De Strangers

Trappet dan morral af

Hoord'is hier seg liefste vrouwke
wij eten anders niks as brood
ik mag wel gre is 'n boke
mor wild' is koke?
Luistert chou
e goe vrke
da fret alles, zeed' ons moe
ge vinget wel goe, da'k mee gon wrke
want m aa pree koomek ni toe
luistert vent . . ni content. .
wette wa ge dan doe

Trappet dan morral af
go mor op 'n ander. . oe oe oe
trappet dan mor af
go mor op 'n ander. . oe oe oe
trappet dan mor af
go mor op 'n ander
't is toch waar ... blft dan mor daar!

e koemmeke soep. . e gebakke petatje
e goe sausken op... 'ne malsen bufstek
mayonnaise.. m 'n tomatje
all toe, schatje...
gij bandiet
w'hemmen al op krediet
twee auto's, 'n villa, 'ne caravan
ik spaar me blaut
en m'ne schattenbout
wilt warrem ete deur z'n stroot
luistert vent . . ni content . .
da lot me koud

Trappet dan morral af
go mor op 'n ander. . oe oe oe
trappet dan mor af
go mor op 'n ander. . oe oe oe
trappet dan mor af
go mor op 'n ander
all salu ... godnondedju
trappet dan morral af
go mor op 'n ander. . oe oe oe
trappet dan mor af
go mor op 'n ander. . oe oe oe
wa denkte gij... nee ni m mij...

Hansis Schlagerseiten