Trude Herr

Zeiger an der Uhr

Kumm, ich singe dir e Leedche
denn jet anderes han ich nit
hück bes do e jlücklich Mädche
un ich weiss och wie dat kütt.

Kumm du bruchs mir nix ze sage
denn ich weiss et och esu
doot üch immer joot verdrage
maat üch selver ald jet fruh.

Denn dat Jlück, dat blieht nit lijje
dat wör widder de Natur
och dat Jlöck, dat muss sich driehe
Wie dä Zeiger an der Uhr
wie dä Zeiger an der Uhr
dä Zeiger an der Uhr.

Jlöck, dat kammer nit bezahle
nit en Penning un en Sching
ömesöns es hätzlich Laache
un dir Sonnesching om Rhing.

Doch für Jlöck jitt et kein Brootwoosch
un für Sonnesching kein Flönz
selvs vum Fiere kriss de Nohdoosch
et jitt janix ömesöns.

Met der allerjrössten Liebe
do bezahls de hück kein Meet
un für Ahle un für Junge
jeiht et wigger un retour.
Einmol bovve, einmol unge
wie dä Zeiger an der Uhr.

Dofür bruch mr nit ze kühme
luur nit schwatz un luur nit ruut
dunn em Levve nix versühme
wenn de suur bes, bes de dud.

Nemm, wat dir es, dunn och jevve
maach dich schön, sulang et jeiht
et es noch keiner hejeblevve
op dä schönen jrosse Ääd.

Wenn de kriesche muss, dunn laache
Leid verjeiht doch met dr Zick
wenn de Krach häs, loss et kraache
wer dich jään hätt, kütt zerück.

Jeiht de Liebe ens kapott
und es dinge Tünnes fott
un es nix mieh met L’Amour
Alles, alles heilt die Uhr.

Sing die Leedche, dat es wichtich
ens en Moll un ens en Dur,
einmol falsch un einmol richtich
luur nit immer op de Uhr.

Die kann och nit immer jonn,
|: selvs die Uhr, die blieht ens stonn :|

Hansis Schlagerseiten