| Home page |

Geàrrloch

1

Aimnean-àite Achd a' Chàirn

Place-names of Achtercairn

View of Gairloch from the southeast

Parts of Gairloch

translation

say (refer to this guide)

1

Achd a' Chàirn

the hill field of the cairn

achku cha:rn

2

Clìb an Eaglais Stèidht

the glebe of the Established

klEp un AklAsh stA:tj

3

A' Srath

the low ground

u stra

4

Bail' a' Ghobhann

Smithstown

balu ghOoon

5

A' Lon Mòr

u lOn mO:r

6

Mitheall

narrow field

mEul

Other place-names

A

Allt nan Easan Bàna

the burn of the white waterfalls

owlt nun esan ba:nu

B

Cùl a' Lòin

the back of the bog

kool u lO:n

C

A' Raon Mòr

the big field

u raon mO:r

D

Druim Achd a' Chàirn

the ridge of Achd a' Chàirn

drooEm achku cha:rn

E

Am Punnd

the pound

um poont

F

Tuathanas Achd a' Chàirn

Achd a' Chàirn farm

tooanus achku cha:rn

G

Tòrr na h-Ulaidh

the rocky hill of the treasure

tor nu hoolE

H

Bruthaich Achd a' Chàirn

[the] Achd a' Chàirn brae

brooEch achku cha:rn

I

Pàirce nan Dròbhairean

the drover's park

parku nun drO:varun

J

Bruthaich a' Ghille Chrùbaich

the brae of the crippled lad

brooEch u ghEly chroopEch

K

Abhainn Achd a' Chàirn

the Achd a' Chàirn river

owEn achku cha:rn

L

Pàirceachan Achd a' Chàirn

the Achd a' Chàirn parks

parkochun achku cha:rn

M

An Càrn Mòr

the big cairn

un carn mO:r

N

Torrán Amhla

Aulay's wee knoll

toran owla

O

A' Rathad Ìosal

the low road

u rahat E:osul

P

Port nan Iasgairean

the fisher's landing

porsht nun Euskarun

Q

Leac Roithridh

Roithridh's slab

lyehk raoErE

R

Poll an Doirbh

the pool of the hand-line

pOl un dorov

S

Droichid Achd a' Chàirn

[the] Achd a' Chàirn bridge

drohEtj achku cha:rn

T

Na Cùileachan

the corners

nu koo:lochun

U

A' Lagan Domhainn

the deep wee hollow

u lagan doEn

V

Caraidh Bhinnean

the fishing weir of the pinnacles (the place is actually a bank)

karE vEnyan

W

Pàirceachan na Clìb

the Glebe parks

parkochun na klEp

X

An Fhaoilinn

the beach field

u naolEn

Y

Gàrradh na Clìb

the Glebe dyke

garugh nu klEp

Z

Loch Gheàrrloch

the loch of Gairloch

loch ghya:rloch

| Top of page | Home page |

2

Aimnean-àite an t-Sratha

Place-names of Strath

 

 View of Strath from the south

 

Parts of Gairloch

translation

say (refer to this guide)

1

A' Srath

the low ground

u stra

2

Mitheall

narrow field

mEul

Other place-names

translation

say (refer to this guide)

A

Raon a' Mhuillear

the miller's field

raon u voolyar

B

A' Leac Mhòr

the big slab

u lyehk vO:r

C

Am Basaidh

the bassie (i.e. a wooden basin for baking)

um basE

D

Port na Ceàrdaich

the landing at the smiddy

porsht nu kya:rtEch

E

Abhainn Bhail' a' Ghobhann

River Smithstown

owEn valu ghOoon

F

Port Mhitheall

Mitheall landing

porsht vEul

G

Allt a' Mhuilinn

the Mill burn

owlt u voolEn

H

Lag nan Gobhar

the hollow of the goats

lak nun gOoor

I

Pasaid Mhitheall

Mitheall passage

pasatj vEul

J

An Fheithe Mhòr

the big bog

u nAu vO:r

K

Caochan Sradag

sparkling wee burn

kaochan stratak

L

A' Spòg Chaol

the narrow prong

u spok chaol

M

Glac a' Chnuic

'the hollow below the knoll'

glak u chraohk

N

Pasaid a' Chlèirich

'the passage of the Priest Island man' (Priest Is. is called An Clèireach in Gaelic)

pasatj u chlA:rEch

O

Cnoc Mhitheall

Mitheall knoll

krohk vEul

P

Gead na Pasaid

the Passage rig

get nu pasatj

Q

A' Bhuaile Dhubh

the black fold

u vooulu goo

R

Caob an Truinnsear

'the bit like a plate'

kaob un troonshar

S

Cnoc na h-Àthann

the kiln knoll

krohk nu ha:han

T

Slios nam Buailtean

the slope of the folds

shlEos num booultjun

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1