Test za utvrðivanje alkoholizma 

Info

U 2008. godini klub je proslavio
40 godina
postojanja i uspešnog rada


Knjiga utisaka

ÈASOPIS br. 5

za život bez alkohola
DOBRODOŠLI U KLA "Grbavica"
poèetna strana
Tekstovi iz èasopisa
English version
   NOVOSTI

KLA “Grbavica” putem projekta “Obeležavanje novembra, meseca borbe protiv alkoholizma“, podržanim od GU za zdravstvo – grada Novog Sada, najavljuje:
- Predavanja sa temom iz alkoholizma:
15.11.2011. u 17h (utorak) KLA “Grbavica“, Novi Sad, Seljačkih buna 85
16.11.2011. u 17h (sreda) KA “Mladost“, Novi Sad, Seljačkih buna 85
23.11.2011. u 18h (sreda) SPtKLA “Dunav“, Novi Sad, Seljačkih buna 85
- Tribinu “Mladi i alkoholizam“
- Informisanje javnosti putem flajera “Hvala, ne pijem! “
- Godišnju skupštinu KLA “Grbavica“ 03.12.2011. u 11h sa temom “Anonimni alkoholičari - AA u Novom Sadu“ uz učešće grupe AA iz Beograda
HVALA, NE PIJEM
HALO ALKO SOS TELEFON: 021/496-145


06.12.2003. Godišnja skupština - 35 godina KLA "Grbavica"
27.11.2003. Tribina "Alkoholizam danas" - Radio i TV Novi Sad, "Graðanski list"
25.11.2003. dr Snežana Nediæ, predavanje "Dijagnostikovanje alkoholizma"
18.11.2003. Mr. dr Miodrag Doroški, predavanje: Postraumatski sindrom
11.11.2003. dr Branka Bjelica, predavanje "Alkoholizam"
04.11.2003. Omladina JAZAS-a, Vukašin Grozdanoviæ, predavanje o narkomaniji i pušenju
11.10.2003. Kikinda: Dani Ludaje
05.10.2003. Beograd: "Palmotiæeva" - stoni tenis
04.10.2003. Ada: "Plavi krst", godišnja Skupština
04.10.2003. Paraæin: Skupština ZKLA
22. i 23.09.2003.TV "Panonija": emisija o alkoholizmu - gosti Prof. dr Slavica Selakoviæ - Buršiæ i Zoran Manojloviæ, predsednik KLA "Grbavica"
12.09.2003. Radio Novi Sad: predstavljanje èasopisa "Grbavica"
30.08.2003. Obeležen dan KLA "Grbavica" - TV "Apolo", "Panonija", Radio Novi Sad, "Dnevnik"

14.06.2003. Izlet KLA u Sremsku Kamenicu - "Èika Jova Zmaj 2003."
05.06.2003. Potpisan ugovor o petogodišnjem zakupu prostorije od "Poslov-nog prostora".
24.05.2003. Uèešæe na proslavi 40 godina rada STKLA "Palmotiæeva".
13.05.2003. Poèela saradnja dispanzera "Signal" sa KLA "Grbavica".
13.05.2003. Uèenici Srednje medicinske škole bili na praktiènoj nastavi u KLA "Grbavica".
10.05.2003. Uèešæe na plenumu ZKLAS.
25.04.2003. Predstavljanje èasopisa "Grbavica" na Radio NS-1 .
23.04.2003. TV tribina o alkoholizmu u emisiji "EKSTREMI" na TV Most; voditelj: Bojan Panaotoviæ; uèesnici: dr Branka Bjelica i Zoran Manojloviæ - predsednik KLA "Grbavica" (2 reprize).
18.04.2003. Tribina o alkoholizmu na Ekonomskom fakultetu u Subotici u organizaciji JAZAS-a - uèesnik Tomislav Nakomèiæ.
18.04.2003. Sastanak predsednika iz tri KLA iz Novog Sada sa sekre- tarom sekretarijata za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Muharemom Haliloviæem.
15.04.2003. Predstavljanje rada Omladine JAZAS-a u KLA "Grbavica".
12.04.2003. Šah turnir KLA "Grbavica".
01.04.2003. Održano predavanje o zdravoj hrani-predavaè Rajko Saviæ iz Deèije bolnice.
01.04.2003. Umro Nikola Felbap, èlan KLA "Grbavica".
27.03.2003. Uèešæe na proslavi Omladine JAZAS-a - 4 godine.
20.03.2003. Tribina na FTN - gosti: Zoran Manojloviæ, Tanja Zlatkoviæ.
18.03.2003. Novinar "Graðanskog lista" intervjuisao èlanove KLA "Grbavica".
10.03.2003. Izašao èasopis "Grbavica" br.3 u 300 primeraka.
08.03.2003. Proslava Dana žena u KA "Mladost".
28.02.2003. Predat i overen završni raèun o poslovanju.
11.-16.02.2003. Meðuklupski sportski susreti u Novom Sadu.
13./14.01.2003. Doèek pravoslavne Nove godine.
01.01.2003. Repriza doèeka.
31.12.2002./01.01.2003. Doèek 2003. godine u KLA"Grbavica".

