De Strangers

Wa gon w'ete?

Vreuger binst den oorlog
zagen wij zwarte sneeu'
van n ei-ke, of nen haring
ate wij altijd m zen twee

Ne patt m wa rapen
en m honger wr gon slapen
pistolees of suikerbrood
krege wij nooit

Mor pakt naa t is n krisis
en de mense hoord' en zie z is
m n bomvolle maag
stelle z allemaal de vraag

Wa gon w ete k zou het ni wete
korteletten, frit of krokette
m ne rundsfilee
wit van t kieken e sappig boulie-ke
nen entrecote, varkesgebraad
of poule fricassee

Iederen dag stoempe wij
ons zo vol as n ei
toch is morgen de vraag
wr dezellefde as vandaag

Wa gon w ete k zouwet ni wete
soja scheutjes, spineuzze of spruitjes
of 'ne kaas-souffl
as desserke n eclairke
n appelbeigneeke of e pateeke
m crme fouette
wa gon w ete

En wa drinkte ja da moet 'r bij
e paar pinte de man e stuk of drij
wild' e wijntje of liever n kleintje as pousse-caf
seg wa drinkte whisky of pernod
wa go d ete 'ne malsen tournedos
seg wa drinkte gfd' ons wittekes
wa go d ete e goe pak frittekes
seg wa drinkte cognac of 'nen gin
wa go d ete soep m ballekes in
seg wa drinkte ja gfd' ons nog iet
wa go d ete is t van de veurniet
seg wa drinkte dank u wel, k heb nog staan
wa go d ete k kan d'r na nog aan
seg wa drinkte zegt da nog ne keer
wa go d ete nee ik kan ni meer

Hansis Schlagerseiten