Từ dạo người đi đã bấy lâu,
Biếng nhìn trăng cũ muốn quên sầu;
Đêm nay bỗng thấy bên song ngõ
Một ánh xanh mờ thoáng tự đâu,
Leo lét gợi khêu tình quá vãng,
Lòng thơ bao xiết nỗi thương đau;
Vung chăn toan rũ màn đen tối,
Mắt lệ đờ trong ánh thục oanh

Hội an mùa thu năm 2000

 

                                                                                                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Trang trươc  Trang sau

 

 


  

Hosted by www.Geocities.ws