O miorbhail gris

O miorbhail gris! nach bragh an cel;
'S e lorg mi 's mi air chall,
Air seachdran dorch', gun neart, gun treir,
'S a dh'fhosgail silean dall.

'S e grs thug elas dhomh air in' theum;
'S e grs thug saors' is sth;
'S cha cheannaicheadh r a' chruinne-ch
Chiad-l bha fios nam chrdh'.

Tro iomadh cunnart's trioblaid chruaidh
Thug E gu sbhailt mi.
An grs a shaor bhon bhs le buaidh
Chan fhg's cha trig gu sor.

San dachaigh bhuan gun uair gun tm,
'S deich mle bliadhn' mar l,
Cha sguir an cel's chan fhs iad sgth
A'seiinn a chaoidh mun ghrs.

Hansis Schlagerseiten