De Strangers

Naa moette traawe (Audio)

Lievling, deze keer is 't klèr
zucht Jeannine tege Prospèr
'k zèn al meer as veertien dage in retard
Ik zèn zo, 't is zo vâr
spelt mor Vaderke na, ik zèn zeker 't is van aa.

Nee, 't is ni van den Hector,
want diê was mor zestien jaar
Mor misschien is 't van de Gust of de Robert
Ik zèn zo, toe Prospèr
zorgt da g'alles hèt, om veur kerk en veur wet - te

Traawe mè mij . . te moette traawe mè mij
bye bye baby, bye bye
a-drij, vokke, a-drij
is 't ne joenge, ik zweer, ja dan noem 'k h'm prospèr
Traawe mè mij. . na moette traawe mè mij
bye bye baby. . bye bye
Zè blij chouke, zè blij
Is 't e maske misschien, ja dan heet ze prospèrine.

De reaktie van Prospèr.
die was kort en die was klèr
Hij zee: " luistert is Jeannine, 'k hem 'n idee
gij zè zo, zo gezee
mokt oe naa dan mor al dik, ik traa ni, zo zennekik.

En van naa afaan awel
gonnekik vrije mè Angèle
want die pakt de pil en die is ni zo maf
ik zèn zo. . 't is af
op m' ne kop denkt 'r gin haar . .
om in d'eerste honderd jaar - te

Traawe mè aa. . te moette traawe mè aa
bye bye baby. . bye bye
a-drij mokke, a-drij
zorgt da g'iemand hèt. . diê veur kerk en veur wet . . wilt
traawe mè aa. . zou wille traawe mè aa
bye bye baby. . bye bye
nà gij, Jeanninneke, nà gij
mè alleman ongevèr. . mor deze keer ni mè "Prospèr"

Hansis Schlagerseiten