26.12.2002. Otvoren poslovni raèun kod "Novosadske banke".
24.12.2002. Podeljeni pokloni za decu od HO "DUGA".
20.12.2002. Predat narativni i finansijski izveštaj EHO-u o realizaciji malog projekta "Interteka mladim apstinentima".
19.12.2002. Tribina Omladine JAZAS-a na Fakultetu tehnièkih nauka pod nazivom "Caša, dve do dna". Uèesnici: Aranka Binder, streljaèica i Dr Branka Bjelica, psihijatar, Danijela Agbaba, èlan i Zoran Manojloviæ, predsednik KLA "Grbavica" i voditeljka Nataša.
17.12.2002. Odbijen projekat od sekretarijata PlV-a.
15.12.2002. Predat projekat tri novosadska kluba LA na konkurs ministarstva prosvete PlV-a (prevencija bolesti zavisnosti - alkoholizam).
09.12.2002. "Dnevnik" objavio intervju sa predsednikom kluba; TV Kanal 9 - intervju sa predsednikom kluba povodom godišnje skupštine.
07.12.2002. Jubilarna 35-a godišnja skupština KLA "GRBAVICA". "Dnevnik" najavio godišnju skupstinu kluba. TV Apolo - reportaža sa godišnje skupštine. TV Panonija - reportaža sa godišnje skupštine u tri termina.
06.12.2002. Novinarka "Dnevnik"-a intervjuisala predsednika KLA "Grbavica".
26.11.2002. Dr Miodrag Doroški: "Alkoholisanost, agresivnost i kriminalitet".
20.11.2002. Predat projekat na Konkurs Sekretarijata PlV-a (finansiranje èasopisa).
19.11.2002. Ass dr Aleksandra Dickov: "Uzajamna pomoæ i grupni rad".
14.11.2002. Dr Snežana Nediæ: "Pravila ponašanja u apsti- nenciji".
12.11.2002. Dr Hajnalka Popov Radiæ: "Prednosti dispanzer- skog leèenja".
05.11.2002. Dr Jovan Srbin: "Bolesti zavisnosti".
29.10.2002. Bilten "Rafinerije Novi Sad" objavio napis o predstojeæim predava- njima.
22.10.2002. Radio NS-1 -razgovor o èasopisu "Grbavica" sa predsednikom.
21. i 23.09.2002. "Graðanski list" - reportaža o klubu i èlanovima.
17.09.2002. Novinarka "Graðanskog lista" intervjuisala èlanove KLA.
02.09.2002. TV NS-1 - jutarnji program - intervju sa predsednikom o Danu kluba. TV Apolo - repriza reportaže o Danu kluba. "DNEVNIK" - napis o klubu i kompjuterskoj radionici.
01.09.2002. TV Kanal 9 - repriza reportaže.
31.08.2002. TV Apolo - reportaža o Danu kluba, uveèe. TV Kanal 9 - reportaže o Danu kluba, svaka dva sata.
31.08.2002. Proslavljen Dan KLA "GRBAVICA".
30.08.2002. Gostovanje predsednika na Radio NS-1 o radu, Danu kluba i otvaranju kompjuterske radionice u okviru projekta sa EHO.
27.08.2002. Novinarka "Dnevnika" intervjuisala èlanove KLA "Grbavica" o radu.
02.08.2002. Potpisan ugovor i dobijena sredstva od Ekumenske humanitarne organizacije za realizaciju projekta "Interteka mladim apstinentima".

15.06.2002. Tradicionalni izlet klubova leèenih alkoholièara iz Beograda, Novog Sada, Kikinde i drugih mesta iz Srbije, održan na Petrovaradinskoj tvrðavi i izletištu Popovica.
12.06.2002. Prilikom posete anglikanske, baptistièke i metodistièke crkve iz Norièa, Velika Britanija, razgovarali smo sa gospodinom Džonom Dženingsom o radu udruženja "AA". Veoma se zainteresovao za rad naših KLA, posebno o pomoæi porodica u leèenju alkoholièara. Ovaj susret omoguæila nam je Ekumenska humanitarna organizacija, na èelu sa direktorom gospodinom Karoljom Berešom.
17.-19.05.2002. Èlanovi su zajednièkom akcijom okreèili prostorije kluba, obojili radijatore i drvenariju.
30.04.2002. Osnovana sekcija mladih apstinenata - trezvenjaka pri našem klubu, za podruèje Opštine Novi Sad.
13.04.2002. Naši èlanovi uèestvovali na plenumu ZKLA u Vranju.
13.04.2002. Održan tradicionalni šah-turnir našeg kluba.
26.03.2002. U naš klub su došla 42 uèenika Srednje medicinske škole u Novom Sadu. Tema je bila borba protiv bolesti zavisnosti od alkohola i uloga KLA u tome.
23.03.2002. Kolektivni odlazak na pozorišnu predstavu "Pravo na Rusa"
19.03.2002. Dipl. ing. Dušan Laziæ napisao je rad o globalnom zagrevanju, a izložila ga je u klubu prof. dr Jasna Gvozdenoviæ s Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.


povratak na vrh strane
copyright © 2002-2011 manolo

1