mästerby).150-750 m V Västerväte.

ÖJA

Hinsarve GR I G 22: betar hinsarfa 1300-1500-talen (Melefors 1983,
s 138).

Matsarve

1574/77 Rasmus Madzarffue "k".
Mt 1614 Peder Madzarffue, husman.
MT 1634 Rasmus Madsarffue
Lb 1646 Tommas Matzarf 1/4 mt 2 mkl.
VLa akt 1 1702-03: M. 1/8 hm under Rudvier.

Mickelgårde

1574/77 Botell Mickelgadt "k".
VLa akt 1 1702-03: Mickelhaga, 3 parmar äng under Strands kan
möjligen ha samband med M.

L Sibbenarve

1574/7 franndz benss "k".
ÖL 1585 Lille sebenarfue 1mkl under St Sibbenarve

Stenkulle

ÖL 1585 Stenkulle gaard 1 mkl under Unghanse.
VLA akt 1 1702-03 Stenkullar åker 38500 a under Gisle. Stenkular
hage under Boppenarve.

"Tömbys" Rb 1523 anders tombys (Fide fjärding).

"Fongård" VLA akt 1 1702_03:Åker 1 1/4 tld, utmark ett stycke i F
ligger på gatan; under Lasses (Ersson 1975, s 7f, 1977, s 17.

ÖSTERGARN

Brunns

Sävessaml. Brunns tånnt = hage till Bengts.
VLa akt 1 1700: Burns tompt och Brunnegärde under Sande, Bruns
åker under Falhammars.

xFalhammars

Rb 1523 Anders falhammers.
1574/77 Lass felhammers "k".
Öl 1585 laurits falhamers.
Mt 1614 Foelhammers.
LB 1646 Per Folhammer 1/2 mt 6 mkl.
Jb 1653 OLOf Fallhamars 1/2 hm 6 mkl.
VLA akt 1 1700: Falhammars öde och höstas mot gräsgäld.

xFilipuse

Mt 1614 Madtz Philipus.
Mt 1634 PHillpus öde.
LB 1646 Phlip Simans 1/2 mt 6 mkl.
VLA akt 1 1700: Philippuse:alldeles öde, gd avhyst.

x Grogarns

RB 1523 iouen grodegarne.
1574/77 Lauridz Gragarne "ff".
Öl 1585 Christoffer Groganns.
Mt 1614 Grodegarinn
Mt Lauridz Groffganns.
LB 1646 Lars Grogans 1mt 10 mkl.
JB 1653 Johan Grogans 1hm 10 mkl.
VLA akt 1 1700: G höstas för gräsgäld under Hallvide och Tomasse.

Häffride 1574/77 Jacop hefrede"k".

Öl Hagesex Jord 1 1/2 mkl under Skags.

L Sande 1574/77 Jacop sande"k".
Öl 1585 Lille Sande 3 mkl under (St) Sande.

"Fonngiärd" VLA akt 1 1700: Lilla heemåker eller Fonngiärdsåker,
Fonnegärde 2 msl äng; frijordar under Sande. Sannolikt L
Sande (Ersson 1975, s 9).FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER


EK=Ekonomiska kartan
gd=gård
kld= kappland
mkl=markelej
msl=manslätt
mt=mantal
tld=tunnland.

x=gårdstomten identifierad på skattläggningskarta
* =gårdstomten identifierad i fält av författaren.


KÄLL OCH LITTERATURFÖRTECKNING TILL ÖDEGÅRDSREGISTRET.

Uppbörds- och utgiftsbok för Gotland 1485-1587.
C 9 Riksarkivet Sockholm.

Indtaegs-Regnskab for Gullands Len fra Paaske 1523 til Paaske
1524 (Rb 1523, Rigsarkivet, Köpenhamn)

Jorde och husarbetsbok 1608(1574/77, Kammararkivet, Sthlm.

Ödegårdslista för 1580-talet(Öl 1585, Mikrofilm Landsarkivet
Visby;orig i Rigsarkivet, Köpenhamn.

Mantalsregister för Gotland år 1614(Mt 1614, mikrofilm
Landsarkivet Visby. orig i Rigsarkivet Köpenhamn).

Mantalsreg. för Gotland 1634 (Mt 1634 Mikrofilm Landsarkivet Visby,
orig i Rigsarkivet, Köpenham).

Gotland special Rächnings ock Landsbok 1646 (LB 1646,
Kammararkivet Stockholm.

Jordebok från Gotland 1654 (Jb 1654 Vat Mikrofilm Landsarkivet
Visby, orig i Biblioteca Apostolica Vaticana).

Skattläggningskartor med beskrivningar över Gotland 1693-1706.
(VLA Lantmäterikontorets arkiv Gävle)

Säve P. A. Gotländska samlingar. 1875. R 623:2 (Sävesaml.
Uppsala Universitetsbibliotek).

TRYCKTA KÄLLOR OCH LITTERATUR

Revisionsbok för Gotland 1653. (Jb 1653, Gotlandica 1 1974,
s18-19 1979. Orig i Landsarkivet, Visby

Gotlands Ruinsskrifter. I-II. Stockholm 1962_78(GR)

Lindström G. Anteckningar om Gotlands medeltid. I-II. Stockholm
1892-95. (C=gravskrifter, D=dokument.

Bohrn, E, 1942. En medeltida bondgård i Fole. Gotländsk
Arkiv.

Carlsson D, 1979. Kulturlandskapets utveckling på Gotland. EN
studie av jordbruks-och bebyggelseföränd ringar under Järnåldern.
Medd B 49 Kulturgeografiska Inst, Sthlms Universitet.

-1982, Fjäle i Ala. Presentation av ett forskningsprojekt.
Gotländskt Arkiv.

Engqvist, S, 1972. Försvunna gårdar. Boken om Havhem. Visby.

Ersson P-G, 1974. Kolonisation och ödeläggelse på Gotland.
Studier av den agrara bebyggelseutvecklingen från tidig medeltid
till 1600-talet. Medd. från Kulturgeografiska Inst. vid Sthlms
Universitet. Nr B27.

-1975. Ägonamnet "Fonngård" och dess ålder. Gotländska studier. 4.

-1977. Hemmanklyvning på Gotland fram till 1600-talet- Utbredning
och spridning. Gotländska studier 5.

Falk W, 1973. Verksamheten vid Riksantikvarieämbetet
Gotlandsundersökningar 1972-73. medeltidsavd. Gotländskt Arkiv.

Lundberg, E, B, 1984. Vem anlade Visborgs Slott-Tyska orden eller
Erik av Pommern? några synpunkter. Gotländskt Arkiv.

Melefors, E1983. Byngen, Smissen, Listar. Inbyggarbeteck ningar
och husbondenamn på Gotland. Acta Academiae Regiae Gustavi
Adolphi LVI. tudier till en svensk ortnamnsatlas utgivna av Harry
Ståhl, Uppsala.

Olsson, I 1979. Gotländsk natur och hstoria speglade i ortnamnen.
Visby.

-1984. I marginalen på ett par doktorsavhandlingar i arkeologi.
Fornvännen.

Svahnström, G, 1954. Kattlunds. En sydgotländsk bond gårds
historia. Gotländska minnesmärken. II. Stockholm.

Tillbaka till projektet Gotländska ödegårdar

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1