.הנשה לש םיפיה םירישה דחא אוה WALKING AWAY
BORN TO DO IT -22ה ןב רמזה לש הרוכבה םובלאמ יעיברה לגניסה והז
.רמזה לש ינוניבה קסידב הפי יכה רישה קפס אללו
רובעלו לוכה חוכשל הסנמ אוהש ךיא לעו ,גיירק לש תויעבה לע רבדמ רישה
.דחוימב תנבצעמ הרבחו יארונ קקפ איה היעבה פילקבש תורמל ,האלה
.ירשפא דעצמ לכב ןושארה םוקמל עיגהו םלועה לכב חילצה רישה

:רישה תולימ
I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away
Sometimes people get me wrong, when it's something I've said or done
Sometimes you feel there is no fun, that's why you turn and run
But now I truly realise, some people don't wanna compromise
Well, I saw them with my own eyes spreading those lies, and
Well I don't wanna live my life, too many sleepless nights
Not mentioning the fights, I'm sorry to say lady
I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away
Well, I'm so tired baby
Things you say, you're driving me away
Whispers in the powder room baby, don't listen to the games they play
Girl I thought you'd realise, I'm not like them other guys
Cos I saw them with my own eyes, you should've been more wise and
Well I don't wanna live my life, too many sleepless nights
Not mentioning the fights, I'm sorry to say
I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away, from the troubles in my life
I'm walking away, oh to find a better day
I'm walking away

Hosted by www.Geocities.ws

1