דועב רבודמ . JLO הלש ינשה קסידהמ האיצומ זפול רפינגש ישילשה רישה והז
העבקנש הבהאה לע םעפהו ,הבהא לע רבדמ בושש ,זפול תרצותמ ןייוצמ ריש
הדבועה תאו ,הב שי ןורשיכ המכ תפסונ םעפ חיכומ זפול הזה רישב .הלעמלמ
.קחשלמ בוט תוחפ אל רישל תעדוי איהש
.הנטק העפוה תנתונ םגו ,ןטב תינדקרכ תשבלתמ זפול תא םיאור ונא פילקב
.זפול לש היריש בור ומכ ,םידעצמה לבכ ןבומכ חילצה רישה

:רישה תולימ


It seemed to be like the perfect thing for you and me
It's so ironic you're what I had pictured you to be
But there are facts in our lives we can never change
Just tell me that you understand and you feel the same

This perfect romance that I've created in my mind
I'd live a thousand live each one with you right by my side
But yet we find ourselves in a less than perfect circumstance
And so it seems like we'll never get the chance

:Chorus
Ain't it funny how some feelings you just can't deny
And you can't stom move on even though you try
Ain't it strange when your feeling things you shouldn't feel
Oh, I wish this could be real
Ain't it funny how a moment could just change your life
And you don't want to face what's wrong or right
Ain't if strange how fate can play a part
In the story of your heart

Sometimes I think that a true love can never be
I just believe that somehow it wasn't meant for me
Life can be cruel in a way that I can't explain
And I don't think that I could face it all again

I barely know you but somehow I know what you're all about
A deeper love I've found in you and I no longer doubt
You've touched my heart and it altered ever plan I've made
And now I feel that I don't have to be afraid

Chorus

I locked away my heart but you just set it free
Emotions I felt held me back from what my life sould be
I pushed you far away and yet you stayed with me
I guess this means that you and me were meant to be

Chorus x3

1
Hosted by www.Geocities.ws

1