logo.jpg

Hosted by www.Geocities.ws

 ::  เคมีทั่วไป  ::

ค้นหา:

สวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ใส่ใจทุกคนครับ  !!! www.tripod.com/kienakrab/farsai_dee.html  จ๊า !!
09-10-2546 01:28:12
HOME WEBBOARD / CHAT

ปริมาณสารสัมพันธ์

·  มวลอะตอม
·  ปริมาณสารสัมพันธ์ของก๊าซ
·  ปริมาณสารสัมพันธ์
·  ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
·  ปริมาณสารสัมพันธ์ 2
·
  โมล
·
  มวลโมเลกุล
·  สถานะของสาร
·  สารประกอบ
·  สารละลาย
·  สารบริสุทธ์
·  ตัวทำละลายตัวถูกละลาย
·  สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย
·  สมบัติคอลลิเกตีฟ
·  มวลของสารในปฎิกิริยาเคมี
·  การหาสูตรเอมพิริคัล
·  การหาสูตรโมเลกุลของสารทั่วไป
·  การหาสูตรโมเลกุลของก๊าซและ
การหาร้อยละโดยมวลของธาตุจากสูตรเคมี

·  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสาร
ในสมการเคมี

·  สารกำหนดปริมาณและร้อยละของผลได้
จากสารผลิตภัณฑ์
 

ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี

·  เซลล์กัลวานิก
·  การหาค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน
·  ประโยชน์ของค่า E0
·  เซลล์อิเล็กโทรไลต์
·  เซลล์ปฐมภูมิ
·  เซลล์เชื้อเพลิง
·  แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็ง
·  กำจัด(ต้นเหตุ)ฝนกรดด้วยไฟฟ้า
·  การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

พันธะเคมี

·โครงสร้างแบบจุด (Electron-dot Structure)
 
·เรโซแนนซ์
 
·ชนิดของพันธะเคมี
 
·พันธะไอออนิก
 
·พันธะโควาเลนต์
 
·พันธะโคออร์ดิเนตโควาเลนต์
 
·พลังงานพันธะและความยาวพันธะ
 
·มุมระหว่างพันธะ
 
 
 
 
 

 

 

ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ

·  สมบัติของของแข็ง
·  สมบัติของของเหลว
·  สถานะของสาร
·  กฎของบอยล์
·  กฎของชาร์ล
·  กฎรวมก๊าซ
·  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
·  ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
·  การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง
·  การทำน้ำแข็งแห้ง
·  การทำไนโตรเจนเหลว 

กรด-เบส

·  การไทเตรตกรด-เบส
·  กราฟการไตเตรตกรด-เบส
·  เทคนิคการไตเตรตกรด-เบส

โครงสร้างอะตอม

·  โครงสร้างอะตอม
·  มีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมหรือไม่

ตารางธาตุ

·  ตารางธาตุ
·  การจัดธาตุในตารางธาตุ
·  การจัดกลุ่มธาตุ 20 ธาตุแรกโดยใช้เกณฑ์
·  ประวัติการค้นพบและจัดธาตุลงในตารางธาตุ
·  สารประกอบคลอไรด์
·  สารประกอบออกไซด์
·  การเปรียบเทียบสารประกอบคลอไรด์และสารประกอบออกไซด์
·  การเปรียบเทียบสารละลายแขวนลอยคอยลอยด์
·  สารประกอบคลอไรด์ในชีวิตประจำวัน
·  ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล
·  ธาตุและสารประกอบที่สำคัญ
·  สมบัติทางกายภาพของโลหะและอโลหะ
·  เล่นแร่ แปรธาตุ แบบไฮเทค
 

สมดุลเคมี

· สภาวะสมดุล
 
·ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสมดุล
 
·ค่าคงที่สมดุล (Equilibrium Constant)
 
·การวิเคราะห์ค่า K
 
·ตัวอย่างการเขียนค่า K ที่สภาวะสมดุล
 
·ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
 
·การคำนวณหาค่าคงที่สมดุ
 
·การคำนวณหาความเข้มข้นของสารที่สภาวะสมดุล
 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

·  สมบัติทั่วไปของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน

·  ข้อแตกต่างระหว่างแอลคิลแอลคีนแอลไคน์
·  หมู่แอลคิล(Alkyl Group)
·  หมู่ฟังก์ชั่น
·  แอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์
·  อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
·  ไอโซเมอริซึม
·  เอสเทอร์
·  แอลดีไฮด์
·  คีโตน
·  เอมีน
·  เอไมด์
·  ไขมันและน้ำมัน
·  สบู่
·  ผงซักฟอก
·  โปรตีน
·  กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์
·  เอนไซม์
·  คาร์โบไฮเดรต
·  พอลิเมอร์
·  ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

 

 

จลน์พลศาสตร์

·  ทฤษฎีของจลน์ศาสตร์เคมี
·  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา
·  การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
·  กฎอัตรา (Rate Law)
·  การหากฎอัตราจากการทดลอง
·  กฎอัตราอินทิเกรต
 
· ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้กฎอัตราอินทิเกรต
 · ผลของอุณหภูมิต่อค่าคงที่อัตรา
 · อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 
 
 
 

 

 

HOME WEBBOARD / CHAT
WEBMASTER:[email protected]
เคาน์เตอร์นับจำนวนผู้ชม

ขอสงวนสิทธิ์ เนื้อหา รูปแบบ ของเว็บไซท์แห่งนี้ ห้ามลอกเลียนแบบเว็บไซท์ ก๊อปปี้เนื้อหา ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
Contact Phone Number : +662-8618194
 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1