םש לע ארקנש ,םהלש ןייוצמה הרוכבה קסידמ םיאיצומ סוטיוש ינשה רישה והז
.הקהלה
לש קסידב םיפיה דחא אוה רישה .הפיו טקש ,ןייוצמ קור ריש אוה הזה רישה
TEENAGE " הקהלה לש הרוכבה טיהל רחאל רצק ןמז אב אוה .סוטיו
.הקהלה תא םסרפו לודגב חילצהש , "TIRTBAG
קרו ,וילא ולש הרבחה תא ריזחהל הסנמש רוחבה לע םירבדמ פילקהו רישה
.תענכתשמ איה םיבר תונויסינ רחאל
.דחא טיהל לש הקהל אל םה סוטיוש חיכוהו ,םידעצמב חילצה רישה
:רישה תולימ
I tried to discover a little something to make me sweeter
Oh baby refrain from breaking my heart
I'm so in love with you
I'll be forever blue
That you give me no reason, you know you're making me work so hard
That you give me no . . . Soul
I hear you calling
.Oh baby please give a little respect to me

And if I should falter, would you open your arms out to me?
We can make love not war, and live in peace with our hearts
I'm so in love with you, I'll be forever blue
What religion or reason could drive a man to forsake his lover?
Don't you tell me no. . . Soul.
I hear you calling
.Oh baby please, give a little respect to me

I'm so in love with you
I'll be forever blue
That you give me no reason
You know you're making me work so hard
That you give me no. Soul.
I hear you calling.
Oh baby, please give a little respect to me.
.Oh baby, please give a little respect to me
Hosted by www.Geocities.ws

1