JC Chua Kito - Sacraments, Dao Cong Giao, Catchism, Thieu Nhi Thanh The & Boy Scouts
Hosted by www.Geocities.ws

 Chua Kito - Sacraments, Dao Cong Giao, Catchism, Thieu Nhi Thanh The & Boy Scouts  
 Đạo Công Giáo
 ▪ 7 Phép Bí Tích
 ▪ Giáo Lý
 ▪ Kinh Đọc Hằng Ngày
 ▪ Nghi Thức Lễ
 ▪ Bài Hát

 Catholicism
 ▪ 7 Sacraments
 ▪ Bible Study
 ▪ Daily Prayers
 ▪ Gospel Songs
 ▪ Order of Mass

 Thiếu Nhi TT
 ▪ Băng Reo
 ▪ Chuyên Môn
 ▪ Phong Trào TNTT
 ▪ Thiếu Nhi Ca
 ▪ Trò Chơi

 Boy Scouts
 ▪ Chuyên Môn
 ▪ Hướng Đạo Ca
 ▪ Boy Scout Guide

 
 Miscellaneous
 ▪ FAQs
 

Hosted by www.Geocities.ws


Từ Vực Sâu U Tối

(đ.k.) Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời.
1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi Nhưng Cha khoan - hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ.
2. Tôi luôn trông cậy Chúa tôi, hồn tôi tha thiết cậy tin Tôi luôn trông cậy Chúa tôi vững tâm tin tời đoan nguyền.
3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn tôi trông Chúa nào ngơi Hơn quân canh đợi ánh dương ích - diên mong đợi Chúa Trời.
4. Nơi Gia - vê tràn thánh - ân, tràn ơn cứu - thoát huyền linh Gia - vê sẽ chuộc ích - diên cứu cho thoát khỏi tội tình.
 
 
Hosted by www.Geocities.ws

1